Význam slova "sta" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 350 výsledkov (3 strán)

 • sťa spoj. podraď. poet. ako, sťaby: biely s. sneh, rovný s. jedľa

 • štáb -u m.

  1. orgán veliteľa na velenie vojskám: generálny, hlavný, partizánsky š., veliteľ š-u

  2. skupina spolupracovníkov (na vedenie výr. podniku, akcie ap.): š. závodu, brigády;
  volebný š., filmový š., organizačný š.;

 • štabarc -u m. hovor. expr. hrmot, buchot, lomoz, krik: deti robili š.

 • stabilita -y ž. stabilnosť, op. labilita: hospodárska s., s. meny;
  s. vozidla, lietadla rovnováha

 • stabilizácia -ie ž. stabilizovanie: s. meny, trhu, s. spoločenských pomerov;

 • stabilizačný príd.: s. proces, činiteľ

 • stabilizátor -a m. odb. prístroj, prostriedok na stabilizovanie: s. lietadla, roztoku

 • stabilizovať nedok. i dok. (u)robiť stabilným, ustaľovať, ustáliť: s. menu, pomery, s. roztok

  // stabilizovať sa st(áv)ať sa stabilným: ceny, mzdy sa s-li

 • stabilne prísl.;

 • stabilnosť -i ž.

 • stabilný príd. stály (význ. 1 – 3), pevný, ustálený, op. labilný: s-á poloha, mena;

 • štábny príd.: š. dôstojník;
  š-a kultúra (v administratíve)

 • sťaby spoj. podraď. poet. akoby: domčeky boli s. maľované;
  zmizol, s. sa bol prepadol

 • nedok. stáčať -a

  // stočiť sa skrútiť sa (význ. 1, 3): mačka sa s-la do klbka;
  vietor sa s-l (na východ);

 • nedok. stáčať sa

 • staccato [-aká-] prísl. (tal.) hud. krátko, trhane

 • stacionár -a L -i mn. -e m. zariadenie na denný pobyt postihnutých osôb: rehabilitačný, psychiatrický s.

 • stacionárny príd. odb. zotrvávajúci na mieste, nepohyblivý; ustálený, nemenný: s. žeriav;
  s-a družica zotrvávajúca nad tou istou časťou Zeme

 • stačiť bud. bude stačiť/postačí nedok. i dok.

  1. vyhovovať, vyhovieť požiadavkám, byť dosť, postačovať, postačiť: toľko jedla, peňazí mu s-í, s-í mu málo

  2. mať dosť sily, schopnosti, vládať, vystačiť: je starý, už na všetko nes-í;
  mužstvo s-lo na vyspelého súpera

  3. mať dosť času na niečo, stihnúť: ešte s-l odskočiť, do večera s-í navariť

  4. nezost(áv)ať pozadu, ísť zarovno (v chôdzi, práci ap.): v behu mu s-í, s. mladším v robote

  beží, usiluje sa ap., čo mu sily s-ia veľmi

 • stade zám. ukaz. príslov. odtiaľ, stadiaľ: aj on pochádza s., s. dobre vidieť

 • stadeto zám. ukaz. príslov. odtiaľto, stadiaľto: začnime s.

 • stadiaľ zám. ukaz. príslov. odtiaľ, stade: s. dobre nevidieť;
  odíď s.!

 • stadiaľto zám. ukaz. príslov. odtiaľto, stadeto: s. neodídem;
  poďme s. (preč)!

 • štadión -a m. veľké šport. ihrisko (s pretekárskymi dráhami a) s hľadiskom: futbalový, plavecký, tenisový, zimný š.

 • štádiovo, štadiálne prísl.;

 • štádiovosť, štadiálnosť -i ž.

 • štádiový, štadiálny príd.: š. vývin;

 • štádium -ia s. obdobie vývinu, fáza, etapa, stupeň (význ. 3): prípravné, vývinové š., š. dozrievania;

 • stádo -a stád s. črieda: s. kráv;

 • stádočko -a -čiek s. zdrob.

 • stádovito, stádovite prísl.;

 • stádovitosť -i ž.

 • stádovitý príd. pejor. nekriticky podliehajúci názorom väčšiny: s-é správanie;

 • stádovo prísl.;

 • stádovosť -i ž.;

 • stádový príd.: s. inštinkt;

 • štafáž -e ž. vedľ. osoby (nepodst. zložky) dotvárajúce dej, scénu, obraz ap.: divadelná š.

  expr. robiť niekomu š.

 • štafeta -y -fiet ž.

  1. preteky družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú vymedzený úsek; takéto družstvo: šprintérska, polohová š., š. na 4 × 100 m, preteky š-t

  2. slávnostný beh, jazda ap. na spôsob takýchto pretekov: olympijská š. s olympijským ohňom

  3. predmet odovzdávaný pri štafete; posolstvo: prevziať, odovzdať š-u;

 • štafetový príd.: š. beh, kolík, š-é preteky

 • stafylokok -a mn. N a A -y m. biol. mikroorganizmus, kt. vyvoláva hnisavé infekcie;

 • stafylokokový príd.

 • stagnácia -ie ž. stagnovanie: hospodárska s., s. výskumu

 • stagnovať nedok. viaznuť (význ. 2): výroba, umenie s-je

 • sťah -u m. odb. stiahnutie sa (význ. 1): svalové s-y

 • sťahaný príd. hovor. ustatý, uťahaný, strhaný: s-é kone

 • sťahovací1 príd. určený na sťahovanie, priťahovanie, priťahujúci, sťahujúci: s-ia skrutka, s. pás

  sťahovací2 príd. určený na (pre)sťahovanie: s-ie auto;
  s-ie náklady na sťahovanie

 • nedok. sťahovať2

  // stiahnuť sa

  1. skrčiť sa (význ. 1), schúliť sa, zmenšiť sa: s-l sa, aby vyzeral menší;
  koža sa s-la (od sucha)

  2. spojiť sa (do celku), zovrieť sa: ľudia sa s-li do hlúčika;
  rana sa s-la zacelila sa;
  hrdlo sa mu s-lo (od žiaľu) zovrelo sa

  3. premiestniť sa (na menší al. pôvodný priestor); utiahnuť sa (význ. 1): partizáni sa s-li do hôr;
  vojsko sa prechodne s-lo

  4. (obyč. o častiach tváre) zmraštiť sa (význ. 1), zhúžviť sa: tvár sa mu s-la (od bolesti)

  s. sa do ústrania, s. sa do seba, s. sa do ulity izolovať sa;

  sťahovať1 nedok.

  1. dopravovať na iné miesto, premiestňovať: s. nábytok

  2. premiestňovať niekoho s vecami do iného bytu, bydliska: s. novomanželov (do novostavby);
  s. rodičov do mesta

  // sťahovať sa

  1. meniť byt, bydlisko: s. sa na sídlisko

  2. meniť miesto sídlenia, výskytu: Slovania sa s-li z východu;
  vtáci sa s-jú na juh;
  s-nie národov v 4. – 7. stor. po Kr.

 • nedok. sťahovať sa2

  s-jú sa nad ním mračná hrozí mu nebezpečenstvo

 • sťahovavý príd. kt. mení miesto pobytu, výskytu: s-é slovanské kmene;
  s-é vtáky odlietajúce pravidelne na zimu do teplejších krajín

 • štajerák -a mn. N a A -y m. hovor. ťažný kôň pochádzajúci pôv. zo Štajerska

 • stajňa -e ž.

  1. stavisko pre rožný statok a kone, maštaľ: družstevná s., vyčistiť s-u

  2. šport. skupina pretekárov jednej automobilovej al. motocyklovej firmy;

 • stajňový príd.

 • stalagmit -u m. geol. kvapeľ zväčšujúci sa zdola nahor, op. stalaktit

 • stalaktit -u m. geol. kvapeľ zväčšujúci sa zhora nadol, op. stalagmit

 • stále prísl.: s. rovnaký;
  s. sa vyskytovať;

 • stálica -e -lic ž. hviezda (, o kt. sa predpokladalo, že nemení miesto);

 • stálofarebnosť -i ž.

 • stálofarebný príd. kt. má stálu farbu: s-á látka;

 • stálosť -i ž.: s. citov;
  s. meny stabilita;
  s. farby trvanlivosť;
  nemať s-i

 • stáložiarny príd.: s-e kachle, s-a pec s nepretržitým kúrením

 • stály príd.

  1. neprerušený v čase, ustavičný, neprestajný, trvalý: s-a spolupráca, prevádzka

  2. kt. nepodlieha zmenám, (vždy) rovnaký, nemenný, trvalý: s-a povaha;
  s-a farba, s-e počasie;
  byť s. v láske

  3. kt. sa pravidelne vyskytuje, pravidelný: s-i návštevníci (divadla);
  s-i hostia (v hoteli);

 • štamgast -a m. subšt. pravidelný hosť (v reštaurácii ap.)

 • stámiliónový príd.: s-é hodnoty

 • stámilióny -ov m. mn. čísl. zákl.

  1. mnoho (sto) miliónov: vynaložiť s. na stavbu

  2. expr. veľké množstvo: s. ľudí;

 • štamperlík, štamprlík -a m. hovor. kalíštek (význ. 1); jeho obsah: vypiť š. slivovice, vodky

 • stan -u m.

  1. skladacia konštrukcia z nepremokavej látky slúžiaca ako prechodné prístrešie: turistický s., postaviť s.

  2. hlavný s. (za vojny) hlavný veliteľ a jeho štáb;

 • šťance -ov m. pomn. hrub. moč

 • štandard -u m. bežná (dobrá) úroveň, ustálená miera: (mať) vysoký, nízky š., životný š., dosiahnuť š.

 • štandarda -y -dárd ž. (menšia) vystužená zástava (obyč. čestná): š. prezidenta Slovenskej republiky, pluku, putovná š.

 • štandardizácia -ie ž. štandardizovanie: š. stavebnej výroby, š. výrobkov;

 • štandardizačný príd.: š-á komisia

 • štandardizovať nedok. i dok. upravovať, upraviť, normalizovať podľa jednotného vzoru: š. sortiment;
  š-ný tovar, výrobok

 • štandardne prísl.;

 • štandardnosť -i ž.

 • štandardný príd. kt. zodpovedá štandardu, kt. dosahuje štandard: š. výkon, š. sortiment;
  š-á úroveň dobrá;

 • štangľa -e -gieľ/-glí ž. hovor.

  1. žrď, tyč: železná, drevená š.

  2. niečo tvarom jej podobné: š. salámy;

 • štanglička -y -čiek ž. zdrob.: š. čokolády

 • štangľový príd.: š-á saláma;

 • stanica -e -níc ž.

  1. miesto, kde zastavuje vlak al. kde sa vypravuje (diaľkový) autobus; budova na tomto mieste vybavená na riadenie dopravy: železničná, autobusová s., hlavná, konečná s., vlak vchádza do s-e

  2. pracovisko s vybavením na rozlič. služby verejnosti al. výskum: požiarna s., s. prvej pomoci;
  meteorologická s.;
  vysielacia s.;
  → satelitná s.;

 • stanička -y -čiek ž. zdrob. k 1

 • staničný príd.: s-á reštaurácia;

 • staniol -u m. cínová al. hliníková fólia použ. obyč. na balenie: cukríky v s-e;

 • staniolový príd.: s. obal

 • stánkový príd. k 1: s. predaj

 • stanný príd.: s-é právo výnimočné trestné právo na rýchle potlačenie trestných činov proti bezpečnosti, štatárium

 • stánok -nku m.

  1. búdka, prístrešok ap. ako pouličná predajňa: novinový, kvetinový s., s-y s občerstvením

  2. kniž. miesto pôsobenia, sídlo: s. kultúry;

 • stanovať nedok. táboriť v stane: s. v horách, v lete pôjdeme s.

 • stanovisko1 -a -vísk s. východisko posudzovania, postoj, hľadisko: (zaujať) kladné, kritické s.;

 • stanovište -a -víšť, zried. stanovisko2 -a -vísk s. vyhradené miesto, na kt. niekto, niečo stojí al. vykonáva nejakú činnosť: s. taxíkov;
  pozorovateľské, veliteľské s.

 • stanoviť dok. odb. al. admin. určiť (význ. 1 – 3), (striktne) vymedziť: s. obsah chloridov;
  s. výšku poplatku;

 • nedok. stanovovať

 • stanový príd.: s. dielec

  stanovy -nov ž. pomn. súhrn záväzných pravidiel pre činnosť inštitúcie, organizácie ap.: s. Slovenskej akadémie vied, stanovy Matice slovenskej

 • nedok. stápať -a

  // stopiť sa roztopiť sa (význ. 1, 2), rozpustiť sa: sneh sa s-l;

 • nedok. stápať sa

 • stará ž.

  1. hovor. expr. manželka: moja s.

  2. (o živočíchoch, najmä vtákoch) samička: s. učí mladé lietať;

 • starať sa nedok.

  1. pričiňovať sa o prospech niekoho, niečoho, o úspešný vývin, priebeh, mať na starosti: s. sa o chorého, o zvieratá, o zdravie;
  s. sa, aby bol poriadok

  2. zaobstarávať, zaisťovať: s. sa o prísun materiálu

  3. starieť sa: nes-á sa do druhých

  4. mať starosť, starostiť sa: len aby sa nič nestalo, s-á sa matka

 • starček -a mn. -ovia, starík -a mn. -ci/-ovia m. zdrob. expr.

 • starec -rca m. starý muž: múdry, šedivý s.

  marec, poberaj sa s.;

 • stareckosť -i ž.;

 • starecký príd.: s. krok, s-á zábudlivosť;

  starecky prísl.;

 • starectvo -a s. starecký stav;

 • starejší m. (starší) človek poverený vedením svadobnej hostiny, starosvat;

 • starejšia ž.

 • starena -y -rien ž. stará žena;

 • starenka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • stárež -e ž. hromad. kniž. al. expr. starí ľudia: mládež i s. všetci

 • starí m. hovor. expr. rodičia v pomere k ženatým a vydatým deťom: mladí bývajú u s-ch

 • starieť sa -ie -ejú nedok. pliesť sa, miešať sa do niečoho, medzi niekoho: nestarte sa do toho! čo sa stariete do nás!

 • starigáň -a m.

  1. pejor. starý muž (obyč. v nadávkach)

  2. hovor. mn. N a A -e staré zviera

 • starina -y -rín ž.

  1. staré, nepotrebné veci: izba zaprataná s-ou

  2. expr. minulé veci, (prežitá) minulosť: literárna s.

 • starinár -a m. obchodník s opotrebovanými vecami;

 • starinársky príd.: s. obchod;

 • starinárstvo -a -tiev s. obchod s opotrebovanými vecami

 • starká ž.

  1. expr. stará žena, starenka

  2. fam. manželka (obyč. v oslovení)

  3. hovor. stará matka

 • starký m.

  1. expr. starý muž, starček

  2. fam. manžel (obyč. v oslovení)

  3. hovor. starý otec;

 • starnúť -e -ú -rol nedok.

  1. (o ľuďoch) stávať sa starším, starým, ostarievať, op. mladnúť: všetci s-me

  2. (o veciach) opotrebúvať sa: stroj s-e, s-tie pôdy

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV