Význam slova "ve�� �� �� �� ��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 153 výsledkov (2 strán)

 • háveď -e ž. hromad.

  1. pejor. naničhodní ľudia, zberba, bagáž, banda: chodí medzi h.

  2. expr. (drobné) živočíchy: blchy a iná h., vtačia h.;

 • inkluzíve

  I. prísl. kniž. do toho počítajúc, vrátane, včítane: obmedzenie platí do soboty i.

  II. predl. s G vyj. pričlenenie k istému počtu, vrátane, včítane: boli desiati i. ospravedlnených

 • konkláve neskl. s. cirk. zhromaždenie kardinálov voliacich pápeža; uzavreté miesto na túto voľbu;

 • práve

  I. prísl. vyj. súčasnosť al. bezprostrednú časovú blízkosť: prišiel p. domov;
  je p. poludnie;
  p. sme to dokončili

  II. čast. zdôrazňuje význ. nasledujúceho výrazu, priam: pekná p. nie je;
  položil to p. pred dvere;
  p. preto;
  p. naopak;
  mám toho p. dosť

 • respektíve čast. uvádza opravný al. variantný výraz, eventuálne, prípadne, skr. resp.: prídem zajtra, r. pozajtra;
  dĺžka sa označuje, r. neoznačuje

 • večer

  I. -a L -e mn. -y m.

  1. časť dňa od súmraku do noci: letný v.;
  od rána do v-a celý deň;
  Štedrý v. pred 1. vianočným sviatkom;
  dobrý v.! pozdrav

  2. večerná udalosť, slávnosť, večierok: kultúrny, diskusný v., usporiadať v. na počesť ...

  ráno je múdrejšie ako v.;
  nechváľ deň pred v-om neprenáhli sa pri hodnotení;

 • večera -e L -i mn. -e ž. jedlo podávané večer: studená v., slávnostná v., variť v-u, ísť, byť pozvaný na v-u, v. je o 6. hod.

 • večeradlo -dla s. cirk. miestnosť, v kt. Ježiš Kristus posledný raz večeral so svojimi učeníkmi

 • večerať -ia -ajú nedok. jesť (ako) večeru: (ne)v. doma;
  v. praženicu;

 • opak. večeriavať -a

 • večeriť sa nedok. neos. zvečerievať sa: v-í sa prichádza noc

 • večerňajší príd.: v. chlad, v-ie posedenie

  II. večer prísl. vo večernom čase: vrátil sa neskoro v., v. sa ochladilo, zajtra v. sa uvidíme

 • večernica -e ž. (astron. Večernica) planéta Venuša na večernej oblohe

 • večerník -a m. noviny vychádzajúce pred večerom;

 • večerníkový príd.: v-é informácie

 • večerný príd.: v. čas, v. program, v-é šaty;
  v-á univerzita;

 • večerom, expr. večierkom prísl. vo večernom čase, večer: v. sedávali na podstení

 • večiereň -rne ž. popoludňajšie al. večerné služby Božie (u evanjelikov)

 • večierka1 -y -rok ž. signál, ktorým sa ohlasuje (v kasárňach, táboroch ap.) začiatok nočného pokoja: odtrúbiť v-u

  večierka2 -y -rok ž. predajňa (potravín) s večerným predajom

 • večierok -rka m. menšia večerná slávnosť, zábava: spoločenský v., usporiadať v.

 • večito, večite prísl.

 • večitý príd. zastaráv. večný: v-á škoda, že sme tam neboli;

 • večne prísl. k 2, 3: trvať v.;
  hovor. expr. v. nahnevaný, neupravený vždy;
  v. sa (na) čosi vypytuje stále, ustavične

  nič netrvá v.

 • večnosť -i ž.

  1. jestvovanie bez začiatku a bez konca al. iba bez konca; vlastnosť toho, čo je večné: chápanie vecí z hľadiska v-i;
  v. Boha

  2. náb. posmrtný život

  3. expr. veľmi dlhý čas: trvalo to celú v.

  zjemn. odísť, odobrať sa na v. zomrieť

 • večný príd.

  1. stále jestvujúci, trvajúci, nestrácajúci sa, trvalý, stály: krajiny v-ého snehu a ľadu;
  v-é priateľstvo, na v-ú pamiatku;
  expr. na v-é veky, časy stále;
  cirk. v-é svetlo stále horiace (v kostole ap.)

  2. jestvujúci bez začiatku a bez konca al. iba bez konca, časovo neobmedzený: v-é pravdy stále platné;
  náb.: v. život posmrtný;
  v-é zatratenie

  3. expr. kt. má trvale istú vlastnosť; stále sa opakujúci: v-í nespokojenci;
  v-é ponižovanie, upodozrievanie

  4. expr. nesmierny, veľký: v-á škoda! (to je) v. hriech neodpustiteľné previnenie

  zjemn.: odísť na v. odpočinok zomrieť;
  spať, snívať v. sen byť mŕtvy;

 • veď

  I. spoj. priraď. má vysvetľovací význ., však (význ. 2): otvorte oblok, v. sa tu nedá dýchať;
  počul som to, v. každý iba o tom hovorí

  II. čast.

  1. v nadväznosti na kontext vyj. utvrdenie sa v mienke, však (význ. 1): v. on ešte príde prosiť;
  v. som si to myslel;
  v. sa hádam neurazil

  2. i veďže hovor. vyj. pobádanie, nože: v. už daj pokoj! veď(že) sa nebojte!

 • veľa viac(ej)

  I. neskl. čísl. zákl. neurč. vyj. veľké množstvo, veľký počet, rozsah, mnoho, op. málo: v. ľudí, v. peňazí, v. trápenia

  v. šťastia, úspechov! pozdrav, želanie;
  mať v. → rečí

  II. prísl. vyj. veľkú mieru, veľký rozsah ap. deja, mnoho, op. málo: v. jesť, hovoriť, v. napršalo

  čo je v., to je v. to presahuje mieru;
  v. nechýbalo skoro sa prihodilo niečo, obyč. nepríjemné;
  to za v. nestojí to nemá hodnotu

 • veľakrát, veľa ráz neskl. čísl. nás. neurč. v mnohých prípadoch, mnoho ráz, mnohokrát: v. mu to pripomínal;
  v. sa vyskytovať často

 • veľavážený príd. kniž. veľmi vážený (obyč. v oslovení, v adrese): v-é publikum, v. pán

 • veľavravne prísl.;

 • veľavravnosť -i ž.

 • veľavravný príd.

  1. (zbytočne) veľa rozprávajúci, mnohovravný: v. človek

  2. veľa naznačujúci, sľubujúci, mnohovravný: v. pohľad výrečný;

 • veľavýznamne prísl.: v. sa usmievať

 • veľavýznamný príd.

  1. veľmi významný, mnohovýznamný: v-á udalosť

  2. mnohoznačný: v. pohľad;

 • veľdielo -a -diel s. veľké, mimoriadne významné dielo: architektonické v.

 • veľduch -a mn. -ovia m. kniž. človek výnimočných duchovných hodnôt, génius: v. svetovej literatúry

 • veľhory -hôr ž. mn. vys. horstvo (nad 2500 m): končiare v-r

 • veľjašter -a mn. N a A -y m. dinosaurus

 • veľkňaz -a m. kňaz najvyššej hodnosti (v niekt. náb.): židovskí, pohanskí v-i

 • veľkobaňa -e ž. baňa s ťažbou značne prevyšujúcou priemer

 • veľkoburžoázia -ie ž. vládnuca skupina buržoázie;

 • veľkoburžoázny príd.

 • veľkochov -u m. chov vo veľkom: v. hospodárskych zvierat

 • veľkodistribúcia -ie ž. distribúcia vo veľkom;

 • veľkodistribučný príd.: v. podnik

 • veľkodušne prísl.;

 • veľkodušnosť -i ž.

 • veľkodušný príd. kt. sa vyznačuje veľkosťou ducha, veľkorysý, šľachetný; svedčiaci o tom: v. človek;
  v. čin, v-é gesto;

 • veľkofilm -u m. finančne nákladný film s mnohými účinkujúcimi: americký v.

 • veľkoformátový príd. kt. má veľký formát: v-é umelecké publikácie

 • veľkohubo prísl.;

 • veľkohubosť -i ž.

 • veľkohubý príd. pejor. kt. rád zveličuje, kt. má veľa vystatovačných rečí, chvastúnsky; svedčiaci o tom: v. krikľúň;
  v-á politika, v-é vyhlásenie;

 • veľkokapacitný príd. kt. má veľkú, nadmernú kapacitu: v-á sušiareň

 • veľkokapitál -u m. veľký, koncentrovaný kapitál: monopolný v.;

 • veľkokapitálový príd.

 • veľkoklasý príd. poľnohosp. kt. má veľké klasy: v-á pšenica

 • veľkolepo prísl.;

 • veľkoleposť -i ž.

 • veľkolepý príd.

  1. nádherný na pohľad, prekrásny: v-á prírodná scenéria, v-é divadlo, v-á slávnosť

  2. vynikajúci, výborný; mohutný, grandiózny: v. plán výstavby autostrád;
  v-é vodné, umelecké dielo;

 • veľkomesto -a -miest s. mesto s počtom obyvateľov nad 100 000, kt. je aj významné hosp., kult. a admin. centrum;

 • veľkomestský príd.: v. život;

  veľkomestsky prísl.

 • veľkomoravský príd. k Veľká Morava: v-é knieža;
  hist. V-á ríša štátny útvar na terajšom území Slovenska a Moravy, Veľká Morava

 • veľkomožná ž.

 • veľkomožný

  I. príd. v min. súčasť titulu al. oslovenia príslušníkov (nižšej) šľachty: v. pán, v-á pani

  II. veľkomožný m. v min. titul al. úctivé oslovenie spoloč. vyššie postaveného človeka: pán veľkomožný;

 • veľkomyseľne prísl.;

 • veľkomyseľnosť -i ž.

 • veľkomyseľný príd. kniž. veľkodušný, veľkorysý: v. čin;

 • veľkonočný príd. k Veľká noc: v-é zvyky, v-é vajíčko;
  V-á nedeľa, V. pondelok

 • veľkoobchod -u m. obch. organizácia na zásobovanie maloobchodu: štátny v.;

 • veľkoobchodníčka -y -čok ž.;

 • veľkoobchodnícky príd.

 • veľkoobchodník -a mn. -ci m. majiteľ veľkoobchodu;

 • veľkoobchodný príd.: v-á cena

 • veľkoodberateľ -a mn. -ia m. odberateľ vo veľkom: v. elektriny, plynu;

 • veľkoodberateľka -y -liek ž.;

 • veľkoodberateľský príd.

 • veľkopanský príd.

  1. šľachtický, panský: v-é majetky

  2. pejor. prejavujúci nadradenosť, povýšenecký: v-é spôsoby;

  veľkopansky prísl. k 2: správať sa (po) v.

 • veľkopekáreň -rne ž. pekáreň s veľkou kapacitou: automatizovaná v.

 • veľkopestovateľ -a mn. -ia m. pestovateľ vo veľkom: v. tabaku;

 • veľkopestovateľka -y -liek ž.

 • veľkopiatkový príd. k Veľký piatok: v-é zvyky;
  cirk. v-é obrady

 • veľkoplodý príd. kt. má veľké plody: v-á tekvica, v-é jahody

 • veľkoplošný príd. zasahujúci veľkú plochu: v-á maľba;
  v-é hospodárstvo;
  v. rozhadzovač (hnojív);
  v-á reklama zaberajúca veľkú plochu;
  v-á projekcia na veľkú plochu

 • veľkopodnik -u m. podnik veľkého rozsahu (zložený z viacerých podnikov): poľnohospodársky, hydinársky v.

 • veľkopredajňa -e ž. predajňa s veľkou plochou a s bohatým sortimentom tovaru: v. potravín

 • veľkopriestorový príd. zaberajúci, poskytujúci veľký priestor: v-é garáže

 • veľkoprodukcia -ie ž. produkcia vo veľkom: trhová v., v. zeleniny;

 • veľkoprodukčný príd.

 • veľkorozmerný príd. kt. má veľké rozmery: v. náklad, v-á požiarna technika

 • veľkoryso prísl.;

 • veľkorysosť -i ž.

 • veľkorysý príd. kt. chápe veci zo širokého hľadiska, veľkodušný, op. malicherný, úzkoprsý; ukazujúci túto vlastnosť: v. človek;
  v. program;

 • veľkosklad -u m. sklad s veľkou kapacitou: v-y ovocia a zeleniny

 • veľkospotrebiteľ -a mn. -ia m. kto nakupuje al. spotrebúva tovar vo veľkom;

 • veľkospotrebiteľka -y -liek ž.;

 • veľkospotrebiteľský príd.: v-é ceny

 • veľkosť -i ž.

  1. priestorový, plošný rozmer: v. bytu, pozemku, roztriediť veci podľa v-i, obraz v životnej v-i;
  topánky, šaty v štyroch v-iach veľkostných skupinách

  2. priestorová rozmernosť, rozsiahlosť: v. vesmíru, oceána

  3. istý rozsah, množstvo, početnosť: v. majetku, sumy

  4. sila (význ. 3), intenzita: v. citu, viny

  5. veľká hodnota, význam, dôležitosť: v. ducha, myšlienky, charakteru, mravná v. človeka;

 • veľkostatkár -a m. vlastník veľkostatku, statkár;

 • veľkostatkárka -y -rok ž.;

 • veľkostatkársky príd.: v-a pôda

 • veľkostatok -tku m. pozemkový majetok s veľkou rozlohou: zvyškové v-y, vyvlastnenie v-ov;

 • veľkostný príd. k 1: v. sortiment

 • veľkosvetský príd. obyč. pejor. svetácky, mondénny: v-á dáma;
  v-é spôsoby;

  veľkosvetsky prísl.

 • veľkotýždňový príd. k Veľký týždeň: v-é pobožnosti

 • veľkovýkrmňa -e ž. výkrmňa s veľkou kapacitou: v. ošípaných

 • veľkovýroba -y ž. výroba vo veľkom, op. malovýroba: priemyselná v., v. v poľnohospodárstve;

 • veľkovýrobný príd.: v-é hospodárstvo

 • veľkozrnný príd. kt. má veľké zrná: v-á kukurica

 • veľký

  I. väčší príd.

  1. kt. má značný rozsah, značné rozmery v porovnaní s inou vecou toho istého druhu, op. malý: v. dom, v-é mesto, v-á miestnosť, plocha;
  v-é nohy dlhé chodidlá;
  v-é písmená, v. formát;
  v odb. názvoch: anat. v. mozog;
  V-á Bratislava;
  geogr. V-á Fatra;
  astron. V. voz;
  zool. drop v.;
  bot. skorocel väčší

  2. kt. má značnú výšku, vysoký, op. malý, nízky: v. človek, v. pes, v. strom, komín;
  o hlavu väčší

  3. kt. je rozmernejší, ako je želateľné, op. malý: tie šaty, topánky sú mi v-é

  4. hovor. kt. dosiahol dospelosť, dospelý: počkaj, keď budeš v.! ty si také v-é dieťa

  5. kt. má značný počet, početný, mnohočlenný, op. malý: v. národ, v-á skupina, rodina, v-é pracovisko

  6. prevyšujúci priemer, nadpriemerný, rozsiahly: v-é nešťastie, v. rozdiel, v. výber tovaru;
  v-é nedostatky, škody, v. požiar

  7. kt. má značnú mieru, hodnotu, úroveň, vysoký: v-é percento (zrážok), v. obsah (cukru), v-á úmrtnosť, v-á účasť;
  v-á privatizácia privatizácia veľkých podnikov

  8. kt. má značný účinok, prudký, silný, intenzívny: v-á búrka, v-á radosť, láska, v-é prekvapenie, v. význam, záujem;
  v-é upratovanie dôkladné;
  v. tresk jedna z teórií vzniku vesmíru, podľa kt. na začiatku bol obrovský výbuch

  9. horlivý, nadšený: v. športovec, fanúšik, v. milovník umenia

  10. významný, dôležitý, závažný: v. umelec, bojovník, to je v-á vec, v. objav, v. sviatok;
  V-á noc;
  V. týždeň pred Veľkonočnou nedeľou;
  V. piatok vo Veľkom týždni;
  mať v-é slovo;
  v názvoch štátov, panovníkov, udalostí: V-á Morava, Karol V., V-á francúzska revolúcia

  11. časovo rozsiahly, dlhý: v. časový odstup;
  v-á prestávka;
  v-é meškanie

  (obchodovať, zabávať sa) vo v-om vo veľkom rozsahu;
  žiť na v-ej nohe;
  mať v-é oči a) chcieť viac (zjesť, stroviť ap.), ako sa dá zvládnuť b) chcieť všetko mať;
  jesť v-ou lyžicou;
  z → malej iskry v. oheň býva;
  expr. to je v-é zviera dôležitá osobnosť;
  hrať v-ú úlohu, rolu byť dôležitý

  II. veľký m. dospelý človek (vo vzťahu k deťom): z rozprávania v-ých vie, čo ho čaká

 • veľmajster -tra m.

  1. najvyšší hodnostár niekt. spoločenstiev: v. slobodomurárskej lóže

  2. kniž. veľký majster (význ. 3): v. štetca, tónov;
  medzinárodný v. titul šach. majstra vys. medzinár. úrovne;

 • veľmajstrovský príd.: v. titul;

 • veľmajstrovstvo -a s.

 • veľmi väčšmi prísl.

  1. vyj. veľkú mieru, intenzitu, hodne, značne: v. veľký, v. dávno, v. mnoho, v. pekné dievča, v. sa ponáhľať;
  v. sa narobil veľa;
  v. krátke vlny v rozsahu od 0,1 do 10 m;
  v. dobrý 2. st. prospechu (vo vysokoškol. klasifikácii);
  zdôraznené expr. v., preveľmi;
  v., preveľmi ľutoval

  2. blíži sa význ. čast. (pri zápornom slovese) oslabuje jednoznačnosť výroku, vyjadrenia: syn ho v. nepočúva (a robí si svoje)

  ani v. nie zmierňujúci zápor

 • veľmoc -i ž. hosp. a polit. mocný štát: západné v-i, svetová v.;

  publ. siedma v. tlač;

 • veľmocenský príd.: mať v-é postavenie;
  pejor. v-á politika

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tds, fp, saw, au, t tny rozpo et, pnf, eom, zpi, dot, zph, egz, nev, ú, png, els
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV