Význam slova "stra" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 135 výsledkov (2 strán)

 • nedok. strácať -a

  // stratiť sa

  1. ocitnúť sa na neznámom mieste (ukradnutím, vytratením ap.): s-li sa mi kľúče;
  dieťa sa v meste s-lo

  2. stať sa neviditeľným, zmiznúť; zaniknúť: s. sa v dave, z dohľadu;
  oblaky sa s-li, bolesť sa s-la;
  expr. strať sa (mi z očí)! odíď, nechcem ťa vidieť!

  3. hovor. nenápadne odísť, zmiznúť: ide otec, s-me sa!

  expr.: s. sa ako duch, ako dym, ako gáfor, s. sa ako lanský sneh nebadane al. chytro;
  nes-í sa vo svete uplatní sa;

 • nedok. strácať sa

 • strach

  I. -u m.

  1. stiesnený duš. stav vyvolaný očakávaním niečoho nebezpečného, zlého, bátie sa: panický s., s. zo smrti, pred smrťou, dostať s., triasť sa, potiť sa, zmeravieť, umierať od s-u, nahnať niekomu s.;
  nemaj s.! neboj sa, neobávaj sa!

  2. obava, úzkosť o niekoho, niečo: s. o rodinu, o budúcnosť

  mať s. báť sa;
  dostať s. nastrašiť sa

  s. má veľké oči keď sa bojíme, zveličujeme nebezpečenstvo;
  ide z neho s. je strašný;
  expr.: mať s-u plné nohavice, gate veľmi sa báť;
  až s. veľmi; veľmi mnoho;
  žiadne, nijaké s-y! netreba sa obávať

  II. vetná prísl. expr. (je) strašné, hrozné: s. pozrieť na neho;
  bolo s. pomyslieť na to

 • stráchať sa -a nedok. expr. strachovať sa: s-li sme sa o vás

 • štrachať sa nedok. hovor. expr. vliecť sa (význ. 1, 2), teperiť sa, terigať sa; motať sa: š. sa do kopca;
  š. sa po meste

 • strachopud -a m. expr. bojazlivý človek, bojko, zbabelec: nebol s., a predsa sa zľakol;

 • strachopudka -y -diek ž.;

 • strachopudský príd.;

  strachopudsky prísl.;

 • strachopudstvo -a s.

 • strachoš -a m. expr. bojko, bojazlivec

 • strachovať sa nedok. mať strach, báť sa, obávať sa: s. sa o deti, o budúcnosť;
  nes-j sa o mňa!

 • stračí príd.: s. škrek

  rozpráv. zámok na s-ej nôžke

 • strádať -a nedok., vhodnejšie

  1. biediť, živoriť

  2. trpieť, znášať

 • štráf -u m. hovor. pás (význ. 1, 2), pruh;

 • štráfik -a m. zdrob.

 • štráfovane, štráfkovane prísl.

 • štráfovaný, štráfkovaný príd. hovor. pásikovaný, pruhovaný: š-á košeľa, látka;

 • štrajchnúť -e -ú -chol dok. subšt. škrabnúť (význ. 1): š. zápalkou po škatuľke;
  črepina ho š-la;
  autá sa š-li šuchli o seba

 • štrajk -u m. organizované dočasné zastavenie práce s cieľom dosiahnuť hosp. al. polit. požiadavky: generálny š.;
  vyhlásiť, zorganizovať, potlačiť š.;

 • štrajkokaz -a m. kto (prácou) narúša štrajk;

 • štrajkokazecký príd.;

 • štrajkokazectvo -a s.

 • štrajkovať nedok. nepracovať po vyhlásení štrajku: š. za splnenie sociálnych požiadaviek

 • štrajkový príd.: š. výbor, š-é hnutie

 • štrajkujúci m. kto štrajkuje: požiadavky š-ich, rokovať so š-mi

 • straka -y -rák ž. čierno-biely vták s dlhým chvostom a škrekľavým hlasom, zool. Pica;

  expr.: → kradne ako s.;
  ukazovať, maľovať s-y na kole a) sľubovať nesplniteľné b) klamať;

 • strakatieť sa -ie -ejú, strakatiť sa nedok. javiť sa strakatým, pestrieť sa, pestriť sa: ulice sa s-ejú, s-ia farebnými šatami

 • strakatina -y -tín ž. expr. strakatá zmiešanina (farieb)

 • strakato, strakavo prísl.;

 • strakatosť, strakavosť -i ž.

 • strakatý, strakavý príd. majúci rozmanité, obyč. krikľavé farby, škvrny: s-á látka, fazuľa;
  s-á krava;

 • strakoš -a mn. N a A -e m. vták podobný vrabcovi majúci pestro sfarbené perie, zool. Lanius

 • strakuľa -e -kúľ ž. hovor. strakaté zviera (obyč. krava, koza, ovca)

 • štramácky príd. i prísl.

 • štramák -a mn. -ci m. hovor.

  1. fešák (význ. 1, 2), švihák

  2. nápadník, milý, frajer: mať š-a;

 • štramanda -y -mánd ž. hovor. fešanda (význ. 1, 2)

 • stráň -e ž. úbočie, svah: strmá, slnečná s.;
  na s-i sa pasú ovce

 • strana -y strán ž.

  1. priestor, oblasť, plocha ležiaca naľavo al. napravo od niečoho, bok: ľavá s. rieky, pravá s. pľúc;
  prejsť na druhú s-u ulice

  2. plocha nejakého predmetu: lícová, rubová s. (látky);
  spodná, vrchná s.;
  predná s. domu

  3. plocha listu v knihe, časopise ap., stránka: úvodník na prvej s-e

  4. čiara, úsečka ohraničujúca nejakú plochu: s-y trojuholníka

  5. priestor ležiaci v istom smere; smer: rozpŕchli sa na všetky s-y;
  štyri svetové s-y

  6. rodová, príbuzenská vetva: starý otec z matkinej s-y

  7. kto sa zúčastňuje na (dvojstrannom) rokovaní, súdnom konaní ap., stránka: obidve s-y sa dohodli;
  práv. zmluvná s., žalovaná s.

  8. jednotlivec, skupina vo vzťahu k inému jednotlivcovi, skupine (obyč. s odlišným postojom): zhromaždenie sa rozdelilo na dve s-y;
  právo je na našej s-e

  9. polit. organizácia vystupujúca za záujmy istej spoloč. skupiny: sociálnodemokratická s., Slovenská národná s.;
  politické s-y, s-y vládnej koalície, opozičné s-y;
  člen s-y, byť v s-e

  stáť, byť na s-e niekoho podporovať ho, zastávať sa ho;
  chytiť, držať niekomu s-u prejaviť, prejavovať súhlas s ním;
  prejsť, prebehnúť na druhú s-u (vo vojne) k protivníkovi;
  ísť na (malú, veľkú) s-u vykonávať teles. potrebu;
  z mojej, našej s-y čo sa mňa, nás týka;
  (to je) → druhá s. mince;

 • stranička -y -čiek ž. zdrob. obyč. pejor. k 9

  straníčka -y -čok ž.

 • straníckosť -i ž.;

 • stranícky príd. týkajúci sa polit. strany al. jej členov: s. prístup;
  s-a legitimácia, disciplína, propaganda;

  stranícky prísl.;

 • straníctvo -a s. straníckosť

 • straník -a mn. -ci m. člen strany, v nedávnej min. najmä komunistickej, op. nestraník: schôdzka s-ov;

 • straniť nedok. kniž. byť na strane niekoho, niečoho, prejavovať súhlas s niečím, nadŕžať: s. modernému umeniu, s. domácim hráčom

 • strániť sa -i nedok. vyhýbať sa, bočiť, obchádzať: s. sa ľudí, s-ia sa ho pre jeho správanie

 • stránka -y -nok ž.

  1. strana (význ. 3): posledné s-y knihy;
  na s-ach novín sa dočítame veľa zaujímavého v novinách

  2. vlastnosť, črta človeka, veci, javu z istého hľadiska: kladná, záporná s. (povahy), obsahová, zvuková s. (predstavenia), vyhovovať zo všetkých s-ok;
  z organizačnej s-y je všetko v poriadku;
  z tejto s-y čo sa toho týka

  3. strana (význ. 7); občan vo vzťahu k inštitúcii, s kt. prichádza do styku: s-y sa dohodli na spoločnom postupe;
  úradné hodiny pre s-y

  to je jeho silná s. v tom vyniká;
  to je jeho slabá s. a) v tom je slabý, nevyniká b) to je jeho záľuba, má to rád;

 • stránkovací príd. určený na stránkovanie: s. stroj

 • stránkovať nedok. označovať poradie stránok v publikácii, tlačive ap.: chybne s-ná kniha

 • stránkový príd. k 1, 3: s-á korektúra;
  s-é hodiny, dni pre stránky

 • stránočka -y -čiek ž. zdrob. expr. k 3;

 • štranok, štránok -nku m. hovor. povraz

 • stranou prísl. bokom (význ. 1): trocha s. stojí dom

 • stranový príd.;

 • štrapácia -ie ž. hovor. sústavná fyzická námaha vynakladaná na niečo: cestovať každý deň je š., ukonaný š-ou

 • strapačka -y obyč. mn. strapačky -čiek ž. halušky zo zemiakového cesta: bryndzové s-y

 • strapáň -a m. expr. strapatý človek, tvor;

 • strapaňa -e ž. expr. strapatá žena, strapatý tvor;

 • strapánik -a mn. -ci m. zdrob.

 • strapatiť nedok.

  1. uvádzať (vlasy) do neporiadku: vietor mu s-í vlasy

  2. takto kaziť úpravu vlasov: nes-ť ma!

 • strapato prísl.;

 • strapatosť -i ž.

 • strapatý príd.

  1. (o vlasoch) neupravený, neučesaný, postrapatený: s-é vlasy, s-á brada

  2. kt. má neupravené, neučesané vlasy: s-é dieťa

  3. expr. rozstrapkaný: s. okraj klobúka;

 • strapček -a m. zdrob.

 • strapcovitý príd. podobný strapcu: s-é kvetenstvo, s. okraj

 • strapcový príd.;

 • strapec -pca m.

  1. voľné nitky, šnúrky ap. ako ozdobné zakončenie tkaniny, oblečenia ap.: šál, záves so s-mi

  2. kužeľovitý súbor kvetov, výhonkov, plodov (obyč. bobúľ): s-e agátových kvetov, s. hrozna

  3. niečo majúce podobu strapca: s. srsti chumáč;
  zo zástavy zostali po búrke s-e franforce;

 • strápene prísl.: vyzerať s.;

 • strápenosť -i ž.

 • strápený príd. vysilený trápením, utrápený, usužovaný, zmorený; svedčiaci o trápení: s-í rodičia;
  s-á tvár;

 • strapiť nedok. strapkať: s. okraje prikrývky

  // strapiť sa: plátno sa s-í

 • strapkať nedok. porušovať tkaninu na okraji vyvliekaním nitiek: s. okraje obrusa

  // strapkať sa: tkanina sa s-á

 • štras -u m. brúsené olovnaté sklo použ. na výr. bižutérie; bižutéria z neho;

 • strašiak -a m.

  1. figúra z palíc, handár ap. na plašenie vtákov (v poli, záhrade ap.): s. v makovom poli;

  2. strašidlo (význ. 1), mátoha;

  expr. vyzerať ako s. do maku, do kapusty, do konopí a) chorobne b) neupravene

 • strašidelne prísl.;

 • strašidelnosť -i ž.

  1. k strašidelný

  2. strašidelný skutok; strašidelné dielo

 • strašidelný príd. vzbudzujúci strach, hrôzostrašný, mátožný, príšerný: s-ý sen, s-é ticho;

 • strašidielko -a -lok s. zdrob. expr.

 • strašidlo -a -diel s.

  1. fantáziou, poverou vytvorené zjavenie vzbudzujúce strach, mátoha: veriť v s-á, báť sa s-diel;

  2. strašiak (význ. 1): s. v poli;

  expr. vyzerať ako s. a) chorobne b) neupravene;

 • opak. strašievať -a

 • strašiť nedok.

  1. podľa povery ukazovať sa ako strašidlo (obyč. v noci), mátať: na zámku s-í bezhlavý rytier;
  neos. v dome s-í ukazuje sa strašidlo

  2. naháňať strach, desiť, ľakať; vyhrážať sa: s. deti (mátohou, bitkou);
  expr. vo svete s-í terorizmus

  3. hovor. expr. nepríjemne pôsobiť; mátožiť: v kuchyni s-í neumytý riad

  expr. s-í mu v hlave čudácky sa správa;

 • straško -a mn. -ovia m. expr. bojazlivý človek, bojko

 • strašlivo prísl.

 • strašlivý príd. expr. strašný (význ. 1), hrozný, ukrutný: s-á bitka;

 • strašne prísl.: s. pôsobiť;
  hovor. expr. s. sa báť veľmi;
  ako sa máš? – s. veľmi zle

 • strašný príd.

  1. vzbudzujúci strach, hrozný, desný: s-á tvár, predstava, s. zločin;
  bolo to s-é;
  hovor.: je s-é počasie zlé;
  to je s-é veľmi nepriaznivá, nepríjemná vec

  2. hovor. expr. veľký, ohromný, náramný, hrozný: s. pijan, s-á sila, s. smäd;

 • štrasový príd.: š. náhrdelník

 • strasť -i obyč. mn. ž. kniž. trápenie, utrpenie, súženie, bolesť: s-i života

 • strastiplne prísl.;

 • strastiplnosť -i ž.

 • strastiplný príd. kniž. strastný, bolestný: s. život;

 • strastne prísl.

 • strastný príd. kniž. naplnený strasťou, strastiplný, bolestný: s-é chvíle, s. osud;

 • strata -y strát ž.

  1. stav, keď niekto niečo stratí al. sa niekto, niečo stratí: s. auta, s. vedomia, pamäti, času, s. života;
  oddelenie s-t a nálezov;
  šport. s. puku, lopty

  2. úbytok, zmenšenie: s. rýchlosti, krvi, s. na váhe;
  finančná s. škoda;
  voj. s-y ľudia, bojová technika vyradení (-á) z boja: utrpieť ťažké s-y

  3. odchod, smrť niekoho: s. rodičov;
  rodinu postihla náhla s.;

 • stratég -a mn. -ovia m. odborník v stratégii; kto správne odhaduje možnosti dosiahnuť cieľ: vojenský s.;
  politický s.;

 • stratégia -ie ž.

  1. umenie viesť vojnu; zákl. spôsob vedenia vojny, voj. operácií

  2. spôsob plánovania a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určený cieľ: hospodárska, obchodná s.;
  s. hry;

 • strategička -y -čiek ž.;

 • strategický príd.: s. plán;
  s-é územie, suroviny dôležité z voj. al. hosp. hľadiska;

  strategicky prísl.

 • stratenec -nca m. kniž. stratený, opustený človek: s-i bez domova

 • stratený príd.

  1. kt., ktorého niekto stratil, kt. sa stratil: s-á peňaženka;
  s. pes zablúdený;
  s. čas kt. prešiel bez úžitku

  2. odľahlý (význ. 1), zabudnutý, zapadnutý: dedina s-á medzi horami, s. kraj

  3. opustený (význ. 2), sám, bezradný: cítiť sa medzi ľuďmi s.

  4. morálne al. fyzicky upadnutý; stroskotaný: ujať sa s-ho človeka;
  s-á existencia kto sa nevie uplatniť;
  som s.! nedá sa mi pomôcť

  5. prehratý, beznádejný (v zápolení ap.): s. zápas;
  s-á situácia;
  vopred s. boj márne úsilie

  chodiť ako s-á ovca bezradne;
  všetko je s-é je koniec (snahy ap.);
  zastaráv. byť na s-ej varte na zapadnutom, odľahlom mieste;

 • stratifikácia -ie ž. kniž. (roz)vrstvenie, (roz)členenie: s. jazyka;
  sociálna s. obyvateľstva;

 • stratifikačný príd.: s-á teória, metóda

 • stratiť dok.

  1. prísť o niečo, prestať mať (nepozorovane, z neopatrnosti ap.): s. doklady;
  s. cestu zablúdiť;
  šport. s. loptu, puk

  2. prísť o niečo zo seba, o nejakú vlastnosť, schopnosť, hodnotu: s. oko, zuby;
  s. perie (o vtákoch);
  s. smelosť, nádej, zamestnanie;
  s. vedomie omdlieť;
  s. život zomrieť;
  auto s-lo rýchlosť

  3. ostať bez niekoho, niečoho, prísť o niekoho, niečo (pre rozlúčenie, smrť ap.): s. kamarátov;
  s. rodičov;
  s. vo vojne otca

  4. nevyužiť, premárniť: s. rok štúdia, s. veľa času

  s. nervy neovládnuť sa;
  s. hlavu ostať bez rozvahy;
  s. srdce zaľúbiť sa;
  s. zem, pôdu pod nohami prestať mať istotu;
  s. reč nemôcť sa spamätať;
  s. slov(k)o s niekým pozhovárať sa;
  s. slov(k)o za niekoho prihovoriť sa;
  s. tvár prísť o dôveru, úctu, autoritu ap.;

 • stratosféra -y ž. astron., meteor. pásmo atmosféry asi od 10 do 80 km nad Zemou (v našich zemepisných šírkach);

 • stratosférický príd.: s. let do stratosféry

 • stratovo, stratove prísl.;

 • stratovosť -i ž. miera, stupeň straty: znížiť, odstrániť s. (vo výrobe)

 • stratový príd. k 2: s-á investícia, s. obchod;
  s. čas zdržanie (vo výr. ap.);

 • strava -y ž.

  1. jedlo s istým zložením a úpravou, pokrm: mliečna, mäsitá s., tekutá, výdatná s.;

  2. pravidelne podávané a prijímané jedlo, stravovanie: výdavky na s-u, byť u niekoho na s-e;

 • stráviť2 -i dok. zotrvať (niekde) istý čas; prežiť: s. noc v hoteli, príjemne s. dovolenku;
  s. čas čítaním

  stráviť1 -i dok.

  1. rozložiť a zažiť potravu v tele: s. pokrm

  2. kniž. zničiť (význ. 1), spáliť: plamene s-li dom;

 • stráviteľnosť -i ž.

 • stráviteľný príd. kt. sa dá stráviť (význ. 1): ľahko s-é, nes-é jedlo;

 • stravné s. poplatok za stravu; príspevok na stravu: poskytovať s.

 • stravníčka -y -čok ž.

 • stravník -a mn. -ci m. kto sa stravuje u niekoho al. v podniku spoločného stravovania: veľký počet s-ov;

 • stravný príd.: s-á jednotka;
  s-é lístky poukážky na stravovanie (napr. v závodných jedálňach)

Naposledy hľadané výrazy:

Synonymický slovník slovenčiny: cek, sex, zips, saga, faun, muka, chir, hebe, oste, prisun, učenie, tlesk, sudca, namesačnik, nošic
Pravidlá slovenského pravopisu: lad, svedomito, zberať, do, ark, had, vad, skria, akumul, svadba, viď, databaza, láva, komponent, fáza
Ekonomický slovník: odk, ffb, gnb, crz, hrj, npc, tun, hhz, iryda, uyu, ä ula, , mul, pvt, dpä
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV