Význam slova "to" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 221 výsledkov (2 strán)

 • to

  I. zám. ukaz. → ten

  II. to jest spoj. priraď. uvádza vysvetlenie, skr. t. j.: chceli pracovať po novom, to jest najnovšími metódami

  III. čast. hovor.

  1. nadväzuje na kontext, situáciu a uvádza vetu: to vietor tak zavýja? to on len žartoval;
  to musíš tak kričať?

  2. expr. i to, to vyj. dôrazné prisviedčanie, veru áno, veru: mali by si zametať pred vlastným prahom – to, to!

 • toaleta -y -liet ž.

  1. dámsky spoloč. úbor: plesová t.

  2. úprava zovňajšku, obliekanie: ranná t.

  3. miestnosť na úpravu zovňajšku spojená obyč. so záchodom: ísť na t-u

  4. toaletný stolík;

 • toaletár -a m. zamestnanec starajúci sa o prevádzku (ver.) toaliet;

 • toaletárka -y -rok ž.

 • toaletka -y -tiek ž. zdrob. k 4

 • toaletný príd. k 2 – 4: t-é mydlo;
  t. papier;
  t. stolík pri kt. sa upravuje zovňajšok;

 • toast [tou-] -u (angl.) m. subšt. hrianka; toastový príd.: t. chlieb hriankový chlieb

 • toastovač [tou-] -a m. subšt. hriankovač; sendvičovač

 • tobogan -u m. šmýkačka (význ. 3), kĺzačka (v zábavných parkoch ap.);

 • toboganový príd.

 • tobolka -y -liek ž.

  1. zastaráv. náprsná taška, peňaženka

  2. bot. suchý plod s viacerými semenami

  3. farm. želatínová t. obal na expedíciu niekt. tekutých al. práškových liekov

 • tobôž čast. tým skôr, tým viac; (po zápore) tým menej: otec sa zo synovho úspechu tešil, matka t.;
  ten sa nebojí nikoho a teba (už) t. nie

 • toč -a m. tel. kruhový pohyb tela na náradí: t. na hrazde

 • toccata [-oká-] -y -at (tal.) ž. hud. druh skladby pre klávesové nástroje

 • točene prísl.

 • točený príd.

  1. vyrobený na točovke al. na hrnčiarskom kruhu: t-é ozdoby z dreva

  2. kt. má rotačný pohyb: t-á lopta;

 • točiť nedok.

  1. krútiť (význ. 1), otáčať: t. koleso, t. kľukou;
  včel. t. med vytáčať

  2. zhotovovať na točovke al. na hrnčiarskom kruhu

  3. hovor. nakrúcať (význ. 2), natáčať: t. film, t. na Kolibe

  4. nalievať (význ. 2), čapovať: t. víno, pivo

  expr. t. s niekým ovládať ho

  // točiť sa krútiť sa (význ. 1 – 4): Zem sa t-í;
  cesta sa t-í napravo;
  t. sa okolo sporáka;
  reč sa t-la okolo výletu

  t-í sa mu → hlava;
  svet, všetko sa s ním t-í má závrat;
  (ne)vedieť, ako sa → svet t-í

 • točitý príd. špirálovito stočený: t-é schody

 • točka -y -čiek ž. kohútik, obyč. na sude: sudová t.;
  pivo preteká t-ou

 • točňa -e ž.

  1. zastaráv. zemský pól: severná, južná t.

  2. odb. otáčacie zariadenie;
  žel. konštrukcia na otáčanie vozňov al. lokomotív;
  div. mechanizmus na otáčanie časti javiska

  (je tam) ako na severnej t-i veľká zima;

 • točňový príd. k 2: t-á koľaj

 • točovka -y -viek ž. sústruh;

 • točovkovať nedok. sústružiť, sústruhovať, točiť

 • točovkový príd.

 • tóga -y tóg ž. dlhý splývavý muž. odev v starom Ríme

 • tohoročný, tohtoročný príd. týkajúci sa toh(t)o roka: t. plán, t-á úroda

 • tok -u m.

  1. pohyb, prúdenie vody, prúd: bystrý t. rieky

  2. odb. rieka ap. prúdiaca korytom; jej úsek: znečistenie vodných t-ov;
  dolný t. Váhu

  3. odb. (o množstve niečoho) neprestajný pohyb istým smerom: t. informácií;
  fyz. svetelný, korpuskulárny t.

  4. kniž. pravidelný postup, priebeh: t. myšlienok, udalostí;
  t. života

 • tokajský

  I. príd.: t-é víno druh ťažkého vína

  II. tokajské s. tokajské víno: fľaša t-ého

 • tokár -a m. sústružník (obrábajúci najmä drevený materiál);

 • tokársky príd.: t-a dielňa;

 • tokárstvo -a s.

 • tokať nedok. (o niekt. vtákoch) vydávať zvuk pod. slabike tok v čase párenia: t-nie tetrova, bažanta;

 • tolerancia -ie ž.

  1. znášanlivosť voči presvedčeniu, spôsobom ap. iných: názorová t.

  2. tech. najvyššia prípustná odchýlka: dovolená t.;

 • tolerančný príd.: hist. T. patent (z r. 1781);
  tech. t. kaliber na meranie tolerancie

 • tolerantne prísl.: správať sa t.;

 • tolerantnosť -i ž.

 • tolerantný príd. prejavujúci toleranciu, znášanlivý;

 • tolerovať nedok.

  1. znášať; pripúšťať: t. omyly, chyby

  2. tech. určovať (toleranciu): t. rozmery

 • toliar -a L -i mn. -e m. stará strieborná minca

 • toličizný, tolikánsky zám. ukaz. expr. taký velikánsky, toľký: t. chlapisko

 • toľko

  I. neskl. zám. ukaz. číslov.

  1. ukazuje na kvantitu pozorovanej veci, deja al. odkazuje na kvantitu (vyjadrenú obyč. vedľ. vetou;
  často súvzť. t. – koľko, koľko – t.): t. mi stačí, odkiaľ máš t. peňazí? čo t. vytrubuje! mne to t. netrvalo tak dlho;
  dvakrát t., hovor. raz t. dvojnásobné množstvo;
  zásob bolo t., že stačilo pre všetkých;
  to je t. ako nič;
  dones len t., koľko treba;
  koľko domov, t. obyčajov

  2. obyč. v spoj. len toľko poukazuje (obmedzujúco) na mieru, aspoň to: len t. ti poviem, rozmysli si to ešte

  t. a t. istý, bližšie neurčený počet, množstvo, niekoľko;
  ani t., čo za necht vojde vôbec nič

  II. len toľko čo spoj. podraď. len čo: len t. čo si posadali, už sa vlak pohol

  III. len toľko že čast. len-len že, tak-tak: pošmykol sa, len t. že nespadol

 • toľkokrát, toľko ráz neskl. zám. ukaz. číslov. ukazuje al. odkazuje na násobenosť dejov, vlastností (často súvzť. t. – koľkokrát, koľko ráz): už t. zvíťazil;
  t. väčší;
  bol tam už t., že by trafil aj potme;
  zopakoval to t., koľkokrát, koľko ráz mu kázali

 • toľkoraký zám. ukaz. číslov. ukazuje al. odkazuje na počet rozlič. druhov: t-é možnosti ho prekvapili

 • toľkoto zám. ukaz. (zdôraznene) ukazuje na kvantitu pozorovanej veci, deja, toľko, tak veľa: ešte t. ostalo, t. na úvod;
  jeden má t. a druhý nič

 • toľký zám. ukaz.

  1. ukazuje na kvantitu bližšie určenú situáciou al. odkazuje na ňu; v prirovnaniach v spoj. s čísl. označ. kvantitatívny pomer vecí (často súvzť. t. – koľký, koľký – t., t. že): t. kus treba odrezať;
  dvakrát t., hovor. raz t. dvojnásobný;
  úroda je raz t-á ako vlani dvojnásobná;
  koľká námaha, t. úžitok;
  balík bol t., že sa nezmestil do auta

  2. ukazuje na veľkú kvantitu: kde vzal t-ú silu? takú veľkú;
  kde si bol t. čas tak dlho;
  pri t-ých deťoch sú starosti pri takom veľkom počte

  3. expr.citový význ.: t-á škoda! po t-ých rokoch práce!

 • toľký raz zám. ukaz. číslov. odkazuje na počet opakovaných dejov, príznakov;
  expr. má význ. neurč. čísl.: počujem to už t. raz

 • toľkýto zám. ukaz. ukazuje na kvantitu niečoho blízkeho, taký veľký: t. kaleráb sa zriedka urodí

 • tolstojovský príd. pochádzajúci od L. N. Tolstého, vlastný L. N. Tolstému: t. hrdina;
  t-é učenie

 • toluén -u m. chem. uhľovodík použ. najmä ako rozpúšťadlo a ako východisko pri výrobe org. zlúčenín;

 • toluénový príd.

 • toluol -u m. chem. tech. toluén;

 • toluolový príd.

 • tomahavk -u m. indiánska bojová sekera

 • Tomáš -a m. jeden z apoštolov

  neveriaci T. (pís. i tomáš) kto o všetkom pochybuje, pochybovač

 • tombola -y -bol ž. zábavná lotéria s vecnými výhrami;

 • tombolový príd.

 • tomograf -u m. prístroj na vykonávanie tomografie

 • tomografia -ie ž. lek. hĺbkové snímkovanie vnútorných orgánov: počítačová t. hĺbkové snímkovanie pomocou počítača;

 • tomografický príd.

 • tón -u m.

  1. zvuk istej výšky: vysoký, nízky t., t-y stupnice;
  fyz. zvuk vyvolaný periodickým kmitaním pružných telies

  2. odtieň hlasu; charakter rečového al. iného prejavu: žartovný, prísny t.;
  národný t. umeleckého diela;
  udávať t. i pren. mať rozhodujúci vplyv;
  zmeniť t. i pren. začať sa ináč správať

  3. odtieň farby: farebné t-y, pastelový t.

  4. dobrý t. spôsob spoloč. správania, bontón: to patrí k dobrému t-u;

 • tona -y ton ž. jednotka hmotnosti, 1000 kg;

 • tôňa -e ž. tieň (význ. 1, 3, 4): t. stromov;
  posedieť si v t-i v chládku;
  t-e minulosti;
  t. smrti;

 • tôňava -y -ňav ž. expr. tieňava: t. lístia

 • tonáž -e ž. nosnosť (nákladných) dopr. prostriedkov;

 • tonážne prísl.

 • tonážny príd.;

 • toner -a L -i mn. -y m.

  1. farbivo použ. v atramentových a laserových tlačiarňach a kopírovacích strojoch

  2. zásobník s týmto farbivom;

 • tonerový príd.: t-á náplň

 • tônička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • tonický príd.: t-é kŕče

 • tonik -u m. nealkoholický osviežujúci a vzpružujúci nápoj s obsahom chinínu; takýto nápoj s prímesou liehovín

 • tonikum -ka -ník s. prostriedok na povzbudenie organizmu al. jeho častí: vlasové t.

 • tónina -y -nin ž.

  1. príslušnosť tónov hud. skladby k určitej stupnici vyjadrená predznačením: durová, molová t.

  2. hovor. odtieň hlasu, tón: hlas znel v pokojnej t-e;

 • tóninový príd.

 • tônistý príd. tienistý (význ. 1, 2): t-á aleja;
  t-é stránky popularity

 • tôniť -i nedok. tieniť: t-iaci strom

 • tónovať nedok. dodávať farebný odtieň, tieňovať: t. vlasy prelivom;
  fot. t-nie filmu;
  geogr. t-nie máp

 • tónovo príd.

 • tonový príd.: t. náklad

  tónový príd. k 1: hud. t-á sústava;

 • tonus -u m. lek. trvalý stupeň napätia živého tkaniva, napr. svalu;

 • tonúť -ie -ú nedok. kniž.

  1. byť obkolesený, topiť sa1 (význ. 2): t. v nádhere, v citoch

  2. správ. topiť sa: t. v rieke, správ. topiť sa v rieke;
  t-úca loď, správ. topiaca sa loď

 • tonzúra -y -zúr ž. vyholené miesto na temene hlavy (u kat. duchovných v min.)

 • topánka -y -nok obyč. mn. ž. obuv rozlič. tvarov a z rozlič. materiálov kryjúca nohy obyč. po členky: pánske, dámske t-y, športové, ľahké t-y, celé t-y, obuť si (nové) t-y, t-y ho tlačia

  poznať niekoho ako svoje t-y veľmi dobre;
  → tečie mu do t-k;
  každý → vie, kde ho t. tlačí;
  vyrásť z detských t-ok dospieť;

 • topánkovník -a m. skrinka na topánky

 • topánkový príd.: t. tvar;

 • topánočka -y -čiek ž. zdrob.

 • topárka -y -rok ž. nástroj na mútenie mlieka v dbanke

 • topás -u m. drahokam bledožltej farby;

 • topásový príd.: t. prívesok

 • topený príd. vyrobený, získaný topením: t. syr, t-é maslo, t-á masť

 • opak. topievať1 -a

  // topiť sa1

  1. klesať pod hladinu (vody) a hynúť zadusením: dieťa sa začalo t.

  2. expr. byť obkolesený, zaplavený niečím: t. sa v blate;
  t. sa v bohatstve, v problémoch, v dlhoch

  kto sa t-í, aj britvy, slamky sa chytá, chytí v nebezpečenstve využívame, využijeme každú možnosť na záchranu;

  opak. topievať2 -a

  // topiť sa2: sneh, ľad sa t-í;

 • opak. topievať sa1

  opak. topievať sa2

 • topiť1 nedok. ponorením pod hladinu (vody) usmrcovať: t. mačence;

  topiť2 nedok. teplom rozpúšťať, roztápať: t. slaninu, masť, maslo;
  fyz. teplota t-enia;

 • topmodelka -y -liek ž. subšt. špičková modelka

 • topograf -a mn. -i m. odborník v topografii;

 • topografia -ie ž. miestopis;

 • topografický príd.: t-é názvy;
  geogr. t-á mapa podrobnejšie zachytávajúca osobitosti zemského povrchu;

  topograficky prísl.

 • topografka -y -fiek ž.;

 • topoľ -a m. rýchlorastúci vysoký listnatý strom, bot. Populus: štíhly ako t.;

 • topoľový príd.: t-á aleja

 • toponomastický príd.

 • toponomastika -y ž. odbor onomastiky skúmajúci zemepisné vlastné mená;

 • topor -a m. tesárska sekera: otesať klát t-om

 • toporisko -a -rísk s. porisko: t. sekery

 • toporne prísl.;

 • topornosť -i ž.

 • toporný príd. kniž. meravý (význ. 1, 2), ťarbavý: t-é držanie tela;
  t. preklad;

 • torba -y -rieb ž. vak z kože, plátna ap. nosený na chrbte al. na pleci, kapsa: vojenská t.

 • toreador -a m. zápasník s býkmi;

 • toreadorský príd.

 • tóriový príd.

 • tórium -ia s. rádioaktívny chem. prvok, zn. Th;

 • tornádo -a s. orkán obyč. v juhových. časti Sev. Ameriky

 • torpédo -a -péd s. voj. strela s vlastným pohonom (pohybujúca sa pod vodou): zasiahnuť loď t-om;
  let. vzdušné t. vystreľované z lietadla;

 • torpédoborec -rca m. ľahká, rýchla vojnová loď vyzbrojená vrhačmi torpéd al. raketami

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV