Význam slova "voď" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 80 výsledkov (1 strana)

 • voda -y vôd ž.

  1. prírodná kvapalina (v zemi i na povrchu) slúžiaca ako zákl. nápoj, použ. v priemysle ap.;
  chem. H20: čistá, pramenitá v., pohár v-y, umyť sa studenou v-ou, dažďová v., v. z potoka, morská v., odpadová v., minerálna v.;
  expr. veľmi riedky nápoj ap.: toto je v., nie káva

  2. vodný tok, jazero, more: hlboká v., spustiť čln na v-u, v. hučí, žblnkoce;
  hovor. veľká v. povodeň;
  šport. preteky na divej v-e vo vodnom slalome al. zjazde

  3. tekutý prípravok, najmä kozmet., liečebný: brezová v., v. po holení, bórová v.

  4. mok, tekutina v tele; šťava, tekutina niekt. rastlín, plodov: mať v-u v kolene;
  biol. plodová v.;
  vytlačiť v-u z kapusty

  (nápoj) riedky ako v. veľmi;
  rásť ako z v-y prudko;
  (to je) ako v koši v. nestále, neisté;
  spí, akoby ho do v-y hodil tvrdo;
  expr. báť sa niekoho, niečoho ako čert svätenej v-y veľmi;
  krv nie je v.;
  tisnúťmechúr do v-y;
  v-u káže, víno pije nedrží sa zásad, ktoré hlása;
  ten ani v-u nezamúti je nesmelý, nevýbojný;
  nepomôže mu ani svätená v. celkom nič;
  → ide to s ním dolu v-ou;
  hnať niekomu v-u na mlyn;
  udržať sa nad v-ou;
  ešte veľa v-y utečie, uplynie nebude to tak skoro;
  expr. valiť sa, hrnúť sa ako veľká v. náhlivo prichádzať;
  v lyžičke v-y by ho utopil nenávidí ho;
  dovtedy sa chodí s → krčahom po, na v-u, kým sa nerozbije;

 • vodáčka -y -čok ž.;

 • vodácky príd.

 • vodák -a mn. -ci m. kto sa venuje vodným športom;

 • vodáreň -rne ž. závod na úpravu a dodávku vody: mestská v.;

 • vodárenský príd.: v. pracovník

  vodárenský príd.: v-á veža;

 • vodárenstvo -a s. odvetvie zamerané na úpravu a dodávku vody;

 • vodárnička -y -čiek ž. zdrob.: domáca v.

 • vodavý príd. vodnatý (význ. 2, 3): v-é zemiaky;
  v-é oči

 • vodca -u mn. -ovia m.

  1. kto stojí na čele spoloč. skupiny, hnutia: politickí, ideoví v-ia, v. ľudu, v. sprisahania

  2. kto udáva smer cesty: horský v., v. výpravy;

 • vodcovský príd.: v-á osobnosť, v-é schopnosti;

  vodcovsky prísl.;

 • vodcovstvo -a s.: ujať sa v-a

 • vodiaci príd. určený na usmerňovanie pohybu niečoho: tech. v. kotúč, v-a tyč;
  v-a čiara na vozovke;
  v. pes usmerňujúci pohyb nevidiaceho

 • vodič -a m. živ. kto niečo vedie, vodí: v. auta, trolejbusu;
  v. bábok (v divadle);

  vodič -a mn. -e m. neživ. odb. vodivá látka; z nej zhotovený predmet: v. elektriny, zlý v. tepla;
  nulový v.

 • vodička1 -y -čiek ž.

  1. zdrob. expr. k 1 – 3

  2. voda (význ. 3): v. na vlasy

  vodička2 -y -čiek ž.;

 • vodičský príd.: v. preukaz;
  v-á prax;

 • vodidlo -a -diel s.

  1. čo usmerňuje konanie niekoho, smernica, návod, pokyn: v-om v konaní mu bolo jeho náboženské presvedčenie

  2. tech. vodiaca súčiastka, vodiaci mechanizmus: v. vrtáka

  3. vôdzka, remienok: psa má uviazaného na v-e

 • opak. vodievať -a

  // vodiť sa

  1. chodiť držiac sa: v-í sa s ňou za ruku, v-ia sa pod pazuchy

  2. neos. mať sa nejako: v-í sa mu dobre, zle;

 • opak. vodievať sa

 • vodík -a m. plynný chem. prvok tvoriaci s kyslíkom vodu, zn. H;

 • vodíkový príd.: v-á bomba

 • vodiť nedok.

  1. (opakovane) viesť (význ. 1): v. slepca, v. psa na remienku;
  sliepka v-í kurence;
  v. bábky pohybovať nimi

  2. sprevádzať a oboznamovať niekoho s pozoruhodnosťami ap.: v. hostí po okolí, v. turistov po meste

  3. odb. byť vodičom, vodivou látkou: kov dobre v-í teplo, elektrinu

  expr. v. niekoho za nos zavádzať, klamať;
  netreba ho v. za ručičku je samostatný;

 • vodítko, správ.

  1. vodidlo, smernica, návod

  2. vôdzka, vodidlo, remienok

 • vodivo prísl.: v. spojiť;

 • vodivosť -i ž.

 • vodivý príd. kt. má schopnosť byť vodičom: v-é látky, v. drôt;

 • vodka -y -diek ž. alkoholický nápoj z riedeného čistého liehu: moskovská v.;
  hovor. dať si v-u;

 • vodkový príd.: v. pach

 • vodkyňa -e -kýň ž.;

 • vodnatieľka -y -ľok ž. choroba spôsobená nadbytkom vody v tele

 • vodnato prísl.;

 • vodnatosť -i ž.

 • vodnatý príd.

  1. bohatý na vodu: v-á rieka

  2. obsahujúci priveľa vody, vodavý: v-é zemiaky, ovocie

  3. pripomínajúci vodu, nevýrazný, vodový, vodavý: v-é oči, v. lesk;

 • vodné s. poplatok za odber vody

 • vodník -a mn. -ci m. rozpráv. muž. bytosť žijúca vo vode

  (mať) vlasy ako v. dlhé a neupravené

 • vodnopólový príd. kt. sa vzťahuje na vodné pólo: v. hráč, zápas

 • vodný príd.

  1. týkajúci sa vody; vznikajúci z vody, pôsobením vody; obsahujúci vodu: v. tok, zdroj, v-á hladina;
  v-á energia, v. tlak, v-é zrážky;
  v. roztok;
  v-é sklo

  2. zameraný na využitie vody; zariadený na pohon vodou, na prácu s vodou: v-é stavby;
  v-á turbína, v. bager, v-é čerpadlo;
  v-é hospodárstvo odbor zameraný na využívanie vody v priemysle a poľnohospodárstve

  3. uskutočňovaný na vode, vo vode; týkajúci sa dopravy na vode: v-é športy, v-é pólo, v-á doprava;
  v-é lyže;
  v-á sieť, v-é cesty

  4. žijúci vo vode, v blízkosti vody: v-é živočíchy, rastlinstvo;
  rozpráv. v-á víla rusalka

 • vodočet -čtu m. vodohosp. pomôcka na meranie výšky vodnej hladiny

 • vodohospodár -a m. pracovník vo vodohospodárstve;

 • vodohospodársky príd. i prísl.: v-e stavby, v. plán;
  v. dôležitá oblasť

 • vodohospodárstvo -a s. vodné hospodárstvo;

 • vodoinštalácia -ie ž. zavádzanie rozvodu vody; inštalované vybavenie na rozvod vody, vodovodná inštalácia;

 • vodoinštalačný príd.: v. podnik, v. materiál

 • vodojem -u m. nádrž na vodu: vodárenský v., naplniť v.

 • vodoliečba -y ž. liečenie (termálnou) vodou;

 • vodoliečebný príd.: v-á kúra

 • vodomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie rýchlosti, množstva pretekajúcej vody;

 • vodomerný príd.

 • vodomet -u m. zariadenie vystrekujúce vodu do výšky: parkový v.

 • vodomilný príd. vlhkomilný: v-á rastlina

 • vodopád -u m. vodný prúd padajúci z výšky v stupňovitom teréne: šum v-u;

 • vodopis -u m. opis vodstva;

 • vodopisný príd.: v-á mapa

 • vodorovne prísl.

 • vodorovný príd. rovnobežný s vodnou hladinou, horizontálny: v-á čiara, plocha, v-á poloha;

 • vodostálosť -i ž.

 • vodostály príd. nepriepustný proti prenikaniu vody: v. papier, v-a tlač;

 • vodostrek -u m. vodomet

 • vodotesne prísl.;

 • vodotesnosť -i ž.

 • vodotesný príd. neprepúšťajúci vodu, vlhkosť: v-é hodinky, v-á vrstva;

 • vodotlač -e ž. zastaráv. priesvitka;

 • vodotlačový príd.

 • vodotrysk, správ. vodomet, vodostrek

 • vodováha -y -váh ž. pomôcka v podobe nádoby s kvapalinou na zisťovanie vodorovnej polohy, libela

 • vodovod -u m. sieť potrubí na rozvádzanie vody: mestský v., kohútik v-u;

 • vodovodný príd.: v-á sieť

 • vodovozelený príd. zelený ako voda: v. hodváb

 • vodový

  I. príd.

  1. k 1: v. pohár;
  v-é farby rozpustné vo vode;
  v-á ondulácia na mokrých vlasoch

  2. expr. vodnatý (význ. 2, 3), vodavý: v-é oči

  II. vodová ž. vodová ondulácia: dať si urobiť v-ú;

 • vodovzdorne prísl.;

 • vodovzdornosť -i ž.

 • vodovzdorný príd. odolný proti vode, vlhkosti: v. lak, náter;

 • vodoznak -u m.

  1. mechanizmus, kt. ukazuje výšku vodnej hladiny v uzavretej nádobe

  2. priesvitka (význ. 1)

 • vodrať sa, vdrať sa vderie vderú dok. expr. nasilu vniknúť; vtisnúť sa: v. sa do domu (ako zlodej) votrieť sa;

 • vodstvo -a -tiev s. hromad. odb. súhrn vodných tokov, morí, jazier ap. na zemskom povrchu

 • vôdzka -y -dzok ž. remienok (retiazka), za kt. sa vodia zvieratá; remienok: držať psa na v-e

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV