Význam slova "tan" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 36 výsledkov (1 strana)

 • tancachtivý príd. túžiaci tancovať: t-á mládež

 • tancovačka -y -čiek ž. hovor. tanečná zábava, tanec: ísť na t-u

 • tancovať nedok.

  1. pohybovať sa v tanci; predvádzať tanec: mládež spieva a t-je;
  t. valčík, t. moderné tance;
  t. v súbore byť tanečníkom (v súbore)

  2. (o veciach) prudko sa pohybovať: poháre t-jú po stole;
  písmená t-jú pred očami

  t-je, ako mu pískajú, hrajú poslušne plní rozkazy

 • tandem -u m.

  1. sedadlo pre spolujazdca na motocykli: sedieť na t-e

  2. bicykel pre dvoch jazdcov; dvojica cyklistov;

  3. usporiadanie dvoch strojov za sebou;

 • tandemista -u m. kto sedí na tandeme; spolujazdec (na bicykli, motocykli);

 • tandemistka -y -tiek ž.

 • tandemový príd.: t-é sedadlo;
  t. stroj;
  t. traktor

 • tanec -nca m.

  1. opakované rytmické pohyby podľa hudby: rýchly, pomalý t., krútiť sa v t-i, vziať dievča do t-a

  2. takéto pohyby podľa ustálených pravidiel; hud. sprievod k nim: klasický t., ľudové t-e, spoločenské t-e, rituálny t.

  3. hovor. tanečná zábava: ísť na t.;

 • tanečnica -e -níc ž.

  1. k tanečník: sólová t.

  2. drobná jedlá huba s tenkým hlúbikom, bot. Marasmius

 • tanečník -a mn. -ci m. kto tancuje (zo zábavy al. profesionálne): dobrý t., striedať t-ov;
  prvý t. súboru;

 • tanečný

  I. príd.: t. pohyb, t. pár, t. večierok, t. orchester

  II. tanečná ž. hovor. tanečná škola: chodiť do t-ej

 • tangenciálne prísl. v smere dotyčnice

 • tangenciálny príd. kt. má smer dotyčnice: t-a rovina, t-a sila;

 • tangens -u m. mat. goniometrická funkcia, skr. tg

 • tangenta -y -gent ž. geom. dotyčnica;

 • tangentový príd.: t-á veta;

 • tango -a táng s. spoloč. tanec v pomalom tempe;

 • tangovať nedok. hovor. obyč. v spoj. to ma net-je to sa ma netýka

 • tangový príd.: t-é kroky

 • tanier -a L -i mn. -e m.

  1. nádoba na podávanie pokrmov; jej obsah: hlboký, plytký, porcelánový t.;
  naložiť si plný t.;
  zjesť (za) t. polievky

  2. vec podobná tanieru: t. lustra;
  hovor. lietajúce t-e údajné vesmírne telesá

  podať (ako) na t-i prístupne;

 • tanierik -a m.

  1. zdrob. k tanier: múčnikový t.

  2. predmet podobný malému tanieru: t. lyžiarskej palice;
  anat. kĺbový t.

 • tanierovitý príd. kt. má podobu taniera: t. luster, t. tvar

 • tanierový príd.: poľnohosp. t-é brány;

 • tanín [-n-] -u m. chem. trieslovina používaná v lekárstve, garbiarstve ap.;

 • tanínový príd.

 • tanistra [-n-] -y -tier ž. kožená al. plátenná kapsa na dlhšom remienku: prehodiť si t-u cez plece;
  plná t. jedla

 • tank -u m.

  1. bojové pásové terénne vozidlo: ťažký t.;
  dunieť, valiť sa ako t.

  2. nádrž na kvapaliny, cisterna: benzínový t., t. na mlieko, na vodu;

 • tanker -a L -i mn. -y m. loď prepravujúca tekutý náklad al. plyny, tanková, cisternová loď: potopenie t-a

 • tankista -u m. vojak ako člen osádky tanku; príslušník tankového vojska

 • tankovať nedok. čerpať (pohonné látky) do nádrží motorov: t. benzín;
  lietadlo t-je

 • tankový príd.: voj. t-á jednotka;
  t-á loď cisternová

 • tantal -u m. tvrdý vzácny kov, chem. prvok, zn. Ta;

 • tantalový príd.: t-á rúrka

 • Tantalus -la m.

  T-love muky veľké utrpenie, obyč. od túžby po niečom nedosiahnuteľnom

 • tantiéma [-nti-é-] -y -tiém ž.

  1. podiel na zisku vyplácaný členom správnych rád podnikov

  2. podiel autora na výnose hud. al. dram. diela

 • tanúť -ie -ú nedok. kniž. obyč. v spoj. t-ie mu to na mysli (stále) premýšľa o tom

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV