Význam slova "spo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 318 výsledkov (3 strán)

 • spochabieť, spochabieť sa -ie -ejú dok. expr. spochabiť sa

 • spochabiť dok. expr. poblázniť, pojašiť: s. dievča

  // spochabiť sa stať sa pochabým, pojašeným, spochabieť (sa): všetci sa s-li za loptou;
  s. sa na staré kolená;
  utekať ako s-ený

 • spochybniť dok. urobiť pochybným: s. zmysel niečoho, s-enie úspechov;

 • spochybniteľný príd. kt. možno spochybniť: s-é výsledky prieskumu

 • nedok. spochybňovať

 • spočiatku prísl. zozačiatku, sprvu: s. stačil na všetko

 • spočinúť -ie -ú dok. kniž.

  1. zaujať miesto a (istý čas) zostať na ňom: s. v náručí matky, ruka mu s-la na pleci

  2. zrakom sa pristaviť, uprieť zrak: pohľadom s-l na jej tvári, oči mu s-ú na malebnom kraji;

 • spočítať -a dok. počítaním zistiť súčet, sčítať, zrátať: s. drobné, s. prítomných;
  s. (si) na prstoch i pren. ľahko zistiť

  to by sa dalo na → prstoch (jednej ruky) s.;
  expr. s. niekomu rebrá zbiť ho;
  jeho dni sú s-né skoro zomrie;

 • nedok. spočítavať -a, spočitovať

 • nedok. spočívať -a

  1. k 1, 2

  2. byť uložený, ležať: most s-a na pilieroch;
  starosť s-la na ňom

  3. zakladať sa na niečom, byť: úver s-a na dôvere;
  v čom s-a podstata (veci)?

  4. ležať v hrobe: tam s-jú naši predkovia

 • spod predl. s G vyj. smerovanie z priestoru pod niečím, spopod: vytiahnuť s. stola, trčať s. skrine, s. hory vidieť dedinu;
  vyslobodiť sa s. nadvlády zbaviť sa jej;
  vymykať sa s. rúk

 • spodina -y -dín ž.

  1. odb. spodná vrstva: poľnohosp. s. pôdy neúrodná vrstva;
  anat. mozgová s.

  2. deklasovaná spoloč. vrstva: mestská s.;

 • spodinový príd. k 1

 • spodkom

  I. prísl. po spodnej časti, na spodnej strane: voda odteká s.

  II. predl. s G vyj. smerovanie po spodnej časti niečoho: cesta vedie s. dediny

 • spodkový príd.

 • spodky -ov m. pomn. mužské spodné nohavice: dlhé, krátke s.

 • spodnica -e -níc, spodnička -y -čiek ž. spodná sukňa: škrobená, čipková s.

 • spodný príd.

  1. kt. je v dolnej časti, pod niečím ap., op. vrchný, horný: s-á vrstva pôdy, s. náter;
  s-á bielizeň osobná;
  s-á pera;
  s-á vrstva spoločnosti;
  šport. s. úder umiestnený odspodu;

  2. (o zvuku) hlboký: s. hlas;
  hud. s-á dominanta

  s. tón skrytý zmysel niečoho

 • spodobniť, spodobiť dok. kniž. zobraziť, stvárniť: literárne, umelecké s-enie, s. hlavu dieťaťa;

 • nedok. spodobňovať, spodobovať

 • spodobovanie -ia s. lingv. prispôsobovanie výslovnosti jednej spoluhlásky nasledujúcej hláske na hranici morfém, asimilácia: s. podľa znelosti

 • spodok -dku m.

  1. spodná vonkajšia al. vnútorná časť niečoho: s. vozidla, s. šiat, s. hrnca;
  spevniť s. hrádze

  2. zvyšok (nápoja, jedla) v nádobe: zjesť s. polievky, vypiť s. kávy, vína;

 • spodstatnený príd.: gram. s-é prídavné meno kt. sa podľa významu stalo podst. m. (napr. hlavný hlavný čašník)

 • spohodlnieť -ie -ejú dok. stať sa pohodlnejším, pohodlným: s-l v manželstve

 • spohodlniť dok. urobiť pohodlnejším, pohodlným: s. si cestovanie

 • spoj -a m.

  1. odb. spojenie dvoch al. viacerých prvkov; miesto, uskutočnenie takého spojenia: skrutkový, zváraný, nitový s.;
  anat. mozgové s-e;
  psych. asociačné s-e

  2. ver. dopr. prostriedok; jeho pravidelný pohyb: autobusový, vlakový s., chytiť s.;
  zaradiť nový s.

  3. prostriedok komunikácie, spojenie: rádiový, televízny, smerový s.

  4. iba mn. spoje súhrnné pomenovanie pôšt, rozhlasu a televízie: diaľkové s-e, správa s-ov;

 • spojár -a m.

  1. pracovník spojov (význ. 3, 4)

  2. príslušník spojovacieho vojska;

 • spojárka -y -rok ž.;

 • spojársky príd.

 • spojazdniť dok.

  1. urobiť pojazdným (význ. 2): s. auto po havárii

  2. urobiť zjazdným: s. zaplavený úsek autostrády, s. križovatku

 • spojenec -nca m. kto sa s niekým spojí s cieľom vzájomne si pomáhať (v boji, v hnutí); taký štát: politický, spoľahlivý s.;
  s. vládnej koalície;
  mať, získať (za) s-a;
  hist. S-i štáty bojujúce v 2. svet. vojne proti fašizmu;

 • spojenecký príd.: s-á zmluva, s-é povinnosti, s-é vojsko;

  spojenecky prísl.;

 • spojenectvo -a -tiev s.: rozvíjať s. s Európskou úniou

 • spojenie -ia s.

  1. čo vznikne pri spájaní, spojení častí do celku: tesné, skrutkové s., pohyblivé s.;
  elektrotech. krátke s. skrat;
  stol. rámové s.;
  lingv.: predložkové s., ustálené (slovné) s.

  2. styk (význ. 1), kontakt: obchodné s., udržiavať, stratiť s., byť v stálom s-í

  3. spoj (význ. 2): mať priame s. (autobusom), zachytiť vlakové s.

  4. spoj (význ. 3): ďalekopisné, drôtové s., dostať telefonické s.

  5. súvislosť, zviazanosť, spojitosť: s. s atentátom;
  s. teórie s praxou;

 • spojený príd. zlúčený do celku: s-é hospodárstvo;
  fyz. s-é nádoby v kt. kvapalina voľne preteká a jej hladina má rovnakú výšku i fraz. veci, javy, kt. sa podmieňujú, súvisia;
  Organizácia S-ých národov, skr. OSN;
  S-é štáty americké, skr. USA;
  s-ými silami spoločne

 • spojiť -í -a dok.

  1. z viacerých častí urobiť celok: s. diely nábytku, tehly muriva, s. dve oddelenia

  2. dať, zlúčiť dovedna: s. úsilie pracovníkov;

  3. zblížiť (význ. 1), zjednotiť, zviazať: s. znepriatelené tábory, s-lo ich priateľstvo

  4. umožniť styk, kontakt; byť jeho prostredníkom: s. osady cestou, televízia s-la vzdialené mestá;
  čaká, kým ho s-a so sekretariátom

  5. vykonať zároveň, súbežne: s. návštevu s besedou, s. príjemné s užitočným;

 • spojiteľný príd. kt. sa dá spojiť: s-é prvky

 • spojito, spojite prísl.

 • spojitosť -i ž. (vnútorná) súvislosť, úzky vzťah: priama s. s udalosťou

  byť v s-i súvisieť;
  d(áv)ať do s-i spájať, spojiť;

 • spojitý príd. odb. súvislý (význ. 1), plynulý, neprerušený: s-á čiara, s-á výroba;
  mat. s-á funkcia;

 • spojivka -y -viek ž. spojovka;

 • spojivkový príd.

 • spojivo -a -jív s. látka spájajúca dovedna iné látky, spájadlo: zmesové, maltové s.;

 • spojivový príd.: s-é tkanivo

 • spojka -y -jok ž.

  1. predmet, jav spájajúci niečo: káblová, izolačná, magnetická s.;
  motor. mechanizmus spájajúci motor a hnacie ústrojenstvo vozidla: s. automobilu;
  stlačiť s-u;
  gram. neohybné slovo vyjadrujúce syntaktické vzťahy medzi vetnými členmi a vetami

  2. kto zabezpečuje spojenie, styk: partizánska s., využívať niekoho ako s-u;
  šport.: ľavá s., hrať s-u;

 • spojkový príd.: s. hriadeľ, s-é obloženie

 • spojler, pôv. pís. spoiler -a L -i mn. -y m. odb. usmerňovač prúdenia vzduchu okolo automobilu, krídel lietadla ap.

 • spojnica -e -níc ž. odb.

  1. čo spája niečo: s. bodov;
  rovina s-e

  2. cesta, železnica spájajúca dve miesta, mestá ap.;

 • spojnicový príd.

 • spojovací príd. spájací: s. kanál, s-ie zariadenie;
  voj. s-ia služba;
  s-ie vojsko zabezpečujúce nepretržité spojenie vo všetkých druhoch bojovej činnosti

 • spojovateľ -a mn. -ia m. pracovník telef. centrály spájajúci účastníkov hovoru;

 • spojovateľka -y -liek ž.;

 • spojovateľský príd.: s. kurz

 • spojovka -y -viek ž. anat. blana pokrývajúca vnútornú plochu mihalnice a prechádzajúca na očné bielko, spojivka: zápal s-iek;

 • spojovkový príd.

 • spojovník -a m. lingv. interpunkčné znamienko na spájanie slov al. ich častí (napr. v slove spoločensko-politický)

 • spojový príd.: s-é služby, s-é vybavenie

 • spokojne prísl.;

 • spokojnosť -i ž.: výraz s-i

 • spokojný príd.

  1. prejavujúci uspokojenie, súhlas, vyrovnaný: s. človek, s-á tvár, s. sám so sebou;
  byť s. s málom byť skromný

  2. pokojný (význ. 1): s-é chvíle, s-é manželstvo;

 • spola, spoly prísl. spolovice (význ. 1, 2), čiastočne: s. rozsušený sud, robiť s. zadarmo

 • spoľahlivo prísl.: fungovať s.;

 • spoľahlivosť -i ž.: odborná s., s. výrobku, služieb

 • spoľahlivý príd. na kt. sa dá spoľahnúť: s. človek, s-á správa, s-é informácie, s. postoj;

 • dok. spoľahnúť sa -e -ú -hol: je naňho s-tie dá sa naňho spoľahnúť

 • spolčiť sa -lč/-i! dok.

  1. kniž. dať sa dovedna, spojiť sa (obyč. s tajným al. zlým zámerom): s. sa s nepriateľom, ochotne sa s-l s kýmkoľvek

  2. práv. vytvoriť združenie, združiť sa;

 • spolčovací príd. práv. týkajúci sa spolčovania, umožňujúci spolčovanie: s-ia sloboda, s-ie právo

 • nedok. spolčovať sa: právo s-nia

 • spoliehať sa -a nedok. mať dôveru v niekoho, niečo;
  s. sa na kolektív, na vlastné sily;

 • spolitizovať dok. prisúdiť niečomu polit. motívy, dôvody ap.; vtiahnuť niečo do polit. zápasu: s. privatizáciu, rozhodnutie súdu;
  s-né odbory

  // spolitizovať sa nadobudnúť polit. charakter

 • spolkový príd.: s-á činnosť;
  s. štát federatívny

 • spoločensko-ekonomický príd. týkajúci sa spoločnosti a jej ekonomiky: s. rozvoj;
  s-á → formácia

 • spoločensko-historický príd. týkajúci sa vývinu spoločnosti: s-é hľadisko

 • spoločensko-politický príd. týkajúci sa spoločnosti z hľadiska politiky, spoloč. a polit.: s-á situácia

 • spoločenskosť -i ž.

 • spoločenskovedný príd. týkajúci sa spoloč. vied: s-é pracoviská Slovenskej akadémie vied

 • spoločenskovýrobný príd. týkajúci sa spoloč. výroby: s-é vzťahy

 • spoločenský príd.

  1. týkajúci sa ľudskej spoločnosti, sociálny: s. poriadok, s-á trieda, štruktúra;
  s-á výroba uskutočňovaná v spoločnosti a umožňujúca jej život;
  s-á angažovanosť za záujmy spoločnosti;
  s-é vedomie, vzťahy;
  s-é vedy

  2. týkajúci sa kontaktov ľudí v bežnom živote: s. život, s. dom;
  s-é hry kolektívne;
  klub s-ých tancov;
  s-á komunikácia

  3. vhodný do spoločnosti: s-é vystupovanie, s-é šaty

  4. kt. má rád spoločnosť, družný: sused je s. človek;
  zool. s. hmyz žijúci v spoločenstve

  stúpať po s-om rebríčku robiť kariéru;

  spoločensky prísl.: s. užitočný, aktívny, s. sa uplatniť;
  s. neprispôsobivý občan;

 • spoločenstvo -a -tiev s.

  1. obyč. organizované zoskupenie osôb al. inštitúcií na zákl. spoločných cieľov, záujmov ap., zväzok: národné, hospodárske, obranné s.

  2. spoločnosť (význ. 2): ľudské s., mestské s.

  3. spojenectvo s niekým: vojnové s.

  4. spoločný život, spoločná existencia: nerozlučné s. muža a ženy;
  bot. rastlinné s., lesné s-á

 • spoločne prísl.: s. bývať, pracovať

 • spoločnica -e -níc, spoločníčka -y -čok ž.

 • spoločník -a mn. -ci m.

  1. kto koná niečo spoločne s niekým: s. zo školských lavíc, s. vo vlaku;
  byť niekomu s-om;
  expr. čertov s. zlý človek

  2. kto má fin. al. inú účasť v podnikaní: obchodný s., s. firmy

  3. kto je zručný v spoloč. zábave: znamenitý, duchaplný s.;
  byť dobrým s-om;

 • spoločnosť -i ž.

  1. súhrn ľudí na istom stupni hist. vývinu: feudálna, moderná, industriálna s.;
  konzumná s.;
  úroveň s-i

  2. iba jedn. súhrn ľudí žijúcich združene na istom priestore, v istých sociálnych podmienkach, spoločenstvo: aristokratická, vidiecka s.;
  dostať sa do dobrej s-i

  3. (organizované) záujmové združenie ľudí al. inštitúcií: pestrá, kartárska s.;
  letecká, obchodná s.;
  Slovenská jazykovedná s. pri SAV, S. národov

  4. právnická osoba ustanovená s cieľom podnikať: účastinná, akciová s.;
  s. s ručením obmedzeným (skr. spol. s r. o. i s. r. o.) obch. spoločnosť, v kt. spoločníci za záväzky ručia iba do výšky majetkového vkladu

  5. spoloč. styk: vyhýbať sa s-i chorých

  6. iba jedn. blízkosť, prítomnosť niekoho: príjemná s., žena v s-i mužov;
  vyhľadávať niečiu s.;
  starať sa niekomu o s.

  7. (vyššie) spoloč. kruhy: vybraná s., dáma z vyššej s-i;
  uviesť do s-i

 • spoločný príd.

  1. patriaci dvom al. viacerým, príp. všetkým jednotlivcom: s. známy, s. byt, s-á anténa;
  s. štát, s-é vlastníctvo

  2. rovnaký u dvoch al. viacerých jednotlivcov: s. znak, s-é záľuby, spomienky;
  mat. previesť na s-ého menovateľa i pren. nájsť niečo zhodné;
  s tým nemám nič s-é a) to mi je cudzie b) to sa ma netýka

  3. konaný, využívaný ap. dvoma al. viacerými jednotlivcami, kolektívny, op. individuálny: s. boj, s-é ubytovanie;
  dosiahnuť niečo s-ou prácou

  nájsť s-ú reč dohodnúť sa;

 • spolok -lku m.

  1. organizované záujmové združenie viacerých osôb: rybársky s.;
  stanovy s-u;
  S. slovenských spisovateľov;
  rozpustiť s.

  2. obyč. mn. expr. (tajné, nečestné) styky: mať s niekým s-y

  3. spojenecký zväzok: vystúpiť z obranného s-u

  s-y – čertove volky z mnohých stykov nevzniká nič dobré;

 • spolovice prísl.

  1. na polovicu, napoly, spola: budova je s. reštauráciou, s. hotelom

  2. nie úplne, sčasti: s. vyľudnené mesto

 • spolu prísl.

  1. vo vzájomnej blízkosti, pohromade: idú s. do školy, pijú s. kávu;
  žijú s. v rodine, v manželstve al. ako manželia;
  chodia s. majú ľúbostný pomer

  2. ako jeden celok; ako výsledok spočítavania, dovedna; navzájom: držia s.;
  to všetko s. súvisí;
  s. ich tam bolo desať, s. je to 1200 korún;

 • spolu s predl. s I: s. s festivalom sa konala súťaž;
  koncertoval s. s bratom

 • spoluautor -a m. kto spolu s niekým utvoril nejaké dielo, spolutvorca: s. slovníka, vynálezu;

 • spoluautorka -y -riek ž.;

 • spoluautorský príd.;

 • spoluautorstvo -a s.

 • spolubesedníčka -y -čok ž.

 • spolubesedník -a mn. -ci m. účastník (priateľského) rozhovoru;

 • spolubojovníčka -y -čok ž.

 • spolubojovník -a mn. -ci m. kto bojuje s niekým ako jeho spojenec;

 • spolubrat -a mn. -ia m. cirk. člen tej istej rehole; človek muž. pohlavia vo vzťahu k inému človeku vôbec (v kresť. etike)

 • spolubývajúca ž.

 • spolubývajúci m. kto s niekým býva v spoločnom byte al. izbe;

 • spolucestujúca ž.

 • spolucestujúci m. kto spolu s niekým cestuje v jednom dopr. prostriedku;

 • spolucítiť -i nedok. kniž. súcitiť

 • spoludedič -a mn. -ia/-i m. práv. ktoúčasť na dedičstve spolu s inými dedičmi;

 • spoludedička -y -čiek ž.

 • spolufinancovať nedok. financovať spolu s niekým iným: s. výskumný projekt

 • spolufinancovateľ -a mn. -ia m. jeden zo spoločných financovateľov: s. stavby;

 • spolufinancovateľka -y -liek ž.

 • spoluherec -rca m. partner v div. ap. hre; člen div. súboru vo vzťahu k ostatným členom

 • spoluhláska -y -sok ž. lingv. hláska majúca ráz šumu (nie tónu), konsonant: znelá, neznelá s.;

 • spoluhláskový príd.

 • spoluhra -y -hier ž. spoločná hra najmenej dvoch hráčov, hercov ap., súhra: dokonalá s., organizácia s-y

 • spoluhráč -a m. kto sa spolu s niekým zúčastňuje na šport. al. inej hre, partner: s. v orchestri, vrátiť loptu s-ovi;

 • spoluhráčka -y -čok ž.

 • spoluidúci m. kto spolu s niekým ide tou istou cestou

 • spoluinvestor -a m. kto spolu s niekým investuje do niečoho: s. výstavby metra;

 • spoluinvestorský príd.;

 • spoluinvestorstvo -a s.: systém s-a

 • spolujazdec -dca m. kto sa s niekým spolu vezie al. s niekým spolu pretekársky jazdí;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: bs, apb, efta, ktk, epw, sbo, afcofel, cz, buš, odi, plsã, mls, mpz, aop, ozr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV