Význam slova "te" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 422 výsledkov (4 strán)

 • teáter -tra/-tru L -i mn. -e m. zastar. divadlo

  expr. robiť t. nápadne sa správať; vyčíňať

 • teatrálne prísl.;

 • teatrálnosť -i ž.

 • teatrálny príd. zameraný, vypočítaný na efekt; predstieraný, strojený; divadelný: t. výstup, t-e gesto;

 • teatrológ -a mn. -ovia m. odborník v teatrológii;

 • teatrológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa teóriou a históriou divadla, divadelná veda;

 • teatrologička -y -čiek ž.;

 • teatrologický príd.

 • technička -y -čiek ž.

 • technicko-administratívny príd. administratívny z hľadiska techniky: t-e opatrenie

 • technicko-ekonomický príd. technický a ekonomický: t-í pracovníci

 • technicko-hospodársky príd. zameraný na technickú a hospodársku stránku: t-a správa (podniku), t-e ukazovatele;

  technicko-hospodársky prísl.

 • technicko-organizačne prísl.

 • technicko-organizačný príd. organizačný z hľadiska techniky: t-é opatrenie;

 • technicko-výrobný príd. výrobný z hľadiska techniky: t-é normy

 • technický príd.

  1. týkajúci sa techniky ako oblasti ľudskej činnosti a jej odborov: t. pokrok, t-á vyspelosť;
  t-é školstvo, t-á literatúra, t-é vybavenie závodov;
  odb.: t-é kreslenie zobrazujúce stroje, schémy ap.;
  t-é plodiny, suroviny určené na spracovanie v priemysle;
  t-é sklo vhodné na použitie v priemysle;
  t-á kontrola preverujúca kvalitu výrobkov

  2. zaoberajúci sa činnosťou v oblasti techniky: t. personál, t. úradník, t. námestník;
  polygr. t. redaktor upravujúci rukopis z technickej stránky

  3. týkajúci sa techniky ako spôsobu vykonávania istej činnosti: t-á zručnosť, t-á príprava;
  t. hráč;
  šport. t-é disciplíny ľahkoatletické disciplíny, pri kt. sa kladie dôraz na techniku pohybu (skoky, vrhy, hody);

  technicky prísl.: t. vyspelá krajina;
  t. náročná skladba

 • technik -a mn. -ci m.

  1. človek s tech. vzdelaním al. poslucháč techniky

  2. pracovník vykonávajúci tech. práce v istom odbore: zubný, stavebný, televízny t.

  3. človek dokonale ovládajúci tech. stránku istej činnosti, najmä v umení, športe ap.;

 • technika -y ž.

  1. oblasť ľudskej činnosti predstavujúca súhrn prostriedkov, postupov a vedomostí potrebných na výr. materiálnych hodnôt a na uspokojovanie materiálnych potrieb človeka: moderná, vyspelá t., rozvoj vedy a t-y, vymoženosti t-y

  2. jeden z odborov tejto činnosti: oznamovacia t., raketová t., obalová t.

  3. súhrn strojov, nástrojov a zariadení v istej oblasti činnosti: zavádzanie novej t-y;
  voj. bojová t.

  4. postup, spôsob vykonávania istej činnosti; odborné vedomosti al. zručnosti v tomto postupe: nová t. zvárania;
  pohybová t., klavírna t., hráč s dobrou t-ou

  5. hovor. technická vysoká škola, technická univerzita; budova tejto školy: študovať na t-e;
  bývať blízko t-y

 • technizácia -ie ž. zavádzanie (novej) techniky: t. výroby;
  t. života

 • technológ -a mn. -ovia m. odborník v technológii;

 • technológia -ie ž.

  1. náuka o výr. postupe pri spracúvaní suroviny: chemická t.

  2. výr. postup: zaviesť novú t-iu vo výrobe;

 • technologička -y -čiek ž.;

 • technologický príd.: t. proces, postup;

  technologicky prísl.

 • téčko -a -čok s. hovor. písmeno t, T; vec ním označená al. majúca jeho podobu: nosiť tričko s t-om;
  budova do t-a

 • tečna, správ. dotyčnica

 • tečúci príd. ktorý tečie: odb. t-e vody, op. stojaté;
  t. piesok nesúdržný

 • teda

  I. čast. konštatuje al. komentuje istú skutočnosť, tak, slovom, skrátka: t. tak (je to);
  t. dobre;
  to t. nie! t. to som nečakal

  II. spoj. priraď.

  1. vysvetľovací význ., to jest, t. j.: začiatkom tridsiatych rokov, t. v období medzi dvoma vojnami

  2. dôsledkový význ., preto, tak: chodí tam málo návštevníkov, t. každý je vítaný

 • tedeum -mu s. cirk. ďakovný chválospev; slávnostná ďakovná omša

 • teenager [tinejdžer, tinedžer] -a m. (angl.) označenie mladých ľudí medzi 10. až 20. rokom

 • teflon, teflón -u m. syntetická látka s veľkou odolnosťou proti chem. a tepelným vplyvom;

 • teflonový, teflónový príd.: t. riad s vrstvou teflónu

 • téglik -a m.

  1. nádobka na farmaceutické, kozmetické al. potravinárske výrobky

  2. hut. žiaruvzdorná nádoba na tavenie menšieho množstva kovov;

 • téglikový príd.: hut. t-á oceľ vyrábaná v téglikoch

 • tehelňa -e ž. závod na výr. tehál

 • tehla -y -hál/-hiel ž.

  1. stavebný materiál v podobe hranola, obyč. z hliny: pálená, nepálená, surová t., šamotová, magnezitová t., komínová t., dutá, žiaruvzdorná t.;
  múr na pol t-y

  2. predmet v podobe tehly: t. syra, rašeliny;

 • tehliar -a m. kto vyrába tehly;

 • tehliarka -y -rok ž.;

 • tehliarsky príd.;

 • tehliarstvo -a s. výroba tehál

 • tehlička -y -čiek ž. zdrob.

 • tehlovo prísl.: t. sfarbený;

 • tehlovočervený príd. červený ako tehla: t-á farba

 • tehlový príd.: t-á stavba z tehál;
  t-á farba tehlovočervená;

 • tehotenstvo -a s. ťarchavosť, tehotnosť

 • tehotnosť -i ž. ťarchavosť, tehotenstvo

 • tehotný príd.: t-á žena ťarchavá, samodruhá;

 • teín -u m. alkaloid vyskytujúci sa v čaji;

 • teínový príd.

 • teizmus -mu m. filoz. filoz.-náb. názor uznávajúci existenciu jediného transcendentného osobného Boha

 • tektonický príd.: geol. t-é zmeny, poruchy;

  tektonicky prísl.

 • tektonika -y ž.

  1. geol. veda o stavbe zemskej kôry

  2. archit. veda o umel. vyjadrení stavebných konštrukcií

  3. est. veda o stavbe a štruktúre umel. diela vôbec;

 • tekutina -y -tín ž. tekutá látka: priezračná t. kvapalina;
  fyz. t-y spoločné označenie kvapalín a plynov

 • tekuto prísl.;

 • tekutosť -i ž.

 • tekutý príd. kt. má schopnosť tiecť: t-á látka;
  odb.: t-é skupenstvo, t. betón, t. škrob, t-é palivo;

 • tekvica -e -víc ž.

  1. popínavá rastlina s veľkými dužinatými plodmi, bot. Cucurbita

  2. plod tejto rastliny; jedlo z dužiny tohto plodu: kŕmna t.;
  jadierka z t-e;
  pečená, plnená t.;
  variť, obedovať t-u;

 • tekvička -y -čiek ž. zdrob.

 • tekvicový príd.: t-é semeno, t. prívarok;

 • teľa -aťa mn. -ce/-atá -liec/-liat s. mláďa kravy: odstaviť t.;

  kniž. klaňať sa zlatému t-u;
  expr.: hľadieť, pozerať ako t. (na nové vráta) vyjavene;
  ten by → vymámil aj z jalovej kravy t.;

 • teľací príd.: t-ia koža, t-ie mäso;

 • teľacina -y ž.

  1. teľacie mäso: dusená t.

  2. vypracovaná teľacia koža;

 • teľacinka -y ž. zdrob. expr.

 • teľatník -a m. maštaľ pre teľce: družstevný t.

 • telefax -u m. zariadenie na elektronický prenos tlačených, rukopisných al. obrazových materiálov, fax;

 • telefaxový príd.

 • telefikácia -ie ž. rozširovanie telev. siete, zavádzanie televízie

 • telefón -u m.

  1. zariadenie na diaľkové prenášanie zvuku obyč. po drôte: domáci t., zavádzať t., zavolať niekoho t-om

  2. telefónny prístroj: t. zvoní;
  hovor. mať hluchý t. bez signálu;
  (ne)dvíhať t. slúchadlo;
  prenosný t.

  3. hovor. telefonát: mať, prevziať t.;

 • telefonát -u m. telefonická správa, telefonický hovor: prevziať, vybaviť t.

 • telefónia -ie ž. prenášanie zvuku telefónom (význ. 1)

 • telefonický príd.: t-é spojenie, t. (roz)hovor;

  telefonicky prísl.: dohovoriť sa t.;

 • telefónik -a m. zdrob.: detský t.

 • telefonista -u m. pracovník (telefónnej ústredne) obsluhujúci telefón;

 • telefonistka -y -tiek ž.

 • telefonizácia -ie ž. rozširovanie telefónnej siete, zavádzanie telefónu

 • telefónny príd.: t-a ústredňa, t. prístroj, t-e číslo, t. zoznam, t-a búdka;
  t-a karta plastová karta na bezhotovostné používanie telefónnych automatov;

 • telefonovať nedok. dorozumievať sa pomocou telefónu; telefonicky volať: t. s priateľom, priateľovi;
  t. na sekretariát, t. po lekára

 • telefoto -a s. prenos obrazov prostriedkami oznam. techniky

 • telegraf -u m. elektr. zariadenie na prenášanie kódovaných správ na diaľku;

 • telegrafia -ie ž. prenášanie správ telegrafom: odb. bezdrôtová, iskrová t.

 • telegrafický príd.: t-é spojenie, t-á správa;

  telegraficky prísl.: podať správu t.;

 • telegrafista -u m. kto obsluhuje telegraf;

 • telegrafistka -y -tiek ž.

 • telegrafný príd.: t-á ústredňa, t. prístroj, t. stĺp, t-á páska;

 • telegrafovať nedok. podávať správu telegrafom

 • telegram -u m. telegrafická správa; blanketa s touto správou: blahoprajný t., dostať t.;
  ozdobný t.;

 • telegramový príd.: t-á blanketa

 • telekomunikácia -ie ž. odb. prenos informácií na diaľku; oznam. technika a jej inštitúcie: rozvoj dopravy a t-ií;
  správa t-ií;

 • telekomunikačný príd.: t-á sieť;
  t-á družica

 • telemechanický príd.: t-é zariadenie

 • telemechanika -y ž. odb. náuka o riadení a ovládaní mechanizmov na diaľku;

 • telemetria -ie ž. diaľkové meranie;

 • telemetrický príd.

 • telemost -a m.

  1. simultánne telev. vysielanie z rozličných miest cez telekomunikačnú družicu

  2. telev. relácia využívajúca túto techniku

 • teleobjektív -u m. fyz. objektív na fotografovanie vzdialených al. neprístupných predmetov

 • telepatia -ie ž. schopnosť niekt. osôb vnímať javy priestorovo nedostupné, jasnovidnosť;

 • telepatický príd.: t-é nadanie;

  telepaticky prísl.

 • telerekording -u m. oznam. tech. záznam telev. obrazu na film. pás;

 • telerekordingový príd.: t. záznam

 • teleservis -u m. televízny servis

 • teleskop -u m. fyz. hvezdársky ďalekohľad;

 • teleskopický príd.

  1. k teleskop: t-á sústava

  2. (o rúrach) dajúci sa zasúvať do seba: t-á anténa;
  motor. t-á vidlica, t. tlmič špeciálne perovanie vozidiel

 • telesne prísl.: t. pracovať, t. zdatný;
  t. sa stýkať;

 • telesnosť -i ž.

  1. hmotnosť, op. duševnosť

  2. teles. žiadostivosť

 • telesný príd.

  1. týkajúci sa tela, fyzický: t-á konštrukcia, t-á zdatnosť, slabosť, t-á chyba;
  t-á práca;
  t-á výchova telovýchova;
  t-á stráž na ochranu osobnej bezpečnosti;
  t-é pozostatky mŕtve telo človeka

  2. pohlavný, zmyselný: t. pôžitok;

 • teleso -a -lies s.

  1. trojrozmerný priestorový útvar, obyč. väčších rozmerov;
  fyz. každá ohraničená časť hmoty: pevné t.;
  astron. nebeské t-á;
  geom. povrch t-a;
  odb.: vyhrievacie, osvetľovacie t.;
  cudzie t. cudzí predmet v organizme, v látke ap.

  2. organizovaný celok, súbor: hudobné, spevácke t., športové, vojenské t.;

 • telesový príd.: geom. t-á uhlopriečka;

 • teletext -u m. súbežný prenos textu a telev. obrazového signálu; text takto zobrazený;

 • teletextový príd.

 • televízia -ie ž.

  1. jeden z prostriedkov hromadnej informácie založený na vysielaní obrazu pomocou elektromagnetických vĺn: čierno-biela, farebná t., priemyselná t., káblová t.;
  pozerať (na) t-iu, vystupovať v t-ii

  2. inštitúcia zabezpečujúca toto vysielanie: Slovenská t.;
  verejnoprávna, súkromná t.;

 • televízny príd.: t. vysielač, prijímač, t. kanál;
  t. technik;
  t. prenos, t-a hra

 • televízor -a m. telev. prijímač: farebný t. na príjem farebného signálu

 • telex -u m. spojenie cez ďalekopisnú ústredňu s priamym stykom účastníkov;

 • telexový príd.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV