Význam slova "ter" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 89 výsledkov (1 strana)

 • tér -u L -i m. hovor. decht;

 • terajší príd. kt. je, existuje teraz, súčasný, dnešný: t-ie pomery, t-ia situácia, t. typ školy

 • terajšok -ška m. súčasnosť (význ. 1), prítomnosť, dnešok: t. rozhoduje o budúcnosti;
  od t-a odteraz

 • terakota -y ž.

  1. ker. jemná tehlovočervená keramikárska hlina; výrobky z nej

  2. odtieň tehlovočervenej farby;

 • terakotovo prísl.: t. sfarbený

 • terakotový príd.

  1. z terakoty: t-á soška

  2. tehlovočervený: t-á farba;

 • terapeutický príd.: t-é účinky, t. zákrok;

  terapeuticky prísl.

 • terapia -ie ž.

  1. odbor medicíny zaoberajúci sa liečením chorôb

  2. spôsob liečby: fyzikálna t., spánková t.;

 • terárium -ia s. priestor upravený na chov obojživelníkov a plazov

 • terasa -y -rás ž.

  1. prír. al. umelý stupeň terénu: stupňovité t-y záhrad;
  geol. pobrežná t.

  2. upravená plochá strecha budovy al. jej časti: sedieť, opaľovať sa na t-e;
  t. kaviarne;

 • teraska -y -siek ž. zdrob.

 • terasovito, terasovite prísl.: t. upravený pozemok

 • terasovitý príd. stupňovito sa zvažujúci;

 • terasový príd.: t-á plošina;

 • teraz [t-] prísl. v tejto chvíli, v tomto čase; v súčasnosti: t. nemám čas;
  to sa t. nenosí;
  čo t.? čo robiť

  t. alebo nikdy a) je to veľká príležitosť b) treba sa rozhodnúť

 • terc -u m.

  1. hovor. melódia o terciu vyššia al. nižšia ako základná: spievať, chytiť t.

  2. kart. zoskupenie troch kariet: postupný t.

 • terč -a m.

  1. predmet, obyč. kruhový obrazec, použ. ako cieľ pri streľbe: strieľať do t-a, pohyblivý t.;
  živý t.;

  2. predmet podobný terču: žel. návestný t. signalizačné zariadenie;

 • terceto [-c-] -a -cet s. hud. skladba pre 3 nástroje al. hlasy

 • tercia -ie ž.

  1. hud. 3. st. stupnice; interval medzi 1. a 3. st.

  2. tretia trieda osemročného gymnázia

  3. polygr. tlačiarske písmo istej veľkosti;

 • tercián -a m. žiak tercie (význ. 2);

 • terciánka -y -nok ž.;

 • terciánsky príd.

 • terciárny príd. tretí v poradí, treťoradý: ekon. t. sektor, t-a sféra odvetvie uskutočňujúce obeh a realizáciu materiálnych úžitkových hodnôt (služby, peňažníctvo, obchod, spoje ap.)

 • terčík -a m. zdrob.

 • terciový príd. k 1, 3: t. akord;
  t-é písmo

 • tercovať nedok. hovor. spievať terc

 • terén -u m.

  1. prirodzený tvar zemského povrchu: kopcovitý t., členitosť t-u;
  lyžiarsky t.;
  voj. bojový t.

  2. pracovisko, prac. oblasť mimo mesta, v prírode ap.: ísť do t-u, výskum v t-e;
  poznať t. i pren. príslušnú problematiku;

 • terenár -a m. hovor. terénny pretekár

 • terénny príd.: t. beh;
  t. prieskum

 • teriér -a mn. N a A -y m. poľovný pes s hrubou chlpatou srsťou využívaný na durenie zveri

 • terigať [ť-] nedok. expr. vliecť (význ. 2), teperiť, trepať: t. nábytok na piate poschodie

  // terigať sa

  1. vliecť sa (význ. 2), teperiť sa, trepať sa: t. sa po rebríku na povalu

  2. nepohodlne cestovať: t. sa na voze, t. sa vlakom celú noc

 • teritoriálne prísl.: t. vymedziť

 • teritoriálny príd.: t-e požiadavky;

 • teritórium -ia D a L -iu mn. -iá s. kniž. územie: historické t. štátu;

 • terkelica [t-] -e ž. liehový nápoj z hroznových výliskov;

 • terkelička -y ž. zdrob. expr.

 • termálne prísl.

 • termálny príd. odb. teplý (význ. 1): t. prameň;
  t-e kúpele;

 • termický príd.: t-á účinnosť, bariéra tepelná

 • termika -y ž. fyz. odbor zaoberajúci sa teplom a tepelnými javmi;

 • termín2 -u m. pomenovanie pojmu v sústave pojmov daného vedného odboru, odb. názov: odborný, ľudový t., ustaľovanie t-ov

  termín1 -u m. vymedzenie času, v kt. treba splniť niečo, lehota: plánovaný t., dodržať t., dokončiť úlohu v určenom t-e;
  t. skúšok, volieb čas konania;

 • terminál -u L -i mn. -y m.

  1. koncové zariadenie prenosového okruhu, ktorým možno lokálne al. diaľkovo komunikovať s počítačom

  2. dopr. prekladisko kontajnerov

  3. dopr. vybavovacie objekty pre cestujúcich a na tovar: kamiónový t.;

 • terminálový príd.

 • terminológia -ie ž.

  1. lingv. disciplína zaoberajúca sa odb. termínmi

  2. súhrn termínov istého vedného al. prac. odboru: lekárska, technická t.;

 • terminologický príd.: t-á sústava;
  t. slovník;

  terminologicky prísl.: t. vymedziť niečo

 • termínovaný príd. vymedzený presným termínom1: t. vklad, účet, t-é dodávky, t-á zmluva

 • termínový príd.

 • termit -a mn. N a A -y m. hmyz vyznačujúci sa veľkou žravosťou, zool. Calotermes, Macrotermes ap.

 • termočlánok -nku m. fyz. termoelektrický článok

 • termodynamický príd.

 • termodynamika -y ž. odbor fyziky skúmajúci zmenu tepelnej energie na iný druh;

 • termoelektrický príd.: fyz.: t. jav vznik elektr. napätia v mieste spojenia dvoch (polo)vodičov s rozdielnou teplotou;
  t. prúd vznikajúci spojením dvoch kovov nerovnakej teploty;
  t. článok využívajúci termoelektrický jav na meranie teploty

 • termofor -a/-u m. gumový vak s teplou vodou použ. na zahrievanie al. ako teplý obklad, zahrievacia fľaša

 • termonukleárny príd.: fyz.: t-a reakcia syntéza atómových jadier, pri kt. z ľahších jadier vznikajú ťažšie jadrá za prudkého uvoľňovania tepelnej energie;
  t-a zbraň založená na termonukleárnej reakcii

 • termoplast -u m. plastická látka, kt. nadobúda tvárnosť účinkom tepla;

 • termoplastový príd.: t-á fólia

 • termoregulácia -ie ž. biol. schopnosť živočíchov udržiavať teplotu tela na rovnakej výške, teplotná regulácia

 • termoska -y -siek ž. tepelne izolovaná fľaša udržiavajúca obsah v pôv. teplote

 • termostat -u m. zariadenie na udržiavanie rovnakej teploty;

 • termostatový príd.

 • termovízia -ie ž. telev. systém reagujúci na infračervené žiarenie, kt. sa využíva v diagnostike;

 • termovízny príd.: t-e vyšetrenie

 • terno -a tern s. v min. uhádnutie troch čísel v lotérii;

 • teror -u m. najostrejšia forma boja proti (polit.) odporcom, násilie; hrôzovláda: krvavý t., individuálny t., vládnuť t-om

 • terorista -u m. osoba uskutočňujúca teror, násilník;

 • teroristický príd.: t-é akcie, t-á organizácia;

  teroristicky prísl.

 • teroristka -y -tiek ž.;

 • terorizmus -mu m. uskutočňovanie teroru, násilenstvo;

 • terorizovať nedok. uplatňovať teror: t. obyvateľstvo;

 • térový príd.: t. papier lepenková krytina napustená dechtom

 • terpentín -u m. živica ihličnatých stromov použ. ako riedidlo: rozpustiť farbu t-om;

 • terpentínový príd.: t-á silica

 • amfiteáter -tra L -i mn. -e m.

  1. kruhovitá div. stavba so stupňovitým hľadiskom obyč. vo voľnej prírode (pôv. u starých Grékov a Rimanov): prírodný a.

  2. miestnosť so stupňovite rozloženými radmi sedadiel

 • éter -u L -i m.

  1. chem. prchavá kvapalina použ. ako rozpúšťadlo a pri narkóze

  2. v star. chápaní látka vypĺňajúca vesmír; vesmírny priestor: na vlnách é-u;
  vysielať do é-u;

 • fráter -tra m. rehoľník, kt. nie je kňazom ani diakonom, rehoľný brat;

 • jašter -a mn. N a A -y m. štvornohý šupinatý plaz s dlhým chvostom;
  zool. jaštery Sauria: praveké j-y;

 • jašterí príd.

 • katéter -tra L -i mn. -e m. lek. tenká rúrka zavádzaná do dutých orgánov, cievka

 • kráter -u/-a L -i mn. -y m.

  1. ústie sopky: vulkanický k.

  2. priehlbina podobná kráteru: mesačné k-y, k. po bombe

 • náter -u m.

  1. odb. natieranie (farbou ap.): robiť n. rámov

  2. materiál na natieranie (farba ap.); jeho vrstva na predmetoch: n. na drevo, ochranný, lakový n.

  3. hovor. vonkajší ráz, zdanie: dať niečomu slávnostný n.;

 • páter -tra m. titul rehoľného kňaza;

 • skúter -tra L -i mn. -e m. jednostopové motor. vozidlo s malými kolesami a s karosériou: malý s.;
  vodný s. vozidlo podobné skútru slúžiace na pohyb po vode;

 • teáter -tra/-tru L -i mn. -e m. zastar. divadlo

  expr. robiť t. nápadne sa správať; vyčíňať

 • veľjašter -a mn. N a A -y m. dinosaurus

 • výter -u m.

  1. vytretie (význ. 3, 4), vytieranie: v. hrdla;
  v. rýb

  2. vzorka takto získaná: dať v. pod mikroskop

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hnaã, vuc, zpp, ičo, ã æ ã ã ã ssm, kpt, mnk, snn, klh, pws, pj2, ôs, ď, cv, tn
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV