Význam slova "u������" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 233 výsledkov (2 strán)

 • bisťu, bisťubohu cit. mierne zahrešenie: pusť ma, bisťu! to je chlapík, bisťubohu!

 • byľku, byľu hovor. expr.

  I. neskl. čísl. zákl. neurč. trocha, málo: b. citu

  II. prísl. trocha, málo; chvíľku: b. posedieť

 • chvíľu, chvíľku prísl. s malým časovým rozsahom, krátko: ch. sa učiť

 • čučať -í -ia nedok. expr.

  1. byť učupený; trčať, čupieť: č. doma;
  hmla č-í v roklinách

  2. mlčať, čušať: čušte už!

 • čučko -a mn. -y/-ovia A -y/-ov m. zdrob.

 • čučo -a mn. -ovia m. hypok. pes, psík;

 • čučoriedie -ia s. hromad. čučoriedkový porast

 • čučoriedka -y -dok ž.

  1. lesný krík s tmavomodrými guľkovitými plodmi, bot. brusnica č. Vaccinum myrtillus

  2. jedlý plod tohto kríka: zbierať č-y;

 • čučoriedkový príd.: č. koláč, č-é víno

 • čušať -í -ia nedok. mlčať: nič nehovorí, č-í;

  expr.: č. ako pena, ako ryba, ako zarezaný, ako voš pod chrastou byť celkom ticho

 • čuť -je -jú nedok. kniž.

  1. počuť: vonku č. hlasy;
  vo funkcii cit.: čujme! povzbudenie, aby niekto prehovoril;
  čujte, čo si to dovoľujete!

  2. uvedomovať si, cítiť: č-m, ako mi tlčie srdce

 • dopočuť -je -jú dok. zachytiť sluchom, začuť: d. buchot;
  viac ned-la

  // dopočuť sa z počutia sa (náhodne) dozvedieť: všeličo sa o tom d-l;
  d-l sa, že svadba nebude

 • dožuť, dožuvať -žuje -žujú dok. skončiť žutie, prestať žuť: d. kôrku;

 • kaťuša -e -í ž. voj. raketomet používaný v 2. svetovej vojne Červenou armádou

 • kľučiar -a m. kto má na starosti kľúče: zámocký k.;

 • kľučiarka -y -rok ž.;

 • kľučiarsky príd.

 • kľučka1 -y -čiek ž. predmet na otváranie a zatváranie dvier, oblokov ap.: mosadzná, bakelitová k., stisnúť k-u

  tam si podávajú k-y striedajú sa (často) pri návšteve

  kľučka2 -y -čiek ž.

  1. oblúkovité vybočenie, zákruta: k-y chodníka

  2. pohyb pripomínajúci kľučku: robiť k-y (na bicykli)

  3. hovor. úskok, vytáčka: advokátske k-y

 • kľučkovať nedok. kľukato bežať: zajac k-l, k. pomedzi stromy;

 • kľuť sa, kľuvať sa -je -jú nedok.

  1. (o vtákoch) pri liahnutí zobákom prerážať škrupinu: k. sa z vajca

  2. (o rastline) klíčiť, pučať: zrno sa začína k.;

 • kňučať -í -ia nedok. skučať, skuvíňať: pes, líška k-í;

 • korčuľa -e -čúľ obyč. mn. ž. šport. náčinie na kĺzanie po ľade, príp. na pohyb po zemi: pripevniť k-e na topánky;
  kolieskové k-e

 • korčuľovanie -ia s. jazda na korčuliach

 • korčuľovať, korčuľovať sa nedok. pohybovať sa na korčuliach: k. sa na klzisku;
  dobre (sa) k-je ovláda techniku jazdy na korčuliach

 • kožušina -y -šín ž. vypracovaná koža s jemnou srsťou; výrobok z nej: kabát podšitý k-ou;

 • kožušinka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • kožušinový príd.: k. golier;

 • kožušníčka -y -čok ž.;

 • kožušnícky príd.;

 • kožušníctvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. kožušnícky odbor

  2. obchod s kožušinami

 • kožušník -a mn. -ci m. odborník na spracovanie kožušín a na zhotovovanie kožuchov; samostatný živnostník;

 • kožuštek -a, kožúšok -ška m. zdrob.

 • krasokorčuľovanie -ia s. korčuľovanie so šport. a umel. prvkami, krasokorčuliarstvo;

 • ľuľkový príd.

 • ľuľok -ľka m. poľná liečivá bylina, bot. Solanum;

 • maňuška2 -y -šiek obyč. mn. maňušky ž. hovor. bahniatka, baburiatka

  maňuška1 -y -šiek ž. bábka ovládaná prstami, mikulka;

 • maňuškový príd.: m-é divadlo, m-á hra

 • namojdušu

  I. čast. expr. veru, skutočne, naozaj: zaveril sa: n., n.;
  n., závidím ti

  II. pís. i na moj dušu cit. vyj. rozlič. citové hnutia: ej, n., už je dobre! no n., to bol výlet!

 • napľuť, napľuvať -je -jú -pľul/-pľuval dok. pľutím zasiahnuť: n. na dlážku;
  n. si do dlaní i fraz. povzbudiť sa, priprieť sa do roboty

  n. niekomu do tváre, do očí prejaviť hlboké opovrhnutie;
  hrub. n. na to! n. na neho! výrazy záporu, rezignácie

 • našuchoriť, našušoriť dok. expr. šuchorením upraviť, načuchrať: n. seno, n. si vlasy

  // našuchoriť sa, našušoriť sa (o vtákoch) načuchrať si perie: sliepka sa n-la

 • našuškať dok. pošepkať (význ. 2), našepkať: n. spolužiakovi odpoveď;

 • nedok. našuškávať -a: nen-jte!

 • náučný príd. poskytujúci poučenie: n-á literatúra;
  n. slovník encyklopedický;
  n. chodník (v chránenej prírodnej oblasti)

 • náušnica -e -níc ž. ozdoba, kt. sa pripevňuje na ušný lalôčik: zlaté, briliantové n-e;

 • náušnička -y -čiek ž. zdrob.

 • nedok. obkľučovať

 • odpľuť, odpľuť si -je -jú dok. vypustiť slinu z úst: o. horkú slinu;
  od jedu si (cez zuby) o-l;

 • odušu, pís. i o dušu prísl. expr. rýchlo, horlivo, intenzívne: bežať, robiť o.

 • opľuť, opľuvať -je -jú dok. vypľuť sliny na niečo, niekoho: o. dlážku;

 • pančuška -y -šiek ž. zdrob.: detské p-y;

 • pančuškový príd.: detské p-é nohavičky

 • pľušť -e ž. (dlhšie trvajúce, sychravé) daždivé počasie, čľapkanica: jesenné p-e;

 • pľušťaťnedok. neos. expr. p-í mu smädí ho (po pijatike)

 • pľušťový príd.

 • pľuť, pľuvať -je -jú pľul/pľuval nedok.

  1. (prudko) vypúšťať z úst sliny, odpľúvať: p. na zem;

  2. prudko vyrážať, odstraňovať z úst, vypľúvať: p. krv, hlien;

 • počuť -je -jú nedok. i dok.

  1. vnímať, zachytávať, zachytiť sluchom: p-m spev, hudbu;
  zajtra p-me nové melódie;
  zapamätať si niečo na prvé p-tie;
  do p-tia pozdrav;
  v inf. iba nedok. zle ťa p.;
  odtiaľ (bolo) dobre p. (orchester);
  je krik, že nep. vlastného slova

  2. iba nedok. mať schopnosť počuť, mať sluch: dobre, slabo p-je;
  nep-je na ľavé ucho

  3. iba dok. dostať, prijať správu, informáciu (prostredníctvom sluchu), dozvedieť sa: p. (o niekom) zlú novinu;
  o tom som ešte nep-l;
  p-l som to od známych;
  chcel by som p. tvoju mienku;
  vedieť niečo z p-tia sprostredkovane

  4. počuj(te) hovor. v platnosti cit. vyj. výzvu, upozornenie ap.: p-j, nerob to! p-te, kedy ste sa vrátili?

  iron. p. trávu rásť veľmi zveličovať;
  nechcieť o niečom, niekom ani p. zaujímať zápor. postoj, odmietať;
  expr.: ktože to len p-l! p-l to svet? výrazy počudovania;
  chceš ho? ani p. vôbec nie;
  p. niečo na vlastné uši osobne;
  p., že ... hovorí sa, že ...

 • popľuť, popľuvať -je -jú -pľul/-pľuval dok.

  1. navlhčiť slinami: p. zapekačku;
  p. (si) dlane, ruky obyč. na povzbudenie do roboty i pren.

  2. opľuť, opľuvať: p-tá dlážka;

 • populárno-náučný príd. populárno-vedecký: p-á literatúra

 • pošuškať dok. pošepkať: p. niekomu tajnosť do ucha;
  p-li si niečo medzi sebou

 • pošuškávať -a nedok.

  1. pošepky rozprávať, pošepkávať (si): p. si s niekým;
  nehovoril nahlas, iba čosi p-l

  2. expr. šepkať (význ. 3), pošepkávať: dôverne, po kútoch si p.;
  ľudia p-jú, že ...;
  p-a sa neverejne sa hovorí, pošepkáva sa

 • pošušky prísl. hovor.

  1. potichu, šeptom: rozprávať sa p.

  2. neverejne, potajme: zatiaľ o tom len p.!

 • požuť, požuvať -je -jú -žuj(te)! -žul/-žuval dok. žutím spracovať: p. jedlo, mäso

 • prepočuť -je -jú dok. zastaráv. sluchom nezachytiť, nezačuť: p. otázku

 • prežuť -je -jú -žul -žutý, prežuvať -uje -ujú -žuval -žuvaný dok. dôkladne rozhrýzť a premiešať slinami: p. potravu;

 • príučka -y -čiek ž. ponaučenie, obyč. v podobe niečoho nepríjemného: dostať p-u, dať niekomu p-u

 • príučné s. zastaráv. príučka: dostať p.

 • príušnica -e -níc ž. anat. príušná žľaza

 • príušný príd. ležiaci v blízkosti ucha: anat. p-á žľaza

 • nedok. rozčuľovať

  // rozčúliť sa dostať sa do prudkého citového napätia, nepokoja, rozrušiť sa, vzrušiť sa; nahnevať sa: tak sa r-l, že nemohol spať;
  premáhať r-enie;

 • nedok. rozčuľovať sa

 • rozkorčuľovať sa dok. korčuľovaním sa rozcvičiť

 • rozžuť, rozžuvať -je -jú dok. žutím, žuvaním rozdrviť: r. tvrdé mäso;

 • rýchlokorčuľovanie -ia s. beh na korčuliach ako šport. disciplína

 • šešuľa -e -šúľ ž. bot. pukavý plod s viacerými semenami;

 • šešuľka -y -liek ž. zdrob.

 • nedok. skľučovať

 • šťučí príd.: š-ie zuby, plutvy

 • sušeň, šušeň -šňa m. zasušený výlučok z nosa

 • šuška -y -šiek ž. šiška (význ. 1);

 • šuškačka -y -čiek ž. hovor. expr. tajné rozširovanie nepravdivých informácií o niekom, niečom: v meste sa šírila š. šuškalo sa

 • šuškanda -y -kánd ž. subšt. šuškačka

 • šuškať nedok. šepkať (význ. 1 – 3): š. priateľovi do ucha;
  zamilovane š.;
  š. si medzi sebou;
  celá trieda mu š-á;
  š-li si novinu;
  š-á sa, že bude svadba;
  š-ná propaganda tajné rozširovanie (nepravdivých) správ

 • šuškový príd.;

 • šušlať -e -ú nedok.

  1. zle vyslovovať sykavky: dieťa, starenka š-e

  2. expr. šuchotať (význ. 1), šušťať: voda š-e

 • šušlavo prísl.: š. rozprávať;

 • šušlavosť -i ž.

 • šušlavý príd. kt. šušle (význ. 1); svedčiaci o šušlaní: š. starec;
  š-á reč;

 • šušot -u m. hovor. expr. šušotanie: podozrivý, tichý š.

 • šušotať -ce -cú nedok. hovor. expr. šepkať (význ. 1), šuškať

 • šušťať -í -ia -šť/-i! nedok. šuchotať (význ. 1, 2): hodváb, lístie, dážď š-í;
  š. novinami, papierom

 • šušťavo prísl.

 • šušťavý príd. šuchotajúci, šuchotavý, šuštiaci, šuštivý: š. papier, š-é šaty;

 • šuštička -y -čiek ž. zdrob.

 • šuštivo prísl.

 • šuštivý príd. šuchotajúci, šuchotavý, šušťavý: š. plášť, š-é lístie;

 • šušušu, šu-šu-šu cit. napodobňuje šuškanie: všade bolo počuť samé š.

 • ťuťmáčik -a mn. -ovia m. zdrob. oslab.

 • ťuťmáčka -y -čok ž.;

 • ťuťmácky príd. i prísl.;

 • ťuťmák -a mn. -ci m. hovor. pejor. nešikovný, pomalý, nie dosť bystrý človek, babrák;

 • u2 predl. s G vyj.

  1. prostredie, najmä domácnosť: bývať u rodičov, zazvoniť u susedov;
  je u nás zamestnaný v našom podniku ap.;
  je u seba vo svojej kancelárii ap.;
  U zlatého slnka archaizovaný firemný názov kaviarne

  2. (pri osobách) zreteľ, pri: u mladých ľudí pozorujeme túžbu vyniknúť, u brata mi to neprekáža;
  kniž. prírastky u obyvateľstva;
  u dovozu, u pšenice, u dobytka, správ. pri dovoze, pri pšenici, pri dobytku

  3. pôvodcu: dať si ušiť oblek u krajčíra, vyslúžiť si opovrhnutie u všetkých

  4. miestny význ., správ. pri: u telefónu, správ. pri telefóne;
  mať u seba peniaze, správ. mať pri sebe peniaze

  u1, ú1 neskl. s. samohláska a písmeno

  ú2 cit. vyj. nepríjemné pocity; jaj, joj, ach: ú, to je zlá vec!

 • učankať dok. expr. upokojiť, utíšiť, uchlácholiť, učičíkať: každého u-l sľubmi

 • učarovať dok. počariť, porobiť;

 • nedok. učarúvať -a

 • učebňa -e ž. učebná miestnosť, trieda

 • učebnica -e -níc ž. kniha, z kt. sa učí: u. fyziky, stredoškolská u.;

 • učebnicový príd.: u. príklad i pren. jednoduchý, elementárny

 • učebný príd. týkajúci sa vyučovania, učenia: u. plán, u-á látka, u-é pomôcky;
  u. odbor, u. pomer

 • učeň učňa m. kto sa pripravuje na rob. povolanie, kto sa učí remeslu: zámočnícky, stolársky, pekársky u., ísť za u-a;

 • učene prísl.;

 • učenec -nca m. významný vedec, bádateľ: u. svetového mena;

 • učenecký príd.;

  učenecky prísl.

 • učenie -ia s.

  1. súhrn hlav. myšlienok istého mysliteľa, ideového smeru al. náb. právd: Platónovo u., Lutherovo u., kresťanské u.;
  u. cirkvi

  2. hovor. učňovský pomer: dať chlapca do u-ia

 • učeník -a mn. -ci m. kniž. nasledovník osoby al. učenia významnej osobnosti: bibl. Ježišovi u-i

 • učenlivo prísl.;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: clt, t, prz, krp, č, rwt, ori, csp, evp, vvp, cpm, deg, okj, jap, šmar
Slovník skratiek: pzp, euro, fefana, cg, , jzj, mpk, dsm, zal, bek, ľac, cts, en, i40, srl
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV