Význam slova "v" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 4278 výsledkov (36 strán)

 • v1 [i vé] neskl.

  1. spoluhláska a písmeno

  2. v skr. a zn.: v. r. vlastnou rukou;
  V a) zn. pre objem telesa b) zn. pre volt c) zn. prvku vanádium d) rím. číslica 5

  v2, vo predl.

  A. s L vyj.

  1. miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, prostredie al. všeob. priestorový význ.: sedieť v aute;
  pohyb vo voľnej prírode;
  mať slzy v očiach;
  obraz v ráme;
  ostalo mu to v pamäti

  2. oblasť prac. al. iného záujmu: pracovať v priemysle, súťaž v orbe, majstrovstvá vo futbale

  3. čas priebehu deja, počas, cez, za: vo dne, v zime, v živote, v školskom roku, (zahynul) v prvej svetovej vojne, v tomto momente

  4. stav: motor je v chode, byť v nebezpečenstve, ostať v hanbe, (ne)mať veci v poriadku

  5. spôsob, mieru, prostriedok al. prostredníctvo: dĺžka v metroch, odmena v naturáliách, stáť v pozore;
  v plnom rozsahu

  6. sprievodné okolnosti: v núdzi poznáš priateľa

  7. zreteľ, vzhľadom na, pokiaľ ide o: zmeny vo vývine, vynikať v učení, byť verný v láske

  8. väzbu pri slovesách a menách: vyznať sa v problémoch, sklamať sa v priateľovi, záľuba v športe

  B. s A vyj.

  1. časový údaj: v nedeľu, vo štvrtok, v deň svadby, (ešte) v to isté leto

  2. miesto al. smer deja, na; do: oziaba ho v ruky, hľadí v tú stranu;
  poet. poberať sa v šíru diaľ

  3. účinok, výsledok: sneženie prechádza v dážď

  4. väzbu pri slovesách a menách: dúfať v to najlepšie, viera vo víťazstvo

  C. je súčasťou predl. výrazov a druhotných predl.: v porovnaní, v súvislosti s, vo vzťahu, v pomere k, v závislosti od, (zrážky) vo forme (snehu), v rámci (osláv), v priebehu, v čase (žatvy), v prípade (požiaru)

 • v dôsledku predl. s G kniž. vyj. príčinu: v d. toho (sa pokus nepodaril) preto ...

 • v duchu predl. s G kniž. vyj. spôsob, v zmysle, podľa: návrh v d. schválených princípov;
  postupovať v d. zákonnosti

 • v mene predl. s G vyj. zástupnícky vzťah: v mene zákona;

 • v pomere k predl. s D vyj. zreteľ: v p-e k výsledkom sú náklady malé

 • v porovnaní s predl. s I vyj. zreteľ, oproti: v p. s vlaňajškom je prírastok väčší;

 • v priebehu predl. s G počas: v p. rokovania

 • v prípade predl. s G: v p. nebezpečenstva stlačte gombík

 • v prospech predl. s G vyj. cieľový vzťah: zahraničná služba v p. štátu;

 • v rámci predl. s G: v r. úsporných opatrení;
  v r. daných možností

 • v spojení s predl. s I: riešiť úlohu v s. s programom vzdelávania

 • v spojitosti s predl. s I: v s. s nedávnymi udalosťami

 • v súhlase s predl. s I kniž.: v s-e s požiadavkami

 • v súlade s predl. s I podľa: (konať) v s-e s predpismi;

 • v súvise s predl. s I: v s-e s cestou do zahraničia

 • v súvislosti s predl. s I: v s-i s parlamentnými voľbami

 • v úlohe predl. s G vyj. funkciu, zaradenie: vystupoval v ú-e hostiteľa ako hostiteľ

 • v ústrety predl. s D vyj. cieľový vzťah, smerovanie: ísť, kráčať v ú. (ne)šťastiu

 • v záujme predl. s G kniž. vyj. cieľový vzťah: konať v z. verejného poriadku;

 • v závislosti od predl. s G vyj. podmienku: v z. od vývoja udalostí

 • v zhode s predl. s I kniž. vyj. spôsobový význ., podľa: zvýšiť výrobu v z-e s potrebami

 • v zmysle predl. s G kniž. vyj. spôsob, podľa: v z. zákona;

 • v znamení predl. s G kniž. vyj. spôsob: zhromaždenie sa nieslo v z. podpory národných záujmov

 • v. r. skr. vlastnou rukou

 • v. v. skr. (najmä v min.) vo výslužbe

 • vábec -bca m. poľov. prostriedok na vábenie zveri, vábnička

 • opak. vábievať -a

 • vábiť -i nedok. lákať (význ. 1), priťahovať: v. záujemcov, v. rečami, pohľadom;
  poľov. v. zver zvukovými prostriedkami lákať na dostrel;

 • vábivo prísl.: v. vyzerať;

 • vábivosť -i ž.

 • vábivý príd. vábiaci, lákavý, príťažlivý, zvodný: v-é zvuky;
  v-á žena;

 • vábne prísl.;

 • vábnička -y -čiek ž. vábec

 • vábnosť -i ž.

 • vábny príd. vábivý, lákavý: v-a predstava;

 • vačica -e -číc ž.

  1. malý amer. cicavec s hustou kožušinou, zool. Didelphis

  2. kožušina z tohto zvieraťa: golier z v-e

 • váčik -a, váčok -čka m. zdrob.

 • vačka -y -čiek ž. tech. oválna súčasť mechanizmu umožňujúca zmeniť otáčavý pohyb na kývavý al. posuvný vratný;

 • vačkový1 príd.: v. hriadeľ

  vačkový2 príd.

 • vačok -čku m.

  1. vrecko (význ. 2): dať si ruky do v-u;
  expr. prekutať všetky v-y

  2. útvar podobný vačku: v-y pod očami;
  (hnisavý) zubný v.;
  medový v. včely

  mať prázdny v. nemať peniaze;
  načrieť, začrieť hlboko do v-u veľa platiť;
  to ide z môjho v-u to platím ja;
  expr. strčiť niekoho do v-u prevýšiť ho;

 • väčší-menší príd. hovor. viac al. menej veľký; raz menší, raz väčší: v. rozdiel, v. kus

 • väčšina -y ž. väčšia čiastka celku, op. menšina: v. obyvateľstva, nadpolovičná v., získať vo voľbách v-u;
  publ. → mlčiaca v.;

 • väčšinou prísl. zväčša: večer v. odpočíva, boli tam v. mladí

 • väčšinový príd.

 • väčšmi

  I. prísl. vo väčšej miere, viac, viacej: v. trpieť

  II. spoj. priraď. v. – ako viacako, skôrako: tu môže v. stratiť ako získať

 • vada1 -y vád ž. hovor. zvada, hádka

  vada2, správ. chyba, kaz, nedostatok, porucha: rečová, srdcová, telesná v., správ. rečová, srdcová, telesná chyba;
  v-y dreva, materiálu, správ. kazy, chyby dreva, materiálu;
  v. motora, správ. porucha motora;
  vadný, správ. chybný, kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci: v. výrobok, správ. chybný výrobok, nevyhovujúci výrobok

 • vademékum, pôv. pís. vademecum -ka s. (lat.) knižný sprievodca, (vrecková) príručka: v. lekára

 • vadiť nedok., vhodnejšie prekážať; (o veci) zavadzať: to nev-í to nič (nerobí), nič to (zato);
  nám to nev-í a) neprekáža, nezavadzia b) nám je to jedno

 • vadiť sa nedok. prudko si vymieňať názory, hádať sa, dohadovať sa: susedia sa v-ia;
  v. sa pre každú maličkosť;
  nevaď sa s ním toľko!

 • vädnúť -e -ú -dol nedok.

  1. (o rastlinách) strácať sviežosť, uvädať: kvety v-ú, na poli všetko v-e

  2. (o človeku) slabnúť, chradnúť

 • vagabund -a m. hovor. pejor.

  1. tulák; vandrovník

  2. ničomník, gauner (obyč. v nadávke)

 • vagína -y -gín ž. anat. pošva (význ. 3);

 • vaginálny príd.: v. otvor

 • vágne prísl.;

 • vágnosť -i ž.

 • vágny príd. kniž. nepresný, nejasný: v. pojem;

 • vagón -a m. žel. vozeň; jeho obsah: pristaviť, vykladať v-y;
  v. uhlia, obilia;

 • vagónik -a m. zdrob.

 • vagónka -y -nok ž. továreň na výr. vozňov

 • vagónový príd.;

 • váha -y váh ž.

  1. iba jedn. podľa staršieho chápania vlastnosť telesa daná gravitáciou; miera tejto vlastnosti; množstvo látky zistené vážením;
  v odb. a úr. styku hmotnosť: čistá, hrubá v., priberať na v-e

  2. iba jedn. významnosť (význ. 1), závažnosť: umelecká v. slova, pripisovať niečomu veľkú v-u

  3. i váhy pomn. prístroj na váženie: kuchynské v-y, citlivé, presné, laboratórne v-y, automatická v., položiť tovar na v-u

  4. i váhy pomn. čo pripomína váhy, váhu: v-a čerpadla, v-a, v-y na voze;
  hovor. v-a druh rovnovážneho cviku: urobiť v-u

  brať, vziať, zobrať niečo na → ľahkú v-u;
  byť → jazýčkom na v-ach, na v-e;

 • vahadlo -a -diel s. dvojramenná páka váh, studne, čerpadla;

 • vahadlový príd.: v-á studňa

 • váhať -a nedok. prejavovať nerozhodnosť, kolísať; otáľať, okolkovať: dlho v., nev. ani chvíľu;
  v. s odpoveďou;
  bez v-nia ihneď

 • váhavo prísl.;

 • váhavosť -i ž.

 • váhavý príd. kt. váha; svedčiaci o nerozhodnosti: v. človek;
  v-é kroky;

 • váhovo prísl.: v. primeraný;

 • váhový príd.: v-á kategória hmotnostná;

 • vajatať nedok. kniž.

  1. blížiť sa k pôrodu, rodiť: v. v bolestiach

  2. váhať, tápať, kolísať: v. medzi odvahou a strachom

  expr. v-li hory, porodili myš (bolo) veľa rozruchu pre bezvýznamnú vec

 • vajce -a -jec s.

  1. oválna zárodočná bunka niekt. živočíchov (najmä vtákov) obsahujúca bielok a žĺtok: vtačie, korytnačie v., znášať v-ia, sedieť na v-iach, z v-a sa vyliahlo mláďa;
  (slepačie) v-ia bežná potravina;
  v. namäkko, natvrdo, čerstvé, skazené v-ia

  2. obyč. mn. časť muž. al. samčieho pohlavného ústroja cicavcov

  Kolumb(us)ovo v. vtipné riešenie zdanlivo ťažkej úlohy;
  zaobchádzať s niekým ako s maľovaným v-om opatrne;
  v. chce byť múdrejšie ako sliepka mladší poúča staršieho;

 • vajcorodosť -i ž.

 • vajcorodý príd.: zool. v-é cicavce ktorých mláďatá sa liahnu z vajec (ako pri vtákoch);

 • vajcovito, vajcovite prísl.: v. zaokrúhlený

 • vajcovitý príd. majúci tvar vajca: v-á lebka;

 • vajcový, vaječný príd.: v-á škrupina, v. žĺtok, bielok;

 • vajda -u mn. -ovia m. (róm.) vodca väčšej skupiny (kočovných) Cigánov

 • vaječník -a m. anat. časť žen. al. samičieho pohlavného ústroja, v kt. sa tvoria vajíčka

 • vajíčko -a -čok s.

  1. zdrob. k vajce: v-a sýkorky

  2. vajce: veľkonočné v-a, uvariť v.

  3. biol. žen. al. samičia zárodočná pohlavná bunka: oplodnené v.;
  v-a hmyzu;
  hovor. mravčie v. kukla mravca

  4. vec podobná vajíčku: v. na čaj;

 • vajíčkovod -u m. anat., zool. časť žen. al. samičieho pohlavného ústroja

 • vajíčkový príd.

 • vak -u m.

  1. vrecovitý obal na prenášanie vecí: cestovný v., kožený, plátenný v.

  2. vec podobná vaku;
  anat. časť organizmu, v kt. sú uložené iné orgány: pľúcny v.;

 • vakcína -y -cín ž. lek. očkovacia látka podporujúca tvorbu protilátok v organizme;

 • vakcínový príd.

 • vakovať nedok. hovor. omietať: v. múry, v. dom

 • vakovka -y -viek ž. hovor. omietka: čerstvá v.

 • vakový príd.;

 • vákuovaný príd. z kt. je odstránený vzduch; upravený pomocou vákua: v. betón;
  v-á šunka vo vákuovanom obale

 • vákuový príd.: v. filter;
  v-á metalurgia konaná vo vákuových peciach

 • vákuum -ua D a L -uu s. fyz. priestor, v kt. (takmer) nie sú plyny al. pary;

 • val -u m. (umelý) násyp, obyč. s obrannou funkciou;

 • valach -a mn. -si m. pastier oviec

  expr. najesť sa, zjesť ako v. veľa;

  valach -a mn. N a A -y m. vykastrovaný žrebec

 • valal -u m. nár. dedina: zemplínske v-y;

 • valalský príd.

 • váľanda -y -ľand ž. jednoduché čalúnené lôžko;

 • váľandový príd.: v-é matrace

 • valaška -y -šiek ž. sekera s dlhým poriskom, kt. používajú valasi;

 • valaškový príd.: v. tanec;

 • valaský, valašský príd.: v. pes;

  valasky, valašsky prísl.;

 • valaštička -y -čiek ž. zdrob.

 • váľať -a nedok.

  1. kotúľaním, prevracaním ap. premiestňovať (väčší predmet), valiť: v. sudy, kláty

  2. takto spracúvať: v. cesto, chlieb

  3. prevaľovať (význ. 1, 2), prekacovať; rúcať: v. kolky, víchor v-a stromy;
  v. dom

  4. expr. klásť (význ. 1), dávať: v. všetko na kopu;

  v. kroky kráčať dlhými krokmi;
  v. duby, sudy, kotrmelce robiť premety

  // váľať sa

  1. prevracaním, prevaľovaním (zboka nabok) sa premiestňovať: deti sa v-jú v tráve, v snehu;
  kamene sa v-jú dolu brehom valia

  2. expr. povaľovať sa (význ. 1), leňošiť: v. sa (celý deň) v posteli

  3. expr. (o veciach) bez úžitku, na nevhodnom mieste ap. sa povaľovať: knihy sa v-jú po kútoch, v prachu

  4. prevaľovať sa, prekacovať sa, rúcať sa: plot, dom sa v-a

  expr. v. sa od smiechu veľmi sa smiať

 • valček -a m.

  1. zdrob. k valec

  2. pomôcka na maľovanie stien;

 • valčekový príd.: v-é ložisko valivé ložisko s valčekmi

 • valcha -y válch ž. stroj na valchovanie (textílií)

 • valchovať nedok. spracúvať vlnené tkaniny tlakom, teplom: v. súkno

 • valčík -a m. spoloč. tanec v trojštvrťovom takte; skladba v tomto takte;

 • valčíkový príd.: v-á pieseň

 • valcovač -a m. robotník pracujúci pri valcovaní: v. plechov, v. ciest;

 • valcovací príd. určený na valcovanie: v. stroj;
  v-ia trať

 • valcovačka -y -čiek ž. valcovací stroj

 • valcovačský príd.

 • valcovať nedok. valcom upravovať: v. železo, v. cestu, trávnik

 • valcovito, valcovite prísl.: v. zhrubnutý;

 • valcovitosť -i ž.

 • valcovitý príd. kt. má podobu valca: v-é teleso;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mkh, ian, ?????? in??????, da, ã are, rcv, bo, aifld, lco, stred, zkc, ocv, ãƒæ ã â ssm, zka, rub
Slovník skratiek: mli, nws, x60, o24, frk, å un, sii, lak, ktd, zpp, e, fp, zpo, skh, skã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV