Význam slova "tre" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 76 výsledkov (1 strana)

 • treba vetná prísl. v min. a bud. so sponou bolo t., bude t. v zápore netreba, nebolo t., nebude t. vyj. potrebu, nevyhnutnosť vykon(áv)ať dej, je potrebné, žiada sa, načim: t. si dávať pozor;
  všetko, čo t.;
  bolo ti to t.? na to bude t. viac peňazí;
  net. sa prenáhliť;
  t. povedať, poznamenať, že ...

  niečoho t. ako soli veľmi;
  tak mu t.! zaslúži si to (výraz škodoradosti);
  nebolo mu → viac t.

 • trebárs hovor.

  I. čast. vyj. ľubovoľnosť, hoci, hoc aj, bárs: môžeš hľadať t. (aj) do rána;
  môžeme ísť t. hneď

  II. spoj. podraď. zastaráv. vyj. prípustku, hoci, bárs: necítil zimu, t. vonku bolo chladno

 • trecí príd.

  1. určený na trenie: t. stroj, t-ia miska;
  t. rybník;
  t-ia plocha pren. príčina sporov

  2. založený na trení: tech. t. odpor, t-ia sila

 • tref -u obyč. mn. m. (žolíková) karta so znakom trojlístka;
  t-y kríže

 • trefne prísl. vhodnejšie výstižne, priliehavo

 • trefný príd., vhodnejšie výstižný, priliehavý; pohotový: t-á charakteristika;
  t-á odpoveď, poznámka;

 • tréma -y ž. napätie, neistota pred vystúpením na verejnosti ap.: mať, dostať t-u;

 • trémista -u m. kto máva trému;

 • trémistka -y -tiek ž.

 • tremolo -a s. chvejúci sa zvuk pri speve al. pri hre

 • trenažér -a L -i mn. -y m. zariadenie na výcvik vodičov, pilotov ap.

 • trend -u m. celkový smer vývinu: stúpajúci, svetový t.;

 • trendový príd.

 • tréner -a m. odborník, kt. vedie tréning: futbalový, hokejový t., t. koní;

 • trénerka -y -riek ž.;

 • trénerský príd.;

 • trénerstvo -a s. práca trénera

 • trenica -e -níc obyč. mn. ž. nezhoda názorov, rozpory: politické, národnostné t-e

 • trenie -ia s. sila brániaca vzájomnému pohybu dotýkajúcich sa telies: vnútorné t.;
  valivé t.;
  t. vzduchu

 • tréning -u m. plánovitá činnosť zameraná na podávanie a zdokonaľovanie šport. výkonov;
  hovor. cvičenie vôbec: dvojfázový t.;
  chýba mu t. v písaní;

 • tréningový príd.: t. proces

 • trenírky -rok, hovor. trenky -niek ž. pomn. krátke ľahké nohavice použ. najmä na šport: bavlnené t.

 • trénovať nedok.

  1. uskutočňovať tréning; tréningom zdokonaľovať; cvičiť: t. beh, rýchlosť, vytrvalo t.;
  t. svaly posilňovať

  2. tréningom usmerňovať, viesť: t. mužstvo;
  venuje sa t-niu mladých

 • trený príd. vznikajúci trením, miešaním: t-é cesto, t. rokfort

 • trepáčka -y -čok ž. žena, kt. trepe ľan al. konope (na trlici)

 • trepaj -a m. expr. tárač, táraj, táradlo;

 • trepajka -y -jok ž.

 • trepák -a mn. -ci m. expr. tárač, táraj, trepaj, táradlo;

 • trepaňa -e ž.

 • trepanácia -ie ž. lek. otvorenie telovej dutiny preniknutím cez kosť: t. lebky

 • trepáreň -rne ž. oddelenie závodu na spracúvanie ľanu al. konopí trepaním

 • trepať -e -ú nedok.

  1. prudko kývať, mykať, hádzať, trepotať: t. rukami, nohami, vták t-e krídlami

  2. takto udierať, búchať, tĺcť, trieskať: t. päsťou do stola, o stôl;
  t. na dvere, na bubon;

  3. expr. prudko hádzať, vrhať: t. veci na kopu

  4. expr. takto rozbíjať, tĺcť, trieskať: t. taniere, hrnce

  5. uvoľňovať vlákno z text. rastlín: t. ľan, konope

  6. prudko miešať, šľahať: t. smotanu;
  t. cesto;
  t. sneh z bielkov

  7. expr. vliecť (význ. 2), teperiť, terigať: nebudem to t. nazad

  8. expr. tárať: čo to t-š?

  expr. t. → dve na tri;

 • dok. k 1 – 4, 8 trepnúť -e -ú -pol

  // trepať sa

  1. mykať sa, hádzať sa, trepotať sa: ryba sa t-e na udici

  2. expr. vliecť sa (význ. 2), teperiť sa, terigať sa: t. sa taký kus cesty! kde sa (tam) t-š?!

 • trepot -u m.

  1. trepotanie, trepanie, kývanie: t. krídel

  2. expr. buchot, rachot: t. bubnov

 • trepotať -ce -cú -cúc/-tajúc nedok.

  1. trepať (význ. 1): t. krídlami

  2. buchotať: t-nie bubnov

  // trepotať sa trepať sa (význ. 1): zástava sa t-ce vo vetre

 • tresčí príd.: t-ia pečeň, t. šalát

 • tresk

  I. cit.

  1. napodobňuje zvuk pri náraze, výbuchu ap., bác, bum: vtom t.! vybuchol granát

  2. naznač. prudký náraz, bác: t. (hlavou) do stĺpa

  II. tresk -u m. treskot, rachot, hrmot: t. hromu, robiť t.;
  veľký t.

  s t-om-pleskom hrmotne;
  bez t-u-plesku v tichosti

 • treska -y -siek ž. ryba žijúca v severných moriach, zool. Gadus;

 • treskot -u m. trieskanie, rachot, hrmot: t. pušiek, hromov;
  vlak preletel s t-om

 • treskúci príd. tuhý, krutý: iba v spoj. t. mráz, t-a zima

 • tresky-plesky iba N a A m. mn. expr. plané reči, táraniny: (to sú len) t., kto by to bral vážne!

 • dok. tresnúť -e -ú -sol, tresknúť -e -ú -kol: brána t-la, t. hlavou o múr, t. niekomu po brade, t. knihu na stôl;

  // trieskať sa expr. udierať sa (význ. 2), búchať sa: t. sa päsťou do čela;

 • dok. tresnúť sa, tresknúť sa

  1. k trieskať sa: t. sa do kolena

  2. hovor. zaľúbiť sa, buchnúť sa

 • trest -u m. odplata za previnenie: zaslúžený t., odpykať si t., byť niekde z t-u;
  za t. budeš sedieť doma;
  t. odňatia slobody, t. smrti

 • trestanec -nca m. človek odpykávajúci si trest vymeraný súdom, väzeň;

 • trestanecký príd.

 • trestanka -y -niek, trestankyňa -e -kýň ž.;

 • trešťať -í -ia trešť/-i! nedok.

  1. expr. praskať (význ. 2), prašťať: kosti t-ia

  2. expr. prenikavo bolieť: hlava mu t-í

  3. (o mraze) intenzívne sa prejavovať: mráz t-í;
  neos. mrzne, len tak t-í

 • trestať -ce/-tá -cú/-tajú -ci/-taj! nedok.

  1. stíhať trestom, uplatňovať trest na niekom: t. vinníka, prísne t. nedbanlivosť;
  byť (viackrát) t-ný

  2. odplácať, pomstiť sa: t. vierolomnosť nedôverou;
  t. deti pre vinu rodičov

 • trestne prísl.;

 • trestnica -e -níc ž. zastar. nápravná ustanovizeň, väznica

 • trestnoprávny príd. týkajúci sa trestného práva: t-a zodpovednosť, t-e konanie

 • trestnosť -i ž.: práv. t. činu

 • trestný príd.

  1. týkajúci sa trestania, vymeriavania trestu: t-é opatrenia, t-é oznámenie, konanie;
  t-é právo, t. poriadok, t. register

  2. zasluhujúci trest: t. čin;
  to je t-é

  3. určený na trestanie: t-á výprava, t. oddiel;
  šport.: t-é body;
  t-é strieľanie (v hokeji);

 • trestuhodne prísl.;

 • trestuhodnosť -i ž.

 • trestuhodný príd. zasluhujúci potrestanie: t-á neopatrnosť;

 • tretí čísl. rad.

  1. k 3: t. deň, t-ie dieťa, t-ia možnosť;
  t-ia osoba a) práv. kt. nie je účastníkom práv. úkonu b) gram. ten, o kom sa hovorí;
  mat. t-ia (od)mocnina;
  gram. t. pád datív;
  tech. t. rýchlostný stupeň;
  hist. T-ia ríša hitlerovské Nemecko;
  publ. krajiny t-ieho sveta rozvojové;
  t. vek a) staroba b) najstaršia generácia;
  prísť o t-ej (hodine);
  pol treťa roka 2 a pol

  2. v spoj. jeden – druhý – t. vyj. odlišnosť al. vzájomnosť stránok: jeden je veselý, druhý vážny, t. nahnevaný;
  jeden sa odvoláva na druhého, druhý na t-ieho

  počuť ho až do t-ích susedov, na t-iu dedinu ďalej, ako treba

 • tretiačka -y -čok ž.;

 • tretiacky príd.

 • tretiak -a mn. -ci m. žiak 3. triedy, 3. ročníka;

 • tretica -e ž. obyč. v spoj. do t-e do počtu 3: do t-e potešiť niekoho

 • tretíkrát, tretí raz neskl. čísl. rad. nás. príslov. k 3: telefón zvoní už t.

 • tretina -y -tín ž. čísl. zlom. tretia časť celku, 1/3: t. obyvateľstva, o t-u menej;
  prvá t. (hokejového zápasu);

 • tretinový príd.

 • treťohorný príd.: t-é vrstvy

 • treťohory -hôr ž. pomn. geol. obdobie a útvary nasledujúce po druhohorách;

 • treťoradý príd. menej dôležitý, podradný: vec má (iba) t. význam

 • treťoročiačka -y -čok ž.

 • treťoročiak -a mn. -ci m. poslucháč, študent 3. ročníka (vys.) školy;

 • treťotriedny príd. zaradený do 3. (akostnej) triedy; treťoradý: t. hotel

 • tretra -y -tier obyč. mn. ž. špeciálna šport. obuv (s klincami na podošvách); klincovky: skokanské, cyklistické t-y

 • trezalka -y -liek ž. nár. ľubovník

 • trezor -u/-a m. špeciálne upravená miestnosť al. skriňa na uchovávanie peňazí, cenných predmetov, listín ap.;

 • trezorový príd.: t. film kt. vznikol v 60. až 80. rokoch a u nás sa do r. 1989 nemohol premietať

 • raison d'être [rezondétr] neskl. m. (franc.) kniž. zmysel bytia, existencie, pren. zmysel vôbec

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV