Význam slova "staro" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 68 výsledkov (1 strana)

 • staro prísl. k 1, 7: s. vyzerať, s. sa obliekať;

 • staroba -y ž.

  1. pokročilé al. posledné obdobie ľudského života, vys. vek: pokojná, zabezpečená s.;
  v s-e

  2. (o veciach) dlhý vek: patina s-y na nábytku

  s. – choroba;

 • starobinec -nca m. útulok pre starých nemajetných ľudí

 • starobné s. hovor. starobný dôchodok: dostávať s.

 • starobný príd.: s. dôchodok penzia

 • starobylo prísl.: s. pôsobiť;

 • starobylosť -i ž.

 • starobylý príd. kt. bol v dávnej min., kt. z nej pochádza, starodávny: s. zámok, s-é povesti;

 • stáročias. mn. mnohé storočia: s. útlaku;

 • stáročný príd.: s. vývin

 • starodávne prísl.: s. pôsobiť;

 • starodávnosť -i ž.

 • starodávny príd. starobylý: s-e zvyky, s. dom;

 • starodievocký príd. staropanenský: s. život, s-é názory;

  starodievocky prísl.;

 • starodievoctvo -a s. staropanenstvo

 • staroegyptský príd. týkajúci sa starovekého Egypta: s-é pyramídy, pamiatky

 • starogrécky príd. týkajúci sa starého, antického Grécka: s-e umenie

 • starohory -hôr ž. pomn. geol. doba a útvary medzi prahorami a prvohorami

 • staromilec -lca m. milovník starých časov a vecí;

 • staromilský príd. obyč. pejor.: s-é názory;

  staromilsky prísl.;

 • staromilstvo -a s. obyč. pejor. záľuba v starých časoch a veciach

 • staromládenecký príd. príznačný pre starého mládenca: s. život, byt;

  staromládenecky prísl.;

 • staromládenectvo -a s. stav starého mládenca

 • staromódne prísl.: s. sa obliekať;

 • staromódnosť -i ž.

 • staromódny príd. kt. sa spravuje podľa starej módy; kt. vyšiel z módy; nemoderný: rodičia neboli s-i;
  s-e názory;
  s-e šaty;

 • staronový príd. starý, ale obnovený; stále aktuálny: s. problém, s-á téma

 • starootcovský príd. zdedený po predkoch: s. dom

 • staropanenský príd. príznačný pre starú pannu, starodievocký: s. výzor, s-é správanie;

  staropanensky prísl.;

 • staropanenstvo -a s. stav starej panny

 • starorímsky príd. týkajúci sa starého, antického Ríma: vykopávky zo s-ej doby

 • staroružový príd. ružový so sivým al. žltým odtienkom: s-á farba

 • staroslávny príd. kniž. dávno preslávený, pamätný: s. Devín

 • staroslovanský príd. týkajúci sa starých Slovanov: s-é pamiatky

 • staroslovenčina -y ž.

  1. jazyk starých Slovákov, stará slovenčina (v období od 9. do 14. stor.)

  2. upravená čeština, kt. sa v polovici 19. stor. na istý čas zaviedla ako vyučovacia reč na sloven. školách

 • staroslovenský príd. týkajúci sa Slovenska, Slovákov v starých časoch: s. jazyk, s-é obyčaje

 • staroslovienčina -y ž. spis. jazyk predkov Slovákov a Moravanov v 9. stor. založený pôv. na macedónčine; stará cirk. slovančina

 • starosloviensky príd. týkajúci sa staroslovienčiny, obdobia jej jestvovania: s. jazyk, s-e pamiatky, s-a legenda;

  starosloviensky prísl.

 • starosť1 -i ž.

  1. nepokoj spôsobený ťažkosťami, obavami, trápenie: finančné s-i;
  zbaviť sa s-í, žiť, byť bez s-i;
  buď bez s-i! ničoho sa neobávaj!

  2. starostlivosť: s. o rodinu

  vziať si, dostať na s. (deti, záhradu);
  mať na s-i (domácnosť);
  mať, robiť si s., s-i starať sa, starostiť sa

  to je moja s. iba moja vec

  starosť2 -i ž. staroba iba v spoj. na s.: na s. nemal kde bývať

  II. starý m. hovor. expr.

  1. manžel: môj s.

  2. nadriadený, šéf: s. zvolal poradu;

 • starosta -u mn. -ovia m. volený najvyšší predstaviteľ obce: s. Stupavy;

 • starostiť sa -sť/-i! nedok. prejavovať starosť, starať sa: rodičia sa s-ia o deti

 • starostka -y -tiek ž.: s. obce;

 • starostlivo prísl.;

 • starostlivosť -i ž. pozornosť venovaná dobrému stavu niekoho, niečoho al. úspešnému priebehu niečoho: zdravotná s., s. o matku a dieťa;
  jednotka intenzívnej s-i oddelenie nemocnice poskytujúce zdrav. pomoc v akútnych prípadoch

 • starostlivý príd.

  1. prejavujúci starostlivosť; svedčiaci o nej: s-í rodičia;
  s-á výchova, príprava

  2. prejavujúci starosť, obavy, ustarostený: s. pohľad, s-é gesto;

 • starostovať nedok. hovor. vykonávať funkciu starostu

 • starostovský príd.;

 • starostovstvo -a s.

 • starosvat -a m. starejší

 • starosvetský príd. starodávny, starobylý; zastaraný, staromódny: s. dom, nábytok;
  s-é názory;

  starosvetsky prísl.: žiť (po) s.

 • starousadlíčka -y -čok ž.;

 • starousadlícky príd.: s. rod

 • starousadlík -a mn. -ci m. kto sa dávno a natrvalo v mieste usadil: mestskí s-i;

 • starovek -u m. obdobie od vzniku najstarších orientálnych civilizácií do zániku Západorímskej ríše (476);

 • staroveký príd.: s-é dejiny

 • starozákonný príd. týkajúci sa Starého zákona: s-é mená, s-í proroci

 • starožitnícky príd.: s. obchod;

 • starožitníctvo -a -tiev s. obchod so starožitnosťami

 • starožitník -a mn. -ci m. obchodník so starožitnosťami;

 • starožitnosť -i ž.

  1. iba jedn. k starožitný

  2. starožitný predmet

 • starožitný príd. starobylý, starodávny: s-é predmety starožitnosti;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV