Význam slova "spol" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 141 výsledkov (2 strán)

 • spola, spoly prísl. spolovice (význ. 1, 2), čiastočne: s. rozsušený sud, robiť s. zadarmo

 • spoľahlivo prísl.: fungovať s.;

 • spoľahlivosť -i ž.: odborná s., s. výrobku, služieb

 • spoľahlivý príd. na kt. sa dá spoľahnúť: s. človek, s-á správa, s-é informácie, s. postoj;

 • dok. spoľahnúť sa -e -ú -hol: je naňho s-tie dá sa naňho spoľahnúť

 • spolčiť sa -lč/-i! dok.

  1. kniž. dať sa dovedna, spojiť sa (obyč. s tajným al. zlým zámerom): s. sa s nepriateľom, ochotne sa s-l s kýmkoľvek

  2. práv. vytvoriť združenie, združiť sa;

 • spolčovací príd. práv. týkajúci sa spolčovania, umožňujúci spolčovanie: s-ia sloboda, s-ie právo

 • nedok. spolčovať sa: právo s-nia

 • spoliehať sa -a nedok. mať dôveru v niekoho, niečo;
  s. sa na kolektív, na vlastné sily;

 • spolitizovať dok. prisúdiť niečomu polit. motívy, dôvody ap.; vtiahnuť niečo do polit. zápasu: s. privatizáciu, rozhodnutie súdu;
  s-né odbory

  // spolitizovať sa nadobudnúť polit. charakter

 • spolkový príd.: s-á činnosť;
  s. štát federatívny

 • spoločensko-ekonomický príd. týkajúci sa spoločnosti a jej ekonomiky: s. rozvoj;
  s-á → formácia

 • spoločensko-historický príd. týkajúci sa vývinu spoločnosti: s-é hľadisko

 • spoločensko-politický príd. týkajúci sa spoločnosti z hľadiska politiky, spoloč. a polit.: s-á situácia

 • spoločenskosť -i ž.

 • spoločenskovedný príd. týkajúci sa spoloč. vied: s-é pracoviská Slovenskej akadémie vied

 • spoločenskovýrobný príd. týkajúci sa spoloč. výroby: s-é vzťahy

 • spoločenský príd.

  1. týkajúci sa ľudskej spoločnosti, sociálny: s. poriadok, s-á trieda, štruktúra;
  s-á výroba uskutočňovaná v spoločnosti a umožňujúca jej život;
  s-á angažovanosť za záujmy spoločnosti;
  s-é vedomie, vzťahy;
  s-é vedy

  2. týkajúci sa kontaktov ľudí v bežnom živote: s. život, s. dom;
  s-é hry kolektívne;
  klub s-ých tancov;
  s-á komunikácia

  3. vhodný do spoločnosti: s-é vystupovanie, s-é šaty

  4. kt. má rád spoločnosť, družný: sused je s. človek;
  zool. s. hmyz žijúci v spoločenstve

  stúpať po s-om rebríčku robiť kariéru;

  spoločensky prísl.: s. užitočný, aktívny, s. sa uplatniť;
  s. neprispôsobivý občan;

 • spoločenstvo -a -tiev s.

  1. obyč. organizované zoskupenie osôb al. inštitúcií na zákl. spoločných cieľov, záujmov ap., zväzok: národné, hospodárske, obranné s.

  2. spoločnosť (význ. 2): ľudské s., mestské s.

  3. spojenectvo s niekým: vojnové s.

  4. spoločný život, spoločná existencia: nerozlučné s. muža a ženy;
  bot. rastlinné s., lesné s-á

 • spoločne prísl.: s. bývať, pracovať

 • spoločnica -e -níc, spoločníčka -y -čok ž.

 • spoločník -a mn. -ci m.

  1. kto koná niečo spoločne s niekým: s. zo školských lavíc, s. vo vlaku;
  byť niekomu s-om;
  expr. čertov s. zlý človek

  2. kto má fin. al. inú účasť v podnikaní: obchodný s., s. firmy

  3. kto je zručný v spoloč. zábave: znamenitý, duchaplný s.;
  byť dobrým s-om;

 • spoločnosť -i ž.

  1. súhrn ľudí na istom stupni hist. vývinu: feudálna, moderná, industriálna s.;
  konzumná s.;
  úroveň s-i

  2. iba jedn. súhrn ľudí žijúcich združene na istom priestore, v istých sociálnych podmienkach, spoločenstvo: aristokratická, vidiecka s.;
  dostať sa do dobrej s-i

  3. (organizované) záujmové združenie ľudí al. inštitúcií: pestrá, kartárska s.;
  letecká, obchodná s.;
  Slovenská jazykovedná s. pri SAV, S. národov

  4. právnická osoba ustanovená s cieľom podnikať: účastinná, akciová s.;
  s. s ručením obmedzeným (skr. spol. s r. o. i s. r. o.) obch. spoločnosť, v kt. spoločníci za záväzky ručia iba do výšky majetkového vkladu

  5. spoloč. styk: vyhýbať sa s-i chorých

  6. iba jedn. blízkosť, prítomnosť niekoho: príjemná s., žena v s-i mužov;
  vyhľadávať niečiu s.;
  starať sa niekomu o s.

  7. (vyššie) spoloč. kruhy: vybraná s., dáma z vyššej s-i;
  uviesť do s-i

 • spoločný príd.

  1. patriaci dvom al. viacerým, príp. všetkým jednotlivcom: s. známy, s. byt, s-á anténa;
  s. štát, s-é vlastníctvo

  2. rovnaký u dvoch al. viacerých jednotlivcov: s. znak, s-é záľuby, spomienky;
  mat. previesť na s-ého menovateľa i pren. nájsť niečo zhodné;
  s tým nemám nič s-é a) to mi je cudzie b) to sa ma netýka

  3. konaný, využívaný ap. dvoma al. viacerými jednotlivcami, kolektívny, op. individuálny: s. boj, s-é ubytovanie;
  dosiahnuť niečo s-ou prácou

  nájsť s-ú reč dohodnúť sa;

 • spolok -lku m.

  1. organizované záujmové združenie viacerých osôb: rybársky s.;
  stanovy s-u;
  S. slovenských spisovateľov;
  rozpustiť s.

  2. obyč. mn. expr. (tajné, nečestné) styky: mať s niekým s-y

  3. spojenecký zväzok: vystúpiť z obranného s-u

  s-y – čertove volky z mnohých stykov nevzniká nič dobré;

 • spolovice prísl.

  1. na polovicu, napoly, spola: budova je s. reštauráciou, s. hotelom

  2. nie úplne, sčasti: s. vyľudnené mesto

 • spolu prísl.

  1. vo vzájomnej blízkosti, pohromade: idú s. do školy, pijú s. kávu;
  žijú s. v rodine, v manželstve al. ako manželia;
  chodia s. majú ľúbostný pomer

  2. ako jeden celok; ako výsledok spočítavania, dovedna; navzájom: držia s.;
  to všetko s. súvisí;
  s. ich tam bolo desať, s. je to 1200 korún;

 • spolu s predl. s I: s. s festivalom sa konala súťaž;
  koncertoval s. s bratom

 • spoluautor -a m. kto spolu s niekým utvoril nejaké dielo, spolutvorca: s. slovníka, vynálezu;

 • spoluautorka -y -riek ž.;

 • spoluautorský príd.;

 • spoluautorstvo -a s.

 • spolubesedníčka -y -čok ž.

 • spolubesedník -a mn. -ci m. účastník (priateľského) rozhovoru;

 • spolubojovníčka -y -čok ž.

 • spolubojovník -a mn. -ci m. kto bojuje s niekým ako jeho spojenec;

 • spolubrat -a mn. -ia m. cirk. člen tej istej rehole; človek muž. pohlavia vo vzťahu k inému človeku vôbec (v kresť. etike)

 • spolubývajúca ž.

 • spolubývajúci m. kto s niekým býva v spoločnom byte al. izbe;

 • spolucestujúca ž.

 • spolucestujúci m. kto spolu s niekým cestuje v jednom dopr. prostriedku;

 • spolucítiť -i nedok. kniž. súcitiť

 • spoludedič -a mn. -ia/-i m. práv. ktoúčasť na dedičstve spolu s inými dedičmi;

 • spoludedička -y -čiek ž.

 • spolufinancovať nedok. financovať spolu s niekým iným: s. výskumný projekt

 • spolufinancovateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných financovateľov: s. stavby;

 • spolufinancovateľka -y -liek ž.

 • spoluherec -rca m. partner v div. ap. hre; člen div. súboru vo vzťahu k ostatným členom

 • spoluhláska -y -sok ž. lingv. hláska majúca ráz šumu (nie tónu), konsonant: znelá, neznelá s.;

 • spoluhláskový príd.

 • spoluhra -y -hier ž. spoločná hra najmenej dvoch hráčov, hercov ap., súhra: dokonalá s., organizácia s-y

 • spoluhráč -a m. kto sa spolu s niekým zúčastňuje na šport. al. inej hre, partner: s. v orchestri, vrátiť loptu s-ovi;

 • spoluhráčka -y -čok ž.

 • spoluidúci m. kto spolu s niekým ide tou istou cestou

 • spoluinvestor -a m. kto spolu s niekým investuje do niečoho: s. výstavby metra;

 • spoluinvestorský príd.;

 • spoluinvestorstvo -a s.: systém s-a

 • spolujazdec -dca m. kto sa s niekým spolu vezie al. s niekým spolu pretekársky jazdí;

 • spolujazdkyňa -e -kýň ž.

 • spolumajiteľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných majiteľov (majetku, veci ap.), spoluvlastník: s. domu;

 • spolumajiteľka -y -liek ž.;

 • spolumajiteľský príd.;

 • spolumajiteľstvo -a s. spoločné vlastnenie

 • spolunájomníčka -y -čok ž.

 • spolunájomník -a mn. -ci m. jeden zo spoločných nájomníkov: s. domu, bytu;

 • spolunáležitosť -i ž. kniž. spolupatričnosť, príbuznosť, blízkosť: pocit s-i s rodinou

 • spolunažívať -a nedok. (v zhode) žiť spolu (na 1 mieste, v 1 spoločenstve ap.): susedia dobre s-li;
  mierové s-nie národov;
  biol. s-nie rastlín symbióza

 • spoluobčan -a mn. -ia m. jeden z občanov vo vzťahu k ostatným: naši s-ia maďarskej národnosti;

 • spoluobčianka -y -nok ž.

 • spoluobjaviteľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných objaviteľov: s. jaskyne Driny;

 • spoluobjaviteľka -y -liek ž.

 • spoluobyvateľ -a mn. -ia m. jeden z obyvateľov toho istého domu, sídliska ap.;

 • spoluobyvateľka -y -liek ž.

 • spoluobžalovaná ž.

 • spoluobžalovaný m. osoba obžalovaná spolu s inými osobami z toho istého trestného činu;

 • spoluorganizátor -a m. jeden zo spoločných organizátorov;

 • spoluorganizátorka -y -riek ž.

 • spoluorganizovať nedok. organizovať spolu s niekým iným

 • spolupáchateľ -a mn. -ia m. kto sa spolu s niekým dopustil trestného činu: s. krádeže;

 • spolupáchateľka -y -liek ž.;

 • spolupáchateľstvo -a s. spoločná účasť na trestnom čine

 • spolupacient -a m. pacient v pomere k iným pacientom toho istého liečebného oddelenia al. ústavu;

 • spolupacientka -y -tok ž.

 • spolupatričnosť -i ž. kniž. príslušnosť k sebe navzájom, spolunáležitosť; súdržnosť, solidarita: národná a kultúrna s.

 • spolupodnikať nedok. podnikať spolu s niekým iným: s. pri spracovaní ropy

 • spolupodnikateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných podnikateľov;

 • spolupodnikateľka -y -liek ž.

 • spolupôsobiť nedok. spoločne pôsobiť: hra s-í pri výchove detí, s-enie viacerých okolností

 • spolupráca -e ž. spoločná práca (osôb, inštitúcií ap.): s. rodiny so školou;
  medzinárodná s., nadviazať s-u v oblasti ochrany životného prostredia

 • spolupracovať nedok. spoločne pracovať: s. na výskumnej úlohe, rodičia s-jú so školou

 • spolupracovníčka -y -čok ž.

 • spolupracovník -a mn. -ci m. jeden z pracovníkov na spoločnom diele, na jednom pracovisku ap.: privítať nového s-a;
  externý s.;

 • spolupredkladateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných predkladateľov: s. návrhu zákona;

 • spolupredkladateľka -y -liek ž.

 • spolupredseda -u mn. -ovia m. jeden zo spoločných predsedov: s. organizačného výboru;

 • spolupredsedníčka -y -čok ž.

 • spolupútnička -y -čiek ž.

 • spolupútnik -a mn. -ci m.

  1. kto ide, cestuje spolu s niekým;

  2. kto spolu s niekým ide na púť;

 • spoluriešiteľ -a mn. -ia m. jeden z riešiteľov: s. úlohy, projektu;

 • spoluriešiteľka -y -liek ž.

 • spolurozhodovať nedok. spoločne rozhodovať: národy s-jú o mieri;
  právo s.

 • spoluručiteľ -a mn. -ia m. práv. jeden zo spoločných ručiteľov;

 • spoluručiteľka -y -liek ž.

 • spolusestra -y -tier ž. cirk. členka tej istej rehole; človek žen. pohlavia vo vzťahu k inému človeku vôbec (v kresť. etike)

 • spolutrpiaca ž.

 • spolutrpiaci m. spolutrpiteľ: pomáhať s-im;

 • spolutrpiteľ -a mn. -ia m. kto spolu s niekým trpí, spolutrpiaci: s-ia v nešťastí, chorobe;

 • spolutrpiteľka -y -liek ž.

 • spolutvorba -y ž. spoločná tvorba

 • spolutvorca -u mn. -ovia m. jeden z tvorcov, spoluautor

 • spoluúčasť -i ž.

  1. spoločná účasť: s. pri, na rozhodovaní, riadení

  2. porozumenie, účasť (význ. 3): prejaviť s.

  mať s. zúčastňovať sa, zúčastniť sa

 • spoluúčastníčka -y -čok ž.;

 • spoluúčastnícky príd.

 • spoluúčastník -a mn. -ci m. jeden z účastníkov: s. besedy, dopravnej nehody;

 • spoluúčinkovať nedok. účinkovať spolu s niekým iným: s-je chlapčenský zbor

 • spoluúčinkujúca ž.

 • spoluúčinkujúci

  I. príd. kt. účinkuje spolu s inými: s. speváci

  II. spoluúčinkujúci m. kto spoluúčinkuje;

 • spoluutvárať -a nedok. utvárať spolu s niekým, s niečím: kultivovaný jazyk s-a umelecký zážitok

 • spoluužívateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných užívateľov: s. bytu;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: caris, nmp, cnm, izd, vj1, hrj, kvp, pat, dit, rkn, dpl, bcl, fsfl, daå, koh
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV