Význam slova "up" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 160 výsledkov (2 strán)

 • upachtiť sa -chť/-i! dok. expr. ustať (od rýchlej chôdze ap.); zadychčať sa: musí si vydýchnuť, je celý u-ený

 • nedok. upadať

 • úpadca -u mn. -ovia m. práv. kto je v hosp. úpadku;

 • úpadkovo prísl.;

 • úpadkovosť -i ž.

 • úpadkový príd.: ú-é umenie, ú. vkus;

 • úpadkyňa -e -kýň ž.

 • upadnúť -e -ú -dol dok.

  1. stratiť význ., hodnotu, (po)klesnúť: finančne, spoločensky, mravne u.;
  u-l v mojich očiach stratil na vážnosti

  2. ocitnúť sa v istej (nepriaznivej) situácii: u. do bezvedomia, do pomykova;
  u. do nemilosti, do podozrenia

  3. (fyzicky) oslabnúť, zoslabnúť, zbiednieť: po chorobe u. v tvári

  4. stratiť na intenzite, ochabnúť, opadnúť: nálada u-la, sily u-li;

 • úpadok -dku m. strata priaznivého stavu; pokles úrovne: hospodársky, kultúrny, mravný ú.;
  ú. rodiny;

 • úpal -u m.

  1. slnečný žiar, páľava: letný ú.

  2. poškodenie organizmu nadmerným prijatím slnečného tepla: dostať ú.;

 • upáliť -i -ľ! dok.

  1. usmrtiť ohňom: u. kacíra (na hranici)

  2. pripraviť, upraviť pálením: u. cukor;

 • nedok. k 1 upaľovať

 • úpalový príd. k 2

 • úpätie -ia s. najspodnejšia časť vrchu

 • upäto prísl.;

 • upätosť -i ž.

 • upätý príd.

  1. (o odeve) tesne priliehajúci, vypasovaný, op. voľný: u. kabát

  2. pôsobiaci neprirodzene (sústredením na seba, zdržanlivosťou ap.); neprirodzený, op. uvoľnený: nevšímavý, u. človek;
  u-é správanie;

 • upažiť dok. tel. vystreté ruky dať do vodorovnej polohy bokom

 • upažmo prísl. tel. s upažením; v upažení: skrčiť u.

 • upchať dok. navrstvením, vsunutím ap. niečoho uzatvoriť, zapchať: u. otvor, u. oblok, u. štrbiny tmelom;

 • nedok. upchávať -a

  // upchať sa: u-tý odtok;

 • nedok. upchávať sa

 • upchávka -y -vok ž. materiál, súčiastka na upchávanie: u. na otvor, u. čerpadla

 • úpek -u m. silný slnečný žiar; páľava, horúčava: poludňajší ú., pracovať na, v ú-u

 • upelešiť sa dok. (o zvieratách) ľahnúť si (význ. 1), uložiť sa: mláďatá u-ené okolo matky;

 • úpenlivo prísl.: ú. prosiť;

 • úpenlivosť -i ž.

 • úpenlivý príd. prosebne nástojčivý, naliehavý: ú-é volanie raneného;

 • upevniť dok.

  1. urobiť pevnejším, pevným, posilniť: u. hospodársku moc štátu, u. mier vo svete;
  u. si postavenie

  2. pripevniť: lano u-ené o skobu;

 • upevňovací príd. určený na upevňovanie: u-ia skrutka, reťaz

 • nedok. upevňovať

  // upevniť sa

  1. stať sa pevnejším, pevným, posilniť sa: postavenie vlády sa u-lo

  2. utvrdiť sa: u. sa v predsavzatí, v presvedčení;

 • nedok. upevňovať sa

 • upiecť upečie upečú upiekol dok. pečením upraviť, pripraviť: u. chlieb, u. kura (na ražni);

  // upiecť sa pečením získať žiadanú podobu: koláč sa pekne u-l;

 • nedok. upierať2 -a

  nedok. upierať1 -a

  // uprieť sa (o očiach, zraku) spočinúť (význ. 2), utkvieť: jeho oči sa na mňa skúmavo u-li;

 • nedok. upierať sa

 • úpieť -ie -ejú nedok. kniž.

  1. žalostne plakať, nariekať: srdcervúce ú-enie

  2. prežívať, znášať utrpenie, trpieť: ú. pod jarmom poroby

 • nedok. upíjať, upíjať si -a: u. (si) z pohárika popíjať

 • upínací príd. slúžiaci na upnutie, upínanie: u-ia pomôcka, u-ie zariadenie

 • nedok. upínať -a

  // upnúť sa, upäť sa zamerať sa, pripútať sa, primknúť sa: u. sa na rodinu, na svoje záľuby;

 • nedok. upínať sa

 • upír -a m.

  1. mytol. vybájená bytosť, kt. ľuďom (v spánku) cicia krv;

  2. mn. N a A -y druh netopiera (cicajúceho krv zvieratám), zool. Desmodus

 • úpis -u m. listina obsahujúca záväzok (zaplatiť peniaze): dlžobný ú.;

 • upísať -še -šu dok. písomne prisľúbiť, písomne venovať: u. členský podiel, u. pôžičku;

 • upískaný príd. hovor. expr. špinavý (význ. 1), ušpinený, zašpinený: u-í šarvanci

 • nedok. upisovať

  // upísať sa písomne sa zaviazať: u. sa na vrátenie dlžoby do konca roka;

  u. sa diablovi, čertovi prijať ťažko splniteľný záväzok;

 • nedok. upisovať sa

 • úpisový príd.

 • upiť sa -je -jú dok. pitím alkoholu si podlomiť zdravie, ohroziť život: u. sa na smrť

 • upiť, upiť si -je -jú dok. odpiť (menšie množstvo): u. (si) mlieka, vína;

 • uplakane, uplakano prísl.;

 • uplakanosť -i ž.

 • uplakaný príd.

  1. nesúci stopy plaču, poznačený plačom: u-á tvár, u-é oči;
  je celá u-á, u-é prestrašené dieťa

  2. kt. často plače, precitlivený, ufňukaný; svedčiaci o tom: u-é stvorenie;
  u. výraz

  3. expr. smutný (význ. 2), sentimentálny: u. príbeh, román

  4. expr. daždivý, usmoklený: u. november, u-é nebo;

 • úplatkár -a m. kto berie al. dáva úplatky, kto podpláca;

 • úplatkárka -y -rok ž.;

 • úplatkársky príd.;

 • úplatkárstvo -a s. prijímanie al. dávanie úplatkov, podplácanie, korupcia

 • úplatkový príd.

 • uplatniť dok. urobiť platným, účinne využiť: u. svoje schopnosti v práci, u. nové metódy

  u. požiadavky požiadať;

 • nedok. uplatňovať

  // uplatniť sa

  1. stať sa platným, osvedčiť sa: u. sa vo svojom povolaní, v živote

  2. byť použitý, využitý: tento postup sa u-l vo viacerých oblastiach;

 • nedok. uplatňovať sa

 • úplatok -tku m. peňaž. al. iný dar na podplatenie: brať, dávať ú-y;

 • úplavica -e ž. zastaráv. dyzentéria, červienka

 • úplet -u m. pletenina; oblečenie z nej: vlnený ú., šaty z ú-u;
  nosiť ú.;

 • úpletový príd.: ú-á tkanina

 • upliesť upletie upletú dok. pletením zhotoviť: u. košík, u. sveter

  u. na seba → korbáč, bič

 • úplne prísl. vyjadruje okolnosť krajnej miery, úplnosti niečoho, celkom: ú. zdravý;
  ú. ho to vykoľajilo;

 • úplnosť -i ž.: (ne)robiť si nárok na ú.;
  kvôli ú-i uvádzame ...

 • úplný príd.

  1. plný (význ. 2), celý, kompletný, op. čiastočný: ú-á zostava, ú. zoznam, počet;
  ú-á sirota bez obidvoch rodičov;
  ú-é zatmenie slnka

  2. vyskytujúci sa v neobmedzenej miere, absolútny, dokonalý: ú-é ticho, ú-á tma, chce mať ú-u istotu

  3. hovor. skutočný (význ. 1), hotový: ú-é fiasko;

 • uplynulý príd. kniž. predchádzajúci, minulý: u-é obdobie

 • uplynúť -ie -ú dok. (o čase) plynutím prejsť, ubehnúť, minúť (sa): u-lo niekoľko rokov;
  leto u-lo, nastala jeseň;
  lehota už u-la vypršala;

 • nedok. uplývať -a

 • upnúť -e -ú -pol, upäť upne upnú upäl dok.

  1. (tesne) zapnúť, zapäť: kabát u-tý až po krk

  2. zovretím, zachytením upevniť: upnutie rezného nástroja;
  vinič u-tý o kolík

  3. kniž. uprieť1, upriamiť: u. pohľad do diaľky;
  myšlienky u-té na jeden problém;

 • upodozrievať -a nedok. podozrievať: u-jú ho z klamstva, nespravodlivé u-nie

 • upodozrievavo prísl.;

 • upodozrievavosť -i ž.

 • upodozrievavý príd. podozrievavý: u-á osoba;
  u-é otázky;

 • upokojiť -í -a dok. urobiť pokojným, utíšiť: u. nedočkavé publikum, u. pacienta;

 • nedok. upokojovať

  // upokojiť sa stať sa pokojným, utíšiť sa: u-jte sa, nič sa nestalo! rozbúrená hladina sa u-la;
  po kríze nastalo u-enie;

 • nedok. upokojovať sa

 • upokojujúci príd. kt. upokojuje, utišujúci: u-e slová, u. prostriedok;

 • upokojujúco prísl.

 • upomenúť -ie -ú dok.

  1. (písomne) upozorniť na vrátenie požičaného: u. dlžníka (na vrátenie peňazí)

  2. (na minulosť ap.), správ. pripomenúť (minulosť);

 • upomienka -y -nok ž.

  1. (písomné) upomenutie, napomenutie, upozornenie: dostať u-u z knižnice, z poisťovne

  2. správ. spomienka; pamiatka;

 • upomienkový príd.

  1. k 1: u. text

  2. správ. spomienkový; pamiatkový: u-é predmety, správ. spomienkové predmety

 • nedok. upomínať -a

  1. u-nie dlžníka

  2. správ. pripomínať

 • úpon -u m. anat. miesto, kde sa sval pripája na kosť;

 • uponáhľane prísl.: vyzerať u.;

 • uponáhľanosť -i ž.

 • uponáhľaný príd. kt. sa stále ponáhľa; kt. je výsledkom (neželateľného) náhlenia; svedčiaci o tom: u. človek;
  u-é rozhodnutie, u. svet;

 • úponkový príd.

 • úponok -nku m., úponka -y -niek ž. časť popínavej rastliny, ktorou sa zachytáva o oporu: ú-y viniča, hrachu;

 • úponový príd.: ú-é zranenie

 • úporne prísl.;

 • úpornosť -i ž.

 • úporný príd.

  1. silný (význ. 2), intenzívny, vytrvalý: ú. kašeľ, ú-á bolesť

  2. odolný, tuhý, húževnatý: ú-á burina;

 • uposlúchnuť -e -u -chol dok. kniž. poslúchnuť, počúvnuť: (ne)u. rozkaz

 • upotiť sa dok. veľmi sa spotiť: u. sa pri praní;
  u-ená tvár

 • upotrebiť dok. použiť (význ. 1): mnohé veci sa dajú ešte u., odložiť zeleninu na ďalšie u-enie;
  u. vhodný výraz

 • upotrebiteľnosť -i ž.

 • upotrebiteľný príd. použiteľný: auto v u-om stave;

 • upovedomenie -ia s. (úr.) oznámenie (význ. 1); doklad o tom: dostať u.

 • upovedomiť dok. (úr.) oznámiť (význ. 1), informovať: písomne u. stránky;
  u. občanov o pripravovanej akcii;

 • nedok. upovedomovať

 • upozorniť dok. vyzvať na všimnutie si, uvedomenie si niečoho; vzbudiť pozornosť: u. na nebezpečenstvo, dôležité u-enie;
  u. na seba krikom;

 • nedok. upozorňovať

 • upracovane prísl.;

 • upracovanosť -i ž.

 • upracovaný príd. zrobený: u-á žena;
  u-é ruky;

 • upratať -ce -cú -cúc/-tajúc dok.

  1. dať do poriadku, vyriadiť: u. byt

  2. dať na miesto, odložiť: u. si veci;
  u. zo stola odpratať;

 • upratovač -a m. kto upratuje (na pracoviskách, v domácnostiach) za mzdu;

 • upratovačka -y -čiek ž.

 • nedok. upratovať: veľké, jarné u-nie

 • úprava -y -rav ž.

  1. upravovanie, upravenie (význ. 1 – 4): ú. lúk a pasienkov, ú. vlasov, ú. rukopisu;
  ú. tkanín, vody, rúd

  2. vonkajší vzhľad, ráz, usporiadanie niečoho: grafická ú. knihy;
  scénická ú. hry;
  vzorná ú. písomných prác žiakov

 • upravene prísl.;

 • upravenosť -i ž.

 • upravený príd. uvedený do riadneho stavu: u. účes, zovňajšok;

 • upraviť dok.

  1. uviesť do riadneho stavu, zlepšiť z vonkajšej, vnútornej stránky: u. si vlasy, u. sa pred zrkadlom, chodí u-ený;
  u. svahy, koryto rieky;
  u. text rukopisu;
  u. vzťahy medzi spolupracovníkmi

  2. prispôsobiť novým požiadavkám, novému cieľu: u. miestnosti na kancelárie adaptovať;
  u. ľudovú pieseň pre zbor

  3. spracovať, pripraviť: u. mäso, zeleninu na viacero spôsobov;
  mat. u. rovnicu (pred riešením)

  4. podrobiť žiadanému technologickému procesu: u. rudu, tkaniny;

 • úpravňa -e ž. podnik, oddelenie, kde sa upravuje: ú. vody, rúd, textílií

 • úpravnícky príd.: ú-e práce

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: allocation, read, s ä, cyan, ple, ib, ftp, u u, ste, sig, sdl, sam, rende, hpfs, col
Ekonomický slovník: ltw, tej, f, dfd, sy, nbp, nz, sos, mhh, mgf, bj, cie, tzv, so, ovo
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV