Význam slova "spe" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 105 výsledkov (1 strana)

 • spečatiť dok. dať konečnú platnosť, potvrdiť: s. priateľstvo zmluvou, s. sľub prísahou

  s. niečí osud rozhodnúť o ňom (obyč. nepriaznivo)

 • špécia -ie ž. hovor.

  1. špeciálna korenina: dať do jedla samé š-ie

  2. špecialita (význ. 2): ponúkol nás svojou š-ou

 • špeciál -u L -i mn. -y m. hovor. špeciálny stroj, mechanizmus: delegácia odletela š-om špeciálnym lietadlom

 • špecialista -u m. odborník: očný š.;
  pripravovať š-ov na politológiu;

 • špecialistka -y -tiek ž.

 • špecialita -y -lít ž.

  1. špeciálna vlastnosť, osobitosť, zvláštnosť: národná š.

  2. špeciálny výrobok, obyč. vybrané jedlo, nápoj: mliečne, poľovnícke š-y

  3. činnosť, v kt. niekto vyniká: skok do výšky je jeho š-ou

 • špecializácia -ie ž. špecializovanie: š. výroby, vzdelávania

 • špecializovať nedok. i dok. zamer(iav)ať činnosť, pôsobnosť na vymedzený úsek: š. výrobu, š-ná predajňa

  // špecializovať sa zamer(iav)ať sa na vymedzený úsek činnosti, odboru ap.: š. sa na kozmický výskum, výrobu automobilov

 • špeciálka -y -lok ž. hovor. špeciálna mapa

 • špeciálne prísl.: š. vyškolení odborníci;

 • špeciálnosť -i ž.

 • špeciálny príd. týkajúci sa určitého úseku; vybraný, osobitný, mimoriadny: š-a psychológia, š-a pedagogika;
  š-a výroba obyč. vojenská;
  š. výcvik, oblek, prístroj, š-a obuv;
  š-e lietadlo;
  š-a mapa v mierke 1 : 50 000 al. 1 : 75 000;

 • špecifickosť -i ž.

 • špecifický príd.

  1. príznačný pre niečo al. niekoho: š. charakter obdobia, š-é znaky, vlastnosti

  2. odb. vyjadrujúci mieru fyz. al. tech. vlastností, merný: š-é teplo;
  š-á hmotnosť hustota;

  špecificky prísl.: š. národné črty;

 • špecifika -y -fík ž. špecifickosť

 • špecifikovať nedok. i dok.

  1. rozčleňovať, rozčleniť podľa istých kritérií; zamer(iav)ať istým smerom: š. výdavky, údaje;
  š. výskum, výrobnú činnosť

  2. vymedzovať, vymedziť, (konkrétne) označovať, označiť: š. plochu, krajinu (-y)

 • špecifikum -ka s. špeciálnosť, osobitosť: národné š., š. umenia

 • špedícia -ie ž. organizovanie prepravy tovaru; zasielateľstvo; podnik zaoberajúci sa touto činnosťou;

 • špedičný príd.: š-á firma, š. sklad

 • špeditér -a m.

  1. kto vykonáva špedíciu

  2. hovor. nosič, nakladač (tovaru, nábytku ap.): pri sťahovaní nám pomohli š-i;

 • špeditérsky príd.: š-a firma;
  š-e auto;

 • špeditérstvo -a s.

 • špeh -a mn. -ovia m. kto špehuje, špehúň, vyzvedač, špión

 • špehovať nedok. sledovať niekoho s cieľom zistiť niečo o ňom, sliediť, stopovať: š. podozrivých, š. cez škáru

 • špehúň -a m. expr. špeh;

 • špehúnka -y -nok ž.;

 • špehúnsky príd. i prísl.;

 • špehúnstvo -a s.

 • špekáčik -a m. krátka údená klobása s kúskami slaniny: pečené š-y;

 • špekáčikový príd.

 • nedok. k 2 spekať

  // spiecť sa

  1. pečením zmenšiť objem: mäso sa veľmi s-lo

  2. (vys.) teplotou sa zlepiť; stvrdnúť, stuhnúť: s-ná ruda;
  obsah čriev sa s-l;

 • nedok. spekať sa

 • spektabilita -y ž. titul dekana vysokej školy

 • spektrálny príd.: s. jav;
  s-a analýza rozbor látky na zákl. jej spektra

 • spektrometer -tra L -i mn. -e m. prístroj na meranie lomu svetla a vlnovej dĺžky v spektre

 • spektrum -tra -tier s.

  1. fyz. usporiadanie zloženého žiarenia podľa vlnových dĺžok; farebné čiary al. pásy vzniknuté rozkladom svetla pri prechode skleným hranolom: slnečné s., farby s-a

  2. publ. súbor rozlič. jednotlivín, rozsah, škála, okruh: politické, názorové s.;
  výrazové s. možnosti al. použité prostriedky vyjadrenia;

 • špekulácia -ie ž. obyč. pejor. špekulovanie: burzové š-ie, š-ie s pozemkami;
  š-ie o živote;
  politické š-ie;

 • špekulačne, špekulatívne prísl.;

 • špekulačný, špekulatívny príd.: š-é dôvody;
  š-vna filozofia;

 • špekulant -a m.

  1. kto špekuluje (význ. 1): burzový š., š. s devízami

  2. hovor. mudrák, mudrlant, výmyselník

  3. pejor. prospechár, vypočítavec: politický š.;

 • špekulantka -y -tiek ž.;

 • špekulantský príd.;

  špekulantsky prísl.;

 • špekulantstvo -a s.

  1. iba jedn. k špekulant

  2. špekulantský čin

 • špekulatívnosť -i ž.

 • špekulovať nedok.

  1. uskutočňovať obch. al. peňaž. manipulácie zo snahy po zisku: š. s cenami

  2. hovor. rozmýšľať, premýšľať, uvažovať: š. o metódach práce;
  nad čím š-te?

  3. pejor. pomýšľať na niečo, rátať s niekým, s niečím z vypočítavosti: š. s dôverou ľudí

 • speleológ -a mn. -ovia m. odborník v speleológii;

 • speleológia -ie ž. jaskyniarstvo (význ. 1);

 • speleologička -y -čiek ž.;

 • speleologický príd.

 • speleoterapeutický príd.

 • speleoterapia -ie ž. lek. liečenie alergikov, astmatikov ap. pobytom v jaskyni;

 • špenát -u m.

  1. zelenina s prízemnými tmavozelenými listami, bot. Spinacia: letný, zimný š., siať š.

  2. jedlo pripravené z tejto zeleniny: š. s vajcom;

 • špenátový príd.: š-á polievka, š. prívarok

 • speňažiť dok. zameniť za peniaze, predať: s. produkty, s. objav;

 • nedok. speňažovať

 • špendlíček -čka m. zdrob. expr.

 • špendlík -a m. spínadlo obyč. majúce podobu ihly s hlavičkou: zatvárací š.;
  pichnúť sa š-om, pripnúť niečo š-om;

 • špendlíkový príd.: š-á hlavička;

 • špendliť nedok. pripínať, spínať špendlíkmi: š. šaty

 • speniť dok. k peniť: s. mydlový prášok;
  kuch. s. cibuľku na masle

  // speniť sa dok. k peniť sa: rieka sa s-la;
  s-ený kôň pokrytý penou od potu

  expr. žlč, krv sa mu s-la nazlostil sa

 • šperhák -a m. hovor. pakľúč

 • šperk -u m. ozdobný predmet z drahých kovov a kameňov, klenot, skvost: zlatý, briliantový š.;

 • šperkovnica -e -níc ž. schránka na šperky

 • šperkový príd.

 • sperliť sa dok. k perliť sa: víno sa v pohári s-í, pot s-ený na čele

 • sperma -y -riem ž. biol. produkt mužských al. samčích pohlavných orgánov

 • spermia -ie ž. biol. mužská al. samčia pohlavná bunka;

 • spermiový príd.: s-á banka na uschovávanie spermií

 • spešnina -y -nín ž. odb. zásielka určená na rýchlu prepravu po železnici;

 • spešninový príd.: s. vozeň, obal, s-á tarifa

 • spestriť dok. urobiť pestrejším, pestrým; oživiť: s. trávnik kvetmi, s. vyučovanie hrou, pásmo poézie s-ené hudbou;

 • nedok. spestrovať

 • spev -u m.

  1. prirodzený hud. prejav človeka pomocou hlasu, spievanie: dvojhlasný, zborový s., chodiť na s. odb. sa učiť spievať

  2. lahodné zvuky, kt. vydávajú vtáky, hud. nástroje ap.: s. slávika;
  kniž. s. husieľ

  3. lit. básnický útvar; časť epickej skladby: bohatierske s-y;
  S-y Jána Bottu (názov zbierky);
  prvý s. básne

  nie je mu do s-u je smutný

 • speváčik -a mn. -ovia m. zdrob.

 • speváčka -y -čok ž.;

 • spevácky príd. i prísl.: s. krúžok, zbor, s-a súťaž;
  s. nadaný žiak;

 • spevák -a mn. -ci m. kto sa venuje spevu: operný s.;
  s. populárnych piesní;

 • spevavo prísl.: hovoriť s.;

 • spevavosť -i ž.

 • spevavý príd.

  1. kt. rád, často (a dobre) spieva, spevný: s. národ, s-é vtáča

  2. podobný spevu: s. hlas;

 • spevne prísl.: s. znieť;

 • spevníček -čka m.

 • spevnieť -ie -ejú dok. stať sa pevnejším, pevným, zmocnieť: cvičením s-l

 • spevník -a m. zbierka piesní s textami aj nápevmi: spievať zo s-a;

 • spevníkový príd.;

 • spevniť dok. urobiť pevnejším, pevným, zosilniť: s. breh rieky, s. múr podperou, štrkom s-ená cesta, nes-ené krajnice;
  s. pracovnú normu zvýšiť;

 • spevnosť -i ž.: s. reči

 • spevňovací príd. určený na spevňovanie: s. stavebný materiál, s-ia hrádza, s. násyp;
  text. s-ia niť

 • nedok. spevňovať

  // spevniť sa stať sa pevnejším, pevným, zosilnieť: svaly sa mu s-li cvičením;

 • nedok. spevňovať sa

 • spevný príd.

  1. týkajúci sa spevu al. speváckeho výkonu: s-é číslo programu

  2. lahodne znejúci: s-á melódia

  3. kniž. spevavý (význ. 1): s. ľud;

 • spevoherný príd.: s. žáner, súbor

 • spevohra -y -hier ž. hud. div. dielo;

 • spevokol -u m. spevácky zbor: ženský s.

 • bezúspešne prísl.;

 • bezúspešnosť -i ž.

 • bezúspešný príd. nemajúci úspech, neúspešný: b-é pokusy, b-á námaha;

 • neúspešne prísl.;

 • neúspešnosť -i ž.

 • neúspešný príd. kt. nemá úspech; nevydarený: n. umelec;
  n. pokus, n-á práca;

 • úspešne prísl.: ú. pracovať, študovať;

 • úspešnosť -i ž.

 • úspešný príd. kt. má úspech: ú-é podujatie, ú-á liečba;
  ú. film, ú. autor;

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: t17, uj, sc, preã ã ã ã ã, dlu, i47, q72, t, hgg, pki, europatat, pzx, hoe, pqr, bpc
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV