Význam slova "vyk" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 202 výsledkov (2 strán)

 • vykachličkovať dok. vyložiť, obložiť kachličkami: v. kúpeľňu

 • výkal -u L -e mn. -y m. zvyšky strávenej potravy vylučované z organizmu;

 • nedok. vykáľať -a

 • vykalkulovať dok. kalkulovaním určiť: v. cenu

 • výkalový príd.: v-é látky;
  v-á jama

 • vykántriť -i dok. expr. vyničiť, vyhubiť, vykynožiť: v. ploštice

 • vykapať -e -ú dok.

  1. vydochnúť (význ. 1, 2): statok v-l od hladu;
  hovor. expr. v-ný po včerajšej drine vysilený

  2. hovor. stratiť sa (význ. 2), zakapať: slušnosť ešte celkom nev-la

 • vykasať -še/-sá -šú/-sajú -kaš/-saj! -šúc/-sajúc dok. vyhrnúť (význ. 2), vysúkať: v. si rukávy, nohavice

  // vykasať sa: v-ný okraj sukne

 • nedok. vykášať -a

 • vykašlať, vykašľať -e -ú dok. kašlaním vydať von: v. hlien, krv;

 • nedok. vykašlávať -a, vykašliavať -a

  // vykašlať sa, vykašľať sa

  1. kašlaním si uľaviť, viac ráz si odkašlať: ráno sa musí v.

  2. hovor. expr. prestať dbať, stratiť záujem: v. sa na povinnosti, na kamarátov

  v. sa na to! netreba si to všímať

 • vykastrovať dok. zbaviť (samca) pohlavných žliaz, vyrezať

 • vykať nedok. používať zámeno vy a sloveso v 2. os. mn. na označenie 2. os. jedn. v dialógu: v. rodičom;
  v. si so staršími kolegami

 • výkaz -u m. prehľadný súpis údajov: štatistický v., v. práce, zostaviť polročný v.

 • vykázať -že -žu dok.

  1. určiť (význ. 1), prideliť: miesto v-né vzadu

  2. vypovedať (význ. 5), vyhnať: v. nevítanú osobu z územia štátu

  3. dosvedčiť, doložiť (výkazom): v. deficit, v. pracovný výkon;

 • nedok. vykazovať

 • vykefovať dok.

  1. kefovaním vyčistiť, upraviť: v. oblek, v. si vlasy;
  v. kone vyčesať

  2. kefovaním odstrániť: v. prach z pokrovca, v. perie, piesok z vlasov

 • vykerovať, vykarovať dok. hovor. usmerniť vozidlo žiadaným smerom, vytočiť: nestačil v., narazil do stĺpa;
  v. doprava

 • výklad1 -u m. zasklený priestor obchodu, do kt. sa vykladá tovar, výkladná skriňa: v-y obchodného domu, v. s konfekciou, aranžovať v., pozerať si v-y;

  výklad2 -u m.

  1. objasnenie zmyslu, vysvetlenie: v. zákona, v. významu slova (v slovníku), účelový v. dejín

  2. (obsiahlejšia) prednáška o istej veci, probléme; takto koncipovaný slohový útvar: (počúvať) odborný v. profesora;
  v. z literárnych dejín;
  únavný v. rozprávanie;

 • vykladač2 -a m. kto podáva výklad2, kto vysvetľuje; ktoschopnosť vykladať2: v. histórie;
  v. snov, znamení;

  vykladač1 -a m. živ. kto vykladá (tovar): v. poštových zásielok;

  vykladač -a mn. N a A -e m. neživ. vykladací mechanizmus: v-e rudy, uhlia

 • vykladací1 príd. určený na vykladanie1: v-ia plošina, čata

  vykladací2 príd. určený na vykladanie2: v-ie karty

 • vykladačka2 -y -čiek ž.: v. karát;

  vykladačka1 -y -čiek ž.: v. balíkov;

 • vykladačský2 príd.

  vykladačský1 príd.;

 • nedok. vykladať1

  nedok. vykladať2

  nedok. vykladať1

  // vyložiť sa hovor. (pri kartovej hre) predložiť potrebné karty spoluhráčom;

 • nedok. vykladať sa

 • výkladisko -a -dísk, výkladište -a -díšť s. miesto, na ktorom sa vykladá: v. nafty

 • vykládka -y -dok ž. vykladanie1 (význ. 1, 2): v. tovaru z vagónov, zabezpečiť v-u

 • výkladný, výkladový1 príd.: v-ná skriňa, v-vé sklo

 • výkladový2 príd.: v. postup;
  lingv. v. slovník jednojazyčný slovník s výkladmi význ. slov

 • nedok. vykláňať -a

  // vykloniť sa: v. sa z obloka, v. sa z rovnováhy;

 • nedok. vykláňať sa

 • vyklápací príd. určený, uspôsobený na vyklápanie: v-ie auto;
  v. vozík, kontajner

 • nedok. vyklápať -a

 • vyklásť -kladie -kladú dok. (postupne) vyložiť, povykladať: v. veci z košíka;

 • vyklať -kole -kolú -koľ! dok. vypichnúť (význ. 1): v. oko

  vrana vrane oko nev-e;
  expr. dal by si → oko v. za to;

 • vykĺbenina -y -nín ž. zranenie vykĺbením: naprávať v-y

 • vykĺbiť -i dok. vysunúť, uvoľniť z kĺba, vytknúť: v. si nohu v kolene, v-ený stavec

  // vykĺbiť sa: ruka sa pri páde v-la

 • vyklčovať dok.

  1. klčovaním odstrániť (porast): v. krovie

  2. klčovaním zbaviť niečoho: v. stráň

 • vyklebetiť dok. obyč. expr. (klebetiac) prezradiť (význ. 1): v. všetko na kamarátku, v-la naše plány

 • výklenok -nku m. miesto vyhĺbené v stene: socha vo v-u

 • vyklepať, vyklopať -e -ú dok.

  1. klepaním, klopaním odstrániť: v. popol z fajky;
  v. prach z papúč vytrepať

  2. takto zbaviť obsahu: v. fajku;
  v. pokrovec vyprášiť

  3. klepaním, klopaním upraviť: v. karosériu, v. rezne;
  v. kosu naklepať, nakovať

  4. klepaním, klopaním naznačiť: v. rytmus;

 • nedok. vyklepávať -a, vyklopávať -a

  1. k 1 – 4

  2. opakovane, ustavične klepať, klopať: neodbytne v. (na dvere);
  čo toľko v-š (tým kladivom)!

 • vyklepkať, vyklopkať dok. (jemne) vyklepať, vyklopať: v. takt;

 • nedok. vyklepkávať -a, vyklopkávať -a

 • výklepky -ov m. mn. hovor. výklepové vajcia

 • výklepový príd.: v-é vajcia vyradené pre poškodenie, vytriedené vajcia

 • vyklíčiť -i iba 3. os. dok. vyhnať klíček, klíčky; vzklíčiť, vzísť, zísť2: zemiaky v-li;
  v-ené zrno

 • vykloniť dok. nakloniť smerom von al. nabok: v. hlavu z obloka;
  v. kyvadlo vychýliť;

 • vyklopiť dok.

  1. prevrátením dostať von: v. koláč z formy;
  v. náklad štrku

  2. takto zbaviť obsahu: v. vagón;

 • výklopník -a m. mechanizmus na rýchlu vykládku sypkých materiálov z dopr. prostriedku jeho naklonením

 • výklopný príd. kt. sa dá vyklopiť: v. vozík, v-é dvere

 • vykľučkovať dok. kľučkovaním vyjsť: v. zo záhrady pomedzi stromy;
  expr. v. z nepríjemnej situácie vykrútiť sa

 • vykľuť -je -jú -ľul, vykľuvať -uje -ujú -uval dok. vyďobať (význ. 2): v. oči;

 • nedok. vykľúvať -a

  // vykľuť sa, vykľuvať sa

  1. (o vtáčom mláďati) vyďobať sa: kurča v-té, v-ané z vajca

  2. expr. prejaviť sa (význ. 1), ukázať sa: v-l sa z neho podvodník

  v-lo sa šidlo z vreca (nepríjemná) pravda vyšla najavo;

 • nedok. vykľúvať sa

 • vykĺznuť, vykĺznuť sa -e -u -zol dok.

  1. kĺzavým pohybom sa dostať von, vyšmyknúť sa: ryba (sa) ľahko v-e, brankárovi (sa) lopta v-la z rúk

  2. nepozorovane vyjsť, vytratiť sa, vyšmyknúť sa: po prstoch v-l z izby

  3. expr. dostať sa spod pôsobenia, uniknúť, vyšmyknúť sa: v. spod vplyvu niekoho

  4. expr. mimovoľne vyjsť z úst, vyšmyknúť sa: slovo (sa) mu nechtiac v-lo z úst

 • vykoktať -ce/-tá -cú/-tajú -ci/-taj! dok. hovor. vyjachtať: v. pár nesúvislých slov

 • vykoľajiť -í -a dok.

  1. spôsobiť vysunutie (koľajového) vozidla z koľají: prekážka môže v. vlak

  2. vyviesť z normálneho stavu: nečakaná udalosť všetkých v-la;
  duševne v-ený človek;

 • nedok. vykoľajovať

  // vykoľajiť sa vysunúť sa z koľají: rýchlik sa v-l;

 • nedok. vykoľajovať sa

 • vykolíkovať dok. kolíkmi vyznačiť, ohraničiť: v. pozemok, ihrisko

 • vykombinovať dok. kombinovaním zostaviť: v. si plán, v-né rozprávanie

 • výkon -u m.

  1. množstvo práce vykonanej za časovú jednotku; výsledok takejto práce, činnosti: (nad)priemerný v., v. stúpa, pokles v-u;
  v. stroja, v. turbíny;
  podávať vrcholné v-y (v športe)

  2. vykon(áv)anie istej činnosti; realizácia istej úlohy: v. povolania, brániť vo v-e povinností;
  v. trestu, v. uznesenia;

 • vykonať dok.

  1. urobiť, uskutočniť (nejakú činnosť); často sa používa ako formálne sloveso a tvorí význ. celok s pripojeným substantívom (v A): v. veľa práce, v. inšpekciu;
  v. rozsudok, rozkaz;
  v. návštevu u niekoho navštíviť ho;
  v. cestu

  2. vybaviť (význ. 1): v. si pas, povolenie

  3. urobiť (niečo zlé, dobré): pozri, čo si v-l! spôsobil;
  veľa pre nás v-li;

 • vykonávací príd. určený na vykonávanie, realizovanie niečoho: práv. v-ie nariadenie;
  tech. v. projekt druhý st. projektovej dokumentácie (stavieb)

 • nedok. k 1, 2 vykonávať -a: v. dozor;
  v. funkciu zastávať

 • vykonávateľ -a mn. -ia m. kto niečo vykonáva: v. spravodlivosti, v. príkazu;

 • vykonávateľka -y -liek ž.;

 • vykonávateľský príd.

 • výkonne prísl. k 2: v. pracovať;

 • výkonnosť -i ž. množstvo práce vykonanej za jednotku času: v. motora, pokles v-i;

 • výkonnostné s. príplatok k mzde za zvýšený prac. výkon

  výkonnostne prísl.: v. klesať

 • výkonnostný príd.: v-á trieda, v-á skúška;
  v. príplatok za vyššiu výkonnosť;

 • výkonný príd.

  1. kt. vykonáva istú zverenú činnosť: v. redaktor;
  v. výbor, orgán;
  v. umelec interpret, op. tvorivý;
  v. športovec aktívny;
  v-á moc daná zákonom a vykonávaná orgánom

  2. kt. je schopný podávať veľký prac. výkon: v. pracovník, v. stroj;

 • výkonový príd. k 1: v-á norma

 • vykonštruovať -uuje dok. zostaviť bez reálneho základu, vyšpekulovať, vymyslieť: v. obžalobu, v-ná zápletka

 • výkop -u m.

  1. vykop(áv)anie: začať stavbu v-om;
  v. zeminy vykopávka

  2. takto vzniknutý priestor: zavalený v.

  3. (vo futbale) uvedenie lopty do hry: v. od brány;

 • vykopať -e -ú dok.

  1. kopaním urobiť, vyhĺbiť: v. jamu, studňu, základy

  2. kopaním dostať von, vybrať: v. peň, v. zemiaky;

 • nedok. vykopávať -a

 • vykopávka -y -vok ž.

  1. vykopávanie; výkop: v. zemiakov;
  v. základov

  2. obyč. mn. vykopávky starožitné predmety získané vykop(áv)aním: cenné v-y na Devíne, zbierka egyptských v-ok

 • vykopnúť -e -ú -pol dok.

  1. kopnutím vyraziť, odraziť: v. dvere;
  v. loptu a) urobiť výkop (význ. 3) b) usmerniť za čiaru, do autu

  2. hrub. surovo odbaviť, vyhnať: takmer ho v-l na ulicu;

 • výkopový príd.: v-é práce;
  v. priestor

 • vykorčuľovať dok. korčuľovaním vyjsť: brankár v-l z brány;

 • vykoreniť dok. celkom odstrániť, vykynožiť: v. burinu;
  kniž. v. zlo;

 • nedok. vykoreňovať

 • vykorešpondovať dok. písomne vybaviť, dohodnúť: v. podmienky ubytovania

 • vykoristiť -sť/-i! dok. bezohľadne využiť (najmä výsledky cudzej práce): v. pracovnú silu;
  v-í každého, kto je naňho odkázaný využije;

 • vykorisťovaný m. kto je predmetom vykorisťovania: rozpor medzi vykorisťovateľom a v-m

 • nedok. vykorisťovať

 • vykorisťovateľ -a mn. -ia m. kto vykorisťuje: v. detskej práce;

 • vykorisťovateľský príd.: v-é spôsoby

 • vykosiť dok. skosiť (celý porast al. vymedzenú, ohraničenú ap. plochu): v. všetku ďatelinu;
  v. medzu, rúbanisko;

 • vykostiť -sť/-i! dok. zbaviť kostí: v-ené mäso;

 • vykôstkovať dok. odkôstkovať: v. slivky

 • nedok. vykosťovať

 • vykotiť sa dok. kotením prísť na svet: práve v-ené šteňa

 • vykotúľať -a dok. kotúľaním dostať von, vygúľať: v. sudy z pivnice

  // vykotúľať sa: z oka sa jej v-la slza;

 • vykovať -uje -ujú -koval, vykuť -je -jú -kul dok. kovaním zhotoviť, spracovať: v. podkovu, mreže ukovať, ukuť;
  v-ané, v-té železo;

 • výkovok -vku m. tech. výrobok získaný kovaním: oceľové v-y, odliatky a v-y

 • nedok. vykračovať

  1. k 1, 2

  2. expr. i vykročiť si ľahko, svižne kráčať: veselo, pyšne (si) v.

 • vykrádač -a m. kto vykráda: v-i chát;

 • vykrádačka -y -čiek ž.;

 • vykrádačský príd.: v-á partia

 • nedok. vykrádať -a

  // vykradnúť sa expr. kradmo vyjsť: v. sa ticho von;

 • nedok. vykrádať sa

 • vykradnúť -e -ú -dol dok. krádežou odstrániť veci odniekiaľ; krádežou obrať o veci uložené niekde: v. byt, pokladnicu;
  cez noc ich v-li;

 • vykrajovaný príd. kt. má zárezy: v-é listy

 • nedok. vykrajovať

 • vykrámiť -i dok. hovor. expr. vytárať, vybľabotať, vycengať: všetko musí hneď v.

 • nedok. vykrápať -a

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV