Význam slova "vl" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 164 výsledkov (2 strán)

 • opak. vláčievať -a

  // vláčiť sa

  1. vliecť sa (význ. 1): sukňa sa v-i po zemi

  2. expr. ťažko, namáhavo chodiť: chorý sa ledva v-i

  3. expr. vytrvalo, neodbytne, veľa chodiť: v. sa za dievčatami;
  prečo sa ta stále v-š? v. sa po meste túlať sa, potĺkať sa;

 • opak. vláčievať sa

 • vláčik -a m. zdrob.

  1. expr. k vlak

  2. det. hračka: elektrický v.

 • vláčiť -i nedok.

  1. vliecť (význ. 1): v. závoj, vlečku za sebou, kôň v-l jazdca

  2. expr. s námahou nosiť, teperiť: v. kufre, nákupy, v. dieťa na rukách

  3. expr. dlho vodiť, nechať (nasilu) chodiť: v. turistov po meste;
  budú ho v. po súdoch

  ledva nohy v-i ťažko chodí (od únavy ap.);

 • vláčne prísl.;

 • vláčnosť -i ž.

 • vláčny príd.

  1. mäkký (význ. 1), tvárny, poddajný: v-e cesto, v-a pokožka

  2. pôsobiaci dojmom poddajnosti, pružný, plynulý: v-e pohyby;

 • vlačuhy -čúh ž. pomn. zvlače

 • vláda -y vlád ž.

  1. najvyšší výkonný orgán št. moci, zbor ministrov s jeho predsedom: predseda v-y, členovia v-y, zostaviť (novú) v-u, zasadnutie v-y;
  vec prerokúvaná vo v-e na schôdzke vlády

  2. spravovanie štátu; moc, vládnutie: v. sociálnych demokratov;
  ujať sa, zmocniť sa v-y;
  za v-y Mateja Korvína počas panovania

  3. rozhodujúce postavenie, vplyv; nadvláda, moc: v. kapitálu, v. hŕstky mocných;

  4. (teles.) sila: telo leží bez v-y

  stratiť v-u nad sebou prestať sa ovládať;

 • vladár -a m. feud. panovník, vládca;

 • vladárka -y -rok ž.;

 • vladársky príd.: v. rod

 • vládať -dze -dzu nedok. mať silu, schopnosť; môcť, stačiť: ešte v-e robiť, rozmýšľať;
  nev-e sa ani pohnúť je slabý;
  jedol, koľko (len) v-l veľa

 • vládca -u mn. -ovia m.

  1. panovník, vladár: despotickí v-ia

  2. ktomoc, kto rozhoduje: politickí v-ia;
  neobmedzený v. (domácnosti);

 • vládcovský príd.

 • vládkyňa -e -kyň ž.;

 • vládnuť -e -u -dol -uc -uci nedok.

  1. byť panovníkom, panovať: v krajine v-li králi, neobmedzene v. (nad podmaneným územím)

  2. mať polit. moc, vykonávať vládu: v niektorých krajinách v-u ľavicové strany

  3. mať rozhodujúci vplyv: v dome v-e hlava rodiny

  4. vedieť narábať, ovládať (význ. 3): v. štetcom, sláčikom;

  5. zvyčajne sa vyskytovať, byť, panovať: všade v-la disciplína, poriadok;
  na severe v-e tundra prevláda

 • vládny príd. k 1, 2: v. činiteľ, v-a kríza, v-e uznesenie, v-e nariadenie;
  v-a forma

 • vládychtivosť -i ž.

 • vládychtivý príd. túžiaci, dychtiaci po vláde: v. človek, v-é sily;

 • vlaha -y ž. voda (obsiahnutá najmä v pôde), vlhkosť: zásoby jarnej v-y, rastlinstvo potrebuje v-u;
  morský vzduch presýtený v-ou;

 • vlahový príd.: v. deficit

 • vlahý príd. príjemne, mierne vlhký a teplý, vlažný: v. vetrík, v. letný večer

 • vlajka -y -jok ž. zástava pripevnená na žrď tak, že sa dá vyťahovať a sťahovať; zástavka ako symbol nejakej skupiny, spoločenstva ap.: slovenská štátna v., vztýčiť v-u;
  klubová v., putovná v.;

 • vlajkonosič -a m. kto nesie (v sprievode) vlajku, zástavu

 • vlajkosláva -y ž. kniž. slávnostná výzdoba vlajkami, zástavami

 • vlajkový príd.: v-á výzdoba;
  v. stožiar;
  v-á loď i pren. publ. najdôležitejší podnik, produkt. ap.;

 • vlajočka -y -čiek ž. zdrob.

 • vlak -u m. koľajový dopr. prostriedok na väčšiu vzdialenosť, súprava vozňov s lokomotívou: osobný, nákladný v., motorový v., cestovať v-om, čakať na v., meškajúci v.;
  ušiel mu v. i fraz. premeškal vhodnú príležitosť;

 • vlákať -a dok. lákaním dostať niekam, prilákať, privábiť: v. myš do pasce

 • vlákenko -a -niek s. zdrob.

 • vláknina -y -nin ž. vláknitá látka; vlákna: drevná v., izolačná v.;

 • vlákninový príd.

 • vláknitosť -i ž.

 • vláknitý príd.

  1. kt. obsahuje vlákna: v-é rastliny, v-é väzivo

  2. kt. má charakter vlákna: v-é výbežky (v organizme);

 • vlákno -a -ken/-kien s.

  1. nitkovitý materiál na výr. priadze, celulózy ap.: prirodzené, umelé v., textilné v-a, viskózové, kovové v.

  2. čo pripomína vlákno: mäsové v-a, v-a pavučiny;
  anat. nervové v-a;

 • vláknový príd.;

 • vlakový príd.: v-á súprava, čata, pošta;

 • vlakvedúci m. vedúci vlakovej čaty

 • vlamač -a m. kto sa dopustil vlámania;

 • vlámačka -y -čiek ž. hovor. vlámanie: v-y do chát

 • vlamačský príd.: v-é náčinie

 • vlámanie -ia s. násilné vniknutie do voľne neprístupného, zamknutého ap. prostredia s úmyslom kradnúť

 • vlámať sa -e -u dok. dopustiť sa vlámania: v. sa do bytu, do trezoru

 • vlaňajší príd. týkajúci sa vlaňajška, minuloročný, lanský: v-ia úroda, zima, v-ie udalosti

 • vlaňajšok -ška m. vlaňajší rok: zásoby od v-a

 • vlani prísl. v min. roku: bolo to v. na jar, zomrel v., v. vyrobený

 • vlas -u obyč. mn. vlasy -ov m.

  1. útvary podobné jemným vláknam tvoriace prirodzenú pokrývku hlavy človeka: tmavé, šedivé, husté, kučeravé v-y;
  vytrhnúť si v., v-y mu vypadávajú

  2. srsť, chlpy: v-y na štetci;
  konské v-y hriva

  3. čo pripomína vlasy: v-y na kukurici;
  text. srstnatý povrch tkaniny

  expr. v-y mu → dupkom vstávajú;
  skočili si do v-ov začali sa hádať, biť;
  ani v. na hlave sa mu neskrivil nič sa mu nestalo;

 • vlasáč -a m. pejor. príslušník skupiny výstrednej mládeže (s nápadnými vlasmi); (mladý) muž s dlhými vlasmi

 • vlasatosť -i ž.

 • vlasatý príd. kt. má husté (dlhé) vlasy; husto pokrytý vlasmi: v. mládenec;
  v-á hlava;

 • vlasec -sca m. pevné (umelé) vlákno ako súčasť udice

 • vlásenka -y -niek ž.

  1. vlásnička: zapichnúť si v-u (do vlasov)

  2. pílka v. veľmi tenká pílka: vyrezávať figúrky pílkou v-ou

 • vlásie -ia s. hromad. vlasy (význ. 2): konské v.

 • vlasisko -a -sísk s., v jedn. i m. zvel.

 • vláskový príd.;

 • vlásnička -y -čiek ž. zahnutý drôtik na upevňovanie žen. účesu, vlásenka: vlasy prichytené v-mi

 • vlásočnica -e -níc ž. odb.

  1. úzka rúrka, v kt. sa prejavuje kapilarita, kapilára

  2. cieva s najmenším priemerom, kapilára;

 • vlásočnicový príd.: v-é krvácanie

 • vlások -ska/-sku m.

  1. zdrob. k 1, 2: detské v-y;
  tenký ako v.

  2. čo pripomína vlások: v. na hodinkách pero

  (uniknúť, vyhnúť sa ap.) o v. tesne, o kúsok;
  expr. život mu visel na v-u;
  (len) na v-u viselo, len v. chýbal málo chýbalo;

 • vlasový príd.: v-é korienky;
  v-á čiara tenká;

 • vlašský príd. k Vlach, Vlašsko, Vlachy: v. šalát majonézový s údeninou a zeleninou;
  v-é orechy plody orecha (pravého), orechy

 • vlasť -i ž.

  1. rodná krajina, domovina, otčina: slobodná v., láska k v-i, obrana v-i

  2. miesto pôvodu: staré Grécko je v-ou európskej kultúry

 • vlastenec -nca m. kto prejavuje lásku k vlasti, patriot: oddaný v.;

 • vlastenecký príd.: v. cit, čin;

  vlastenecky prísl.: v. zmýšľať;

 • vlastenectvo -a s.: prejav v-a

 • vlastenka -y -niek ž.;

 • vlastiveda -y ž. súhrn hist., geogr., prírodovedných a i. vedomostí o vlasti; príslušný vyučovací predmet (v zákl. škole);

 • vlastivedný príd.: v. výskum, v-é disciplíny;
  v. zájazd

 • vlastizrada -y ž. zločin proti základom štátu, velezrada;

 • vlastizradca -u mn. -ovia m. kto sa dopustil vlastizrady;

 • vlastizradkyňa -e -kýň ž.;

 • vlastizradný príd.

 • vlastne čast.

  1. uvádza opravný výraz: dvaja priatelia, v. známi

  2. vyj. hodnotiaci postoj k výrazu, popravde, v skutočnosti: v. ani neviem, kto to bol;
  čo sa tu v. stalo?

 • vlastníčka -y -čok ž.;

 • vlastnícky príd. i prísl.: v-e právo;
  v. sa správať

 • vlastníctvo -a s.

  1. vlastnenie niečoho na zákl. práva: osobné, spoločenské, družstevné v., súkromné v., odovzdať niečo do v-a;
  → duchovné v.

  2. čo vlastníme, majetok: dom pokladá za svoje v.

 • vlastník -a mn. -ci m. kto niečo vlastní, majiteľ;

 • vlastniť nedok. pokladať niečo za svoje na zákl. práva, byť majiteľom niečoho: v. dom, pôdu

 • vlastnoručne prísl.: v. podpísaný

 • vlastnoručný príd. uskutočnený, zhotovený vlastnou rukou: v. podpis, v. výrobok;

 • vlastnosť -i ž.

  1. podst. znak veci, javu: základná v. (výrobku), chemické v-i prvkov

  2. zákl. povahová črta: kladná v., (mať) dobré v-i, zbaviť sa zlých v-í;

 • vlastnostný príd.: v-é prídavné mená

 • vlastný príd.

  1. kt. je vlastníctvom niekoho, kt. niekomu, niečomu patrí, od niekoho, z niečoho pochádza, svoj, op. cudzí: mať v. dom, (ne)mať v. telefón;
  mäso vo v-ej šťave;
  zhotovený v-mi rukami, konať z v-ho popudu, nepočuť v-ho slova

  2. citovo, pokrvne spriaznený, príbuzný: nepoznal (svoju) v-ú ženu, prijať dieťa za v-é;
  v. brat, syn pokrvný, op. nevlastný

  3. vlastnoručne zhotovený; týkajúci sa samého autora, tvorcu: (vystavovať) v-é fotografie;
  v. portrét, v. životopis;
  v. gól do bránky svojho mužstva

  4. tvoriaci jadro veci, skutočný, pravý: v. proces prebieha automaticky, k v-ej téme sa nedostal;
  spôsoby jemu v-é;
  lingv. v-é meno pomenúvajúce jednotlivinu toho istého druhu

  vidieť niečo na v-é oči, počuť na v-é uši osobne;
  stáť na v-ých nohách byť nezávislý;
  pocítiť niečo na v-ej koži sám skúsiť;
  robiť niečo na v-ú → päsť;
  učiť sa na v-ej škode, na v-ých chybách;
  gól do v-ej bránky

 • vlať -je -jú nedok., vhodnejšie viať: v-júce zástavy vejúce

 • vľavo prísl.

  1. na ľavej strane; na ľavú stranu; naľavo, op. vpravo: prvá ulica v.;
  smerovať v.;
  v. v bok! povel

  2. doľava (význ. 2): posun politickej orientácie v.

 • vlažne prísl.;

 • vlažnosť -i ž.

 • vlažný príd.

  1. mierne teplý, letný: v. čaj, opláchnuť v-ou vodou

  2. (o ovzduší) vlahý: v-é povetrie, v. vánok

  3. ľahostajný (význ. 1), nevšímavý: národnostne v-é obyvateľstvo;
  v. postoj;

 • vĺča -aťa mn. -atá -čat s. mláďa vlka

 • vlčí príd.: v-ie zuby;
  v. brloh;

  v-ia tma neschopnosť jasne vidieť (problémy);

 • vlčiak -a mn. N a A -y m. nem. ovčiak

 • vlčica -e -číc ž.;

 • vlčinec -nca m. vlčí brloh

  expr. zima ako vo v-i veľká

 • vĺčok -čka mn. -y/-ovia A -y/-ov, vĺčik -a mn. -y/-ovia A -y/-ov m.

  1. zdrob. expr. k vlk

  2. neživ. hračka (na rozkrútenie)

 • vlečka -y -čiek ž.

  1. predĺžená zadná časť žen. (večerných) šiat al. iného slávnostného oblečenia

  2. koľaj spájajúca žel. trať s výr. objektom: továrenská v.

  3. hovor. príves, vlek: traktor, autobus s v-ou, v. električky;

 • vlečkový príd.

 • vlečniak -a m. hovor. vlečný čln: remorkér s v-om

 • vlečný príd.

  1. kt. je vlečený: v. čln

  2. kt. slúži na vlečenie: v-é plavidlo

  3. odb. vznikajúci pri vlečení: v-é trenie, v-á rýchlosť

 • vlek -u m.

  1. vlečenie: doprava v-om, vziať vozidlo do v-u

  2. zariadenie na dopravu vlečením: lyžiarsky v.

  3. príves, vlečka: kamióny s v-mi;
  remorkér s v-om vlečným člnom

  kniž. byť vo v-u niečoho, niekoho byť úplne závislý, (otrocky) podliehať

 • vleklý príd. kniž. vlečúci sa, dlhotrvajúci, zdĺhavý: v-á choroba, v-á hospodárska kríza

 • vlepiť dok. lepením vložiť: v. fotografiu do albumu;

 • vletieť -í -ia dok.

  1. letom sa dostať (dovnútra): do izby v-la osa, lietadlo v-lo do mrakov

  2. expr. prudko vbehnúť: v-l dnu ako bez duše, v. s bicyklom do priekopy;
  v. niekomu do náručia i pren. nečakane sa ocitnúť pri niekom;

 • vlha -y vĺh ž. žlto-čierny vták žijúci v listnatých lesoch al. záhradách, zool. Oriolus

 • vlhčina -y -čín ž.

  1. vlhkosť, vlhko: múr nasiaknutý v-ou

  2. vlhké miesto: lesné v-y

 • vlhčiť -hč/-i! nedok. robiť vlhkým, navlhčovať: v. papier, v. si pery;
  umele v-ený vzduch

 • vlhkastý príd. trocha vlhký: v. vzduch, v-á bielizeň

 • vlhko

  I. prísl. i vetná prísl.: v hore je v.

  II. vlhko -a s. vlhkosť (význ. 2), vlhčina: chrániť veci pred v-om, odolávať v-u

 • vlhkomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie vlhkosti

 • vlhkomilný príd.: bot. v-é rastliny uspôsobené znášať vlhké prostredie, op. suchomilné

 • vlhkosť -i ž.

  1. k vlhký: v. bytu;
  v. vzduchu nasýtenosť vodnými parami

  2. voda, vlaha prenikajúca niečím, vlhko: guma neprepúšťa v.;

 • vlhkostne prísl.

 • vlhkostný príd.: v-é pomery;

 • vlhký -hší/-kejší príd. nasiaknutý menším množstvom tekutiny (obyč. vody); obsahujúci isté množstvo tekutiny, vodnej pary ap.; čiastočne mokrý: v. uterák, v. od potu;
  v. byt, vzduch;

 • vlhnúť -e -ú -hol nedok. stávať sa vlhkejším, vlhkým: steny v-ú, dlane v-li od potu

 • vliať vleje vlejú dok. liatím dostať (dovnútra), naliať: v. roztok do skúmavky;
  expr. v. do seba nápoj naraz vypiť;

 • vliecť vlečie vlečú vliekol nedok.

  1. ťahať, obyč. šúchajúc po zemi; takto premiestňovať: v. za sebou odťatý konár, dravec v-ie korisť;
  vetroň v-ený lietadlom;
  v. poškodené auto mať vo vleku

  2. expr. s námahou niesť, teperiť: v. kufor, v. raneného na chrbte

  3. expr. (nasilu, proti vôli) viesť, odvádzať: v. (vzpierajúce sa) dieťa za ruku

  // vliecť sa

  1. ťahať sa (za niekým), vláčiť sa: závoj sa v-ie po zemi

  2. expr. pomaly, namáhavo sa pohybovať, ťahať sa: deti sa v-ú zo školy, autobus sa v-ie do kopca, chorý sa ledva v-ie

  3. expr. pomaly ubiehať: čas, cesta sa v-ie;
  choroba sa v-ie dlho trvá

  čo sa v-ie, neutečie

 • nedok. vlietať -a, vletovať

 • nedok. vlievať -a

  // vliať sa: krv sa mu v-la do hlavy;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV