Význam slova "t��to��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 10 výsledkov (1 strana)

 • tamto ten, tamto tá, tamto to zám. ukaz. (dôraznejšie) tamten: hranicu tvoria t. tie vrchy

 • tátoš -a mn. N a A -e m. rozprávkový kôň;

 • tátošík -a mn. N a A -y m. zdrob. expr.

 • ten istý, tá istá, to isté zám. vymedz. vyj. totožnosť al. podobnosť osôb, vecí, javov; v porovnávacích vetách v súvzť. dvojiciach t. i. -ktorý, t. i. – čo, t. i. – ako;
  pri dôraze v spoj. jeden a t. i.: bol to t. i. človek, viezol sa v tom istom vozni, robí tie isté chyby, ešte v tom istom roku;
  bola to tá istá pieseň, ktorú hrali včera;
  videl to isté čo oni, ako oni;
  stále tvrdí jedno a to isté

 • ten, tá, to m. a s. G toho D tomu A m. živ. toho, neživ. ten, s. to L tom I tým ž. G, D a L tej AI tou mn. m. živ. tí, neživ., ž. a s. tie G tých D tým A m. živ. tých, neživ., ž. a s. tie L tých I tými zám. ukaz.

  1. ukazuje na prítomnú osobu, vec: čo tu chce t. človek? je to tá blondína v čiapke;
  to slovo prečiarkni

  2. odkazuje na osobu, vec a) už spomínanú al. známu zo súvislosti; v dvojici t. – tento označ. vzdialenejšiu osobu, vec, v dvojici t. – onen bližšiu z dvoch osôb, vecí: hlavné znaky sa nemenia, tie ostávajú;
  s tým prípadom som skončil;
  jemu sa nepáčili ani tí, ani títo;
  zvolí t. alebo onen spôsob b) pomenúvanú vo vytýčenom vetnom člene al. spojením s 3. st. príd.: otec, t. je už raz taký;
  nestrpí ani t. najmenší odpor c) ktorej označenie je bližšie určené prísudkovou al. prívlastkovou vetou (má význ. zám. taký): nie je t., čo býval;
  nepatrí k tým (ľuďom), čo veľa rozprávajú;
  som tej mienky, toho názoru, že treba už začať

  3. ukazuje na práve prebiehajúci čas al. odkazuje na časový úsek spomínaný v kontexte: tej noci si už neoddýchne;
  v tom roku bolo veľmi sucho;
  od tých čias, čo, ako odišli odvtedy;
  v tom čase, keď študoval vtedy;
  za ten čas, čo, kým boli preč zatiaľ

  4. pri dôraze je synonymné so zám. on al. ho nahrádza (pri odkaze na veci): zvedavý je, čo žena, čo tá povie na to;
  umy obloky, nechaspoň tie čisté

  5. expr.citový význ., pričom a) vyj. nespokojnosť, neľúbosť, počudovanie, nadšenie (obyč. vo zvol. vetách): čo bude s tým obedom?! tá potvora! a tých kvetov! ten výhľad! b) zastupuje osob. zám. 3. os.: neboj sa, t. sa nestratí, ten má smelú povahu

  6. je súčasťou spojkových a príslov. výrazov: z toho dôvodu, z tej príčiny, s tým cieľom, aby preto;
  pri tej príležitosti pritom;
  tým spôsobom tak

  7. iba to a) všeobecne, súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje al. odkazuje na osobu, vec, jav: kto je to? si to naozaj ty? kedy to bolo? to je pekný kabát;
  to všetko je vaše;
  teraz príde to hlavné;
  hovor. robiť, to sa mu nechce;
  uspokoj sa s tým, čo máš;
  čo tým sleduješ? hovor. expr. čo ťa do toho! b) expr.citový význ., vyj. nadšenie, nevôľu, opovrhnutie: to je nádhera! koho to obhajuješ! nevie to nič a ide ťa poúčať! c) hovor. má spájaciu funkciu: uviedol pár faktov, to ako na vysvetlenie;
  opakované to to (pri vymenúvaní) má význ. raz – raz, i – i: to jeden, to druhý pribehol;
  stále je robota, to variť, to prať, to okolo detí;
  je súčasťou spájacích výrazov miesto toho, aby;
  napriek tomu, že;
  vďaka tomu, že

  ten alebo onen ktokoľvek;
  to alebo ono všeličo;
  ten a ten istá, bližšie neurčená osoba, niekto, ktosi;
  to a to istá, bližšie neurčená vec, niečo, čosi;
  je → tam toho;
  dosť na tom;
  už má toho → dosť

 • ten-ktorý, tá-ktorá, to-ktoré zám. neurč. kniž. označ. osobu, vec, o kt. ide, príslušný: najvýznamnejšie dielo toho-ktorého autora

 • tento, táto, toto G m. a s. tohto ž. tejto mn. m. živ. títo, neživ. ž. a s. tieto zám. ukaz.

  1. ukazuje na osobu, vec v blízkosti hovoriaceho; v dvojici t. – ten, t. – tamten ukazuje al. odkazuje na bližšiu z dvoch osôb, vecí, príp. vyj. ich odlišnosť: spýtajme sa týchto ľudí, toto jablko je kyslé;
  neber si tamtie šaty, daj si tieto nové;
  napokon odmenili obidvoch, tohto za prácu, tamtoho za hrdinstvo;
  v dôraze zosilnené zámenami tu, tuto: viac obchodov niet, iba t. tu

  2. ukazuje na čas, kt. práve prebieha: o tomto čase už býva tma, tohto roku končí (štúdiá)

  3. expr. vyj. kladné al. zápor. citové hodnotenie: títo mladí, len samý žart a smiech

  4. iba toto súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje na osoby, veci, javy v blízkosti podávateľa: t. sú moji hostia, čie sú t. veci? t. je ťažký prípad

  5. hovor. toto, tento vyj. rozpaky hovoriaceho, onô: keby ste dačo ... toto ... potrebovali ...

  (obstarať) toto a hento jedno-druhé, to i ono;
  expr. ale toto! no toto! výrazy prekvapenia;
  t. svet pozemský život, op. druhý, onen

 • tenže, táže, tože G m. a s. tohože, ž. tejže zám. ukaz. kniž. zastaráv. ten istý: v tomže prípade

 • títo [t-] N mn. č. zámena tento (živ.)

 • toľkokrát, toľko ráz neskl. zám. ukaz. číslov. ukazuje al. odkazuje na násobenosť dejov, vlastností (často súvzť. t. – koľkokrát, koľko ráz): už t. zvíťazil;
  t. väčší;
  bol tam už t., že by trafil aj potme;
  zopakoval to t., koľkokrát, koľko ráz mu kázali

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zp, gfy, gst, ttu, dir, ã ã lka, ã ë eco, by, szd, pnl, terã ã, oli, cun, vee, zdb
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV