Význam slova "tu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 155 výsledkov (2 strán)

 • tu

  I. hovor. i tuná zám. ukaz. príslov.

  1. ukazuje na miesto v blízkosti hovoriaceho, op. tam: tu bývame, čo tu robíš? cíťte sa tu ako doma

  2. so sponou byť označ. prítomnosť niekoho, niečoho: už som tu;
  onedlho sú tu Vianoce;
  tu! hlásenie sa pri zisťovaní prítomnosti

  3. poukazuje na situáciu, v tomto prípade: o čo tu ide? tu sa nedá nič robiť

  4. hovor. poukazuje na bezprostrednú blízkosť osoby, tuto: tu(ná) kolega ti poradí

  5. tu a tam kde-tu, sem-tam: tu a tam badať ešte nepokoj

  kde nič, tu nič nikde nič;
  tu (ho) máš! výraz prekvapenia, rozhorčenia

  II. čast. zdôrazňuje výraz, ku kt. patrí, hneď, priam, akurát: už nečakal nikoho, a tu dvaja hostia

  cit. napodobňuje trúbenie

 • tuba -y túb ž.

  1. pružný obal rúrkovitého tvaru na uchovávanie polotuhých látok: t. horčice, lepidla;
  vytlačiť pastu, krém z t-y

  2. rúrkovitá schránka: t. celaskonu, diplom uložený v t-e

  3. plechový nátrubkový hud. nástroj s nízkymi tónmi;

 • tubera -y ž. hovor. expr. tuberkulóza, suchoty

 • tuberkulotička -y -čiek ž.

 • tuberkulotik -a mn. -ci m. človek chorý na tuberkulózu, suchotinár;

 • tuberkulóza -y ž. nákazlivá choroba zasahujúca najmä pľúca, suchoty: pľúcna, kostná t.;

 • tuberkulózny príd.: t. bacil

 • tubička -y -čiek ž. zdrob.

 • tubus -u m. odb. trubica, rúrka (ako súčasť opt. prístrojov): t. mikroskopu, ďalekohľadu;

 • tubusový príd.

 • tucet -cta m.

  1. 12 kusov toho istého druhu: t. vreckoviek, gombíkov

  2. expr. neurč. (väčšie) množstvo, hocikoľko: takých prípadov poznám t.

  mať, byť niečoho na t-y veľa

 • tuchnúť -e -ú -chol nedok. kaziť sa vlhkosťou, plesn(iv)ieť: múka, obilie začína t.;
  odb. t-tie olejov, tukov rozkladanie

 • tučko -a mn. -ovia m. expr. tučný človek, tučniak, bucko

 • tučne prísl.;

 • tučniak -a mn. N a A -y m. vták žijúci v Antarktíde, zool. Aptenodytes;

 • tučnieť -ie -ejú nedok. stávať sa tučnejším, tučným, tlstnúť, op. chudnúť: pren. t. z práce, z mozoľov iných žiť na úkor iných

 • tučnosť -i ž.: t. mlieka obsah tuku v mlieku

 • tučnota -y ž. tučnosť: nadmerná t., sklon k t-e

 • tučnučko, tučnunko, tučnulinko prísl.

 • tučnučký, tučnunký, tučnulinký príd. expr. (pekne, na pohľad príjemne) tučný: t-é dieťa, t-á tvárička;

 • tučný príd.

  1. obalený, porastený tukom, sadlom, tlstý: t-á tvár, t. dobytok;
  t-é mäso mastné;

  2. obsahujúci väčšie množstvo (potrebného) tuku: t. syr

  3. hrubý (význ. 1): t-é litery;
  polygr. t-é písmo

  4. expr. výdatný, značný: t. zisk

  expr. t. ako brav, ako medveď, ako sud veľmi;

 • tuctovosť -i ž.

 • tuctový príd. expr. bežne sa vyskytujúci, obyčajný, všedný: t. výrobok;
  t. román málo hodnotný;

 • tuf -u m. geol. hornina, kt. vznikla sopečnou činnosťou: vápenný t. travertín;

 • tufový príd.

 • tuha -y túh ž.

  1. miner. grafit

  2. grafitová náplň ceruzky: tvrdá, mäkká, farebná t.;

  túha -y túh ž. poet. túžba

 • tuhnúť -e -ú -hol nedok.

  1. stávať sa tuhším, tuhým (význ. 1): med t-e, láva t-e, t-tie cementu

  2. (o údoch ap.) meravieť, tŕpnuť: nohy t-ú

  krv mu t-e v žilách

 • tuho prísl. k 4: t. stisnúť, stiahnuť niečo;
  t. rozmýšľať;
  t. spať tvrdo;

 • tuhobelasý príd. sýtobelasý, tmavobelasý

 • tuhočervený príd. sýtočervený, tmavočervený

 • tuhosť -i ž.

  II. tuhé s. hovor. pálenka, tvrdé: poldeci t-ého

 • tuhový príd.

 • tuhozelený príd. sýtozelený, tmavozelený

 • tuhý

  I. príd.

  1. pevný (význ. 1), tvrdý: t. sneh, t-á láva;
  t-é palivo;
  fyz. t-é skupenstvo

  2. odolný, silný: t. život;
  t. koreň i fraz. zdravie, odolnosť

  3. expr. horlivý, presvedčený: t. vlastenec, t. fanúšik

  4. majúci al. dosahujúci veľkú mieru, intenzitu niečoho, intenzívny, silný: t. boj, t. mráz, t-á káva, t-á pálenka, t. tabak;
  t. fajčiar

  → ide do t-ého;

 • tuja -e ž. cudzokrajná ihličnatá drevina u nás pestovaná v parkoch, bot. Thuja

 • tuk -u m.

  1. mastná org. látka obsiahnutá v tele živočíchov al. v niekt. rastlinách: podkožný t., rybací t.

  2. potrav. produkt (masť, maslo, olej ap.) použ. pri príprave pokrmov: variť na t-u, prepálený t.;

  ťuk cit. naznač. ťukanie: ť., ť. na oblok

 • ťukať nedok. expr.

  1. vydávať jemné zvuky, klepkať: ť-nie prístroja

  2. spôsobovať takéto zvuky, klepkať: ť. na oblok;
  ť. na stroji;

 • dok. ťuknúť -e -ú -kol

  // ťukať si hovor. štrngať si: ť. si na zdravie;

 • dok. ťuknúť si

 • tukovosť -i ž. obsah tuku v prírodných produktoch: t. mlieka

 • tukový príd.: t-á vrstva;
  t-é pečivo;

 • tuláčka -y -čok ž.;

 • tulácky príd.: t. život;
  t-a krv;

 • tuláctvo -a s.

 • tuľajka -y -jok ž. objímka, do kt. sa vkladá pozdĺžny predmet, napr. porisko: t. lopaty, sekery

 • tulák -a mn. -ci m.

  1. osoba bez domova, vandrák, vandrovník

  2. expr. ktosklon túlať sa, kto sa nerád zdržiava doma: kade chodíš, ty t.!

 • tularémia -ie ž. veter., lek. nákazlivá choroba hlodavcov prenášaná i na človeka

 • túlať sa -a nedok.

  1. žiť bez domova, tuláckym životom: t. sa svetom

  2. chodiť bez cieľa, ponevierať sa, blúdiť: t. sa po meste, po hore, poľom;
  t. sa dlho do noci

  3. s obľubou sa zdržiavať mimo domu: chlapec sa začína t.;

 • opak. túlavať sa -a

 • túlavo prísl.;

 • túlavosť -i ž.

 • túlavý príd. túlajúci sa, potulný; tulácky: t-á mačka;
  t. spôsob života;

 • tuleň -a mn. N a A -e m. morský cicavec s končatinami pripomínajúcimi plutvy, zool. Phoca;

 • tulení príd.: t-ia koža

 • tulipán -a/-u m. cibuľovitá rastlina s kvetom podobným kalichu pestovaná ako jarný záhradný kvet, bot. Tulipa;

 • tulipánový príd.

 • túliť -i -ľ! nedok. nežne pritískať, vinúť, privíňať: t. k sebe dieťa

  // túliť sa: dieťa sa t-i k matke;

 • tuľkať nedok. expr. túliť, láskať, vinúť: t. mača, t. (vystrašené) dieťa

  // tuľkať sa túliť sa, vinúť sa

 • ťulpas -a m. hovor. pejor. (obyč. v nadávke) hlupák, trpák, truľo

 • tumor -u m. odb. nádor;

 • tumorový príd.

 • tunajší príd. týkajúci sa miesta v blízkosti hovoriaceho; pochádzajúci odtiaľto, vyskytujúci sa tu: t-í rodáci;
  t-ie pomery

 • tundra -y -dier ž. stepná oblasť v arktickom pásme na krátky čas v roku zarastajúca nízkym porastom;

 • tundrový príd.

 • tunel -a L -i mn. -y m. stavba pod povrchom (zeme) umožňujúca pokračovanie komunikácie: železničný t.

  svetlo na konci t-a;

 • tunelár -a m.

  1. kto pracuje na stavbe tunelov

  2. pejor. kto tuneluje (význ. 2);

 • tunelárka -y -rok ž.

 • tunelovať nedok.

  1. raziť tunel

  2. pejor. vykonávať podvodné finančné operácie: t. podnik, banku

 • tunelový príd.: hut. t-á pec majúca podobu tunela

 • tuner -a/-u L -i mn. -y m. oznam. tech. ladiaca časť rozhlas. al. telev. prijímača

 • tuniačí príd.

 • tuniak -a mn. N a A -y m. morská ryba príbuzná makrele, zool. Thynnus;

 • tunika -y -ník ž.

  1. oblečenie starých Rimanov siahajúce nad kolená

  2. strih dámskych šiat na tento spôsob

 • tupec -pca m. expr. tupý človek, hlupák, sprosták

 • opak. tupievať -a

 • tupírovať nedok. šuchoriť (vlasy) smerom od končekov ku koreňom: t. si vlasy

 • tupiť2 nedok. urážlivo sa vyjadrovať, hanobiť, znevažovať: t. vlastnú rodinu;
  t. rodnú reč;

  tupiť1 nedok. robiť tupým, tupším: t. ostrie noža, sekery, t. korčule

  // tupiť sa stávať sa tupým, tupším

 • tupo prísl.: t. znieť;
  t. bolieť;
  t. hľadieť;

 • tuposť -i ž.

 • tupouhlý príd. kt. má tupý uhol: geom. t. trojuholník;
  tech. t-é zuby

 • tupý príd.

  1. kt. má slabé, nedostačujúce ostrie, zbavený ostrosti, op. ostrý: t. nôž, t-á sekera, žiletka

  2. kt. má zaoblený tvar, op. ostrý: t-á hrana, t. nos;
  geom. t. uhol väčší ako pravý a menší ako priamy

  3. (o zvuku) nejasne znejúci, dutý, temný: t-é zvuky, t-é údery

  4. (o teles. a duš. prejavoch) nevýrazný, neurčitý: t-á bolesť, t. pocit

  5. (o duš. schopnostiach) obmedzený, nechápavý: t. žiak, t-á hlava, t. rozum;

 • tur -a mn. N a A -y m. vyhynutý predok rožného statku, zool. Bos;
  t. domáci Bos taurus rožný statok, dobytok

 • túra -y túr ž. dlhá (a namáhavá) turistická cesta pešo: celodenná t., ísť na t-u;

 • turban -a/-u m.

  1. orientálna pokrývka hlavy zo zvinutého kusa látky

  2. ženská pokrývka hlavy na tento spôsob

 • turbína -y -bín ž. rotačný lopatkový motor: vodná, parná t.;

 • turbínový príd.: t-é koleso

 • turboagregát -u m. tech. sústava pracovného a hnacieho stroja na spoločnom hriadeli;

 • turboagregátový príd.

 • turbogenerátor -a m. tech. generátor poháňaný turbínou;

 • turbogenerátorový príd.

 • turbokompresor -a m. tech. rotačný kompresor;

 • turbokompresorový príd.

 • turboreaktor -a m. tech. prúdový motor poháňaný turbínou;

 • turboreaktorový príd.

 • turbovať nedok. hovor. expr. namáhať (význ. 2), napínať: t. si hlavu

  // turbovať sa

  1. trápiť sa (význ. 1), znepokojovať sa: t. sa pre maličkosť

  2. namáhať sa, trápiť sa (pri učení): t. sa do noci

 • turbovrtuľový príd.: t-é lietadlo s vrtuľou poháňanou spaľovacou turbínou

 • turbulencia -ie ž. odb. neusporiadané, vírivé prúdenie vzduchu, plynov al. kvapaliny;

 • turbulentný príd.

 • turecký príd. k Turek, Turecko: t-á káva s usadeninou;
  t. med polotuhý cukrovinkársky výrobok

  expr. t-é hospodárstvo zle organizované;
  raz za t. rok;

  turecky prísl.: hovoriť (po) t.

 • turečtina -y ž. turecký jazyk

 • turíčny príd. k Turíce: t-e sviatky svätodušné

 • turista -u m. kto pestuje turistiku;

 • turistický príd.: t. ruch;
  t. výstroj;
  t-á saláma druh trvanlivej salámy;

  turisticky prísl.

 • turistika -y ž. cestovanie s rekreačným, poznávacím ap. cieľom; druh športu chôdzou: zahraničná t.;
  pestovať t-u;

 • turistka -y -tiek ž.;

 • turizmus -mu m. cestovný ruch: podporovať t.

 • turnaj -a m.

  1. stredoveká rytierska bojová hra

  2. druh šport. súťaže: kvalifikačný t., hokejový t.;

 • turnajový príd.

 • turné neskl. s. cesta s organizovaným ver. vystupovaním: umelecké t., koncertné, prednáškové t.

 • turniket -u m. otáčavý mechanizmus umožňujúci vstupovať iba po jednom: t. metra

 • turnus -u m. pravidelne sa opakujúci úsek istej akcie; jeho účastníci: mesačný t. školenia;
  druhý t. rekreantov;

 • turnusový príd.

 • túrovať nedok. hovor. preťažovať, namáhať: t. motor, t. do kopca

 • tuš2 -u m. krátky zvučný hud. prejav obyč. na počesť niekoho: zahrať t.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: tu, stra, docieli, bezst, sedliak, kriticky, zavýjat, súcit, agonia, detstvo, vnímateľný, kaťuša, cieva, luk, nemocný
Synonymický slovník slovenčiny: chyžná, zavše, alma, dna, , týrať, vysporiadat, artéria, kopec, rozkosny, skákavo, tono, kolã, kvilit, obor
Pravidlá slovenského pravopisu: n, pojem, frajer, viskozita, domnienka, zaroven, divá, prúdiť, nin, starec, či, kvinta, pohlavie, svadba, ern
Ekonomický slovník: rst, ach, vt, ruc, cli, dig, rjg, ryť, hoi, zxp, hvm, mgp, nefyto, dar, cpm
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV