Význam slova "spr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 191 výsledkov (2 strán)

 • spráchnivieť -ie -ejú dok. stať sa práchnivým, zotlieť: drevo s-lo, s-ené kosti

 • spracovať dok.

  1. použiť ako surovinu pri výr. niečoho: s. drevo;
  priemyselne s. ovocie

  2. prácou upraviť, opracovať: s. pôdu;
  s. cesto vypracovať;
  šport. s. loptu, prihrávku prevziať a vhodne s ňou postúpiť

  3. použiť ako základ práce, využiť pri práci: s. údaje;
  filmové, hudobné s-nie (námetu);
  s-nie informácií

  4. hovor. (názorovo) ovplyvniť, usmerniť: s-l ho, aby súhlasil s plánom;

 • spracovateľ -a mn. -ia m. kto niečo spracoval: s. literárneho námetu autor;

 • spracovateľka -y -liek ž.;

 • spracovateľnosť -i ž.

 • spracovateľný príd. kt. sa dá spracovať: dobre, ľahko s-á surovina;

 • spracovateľský príd.: s. priemysel

 • spracovávateľ, spracúvateľ -a mn. -ia m. kto niečo spracúva: s-ia ľanu;

 • spracovávateľka, spracúvateľka -y -liek ž.

 • nedok. spracúvať -a, spracovávať -a

 • šprajcovať sa nedok. subšt. protiviť sa (význ. 1), priečiť sa, odporovať: čo sa toľko š-š?

 • spraš -e ž. ľahká usadená hornina pôv. naviata vetrom;

 • sprasknúť -e -ú -kol dok. expr. (s)pľasnúť (význ. 2), tľapnúť: s. rukami

 • sprašový príd.: s-á pôda

 • sprašťať -í -ia -šť/-i! dok. zapraskať, zaprašťať: v hore s-l konár

  stisnúť ap. niekoho, až v ňom kosti s-ia veľmi

 • sprať sperie sperú dok. expr. zničiť (význ. 1), zbiť (najmä v kliatbach, zahrešeniach): aby to, bodaj to hrom, parom s-l!

 • sprať sa sperie sperú dok. (o tkaninách) zraziť sa (význ. 3), zbehnúť sa;

 • spratať -ce -cú dok.

  1. dať na poriadok, popratať: s. knihy;
  s. zo stola odniesť taniere, príbor ap.

  2. vkladaním vopchať, vpratať: s. veci do kufra;

  expr.: s. niekoho zo sveta zabiť, zmárniť;
  s. niečo zo sveta zničiť, odpratať;

 • nedok. spratávať, spratúvať -a

  // spratať sa zmestiť sa, vmestiť sa, vopchať sa: nes-ce sa do nohavíc;
  je, koľko sa doňho s-ce veľa

 • spratne prísl.;

 • spratnosť -i ž.

 • spratný príd. zaberajúci málo miesta, skladný: s. nábytok;

 • sprava1 prísl.

  1. z pravej strany, op. zľava: príchod s., prvý (muž) s.

  2. smerom od politicky pravého názoru, op. zľava: tlak s.

  s.-zľava, s. i zľava zo všetkých strán

  sprava2 -y -ráv ž. hovor. nejaké zariadenie, náčinie, nástroj, prístroj: taká vŕtačka je užitočná s.

  správa1 -y -ráv ž.

  1. oznámenie o niečom, zvesť; informácia, hlásenie; písomnosť s takýmto oznámením: dobrá, smutná s., telefonická s., dostať, poslať s-u, s-y sa šíria, s. o počasí;
  ranné, večerné s-y Slovenského rozhlasu spravodajská relácia;
  zostaviť úradnú, výročnú s-u, s. o pracovnej ceste, s. revíznej komisie

  2. iba mn. správy časopis na oznamovanie (úr.) informácií, nariadení, opatrení ap.: S-y SAV;

  správa2 -y -ráv ž.

  1. činnosť vedenia, riadenie, spravovanie: účasť na s-e majetku, podniku;
  práv. nútená s. obyč. št. orgánom určené dočasné vedenie podniku al. inštitúcie

  2. orgán, inštitúcia, osoby, kt. majú na starosti spravovanie, administratíva: štátna, verejná s.

  3. spravovanie, starostlivosť; organizačná jednotka s takou náplňou: domová s.;

 • správanie -ia s. spôsob konania a vystupovania (v styku s ľuďmi): dieťa má dobré s., pravidlá spoločenského s-ia;
  dostať dvojku zo s-ia (v škol. hodnotení)

 • správar -a m. publ. novinár, redaktor pripravujúci, čítajúci (v rozhlase, televízii) správy;

 • správarka -y -riek ž.

 • správať sa -a nedok.

  1. počínať si istým spôsobom (v styku s ľuďmi), vystupovať: slušne, hrubo sa s.;
  milo sa k nám s-a;
  nevie sa s. spoločensky vystupovať

  2. (o veciach, javoch) prejavovať sa, reagovať: cievka, ktorá sa s-a ako magnet

  3. usmerňovať svoje konanie, spravovať sa, držať sa: s. sa podľa predpisov

 • správca -u mn. -ovia m.

  1. kto má na starosti spravovanie (z hosp. stránky), vedúci: s. žiackeho domova;
  s. veľkostatku;
  s. domu, školy, s. fondu;
  s. Matice slovenskej;
  s. dane daňový úrad poverený správou daní;
  s. počítačovej siete kto zabezpečuje jej fungovanie

  2. hist. titul vys. úradníka (napr. zástupcu panovníka);

  správca m. neživ. inform. program spravujúci niekt. počítačové systémy;

 • správcovský príd.: s-á agenda;

 • správcovstvo -a s. úrad, funkcia správcu

 • správička -y -čiek ž. zdrob., obyč. expr.

 • spravidla prísl. takmer pravidelne, zvyčajne, obvykle: z práce ide s. pešo

 • spraviť dok. urobiť (význ. 1 – 6): s. (si svoju) robotu, s. skúšku;
  s. uzol, s. raňajky, s. chybu;
  hovor. s. kariéru;
  zo smetiska s-li park;
  s. niekomu radosť, škodu, hanbu;
  čo s-š s peniazmi? uvidíš, čo ti s-m, keď prídeš

  s. dojem zapôsobiť

  s. niekomu po vôli vyhovieť;
  s. niekomu → čiaru cez rozpočet;
  s. bodku za niečím skončiť to;
  s. chybný krok pomýliť sa;
  expr.: s. s niekým, s niečím → krátky proces;
  (ne)s. → dieru do sveta;
  s. si dobrý deň z niekoho utiahnuť si;
  s. → capa záhradníkom

  // spraviť sa urobiť sa (význ. 1, 2): na dlani sa mu s-li mozole;
  s. sa milým, pekným

  s. sa slepým, hluchým nereagovať

 • správkyňa -e -kyň ž. k 1;

 • správne

  I. prísl.: s. sa vyjadrovať;
  (veľmi, celkom) s.!

 • správnosť -i ž.: jazyková s. zhoda s normou;
  za s. vyhotovenia (zodpovedá) formula na listinách;
  mat. skúška s-i

  II. správne čast. vyj. súhlas, dobre, tak je, áno

 • správny1 príd. k 1, 2: s-a budova, agenda administratívna;
  s-e konanie procesný postup orgánov št. správy;
  s-a rada vedúci orgán účastinnej spoločnosti, banky ap.

  správny2 príd.

  1. vystihujúci skutočnosť, zodpovedajúci skutočnosti, presný: s. výpočet

  2. taký, akýbyť, zodpovedajúci potrebe, situácii, náležitý, riadny: s. postup, smer, s-a výživa;
  s-a výslovnosť spisovná;
  to je s-e!

  chytiť niečo za s. koniec dobre postupovať;

 • spravodaj, správ. spravodajca (živ. i neživ.)

 • spravodajca -u mn. -ovia m. živ. (vysunutý) redaktor, kt. podáva správy (o aktuálnych udalostiach) pre tlač, rozhlas, televíziu, korešpondent: zahraničný s., s. Slovenského rozhlasu;

  spravodajca m. neživ. časopis na oznamovanie (úr.) správ, nariadení, opatrení ap.;

 • spravodajkyňa -e -kýň ž.;

 • spravodajsko-publicistický príd. zahŕňajúci spravodajstvo a publicistiku: s-á relácia

 • spravodajský príd.: s-á služba;
  s-á agentúra;

  spravodajsky prísl.;

 • spravodajstvo -a s. spravodajská činnosť; jej výsledok: politické, športové s.;
  rozhlasové, televízne s.

 • spravodlivo prísl. k 1 – 3: s. rozhodnúť, vládnuť, s. sa rozhorčiť;

 • spravodlivosť -i ž.

  1. k 1 – 3: s. sudcu, sociálna s.;
  mať cit pre s.;
  s. rozsudku, dožadovať sa s-i

  2. kniž. (súdny) orgán zabezpečujúci právo: neujde s-i i pren. spravodlivej odplate

  3. náb. vôľa človeka dať Bohu a blížnemu, čo im patrí

 • spravodlivý príd.

  1. kt. objektívne hodnotí, rešpektuje právo iných; kto rešpektuje, zachováva právo;
  náb. kto žije podľa Božieho zákona: s. sudca, učiteľ;
  s. človek;
  buď k nemu s.

  2. zhodujúci sa so zásadami nestranného hodnotenia, práva: s. rozsudok, trest, boj za s-ú vec

  3. podopretý dôvodmi, odôvodnený, oprávnený, správny, primeraný: s-á klasifikácia, s. hnev

  4. hovor. expr. pravý (význ. 3), nefalšovaný, kvalitný: fľaša s-ej slivovice;
  to je s-á pravda

  expr. spať spánkom s-ých;

 • spravovať nedok. riadiť (význ. 1), viesť, usmerňovať: s. majetok, obec

  // spravovať sa dať sa viesť niečím, riadiť sa: s. sa podľa svojich zásad, s. sa svojimi zásadami;
  s. sa novým predpisom, právnym poriadkom

 • sprcha -y spŕch ž.

  1. prúd padajúcej a rozstrekujúcej sa vody: zo strechy ho zasiahla s., liečiť sa vlažnou s-ou;
  hovor. dať si s-u osprchovať sa;
  studená s. i fraz. nepríjemné prekvapenie, rozčarovanie

  2. zariadenie na rozstrekovanie prúdu vody (v kúpeľniach, umyvárňach ap.): ručná s.;

 • sprcháreň -rne ž. miestnosť so sprchami

 • nedok. spŕchať -a

 • spŕchnuť -e -u -chol dok.

  1. (o daždi) (slabo) popršať: s-l tichý dážď;
  neos. v noci s-lo

  2. spadnúť v čiastočkách (ako dážď); (p)opadať, opŕchnuť: lístie, ihličie s-lo;

 • sprchovací príd. určený na sprchovanie: s. kút

 • sprchovať nedok. umývať pod sprchou: s. deti;
  s. sa vlažnou vodou;
  rád sa s-je

 • sprchový príd.

 • spred, spredo (v spoj. spredo mňa, spredo dverí, dňa) predl. s G vyj.

  1. smerovanie z priestoru pred niekým, niečím, spopred: zmizol mu s. očí;
  vzal mu to s. nosa

  2. čas predchádzajúci istému časovému úseku: móda s. dvadsiatich rokov

 • spredmetniť dok. kniž. urobiť konkrétnym, hmotným, skonkretizovať: s. svoju predstavu;
  s-ený ideál;

 • nedok. spredmetňovať

 • spredu, hovor. spredku prísl. z prednej strany, odpred(k)u: s. je dom pekný

 • sprehľadniť dok. urobiť prehľadným: s. systém dodávok, s. trh, sociálnu podporu;

 • nedok. sprehľadňovať

 • sprej, pôv. pís. spray -a m. (angl.)

  1. rozprašovač: lak na vlasy v s-i

  2. roztok rozprašovača: nastriekať vlasy s-om;

 • sprejazdniť dk urobiť prejazdným: s. zavalený úsek cesty;

 • nedok. sprejazdňovať

 • sprejer -a m. kto na rozlič. plochách sprejom vytvára obrazy a nápisy (grafity);

 • sprejerka -y -riek ž.;

 • sprejerský príd.

 • sprejovať nedok. používať na niečo sprej: s. si vlasy

 • sprejový príd.

 • sprenevera -y -vier ž.

  1. protiprávne prisvojenie si zvereného majetku (obyč. peňazí), defraudácia: s. peňazí;
  dopustiť sa s-y

  2. kniž. spreneverenie sa, zrada

 • spreneveriť dok. dopustiť sa sprenevery, defraudovať: s. peniaze;

 • nedok. spreneverovať

  // spreneveriť sa kniž. stať sa neverným, opustiť, zradiť: s. sa svojim ideálom;

 • nedok. spreneverovať sa

 • spresniť dok. urobiť presnejším, presným: s. príkaz, definíciu;

 • nedok. spresňovať

  // spresniť sa stať sa presnejším, presným: význam slova sa výkladom s-l;

 • nedok. spresňovať sa

 • sprešovať dok. hovor. zlisovať: s. plechy;
  s-ná slama

 • spretŕhať -a, spretrhaťdok. spôsobiť prerušenie, skončenie niečoho, potrhať, popretŕhať, prerušiť: s. zväzky, kontinuitu

  // spretŕhať sa, spretrhať sa: spojenie sa s-lo

 • sprevádzať -a nedok.

  1. ísť spolu s niekým ako spoločník, informátor ap., byť niekomu sprievodcom: s-a ho na cestách, s. turistov;

  2. byť stále s niekým, neopúšťať: s-a ho nezdar, nech ťa s-a šťastie

  3. byť sprievodným javom, súčasne prebiehať: horúčku s-a slabosť, búrka s-ná lejakom

  4. hrať ako doplnok k inému hud. výkonu: speváka s-l gitarista, s. huslistu na klavíri

 • sprevádzkovať dok. urobiť schopným prevádzky; uviesť do prevádzky: s. výrobnú linku, novú lanovku;
  s-nie mosta

 • spriadač -a m. kto pracuje pri spriadacom stroji;

  spriadač -a mn. N a A -e m. motýľ s úzkymi krídlami;
  zool.: s. americký Hyphantria cunea;
  s. smrekový Eilema deplama

 • spriadací príd. text. určený na spriadanie: s. stroj

 • spriadačka -y -čiek ž. žena, kt. pracuje pri spriadacom stroji

 • nedok. spriadať -a: s. sny, plány

  // spriasť sa expr. dostať sa dovedna, spojiť sa, spriahnuť sa: opustil ju, s-l sa s inou;

 • nedok. spriadať sa

 • nedok. spriahať -a

  // spriahnuť sa expr. dať sa, dostať sa dovedna, spojiť sa (so zlým úmyslom): chlapec sa s-l s bandou;
  všetci sa s-li proti nemu;

 • nedok. spriahať sa

 • spriahnuť -e -u -hol dok.

  1. zapriahnuť spolu (do páru) (ťažné zvieratá): s. starého koňa s mladým

  2. pevne spojiť (súčiastky ap.): s-tá os, s-té vozne

  3. expr. dať dovedna, spojiť, spriasť: spoločná robota nás s-la;

 • spriasť -radie -radú -dol dok.

  1. pradením spracovať; upriasť: s. (všetok) ľan;
  s-ená vlna

  2. expr. zviesť dovedna, spojiť, spriahnuť: s-l ich spoločný osud

  3. kniž. pripraviť (význ. 1), zosnovať: s. úklady;

 • spriateliť sa -ľ! dok.

  1. uzavrieť priateľstvo, skamarátiť sa: rodiny sa s-li;
  s-ené štáty;
  s-ené armády spojenecké

  2. zmieriť sa (význ. 2), vyrovnať sa, navyknúť si: s-l sa s myšlienkou, že odíde;
  s. sa s novým prostredím;

 • nedok. spriateľovať sa

 • spriaznene prísl.;

 • spriaznenec -nca m. kniž. kto je s niekým spriaznený (význ. 1): ideoví, duchovní s-i

 • spriaznenosť -i ž.

 • spriaznený príd.

  1. blízky (význ. 2), podobný (zmýšľaním, duševne ap.): bytostne s-í;
  s-é duše

  2. spríbuznený (význ. 1), príbuzný: s-é rodiny;
  po otcovi je s. s jeho rodinou;

 • spríbuznenosť -i ž.

 • spríbuznený príd.

  1. spojený príbuzenstvom, príbuzný: s-é rodiny

  2. spriaznený (význ. 1): hľadá s-ú dušu;

 • spriechodniť dok.

  1. urobiť priechodným: s. miestnosť, dvor

  2. publ. urobiť prijateľným, uskutočniteľným: s. návrh zákona;

 • nedok. spriechodňovať

 • spriečiť -i dok. postaviť priečne: s. brvná

  // spriečiť sa

  1. postaviť sa priečne, vzpriečiť sa: dosky sa s-li;
  kľúč sa v zámke s-l zasekol;

  2. vzoprieť sa (význ. 2), vzpriečiť sa: s. sa rodičom, rozkazu

  3. spríkriť sa, sprotiviť sa, zbridiť sa: jedlo sa mu s-lo, s-lo sa mu poslúchať

 • spriehľadniť dok. urobiť priehľadným (význ. 2), urobiť jasným, zrejmým: s. privatizáciu, finančné zdroje;

 • nedok. spriehľadňovať: s. tok finančných prostriedkov

 • spriemerovať dok. odb. al. publ. určiť priemer: štatisticky s-né výsledky;
  s. ceny

 • spriemyselniť dok. urobiť priemyselným, (z)industrializovať: s. stavebníctvo, s-enie kraja;

 • nedok. spriemyselňovať

 • spriesvitnieť -ie -ejú dok. stať sa priesvitnejším, priesvitným: látka časom s-la;
  tvár mu v chorobe s-la

 • sprievod -u m.

  1. (organizovaný) zástup ľudí idúci za nejakým spoločným cieľom al. niekoho sprevádzajúci: pohrebný s., prvomájový, lampiónový s., pochodovať v s-e

  2. sprevádzajúca (-e) osoba (-y); suita: čestný s.

  3. spoločná cesta s niekým, sprevádzanie: deti (išli) v s-e rodičov

  4. (v umel. prejave) sprevádzanie hudbou al. textom: orchestrálny, hudobný s., spievať so s-om klavíra;
  slovný s. k obrazom text

 • sprievodca -u mn. -ovia m. živ.

  1. kto niekoho sprevádza, kto funguje ako sprievod: hosť so svojím s-om, s. nevidiaceho

  2. dopr. zamestnanec kontrolujúci cestovné lístky: s. vo vlaku

  3. kto sprevádza a informuje pri prehliadke (obyč. skupinu ľudí): s. turistov, s. v obrazárni;

  sprievodca m. neživ. informačná al. propagačná príručka (o mestách, výstavách ap.): s. po Bratislave;

 • sprievodcovský príd.: s-á služba;

 • sprievodcovstvo -a s. odbor činnosti; študijný smer

 • sprievodka -y -diek ž. tlačivo sprevádzajúce prepravovanú zásielku: vyplniť s-u na balík

 • sprievodkyňa -e -kýň ž.;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: filã, šata, gep, ä sj, cpk, kkv, afsin, lvd, ukå, asã, assuc, ã â siã â, pdj, ukasta, uyi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV