Význam slova "star" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 102 výsledkov (1 strana)

 • stará ž.

  1. hovor. expr. manželka: moja s.

  2. (o živočíchoch, najmä vtákoch) samička: s. učí mladé lietať;

 • starať sa nedok.

  1. pričiňovať sa o prospech niekoho, niečoho, o úspešný vývin, priebeh, mať na starosti: s. sa o chorého, o zvieratá, o zdravie;
  s. sa, aby bol poriadok

  2. zaobstarávať, zaisťovať: s. sa o prísun materiálu

  3. starieť sa: nes-á sa do druhých

  4. mať starosť, starostiť sa: len aby sa nič nestalo, s-á sa matka

 • starček -a mn. -ovia, starík -a mn. -ci/-ovia m. zdrob. expr.

 • starec -rca m. starý muž: múdry, šedivý s.

  marec, poberaj sa s.;

 • stareckosť -i ž.;

 • starecký príd.: s. krok, s-á zábudlivosť;

  starecky prísl.;

 • starectvo -a s. starecký stav;

 • starejší m. (starší) človek poverený vedením svadobnej hostiny, starosvat;

 • starejšia ž.

 • starena -y -rien ž. stará žena;

 • starenka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • stárež -e ž. hromad. kniž. al. expr. starí ľudia: mládež i s. všetci

 • starí m. hovor. expr. rodičia v pomere k ženatým a vydatým deťom: mladí bývajú u s-ch

 • starieť sa -ie -ejú nedok. pliesť sa, miešať sa do niečoho, medzi niekoho: nestarte sa do toho! čo sa stariete do nás!

 • starigáň -a m.

  1. pejor. starý muž (obyč. v nadávkach)

  2. hovor. mn. N a A -e staré zviera

 • starina -y -rín ž.

  1. staré, nepotrebné veci: izba zaprataná s-ou

  2. expr. minulé veci, (prežitá) minulosť: literárna s.

 • starinár -a m. obchodník s opotrebovanými vecami;

 • starinársky príd.: s. obchod;

 • starinárstvo -a -tiev s. obchod s opotrebovanými vecami

 • starká ž.

  1. expr. stará žena, starenka

  2. fam. manželka (obyč. v oslovení)

  3. hovor. stará matka

 • starký m.

  1. expr. starý muž, starček

  2. fam. manžel (obyč. v oslovení)

  3. hovor. starý otec;

 • starnúť -e -ú -rol nedok.

  1. (o ľuďoch) stávať sa starším, starým, ostarievať, op. mladnúť: všetci s-me

  2. (o veciach) opotrebúvať sa: stroj s-e, s-tie pôdy

 • staro prísl. k 1, 7: s. vyzerať, s. sa obliekať;

 • staroba -y ž.

  1. pokročilé al. posledné obdobie ľudského života, vys. vek: pokojná, zabezpečená s.;
  v s-e

  2. (o veciach) dlhý vek: patina s-y na nábytku

  s. – choroba;

 • starobinec -nca m. útulok pre starých nemajetných ľudí

 • starobné s. hovor. starobný dôchodok: dostávať s.

 • starobný príd.: s. dôchodok penzia

 • starobylo prísl.: s. pôsobiť;

 • starobylosť -i ž.

 • starobylý príd. kt. bol v dávnej min., kt. z nej pochádza, starodávny: s. zámok, s-é povesti;

 • stáročias. mn. mnohé storočia: s. útlaku;

 • stáročný príd.: s. vývin

 • starodávne prísl.: s. pôsobiť;

 • starodávnosť -i ž.

 • starodávny príd. starobylý: s-e zvyky, s. dom;

 • starodievocký príd. staropanenský: s. život, s-é názory;

  starodievocky prísl.;

 • starodievoctvo -a s. staropanenstvo

 • staroegyptský príd. týkajúci sa starovekého Egypta: s-é pyramídy, pamiatky

 • starogrécky príd. týkajúci sa starého, antického Grécka: s-e umenie

 • starohory -hôr ž. pomn. geol. doba a útvary medzi prahorami a prvohorami

 • staromilec -lca m. milovník starých časov a vecí;

 • staromilský príd. obyč. pejor.: s-é názory;

  staromilsky prísl.;

 • staromilstvo -a s. obyč. pejor. záľuba v starých časoch a veciach

 • staromládenecký príd. príznačný pre starého mládenca: s. život, byt;

  staromládenecky prísl.;

 • staromládenectvo -a s. stav starého mládenca

 • staromódne prísl.: s. sa obliekať;

 • staromódnosť -i ž.

 • staromódny príd. kt. sa spravuje podľa starej módy; kt. vyšiel z módy; nemoderný: rodičia neboli s-i;
  s-e názory;
  s-e šaty;

 • staronový príd. starý, ale obnovený; stále aktuálny: s. problém, s-á téma

 • starootcovský príd. zdedený po predkoch: s. dom

 • staropanenský príd. príznačný pre starú pannu, starodievocký: s. výzor, s-é správanie;

  staropanensky prísl.;

 • staropanenstvo -a s. stav starej panny

 • starorímsky príd. týkajúci sa starého, antického Ríma: vykopávky zo s-ej doby

 • staroružový príd. ružový so sivým al. žltým odtienkom: s-á farba

 • staroslávny príd. kniž. dávno preslávený, pamätný: s. Devín

 • staroslovanský príd. týkajúci sa starých Slovanov: s-é pamiatky

 • staroslovenčina -y ž.

  1. jazyk starých Slovákov, stará slovenčina (v období od 9. do 14. stor.)

  2. upravená čeština, kt. sa v polovici 19. stor. na istý čas zaviedla ako vyučovacia reč na sloven. školách

 • staroslovenský príd. týkajúci sa Slovenska, Slovákov v starých časoch: s. jazyk, s-é obyčaje

 • staroslovienčina -y ž. spis. jazyk predkov Slovákov a Moravanov v 9. stor. založený pôv. na macedónčine; stará cirk. slovančina

 • starosloviensky príd. týkajúci sa staroslovienčiny, obdobia jej jestvovania: s. jazyk, s-e pamiatky, s-a legenda;

  starosloviensky prísl.

 • starosť1 -i ž.

  1. nepokoj spôsobený ťažkosťami, obavami, trápenie: finančné s-i;
  zbaviť sa s-í, žiť, byť bez s-i;
  buď bez s-i! ničoho sa neobávaj!

  2. starostlivosť: s. o rodinu

  vziať si, dostať na s. (deti, záhradu);
  mať na s-i (domácnosť);
  mať, robiť si s., s-i starať sa, starostiť sa

  to je moja s. iba moja vec

  starosť2 -i ž. staroba iba v spoj. na s.: na s. nemal kde bývať

  II. starý m. hovor. expr.

  1. manžel: môj s.

  2. nadriadený, šéf: s. zvolal poradu;

 • starosta -u mn. -ovia m. volený najvyšší predstaviteľ obce: s. Stupavy;

 • starostiť sa -sť/-i! nedok. prejavovať starosť, starať sa: rodičia sa s-ia o deti

 • starostka -y -tiek ž.: s. obce;

 • starostlivo prísl.;

 • starostlivosť -i ž. pozornosť venovaná dobrému stavu niekoho, niečoho al. úspešnému priebehu niečoho: zdravotná s., s. o matku a dieťa;
  jednotka intenzívnej s-i oddelenie nemocnice poskytujúce zdrav. pomoc v akútnych prípadoch

 • starostlivý príd.

  1. prejavujúci starostlivosť; svedčiaci o nej: s-í rodičia;
  s-á výchova, príprava

  2. prejavujúci starosť, obavy, ustarostený: s. pohľad, s-é gesto;

 • starostovať nedok. hovor. vykonávať funkciu starostu

 • starostovský príd.;

 • starostovstvo -a s.

 • starosvat -a m. starejší

 • starosvetský príd. starodávny, starobylý; zastaraný, staromódny: s. dom, nábytok;
  s-é názory;

  starosvetsky prísl.: žiť (po) s.

 • starousadlíčka -y -čok ž.;

 • starousadlícky príd.: s. rod

 • starousadlík -a mn. -ci m. kto sa dávno a natrvalo v mieste usadil: mestskí s-i;

 • starovek -u m. obdobie od vzniku najstarších orientálnych civilizácií do zániku Západorímskej ríše (476);

 • staroveký príd.: s-é dejiny

 • starozákonný príd. týkajúci sa Starého zákona: s-é mená, s-í proroci

 • starožitnícky príd.: s. obchod;

 • starožitníctvo -a -tiev s. obchod so starožitnosťami

 • starožitník -a mn. -ci m. obchodník so starožitnosťami;

 • starožitnosť -i ž.

  1. iba jedn. k starožitný

  2. starožitný predmet

 • starožitný príd. starobylý, starodávny: s-é predmety starožitnosti;

 • staršina -u mn. -ovia m.

  1. hist. náčelník (rodového, kmeňového) spoločenstva

  2. voj. zastar. výkonný práporčík starajúci sa o hosp. veci

 • štart -u m.

  1. začiatok pretekov (v behu, plávaní, jazde ap.): dobrý, chybný š. (bežca)

  2. prechod z pokojovej polohy do pohybu: š. lietadla, rakety, š. motora;

  3. miesto, z kt. sa štartuje: vybehnúť zo š-u

  4. účasť na pretekoch, súťaži ap.: prvý š. za reprezentačné družstvo;

 • štartér -a m. živ. kto dáva znamenie na štart;

  štartér -a L -i mn. -y m. neživ. spúšťač: elektrický š., zapnúť š.

 • štartovací príd. určený na štartovanie: š-ia dráha, plocha, pištoľ

 • štartovať nedok. i dok.

  1. vybiehať, vybehnúť zo štartu: dobre, zle š.

  2. d(áv)ať sa do pohybu, činnosti: lietadlo š-je;
  motor zle š-je;

  3. uvádzať, uviesť (stroj) do pohybu: š. motocykel, auto;

  4. zúčastňovať sa, zúčastniť sa na pretekoch, súťaži ap.: š. na majstrovstvách sveta

  5. d(áv)ať povel na štart: š. lyžiarske preteky

 • štartovné s. peňažná náhrada, odmena za účasť na pretekoch

 • štartový príd.: š. povel, š-á čiara, listina, š-é číslo

 • staručko, starunko, staruško, staručičko, starulinko prísl.

 • staručký, starunký, starušký, staručičký, starulinký príd. expr. veľmi starý: s-á matka;

 • starý

  I. príd.

  1. kt. je v pokročilom al. poslednom období svojho života, vývinu; vzťahujúci sa na toto obdobie, op. mladý: s. človek, strom;
  s-é roky;
  s. otec otec matky al. otca;
  s-á matka matka matky al. otca;
  s-í rodičia rodičia rodičov;
  s. mládenec, s-á dievka, panna v pokročilom období mládenectva, dievoctva;
  hovor. s. ujo, s. Zeman príslušník star. generácie

  2. príznačný pre starobu, poznačený starobou, op. mladý: s-á tvár, s. zrak

  3. majúci istý vek: rovnako s-í, 5 rokov s. dom

  4. dlhým používaním, jestvovaním opotrebovaný; nie nový; nie čerstvý, op. nový; čerstvý: s-é šaty, s. papier;
  s. chlieb, s-é zemiaky

  5. pochádzajúci z min., jestvujúci v min., starobylý, starodávny, op. nový: s-á literatúra, s. zvyk, s-é časy;
  s. známy;
  s. Rím, s-í Slovania;
  S. svet svetadiely známe pred objavením Ameriky, najmä Európa;
  S. zákon časť Biblie; v geogr. názvoch: S-á Ľubovňa

  6. bývalý, predchádzajúci, niekdajší, op. nový: s. spoločenský poriadok, s. byt;
  s. rok kt. sa (práve) končí

  7. zastaraný (význ. 1), nemoderný, (už) nepoužívaný: šaty s-ho strihu, s-é metódy

  8. dávno známy, často opakovaný, otrepaný: s. vtip, s-á história

  9. rovnaký ako kedysi, pôvodný, zvyčajný, op. nový: dať nábytok na s-é miesto, vrátiť sa k s-m záľubám

  10. v nejakej činnosti skúsený, osvedčený: s. odborník, praktik;
  expr. s. luhár, hriešnik

  s. ako Matuzalem veľmi;
  iron. s. hríb starý chlap;
  mladí – s-í všetci; (to je) s-á vec dávno známe; (to je) s-á pesnička dávno známa vec;
  na s-é kolená v starobe;
  za s-ch čias, časov kedysi;
  expr. patriť do s-ho železa byť nepotrebný;
  s., ale jarý je ešte svieži;
  mladý môže, s. musí t. j. zomrieť;
  s-á láska nehrdzavie nepominie sa;

Naposledy hľadané výrazy:

Nárečový slovník: vyb, dol, dac, kamav tut, dri tel, dem, parte, garni, opuda, gi, tremf i, šovdra, frňák, nicel, ã ho
Lekársky slovník: fd, pon, a05, sar, e22, c39, ebr, depotný, dip, pathophobia, vana, moll, angiorrhexis, e966, prac
Technický slovník: cu, tlp, ng, , oné, removable, a, control, customizácia, ro, byã, sol, zi, cl, agreement
Ekonomický slovník: , kčs, minag, kj, tba, hcv, jks, tft, cpt, irs, ztn, kta, mzv, pt, chí
Slovník skratiek: tn, lcn, m09, m32, edu, g11, rio, r03, eth, ksi, bos, rsq, a22, ekn, ian
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV