Význam slova "vŕ" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 214 výsledkov (2 strán)

 • vr, vŕŕ cit. napodobňuje zvuk niekt. zvierat, (prí)strojov ap.

 • vrabča -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. mláďa vrabca;

 • vrabček -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • vrabčí, vrabčací príd.: v-ie hniezdo i pren. expr. neupravená hlava;

 • vrabčiatko -a -tok s. zdrob. expr.

 • vrabec -bca mn. N a A -e m. najrozšírenejší (drobný) vták žijúci v blízkosti ľudských príbytkov, zool. Passer: v-e skáču

  o tom už v-e (na streche) čvirikajú každý o tom vie;
  lepší v. v hrsti ako zajac v chrasti, ako holub na streche;

 • vracať2 -ia -ajú nedok. vyprázdňovať obsah žalúdka al. aj čriev ústami, dáviť: v. krv, napína ho na v-nie

  nedok. vracať1 -ia

  // vrátiť sa

  1. prísť späť: v. sa domov, v. sa z vojenčiny;
  zima sa v-la opäť nastala

  2. dostať sa do pôv. stavu, obnoviť sa: kvetom sa v-la sviežosť, v-l sa mu zrak, vtip

  3. obnoviť pôv. činnosť, začať sa opäť zaoberať niečím: v. sa k štúdiu, k nadhodenej otázke

  kniž. v. sa so štítom ako víťaz;

 • nedok. vracať sa

 • vrah -a mn. -ovia m. kto sa dopustil vraždy: zákerný v., usvedčiť v-a;

  expr. pozerá, hľadí ako v. nepriateľsky;

 • vrahyňa -e -hýň ž.

 • vraj čast. odkazuje na situáciu a uvádza reprodukciu reči 3. os., údajne: v. sa nepamätá;
  tohto roku v. bude tuhá zima

 • vrak -u m. stroskotaná loď; zničený iný dopr. prostriedok: v-y lodí;
  v. lietadla, odtiahnuť v. auta

 • vrana -y vrán ž. väčší tmavý vták s hrubým zobákom žijúci na poliach, zool. Corvus corone: krákanie v-n

  biela v. zvláštnosť;
  v. v-e oko nevykole spoločníci sa chránia;
  v. k v-e sadá (, rovný rovného si hľadá) ľudia rovnakého typu si rozumejú;
  kto príde medzi v-y, musí kvákať ako ony;

 • vraní príd.: v-ie hniezdo

 • vraník -a mn. N a A -y m. vraný kôň: pár bujných v-ov

 • vraný príd.: v. kôň čierny (ako vrana)

 • vrása -y vrás ž. geol. zvlnenie geol. vrstvy

 • vráska -y -sok obyč. mn. ž. záhyb na koži vznikajúci jej sťahovaním: mať v-y na tvári, zhúžvať čelo do v-ok

 • vráskavieť -ie -ejú nedok. stávať sa vráskavým: čelo v-ie

 • vráskavý príd. pokrytý vráskami, majúci vrásky: v-á tvár, v. povrch jablka

 • vrásnenie -ia s. geol. vznikanie vrás; jeho výsledok: alpské v.

 • vrásť vrastie vrastú vrástol dok.

  1. rastom vniknúť: korene v-li do zeme

  2. kniž. organicky, pevne sa včleniť: umelec v-ený do svojho prostredia

  stáť ako v-ený do zeme nehybne;

 • nedok. vrastať

 • vraštiť -šť/-i! nedok. mraštiť, mŕštiť: v. čelo

  // vraštiť sa: tvár sa mu v-í od starostí

 • vráta vrát s. pomn. brána (do hosp. priestorov ap.): v. na stodole, otvoriť, zahasprovať v.;
  v. plavebnej komory veľký uzatvárací mechanizmus (podobný dverám)

  expr.: ústa ako v. veľké;
  hľadieť, pozerať ako teľa na nové v. vyjavene;

 • vrátane

  I. prísl. do toho rátajúc, včítane: (platí) do 10. júla v.

  II. predl. s G vyj. prirátanie, pričlenenie k istému počtu, včítane: bolo ich osem v. chlapcov

 • vratič -a m. vys. liečivá bylina s metlinou malých zlatožltých kvetov, bot. Tanacetum vulgare

 • vrátiť -i dok.

  1. poslať späť: chcel odísť, ale ho v-li;
  v. zásielku;
  v. ručičky hodín

  2. dať pôv. majiteľovi, na pôv. miesto: v. dlžobu, v. vstupné;
  v. knihu do knižnice

  3. uviesť do pôv. stavu, obnoviť: v. chorému zdravie, reštaurátor v-l farbám sviežosť

  4. opätovať (význ. 1), odplatiť: v. návštevu;
  v. úder, urážku

  v. niekomu niečo aj s úrokmi vyvŕšiť sa na niekom;
  aký požičaj, taký vráť;

 • vrátka -tok s. pomn. zdrob.

 • vratko prísl.;

 • vratkosť -i ž.

 • vratký príd.

  1. kt. nemá pevnú polohu, labilný, op. pevný: v. čln, v-á lavička;
  v-á chôdza neistá

  2. nestály (význ. 1, 2), neistý, op. pevný: v. v názoroch, mať v-é pozície;

 • vrátnica -e -nic ž. miestnosť vrátnika: v. továrne, internátu, ohlásiť sa na v-i

 • vrátnička -y -čiek ž.;

 • vrátnický príd.;

 • vrátnictvo -a s. zamestnanie vrátnika

 • vrátnik -a mn. -ci m. kto má na starosti vchod do (ver.) budovy: hotelový v., informovať sa u v-a;

 • vratný príd. kt. sa vracia, op. nevratný: v. pohyb;
  v. obal, v-á fľaša

 • vrátok -tka m. odb. zdvíhací a spúšťací mechanizmus na dopravu lanom

 • vrava -y ž.

  1. (roz)hovor viacerých ľudí: živá, hlasná v., v. utíchla

  2. spôsob reči: rýchla v.

 • vravieť -í -ia nedok. hovoriť (význ. 1 – 6): v. pravdu;
  neviem, čo v-š;
  poslúchni, kým ti pekne v-m;
  čo na to v-l? ako reagoval? fakty v-ia (jasnou rečou);
  inštinkt mi v-í, že sa čosi stane;
  často vo vsuvke, kt. zdôrazňuje platnosť výpovede: bolo ich, ako v-m, veľmi veľa;
  ako sa v-í, menej je viac

  škoda v. výraz rezignácie;
  o tom ani nev-iac to je samozrejmé;
  hluchému darmo v-š;
  to mi nič nev-í nič mi to nepripomína;
  zlé jazyky v-ia ohovárajúci ľudia;
  → reči sa v-ia, chlieb sa je;

 • opak. vravievať -a

 • vravnosť -i ž.

 • vravný príd. zhovorčivý; výrečný: v-á žena;

 • nedok. vrážať -a

 • vražda -y vrážd ž. úmyselné zabitie človeka: úkladná v., spáchať v-u, obviniť niekoho z v-y

 • vraždiť -žď/-i! nedok. dopúšťať sa vraždy: v. nevinné obete;
  expr. hromadné v-enie vo vojne zabíjanie

 • vražedne prísl.;

 • vražednosť -i ž.

 • vražedný príd.

  1. kt. vraždí, usmrcujúci: v. nástroj

  2. expr. veľmi zhubný, ničivý: v-é sucho

  3. expr. nenávistný: v. pohľad;

 • vraziť dok.

  1. silou, nárazom spôsobiť vniknutie niečoho dovnútra, vbiť, vtĺcť: v. klin do dreva, kôl do zeme;
  v. niekomu nôž, dýku do chrbta i fraz. expr. zradiť ho

  2. prudko vsunúť, vstrčiť: v. zátku do fľaše

  3. prudko zasiahnuť, udrieť, naraziť: v. hlavou do steny, autá v-li do seba

  4. expr. vpadnúť (význ. 4), vtrhnúť, vrútiť sa: bez zaklopania v-l dnu

  5. expr. prudko sa prejaviť, preniknúť, udrieť: krv mu v-la do tváre, víno mu v-lo do hlavy

  6. expr. investovať, vložiť: v. peniaze do stavby, do podniku

  v. klin medzi niekoho, niečo násilne oddeliť niekoho, niečo;

 • vŕba -y vŕb ž. ker al. strom s úzkymi listami rastúci na vlhkých miestach, bot. Salix: bútľavá v.;
  smutná v., bot. vŕba babylonská Salix babylonica

  (dieťa vyrastá) ako v. pri potoku bez rodičovskej výchovy;

 • vrbina -y -bín ž.

  1. hromad. vŕbový porast: hustá v.

  2. hromad. vŕbové prútie: košík z v-y

  3. vŕba (strom): staré v-y pri potoku

 • vŕbový príd.: v-é prútie, v-á píšťalka

 • vrčať -í -ia nedok.

  1. (o niekt. zvieratách) vydávať nízky hrdelný zvuk (pri podráždení);

  2. (o strojoch) vydávať hrčivý zvuk, hrčať: v izbe v-í vysávač, v-nie motorky

 • vrch -u m.

  1. väčšia vyvýšenina v teréne, kopec: vysoký, strmý v., pásmo v-ov, vystúpiť na v.

  2. svah, breh, kopec: ísť, ťahať (na bicykli) hore v-om

  3. horná časť, horná plocha niečoho: naplniť nádobu až po samý v.;
  v. torty ozdobený šľahačkou;
  v. šiat časť od pása hore; driek;

 • vrchár -a m.

  1. obyvateľ osady vo vrchoch: kysuckí v-i

  2. šport. (v cyklistike) pretekár dobre ovládajúci jazdu do vrchu;

 • vrchárka -y -rok ž.;

 • vrchársky príd.: v-a osada;
  v-a prémia

 • vrchhlava -y -láv ž. hovor. temeno (hlavy): malá čiapka na v-e

 • vrchnáčik -a m. zdrob.

 • vrchnák -a m. vrchná (čiastočne) oddeliteľná časť niečoho, veko: v. truhly, termosky, smetiaka;
  zdvihnúť v.;

 • vrchnákový príd.;

 • vrchnosť -i ž. predstavitelia moci, nadriadené osoby: svetská, cirkevná v., nariadenie v-i;

 • vrchnostenský príd.: v. dozor

 • vrchný príd.

  1. kt. je v hornej časti, na povrchu niečoho, horný, op. spodný: v. konár, v-á doska stola;
  v. odev nosený navrchu

  2. správ. hlavný: v. čašník, inšpektor, riaditeľ, správ. hlavný čašník, inšpektor, riaditeľ;
  v-á sestra, správ. hlavná sestra

 • vrchol -u m.

  1. najvyššie položená časť niečoho, vrcholok: v. stromu, veže, zasnežené v-y Tatier, vystúpiť na najvyšší v.;
  geom. v. uhla spoločný bod jeho ramien

  2. najvyšší st., najvyššia úroveň: v. leta, v. dokonalosti, byť na v-e šťastia, dosiahnuť v.

  to je (už) v. (všetkého)! výraz rozhorčenia;
  v. ľadovca viditeľná časť nejakého problému ap.;

 • vrcholček -a m. zdrob.

 • vrcholec -lca m. vrchol (význ. 1), vrcholok: v-e hôr;
  v. stromu vrchovec;

 • vrcholík -a m. bot. súkvetie, ktorého bočné kvety prerastajú kvet na hlavnej osi

 • vrcholiť nedok. dosahovať vrchol: prípravy v-ia, napätie v-í, leto v-í

 • vrcholne prísl. k 1: v. nebezpečný nanajvýš

 • vrcholný príd.

  1. najvyšší čo do množstva, miery: v. stupeň, v-é úsilie;
  mat. v-á hodnota (funkcie, merateľnej veličiny)

  2. najdôležitejší, najvýznamnejší: v. orgán, v-é dielo;

 • vrcholok -lka m. vrchol (význ. 1, 2): v-y Karpát

 • vrcholový príd.: v-é listy (rastliny);
  v-á stanica (lanovky);
  v. manažment vedenie podniku, organizácie ap.;
  v. šport smerujúci k najvyšším výkonom (v št. reprezentácii)

 • vrchom prísl. (až) po vrch, po okraj al. nad okraj, vrchovato, kopcom: v. naložený voz

 • vrchovato prísl. k 2, 3: v. naplnený

 • vrchovatý príd.

  1. vrchovitý, kopcovitý, hornatý: v. kraj

  2. vrchom naplnený, naložený: v-á misa koláčov

  3. kniž. obyč. v spoj. vo v-ej miere nadmieru, nanajvýš;

 • vrchovec -vca m. najvyššie siahajúca časť stromu, vrchol(ec): v. jedle, odťať suchý v.

 • vrchovina -y -vín ž. vrchovitý kraj: geogr. Ondavská v.

 • vrchovitý príd. pokrytý vrchmi, vrchovatý, hornatý: v. kraj, v. terén

 • vrchstôl -stola m. iba v spoj. s predl. za čelné miesto: sadnúť si za v.;
  sedieť za v-om na čelnom mieste stola

 • vrece -a vriec s. obdĺžnikový obal (na spodku spojený) na uchovávanie sypkého al. kusového materiálu; jeho obsah: jutové, papierové v., poštové v., vysypať zemiaky z vreca;
  v. múky

  expr. (nie je) v-om udretý (nie je) sprostý;
  spí ako myš na v-i čujne;
  sype sa ako z v-a husto sneží;
  žart. kúpiť → mačku vo v-i;
  expr.: → roztrhlo sa v. s nimi;
  hádzať všetko do jedného v-a nerozlišovať;
  → vykľulo sa šidlo z v-a;

 • vreckár -a m. hovor. vreckový zlodej;

 • vreckárka -y -rok ž.

 • vreckatý príd.: v-é huby rozmnožujúce sa výtrusmi, kt. sa tvoria v guľových bunkách (vreckách)

 • vrecko -a -ciek s.

  1. zdrob. k vrece: papierové, igelitové, plátenné v.;
  výplatné v.;
  v. maku

  2. súčasť oblečenia na ukladanie drobných osob. vecí, vačok: hlboké v-á, náprsné v., vopchať si ruky do v-a, vytiahnuť kľúče z v-a, prehľadať všetky v-á;

  mať prázdne v., v-á, mať hlboko do v-a nemať peniaze;
  to ide z môjho v-a to platím ja;
  expr.: udrieť sa po v-u;
  strčiť, vopchať niekoho do v-a prevýšiť ho;

 • vreckovať nedok. rozdeľovať do vreciek: v. kávu, v. peniaze na výplatu

 • vreckové s. peniaze na drobné výdavky

 • vreckovka -y -viek ž. šatka na utieranie nosa, ručníček: batistová v., papierové v-y;

 • vreckovkový príd.;

 • vreckovôčka -y -čok ž. zdrob.

 • vreckový príd.: v. nožík;
  v-é vydanie slovníka;
  v. zlodej;

 • vrecovina -y -vín ž. (jutová) tkanina na výr. vriec

 • vrecovitý príd. pripomínajúci vrece: v-á tkanina;
  v. strih

 • vrecový príd.: v. obal;
  v. strih šiat rovný (a voľný)

 • vrecúško -a -šok s. zdrob. k 1: zaparovacie v.

 • vred -a/-u m. bolestivá zdurenina pri zápale tkaniva na koži, na sliznici: hnisavý v.;
  žalúdkový v.

  vo funkcii cit. vo výrazoch nesúhlasu, rozhorčenia: expr. (ba) kýho v-a! ešte čo!

 • vredový príd.: v-é ochorenie;

 • vrelo, vrele prísl. k 1: v. ľúbiť;

 • vrelosť -i ž.

 • vrelý príd.

  1. kniž. vrúcny, úprimný: v. cit;
  v. pohľad

  2. hovor. vriaci: obariť sa v-ou vodou;

 • vrenie -ia s. všeobecný nepokoj, rozruch, pobúrenie: spoločenské, revolučné v., v. medzi mládežou

 • vres -u m. metlovitý kríček s drobnými fialovoružovými kvetmi, šedivník, bot. Calluna;

 • vresk -u m.

  1. prenikavý zvierací hlas: v. paviánov

  2. expr. (ľudský) krik: v. hrajúcich sa detí;

  3. expr. prenikavý, ostrý zvuk hud. nástroja ap.: v. trúbky

 • vresovisko -a -vísk s. miesto zarastené vresom

 • vresový príd.: v. porast

 • vrešťať -í -ia -šť/-i! nedok. vrieskať (význ. 1 – 3): opice v-ia;
  expr.: dieťa v-í, akoby ho drali hlasno plače;
  začal naňho v. kričať, hrešiť ho;
  rádio v-í hlasno hrá

 • vretenica -e -níc ž. u nás žijúci jedovatý had so zubatou čiarou na chrbte, zmija, zool. Vipera: uštipla ho v.;

 • vreteničí príd.

 • vreteno -a -tien s.

  1. kužeľovitý nástroj použ. v min. pri ručnom pradení; kužeľovitá súčasť (pradiarskych) strojov: otáčanie v-a

  2. vec podobná vretenu: v. vrtáka;

 • vretenovito, vretenovite prísl.

 • vretenovitý príd. kt. má podobu vretena: v. koreň;

 • vretenový, vretenný príd.: v-vé čerpadlo;
  anat. v-ná kosť dlhá kosť predlaktia;

 • vretienko -a -nok s. zdrob.

 • vrezať -že -žú dok. rezaním utvoriť: v. ozdoby do kože vyrezať;

 • nedok. vrezávať -a

  // vrezať sa

  1. hlboko vniknúť, zarezať sa: (tesný) opasok sa v-l do tela

  2. expr. nepríjemne zapôsobiť na zmysly, zarezať sa: ostrý zvuk sa v-l do uší

  3. expr. pevne utkvieť (v mysli): zážitok sa hlboko v-l do pamäti;

 • nedok. vrezávať sa

 • vrh -u m.

  1. vrhnutie, vrhanie: šport. v. guľou ľahkoatletická disciplína

  2. privedenie mláďat niekt. cicavcov na svet; mláďatá vrhnuté naraz: prasiatka z jedného v-u

  zastaráv. (pobozkať sa ap.) vo dva, vo tri v-y (na) dva, tri razy

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV