Význam slova "sv" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 308 výsledkov (3 strán)

 • sv. skr. svätý

 • šváb -a mn. N a A -y m. veľký čierny hmyz živiaci sa odpadkami z jedál ap., zool. Blatta: zo škár vyliezli š-y

  je ako š. dotieravý;
  zaliezť ako š. dobre sa skryť

 • švabach -u m. lomené gotické písmo použ. v min. aj u nás;

 • švabachový príd.

 • švác cit. naznač. úder alebo hodenie: š. ho po líci;
  š. kameň do vody

 • nedok. švácať -a

  // švacnúť sa

  1. š. sa o skalu

  2. š. sa do postele;

 • nedok. švácať sa

 • sváčik -a, sváčko -a mn. -ovia m. hypok.

 • švacnúť -e -ú -col dok. hovor. expr.

  1. udrieť (význ. 1, 2), švihnúť: š. niekoho po hlave

  2. hodiť (význ. 1), vrhnúť: š. tanier o zem, š. kameň do vody;

 • svadba -y -dieb ž.

  1. súhrn obradných úkonov a zvykov pri vstupe do manželstva, sobáš: deň s-y, mať s-u v kostole, na obecnom úrade;
  → strieborná, → zlatá s.

  2. hostina pri príležitosti sobáša, svadobná veselica: vystrojiť bohatú s-u

  3. hovor. sprievod svadobčanov: stretnúť s-u

  mať s-u sobášiť sa

  najesť sa ako na s-e veľa, dobre;

 • svadobčan -a mn. -ia m. účastník svadby, svadobník;

 • svadobčianka -y -nok ž.

 • svadobníčka -y -čok ž.;

 • svadobnícky príd.

 • svadobník -a mn. -ci m. svadobčan;

 • svadobný príd. sobášny: s-á hostina, s-é šaty, s. dar, s-é oznámenie, s-á cesta

 • švagor -gra mn. -ovia m. manželov al. manželkin brat, sestrin manžel;

 • švagrík -a mn. -ci, švagorko -a mn. -ovia m. zdrob. hypok.

 • švagriná -ej mn. -é -rín ž. manželova al. manželkina sestra, bratova manželka;

 • švagrinka -y -niek ž. zdrob. hypok.

 • švagrovci -ov m. mn. manželia vo švagrovskom vzťahu s inou manželskou dvojicou

 • švagrovský príd.: š. vzťah;

 • švagrovstvo -a s.;

 • svah -u m. naklonená časť terénu, stráň, úboč, breh: horský s., strmý s., s. násypu, ísť hore, dolu s-om;

 • svahovitý príd. majúci svah(y): s. terén

 • svahový príd.

 • svák, hovor. sváko -a mn. -ovia m.

  1. tetin manžel

  2. iba sváko oslovenie al. pomenovanie dospelého muža (obyč. deťmi na vidieku);

 • sval -u m. pohybový ústroj tela zložený z tkaniva schopného zmrašťovať sa: brušné s-y, pevné, tvrdé s-y, napnúť s-y;

 • svalisko -a -lísk s., v jedn. i m. zvel.

 • svalnatieť -ie -ejú nedok. stávať sa svalnatým: nohy pri tréningu s-jú

 • svalnatý príd. kt. má (dobre) vyvinuté svaly: s. atlét, s-é telo

 • svalovec -vca mn. N a A -e m. neživ. larva červa cudzopasiaceho v svalstve, zool. Trichina;

  svalovec -vca m. živ. expr., často iron. svalnatý muž

 • svalovina -y ž. svalová hmota; svalstvo: srdcová s.

 • svalový príd.: s-é tkanivo;
  s-á horúčka;

 • svalstvo -a s. hromad. svaly: krčné s., uvoľniť s.

 • švanda -y švánd ž. subšt. zabavenie (význ. 1), huncútstvo, pestvo, psina: urobiť, zažiť š-u;
  rozprávať š-y veselé historky, vtipy

 • švandovný príd. subšt. zábavný (význ. 2), smiešny: š-á príhoda, pieseň;
  švandovne prísl.

 • švandra -y -dier ž. pejor. pobehlica

 • svár -u m. kniž. spor (význ. 2), hádka, zvada, škriepka; nezhoda

  jablko s-u

 • sváriť sa -i nedok. kniž. vadiť sa, hádať sa, prieť sa, škriepiť sa

 • svárlivo prísl.;

 • svárlivosť -i ž.

 • svárlivý príd. kniž. hádavý, neznášanlivý, škriepny, hašterivý: s. človek;

 • švárny príd. pekný (význ. 1), driečny: š. mládenec, š-e dievča

 • svat -a mn. -i/-ovia m. tesť a svokor medzi sebou a vo vzťahu jedného z nich k manželke druhého;
  starý s. starejší

 • svätá ž. svätica

 • svätec -tca m.

  1. cirk. kto bol vyhlásený za svätého, svätý: obrazy s-ov

  2. expr. kto vyniká spravodlivosťou, mravnosťou, je martýr ap.: bol to dobrý človek, s.;

 • svätenička -y -čiek ž. nádoba na požehnanú (svätenú) vodu

 • svätený príd. posvätený al. požehnaný cirk. úkonom: s-á voda požehnaná

  expr.: báť sa niekoho, niečoho ako čert s-ej vody veľmi;
  nepomôže mu ani s-á voda celkom nič

 • svätica -e -tíc ž.

 • opak. svätievať -a

 • svätiť nedok.

  1. cirk. obradom robiť posvätným, posväcovať, posviacať: s. vodu (novšie) požehnávať

  2. uctievať, oslavovať: s. pamiatku solúnskych bratov

  3. ustáleným spôsobom (odpočinkom, náb. obradmi, zvykmi ap.) prežívať: s. nedele, sviatky

  cieľ, účel s-í → prostriedky;

 • svatka -y -tiek ž. testiná a svokra medzi sebou a vo vzťahu jednej z nich k manželovi druhej

 • sväto, sväte prísl. k 3, 5 – 7: s. sa tváriť, s. veriť;

 • svätodušný príd. vzťahujúci sa na cirk. sviatky zoslania Sv. Ducha, turíčny: S-á nedeľa, s-é sviatky

 • svätojánsky príd.

  1. vzťahujúci sa na sv. Jána Krstiteľa al. jeho sviatok, jánsky: s-a noc z 23. na 24. júna opradená ľud. povesťami a poverami;
  s-e ohne pálené v predvečer sviatku sv. Jána

  2. v rozlič. názvoch: s-a muška hmyz so svetielkujúcimi ústrojmi, zool. svietivka s-a;
  s. chlieb vždyzelený stredomorský strom, bot. rohovník Ceratoria;
  usušený jedlý plod tohto stromu v podobe zhrubnutého struku

 • svätokrádež -e ž. náb. znesvätenie al. zneuctenie sviatostí al. osôb, predmetov, miest zasvätených Bohu: dopustiť sa s-e;

 • svätokrádežne prísl.

 • svätokrádežný príd.: s. čin;

 • svätokupectvo -a s. hist. kupovanie al. predávanie duchovných skutočností

 • svätopeterský príd. vzťahujúci sa na sv. Petra: s-é kľúče;
  S. chrám bazilika vo Vatikáne

 • svätorečenie -ia s. cirk. kanonizácia

 • svätosť -i ž.

  II. svätý m. svätec: sochy s-ých;
  cirk. Sviatok všetkých s-ých, Všetkých s-ých 1. novembra

  expr.: stáť ako s. za dedinou bezradne;
  ani s. mu nepomôže nik;
  → videl všetkých s-ých;
  trocha hrub. ani s-ému! nie (silný zápor);
  traja z(a)mrznutí s-í;
  komu Pán Boh, tomu všetci s-í;

 • svätostánok -nku m. cirk. schránka, v kt. sa (v kat. kostoloch) uschováva hostia

 • svätoštefanský príd. vzťahujúci sa na sv. Štefana, najmä na uhorského kráľa Štefana I., al. jeho sviatok: S. dóm známy gotický kostol vo Viedni;
  hist. S-á koruna uhorská ríša za panovania kráľa Štefana I., Uhorsko

 • svätosväte prísl.: byť o niečom s. presvedčený, s. sľubovať

 • svätosvätý príd. expr. celkom istý, zaručený, skalopevný: to je s-á pravda;

 • svätováclavský príd. vzťahujúci sa na sv. Václava al. jeho sviatok: s-é legendy

 • svatovci -ov m. mn. rodičia syna vo vzťahu k rodičom jeho ženy a naopak

 • svätovojtešský príd. vzťahujúci sa na sv. Vojtecha al. jeho sviatok: s. kult;
  s. kalendár tradične vydávaný Spolkom sv. Vojtecha

 • svätožiara -y -žiar ž. kruhová žiara okolo hlavy al. celej postavy (v zobrazení Boha, svätcov); symbol svätosti, slávy, aureola, gloriola;

 • svätuškár -a m. pejor. prepiato al. pokrytecky nábožný al. mravný človek, pobožnostkár: pokrytecký s.;

 • svätuškárka -y -rok ž.;

 • svätuškársky príd. i prísl.: s. výzor;
  s. sa tváriť;

 • svätuškárstvo -a s.

 • svätvečer -a m. kniž. Štedrý večer

 • svätý

  I. príd.

  1. náb. o kt. cirkev slávnostne vyhlásila, že hrdinsky praktizoval cnosti, a dala ho veriacim za vzor (a orodovníka), skr. sv.: s. Cyril a Metod, s. Svorad

  2. súvisiaci s náb. predstavami a úkonmi: s-á omša;
  s-é obrázky s náb. námetmi;
  S-é písmo, Písmo s-é Biblia;
  S-á zem Palestína;
  S-á stolica a) najvyššia správa kat. cirkvi na čele s pápežom b) Vatikánsky mestský štát;
  S. Otec pápež

  3. expr. vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou: žiť s-ým životom;
  (ten veru) nie je s.

  4. expr. nedotknuteľný, posvätný, drahý: rodina mu je s-á

  5. kniž. vznešený (význ. 1), slávnostný, veľký: s-á chvíľa

  6. expr. vzbudzujúci vážnosť svojou silou; oprávnený, spravodlivý: s. hnev, s-é nadšenie;
  s. boj za spravodlivosť

  7. expr. úplný (význ. 2), dokonalý, absolútny: s-é ticho;
  s-á pravda i fraz. áno (zdôraznený súhlas)

  expr. robiť sa, tváriť sa s-ým predstierať nevinnosť;
  mať s niekým, niečím s. pokoj a) nemať nič spoločné b) skoncovať;
  mať s niekým s-ú trpezlivosť byť veľmi trpezlivý;
  nič mu nie je s-é všetko znevažuje;
  iron. s-á nevinnosť! a) tvári sa ako nevinný b) je naivný;

 • svätyňa -e -týň ž.

  1. obyč. budova určená na náb. obrady, kostol, chrám; modlitebnica: pohanská, kresťanská s.

  2. posvätné miesto, kde sa pripomína nejaká mimoriadna udalosť, vec ap.: lurdská s.

 • švec ševca m. zastar. obuvník;

 • svedčať -í -ia nedok. byť vhodný, pristať, slušať, hodiť sa, svedčiť (význ. 4): šaty jej s-ia;
  neos. urobiť niečo, ako s-í ako sa patrí, ako sa sluší

  // svedčať sa patriť sa, slušať sa, svedčiť sa: nes-í sa odvrávať, aby si odvrával;
  neos. správaj sa, ako sa s-í

 • opak. k 1 – 3 svedčievať -a

  // svedčiť sa svedčať sa: nes-í sa odvrávať, aby si odvrával;
  neos. správaj sa, ako sa s-í

 • švédčina -y ž. švédsky jazyk

 • svedčiť nedok.

  1. vypovedať pred súdom, úradom (ako svedok): s. proti obžalovanému;
  krivo s. vedome klamať

  2. stávať sa dôkazom, ukazovať: jeho oči s-li o obdive, výsledky s-ia proti nemu;
  všetko s-í o tom, že ... nasvedčuje

  3. zastaráv. súhlasiť, prisviedčať: aj s-l, aj nesúhlasil

  4. svedčať: šaty jej s-li;
  neos. urobiť niečo, ako s-í ako sa patrí, ako sa sluší

  kto mlčí, ten s-í;

 • svedčne prísl. ako sa patrí, náležite: s. sa správať

 • svedčný príd. kt. pristane, svedčí: s-é šaty;

 • svedecký príd.: s-á výpoveď;

 • svedectvo -a -tiev s.

  1. hodnoverné tvrdenie, osvedčenie o niečom; závažná správa: odoprieť s.;
  podľa s-a účastníkov

  2. kniž. dôkaz niečoho, doklad, prejav: výsledky sú s-om ich úsilia;
  s. úpadku

  (vy)dávať s. o niečom, o niekom svedčiť, prezrádzať

 • svedkyňa -e -kýň ž.;

 • svedočné s. suma poskytnutá svedkovi na náhradu výdavkov spojených so svedčením na súde

 • svedok -dka mn. -ovia m.

  1. kto svedčí (význ. 1): korunný s. hlavný;
  krivý, falošný s. vypovedajúci nepravdu;
  výpoveď s-ov

  2. kto je prítomný pri dôležitom konaní, aby to dosvedčil, overil: s-ia pri sobáši, pri závete

  3. osobne prítomný pozorovateľ istej udalosti: očitý s. zrážky;
  povedať niekomu niečo bez s-ov;

  byť s-om svedčiť

  volať niekoho, niečo za s-a odvolávať sa na autoritu niekoho, niečoho;

 • svedomie -ia s. vedomie a pocit zodpovednosti za svoje činy z hľadiska mravných zásad: výčitky s-ia;
  povedal to s dobrým s-ím zodpovedne;
  spytovanie s-ia uvažovanie o svojom morálnom správaní, náb. zisťovanie spáchaných hriechov, súčasť spovede

  mať čisté s. a) necítiť vinu b) nemať účasť na niečom nenáležitom;
  mať zlé s. mať pocit viny;
  mať niekoho na s-í zaviniť niečie nešťastie, smrť;
  niečo na s-í a) zavinil niečo zlé b) niečo ho trápi, ťaží;
  s. ho hryzie trápi ho pocit viny;
  vziať si niekoho, niečo na s. prevziať zodpovednosť;
  (konať) podľa svojho najlepšieho → vedomia a s-ia;
  mať to s., nemať toho s-ia môcť, nemôcť niečo vykonať;
  expr.: nemať s., s-ia byť bezcitný;
  stúpať, vstupovať niekomu do s-ia dohovárať

 • svedomito, svedomite prísl.: s. pracovať;

 • svedomitosť -i ž.

 • svedomitý príd. konajúci povinnosti zodpovedne a spoľahlivo; statočný; svedčiaci o tom: s. človek, pracovník, v práci je s.;
  s-é štúdium;

 • švédsky príd. k Švéd, Švédsko: š. jazyk;
  š-a oceľ;
  š-a misa obložená;

  švédsky prísl.: hovoriť (po) š.

 • švehla -y -hiel ž. drobný hmyz podobný malým rybičkám žijúci vo vlhkom prostredí, zool. Lepisma

 • šveholiť -ľ! nedok. štebotať, švitoriť: škovránok, vtáča š-í;

 • sverepo prísl.;

 • svereposť -i ž.

 • sverepý príd. kniž. ukrutný, krutý, surový, prudký: s. človek;

 • svet -a m.

  1. vesmír, kozmos: vznik s-a

  2. Zem so všetkým, čo na nej jestvuje; všetko, čo jestvuje okolo nás: mapa s-a, cesta okolo s-a, národy s-a, udalosti vo s-e, poznávať s.;
  → Starý s.;
  → Nový s.;
  majstrovstvá, majster s-a v šport. disciplínach

  3. svety kniž. nebeské telesá, galaxie: neobjavené s-y

  4. ďaleké kraje, cudzina: cestovať po s-e;
  ísť do s-a, svetom

  5. expr. ľudia, ľudstvo, verejnosť: s. sa mu smeje, zišlo sa mnoho s-a

  6. život (ľudí na zemi); jeho usporiadanie: budovanie nového s-a;
  teraz je už iný s.;
  užívať s., s-a;
  publ. krajiny tretieho s-a rozvojové

  7. okruh ľudí s rovnakými záujmami; skupina jedincov rovnakého druhu: podnikateľský s., hokejový s.;
  ľudia veľkého s-a tzv. vyššej spoločnosti;
  rastlinný, živočíšny s.

  8. okruh (význ. 3), pole, sféra: myšlienkový, citový s. (dieťaťa);
  rozprávkový s.;
  domov, to je jeho s.;
  otvorili sa mu nové s-y

  ôsmy div s-a;
  od → výmyslu s-a;
  publ. dosky, ktoré znamenajú s. divadlo;
  prísť na s. narodiť sa;
  uzrieť svetlo s-a;
  priviesť na s. porodiť;
  kniž.: na onom s-e po smrti;
  odísť zo s-a, opustiť tento s. zomrieť;
  mať sa k s-u, byť na s. súci byť čulý, schopný;
  nestratí sa vo s-e uplatní sa;
  zniesť zo s-a;
  hýbať s-om;
  (ne)urobiť → dieru do s-a;
  expr. rozprávať, tárať ap. do s-a, vospust s-a bez rozmyslu;
  (ne)vedieť, ako sa s. krúti, točí, ako (ten) s. beží a) (ne)poznať úskalia života b) (ne)vedieť, čo sa deje;
  s. sa s ním krúti má závrat;
  preto sa s. nezrúti nič zvláštne sa nestane;
  (je to) kus s-a ďaleko;
  je mu s-a žiť má sa dobre;
  ani za (celý, živý) s., za nič na s-e za nijakých okolností;
  to s. nevidel! výraz údivu, rozhorčenia ap.;
  expr.: myslí si, že všetku múdrosť s-a pojedol, lyžicou vychlípal je namyslený;
  (odvtedy,) čo s. s-om stojí odjakživa;

 • svetáčka -y -čok ž.;

 • svetáckosť -i ž.;

 • svetácky príd. i prísl.: s-e spôsoby veľkosvetské, mondénne;
  s. sa správať;

 • svetáctvo -a s. svetácky spôsob života

 • svetadiel -a/-u m. suchá, istým spôsobom oddelená časť sveta (Zeme), kontinent: africký s.;
  na Zemi je sedem s-ov

 • sveták -a mn. -ci m. často pejor. kto (pôžitkársky, bez zábran) užíva život; kto sa vyzná vo svete: skúsený s.;

 • svetaskúsený príd. kt. pozná svet, skúsený vo svete: s. cestovateľ, obchodník

 • svetelne prísl.;

 • svetelnosť -i ž. schopnosť vydávať svetlo; miera, st. tejto schopnosti: s. hviezd

 • svetelný príd.

  1. súvisiaci so svetlom, pozostávajúci zo svetla: s. lúč, s-á energia;
  astron. s. rok vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za 1 rok

  2. vyžarujúci svetlo, svietiaci: s. zdroj, s-á reklama;

 • sveter -tra L -i mn. -e m. vrchná pletená al. háčkovaná súčasť oblečenia s rukávmi: teplý, lyžiarsky s.;
  s. na zapínanie;

 • svetielko -a -lok zdrob. k 1, 2, svetielce -a -lec s. zdrob. expr. k 1, 2

 • svetielkovať nedok. vyžarovať slabé svetlo: biely fosfor s-je, s-nie svätojánskych mušiek

 • svetlica -e -líc ž. raketa na osvetľovanie al. signalizáciu

 • svetlička -y -čiek ž. modridlo

 • svetlík -a m.

  1. šachta v dome (na vetranie) al. medzi domami: kúpeľňa s oknom do s-a

  2. otvor na prepúšťanie svetla (v múre, na streche ap.)

 • svetlo1 -a -tiel s.

  1. viditeľné (elektromagnetické) žiarenie umožňujúce vnímanie zrakom: slnečné, mesačné, umelé s.;
  elektrické s., červené, tlmené s. osvetlenie;
  vstávať za s-a vo dne, op. za tmy

  2. zdroj svetla, svietidlo, lampa: zapáliť, zahasiť s.;
  pouličné s-á;
  dones s.! motor. diaľkové, smerové s-á;
  cirk. → večné s.

  3. iba mn. svetlá cestná svetelná signalizácia na reguláciu dopravy: na križovatke sú s., s. nefungujú

  4. hovor. používanie elektr. energie na svietenie: poplatky za s.

  uzrieť s. sveta;
  vyjsť na s. sveta prezradiť sa;
  postaviť niečo do priaznivého, nového s-a podať priaznivo, novo;
  to → vrhá zlé s. na niekoho, niečo;
  vniesť do niečoho s. objasniť;
  s-á a tiene niečoho dobré a zlé stránky;
  s. na konci tunela nádej na zlepšenie situácie;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV