Význam slova "spa" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 140 výsledkov (2 strán)

 • spáč -a m.

  1. spiaci tvor: budiť s-a, hukot ruší s-ov

  2. spachtoš: nepolepšiteľný s.;

 • spáchať -a dok.

  1. vykonať (niečo zlé al. nedovolené), dopustiť sa: s. násilie, s. trestný čin, s. samovraždu, s-ná krivda;
  s. hriech

  2. hovor. expr. vytvoriť (význ. 1), zostaviť: tie verše s-l priateľ;
  kto s-l ten program?

 • špachtľa -e ž. hovor. stierka (význ. 1);

 • špachtlička -y -čiek ž. zdrob.

 • spachtoš -a m. expr. kto rád al. veľa spí, spáč: nenapraviteľný s.

 • spací príd. určený na spanie: s. vak;
  s. vozeň majúci lôžka, lôžkový

 • špacírka -y -rok ž. hovor. zastaráv. prechádzka

  pustiť si jazyk na š-u

 • špacírovať, špacírovať sa nedok. hovor. zastaráv. prechádzať sa; chodiť; ísť

 • spáčka -y -čok ž.

 • spackať dok. hovor. pejor. pokaziť (význ. 1 3), zbabrať: s. diktát, herci s-li scénku

 • spad -u m. odb. napadané a usadené čiastočky látky (obyč. škodlivín): rádioaktívny s., s. exhalátov

  spád -u m.

  1. postupné padanie al. klesanie z vyššej polohy: s. vody, privádzať tekutiny s-om

  2. sklon (význ. 1): traťový s., prudký s. toku, s. potrubia

  3. priebeh (význ. 1), postup, vývin (obyč. rýchly): nečakaný s. pretekov, hra nemá s.;

 • spadať -á, spadávať -a nedok.

  1. voľne visieť, padať: vlasy jej s-li z pliec

  2. zvažovať sa (význ. 1), nakláňať sa: domy s-jú k ceste

  3. kniž. patriť (význ. 2): s. do právomoci, udalosť s-á do obdobia vojny

 • spádnica -e -nic ž. odb. myslená čiara v smere najväčšieho sklonu terénu

 • spadnúť -e -ú -dol dok.

  1. padnúť (význ. 1): s. z rebríka, zo stromu, z koňa;
  s. na rovné nohy;
  hovor. s. na nos dolu tvárou

  2. (o daždi, snehu ap.) napadnúť (význ. 1): s-l prvý sneh, s-té zrážky

  3. klesnúť (význ. 1), padnúť: hlava mu s-la na plecia;
  opona s-la i pren. je koniec;
  očká na svetri s-li uvoľnili sa porušením úpletu

  4. rozpadnúť sa, zrútiť sa: s-la nám strecha, chalupa na s-tie

  expr.: čo z neba, z duba, z hrušky, z mesiaca s-l? je taký nevedomý, neinformovaný? div že z → nôh nes-l, skoro z → nôh s-l;
  srdce mu s-lo za → sáru;
  s-l mu → kameň zo srdca;
  koruna by mu nespadla z hlavy nestratil by vážnosť, dôstojnosť ap.;
  ťarcha, únava, starosť mu s-la z pliec veľmi sa mu uľavilo;
  nikto učený z neba nes-l každý sa musí učiť;
  jablko nes-e ďaleko od stromu

 • spádovisko -a -vísk s. žel. naklonená plocha na spúšťanie vagónov

 • spádový príd. k 2: s-é koryto;
  s-á obec v kt. sa sústreďuje št. správa, služby ap. pre okolité obce;
  s-á nemocnica pre okolité obce

 • špagát -a/-u m.

  1. tenší povraz, motúz, šnúra: konopný, papierový š., previazať balík š-om

  2. hovor. rozštep: urobiť š.

  byť ako na š-e pripravený niečo urobiť;
  vodiť niekoho na š-e úplne ho ovládať;

 • špagátik -a m. zdrob.

 • špagátový príd.;

 • špageta -y obyč. mn. špagety -giet ž. tenká dlhá cestovina;

 • špagetový príd.

 • spájací príd. určený na spájanie, spojovací: s. prvok, podklad, steh;
  gram. s. výraz kt. má funkciu spojky (napr. opyt. zám.)

 • spájadlo -a -diel s. spojivo: plastové, cementové s.;
  s. deja

 • nedok. spájať -a, spojovať

  // spojiť sa

  1. zlúčiť sa, splynúť: hlasy sa s-li s hukotom motora

  2. nadviazať styk, kontakt: veliteľ sa s-l s raneným, dedinčania sa s-li s partizánmi

  3. uzavrieť spojenectvo: s. sa proti nepriateľovi, s. sa do koalície

  4. dostať sa do súvislosti: dávna udalosť sa jej s-la s dneškom;

 • nedok. spájať sa, spojovať sa

 • spájka -y -jok ž. zliatina použ. ako prídavný materiál na spájkovanie: tvrdá, mäkká s., hliníková s.;

 • spájkovač -a m. kto spájkuje

 • spájkovací príd. určený na spájkovanie: s. cín, s-ia lampa

 • spájkovačka -y -čiek ž. prístroj na spájkovanie: ručná, prenosná, elektrická s.

 • spájkovať nedok. pomocou spájky robiť nerozoberateľné spoje kovových predmetov: s. súčiastky

 • spájkový príd.: s. materiál

 • špajľa, špajdľa -e ž. tenká palička použ. pri príprave niekt. jedál ap., drievko: š-e do jaterníc;

 • špajľový, špajdľový príd.

 • špajza -y špájz ž. miestnosť na uskladňovanie potravín, komora;

 • špajzový príd.: š-á skriňa

 • špak -a m. subšt. ohorok cigarety; špaček -čka m.

  1. zdrob. k špak

  2. špak

 • spakovať dok. hovor.

  1. z(a)baliť: s. kufor, s. si veci;
  výtržníkov s-la poriadková služba chytila a odviedla

  2. expr. zjesť (obyč. veľa a hltavo): s. večeru

  s. svojich sedem → slivák

  // expr. spakovať sa z(a)baliť sa (a odísť): s-uj sa a choď!

 • spakručie -ia s. chrbát ruky;

 • spakručný príd.: s. úder, s-é svaly

 • spakruky prísl.

  1. opakom ruky: utrieť nos s.

  2. expr. povrchne, ledabolo; bez námahy: s. napísaná správa, urobiť niečo s.

 • spálenina -y -nín ž.

  1. popálenina: mať na tvári s-y

  2. niečo spálené: páchnuť s-ou

 • spálenisko -a -nísk s. zhorenisko: zápach s-a

 • špaleta -y -liet ž. hovor. obločnica (význ. 1), okenica: drevené š-y;

 • špaletový príd.

 • špalier -a L -i mn. -e m. dva rady ľudí lemujúcich priechod, cestu ap.: stáť v š-i, prejsť š-om;

 • špalierik -a m. zdrob.

 • spalina -y obyč. mn. spaliny -lín ž. zvyšky paliva po spálení: tuhé, plynné, škodlivé s-y;

 • spalinový príd.: s-é hrdlo na spaliny

 • spáliť -i -ľ! dok.

  1. zničiť ohňom al. žiarom: s. papier, odpad;
  dedina s-ená do tla;
  hovor. dať sa s. po smrti spopolniť

  2. pálením spotrebovať (na teplo, svetlo ap.): s. zásoby nafty, s. všetky kahance

  3. účinkom tepla, mrazu, exhalátov ap. poškodiť, znehodnotiť: s. mäso, s-ené chryzantémy, hnojivo s-lo porast

  4. popáliť (význ. 2): s. si jazyk, pery

  5. upáliť (význ. 1): s. niekoho zaživa

  6. publ. premárniť (istú výhodu): s. pokutový kop, šancu

  s. za sebou všetky mosty a) znemožniť si návrat b) zničiť dôkazy, stopy;
  mráz žihľavu nes-i;
  s. si prsty zasiahnutím do niečoho si spôsobiť ťažkosti;

 • spáliteľný príd. kt. sa dá spáliť: ťažko s-á zmes

 • spálňa -e ž.

  1. miestnosť určená na spanie: detská s.

  2. nábytok do nej: svetlá, tmavá s.;

 • spálnička -y -čiek ž. zdrob.

 • spálňový príd.;

 • spaľovací príd. určený na spaľovanie: s-ia pec;
  s. motor v kt. sa spaľuje pohonná látka

 • nedok. spaľovať

  1. k 1 – 3, 5, 6

  2. expr. ničiť (význ. 1), trápiť (o citoch, chorobe ap.): hnev, láska ho s-je, horúčka ma s-je

  3. chem. spaľovanie horenie

  // spáliť sa

  1. porušiť sa vysokým teplom, zhorieť: koláč sa v rúre s-l, poistky sa s-li

  2. popáliť sa;

 • nedok. spaľovať sa k 1

 • spaľovňa -e ž. závod na spaľovanie odpadkov

 • špalta -y špált ž. typ. slang. stĺpcový obťah

 • spamätať sa dok.

  1. uvedomiť si situáciu, zbadať sa: kým sa s-l, bolo neskoro

  2. opätovne sa vzchopiť: s. sa z prehry, finančne sa s.

  3. prísť k sebe, prebrať sa (z citového vzrušenia ap.): s. sa z ľaku, o chvíľu sa s-l;

 • nedok. spamätávať sa, spamätúvať sa -a

 • spamäti prísl.

  1. naspamäť: rátať s., naučiť sa úryvok s., recitovať s.

  2. popamäti: maľovať portrét s., nájsť východ s.

 • spanie -ia s. spánok1: strhnúť sa zo s-ia, bralo ho do s-ia

  nemá ani s-ia, ani stania a) je nervózny b) je veľmi aktívny

 • španiel -a mn. N a A -e m. poľovný pes používaný ako sliedič

 • španielčina -y ž. španielsky jazyk

 • španielčinár -a m. odborník v špan. jazyku; učiteľ al. študent španielčiny;

 • španielčinárka -y -rok ž.

 • španielsky príd. k Španiel, Španielsko: š-a chrípka;
  š-a stena zástena, paraván;
  kuch. š. vtáčik plnený dusený mäsový závitok

  to je (preňho) š-a dedina tomu nerozumie;

  španielsky prísl.: hovoriť (po) š.

 • spanikovať dok. hovor. uviesť do paniky, prestrašiť: tvoj krik ma s-l

  // spanikovať sa podľahnúť panike, zľaknúť sa: s-ný dav

 • spanilo, spanile prísl.;

 • spanilosť -i ž.

 • spanilý príd. kniž. veľmi pekný a jemný: s. úsmev, s-á nevesta;

 • spánkový1 príd.

  spánkový2 príd.: anat. s-á kosť

 • spánok1 -nku m. útlm činnosti organizmu, kt. ho chráni pred vyčerpaním, spanie: slabý, hlboký, ťažký s.;
  zimný s. zníženie činnosti organizmu niekt. zvierat a rastlín v zime;
  prebrať sa zo s-u

  expr. spať s-om spravodlivých a) dobre b) byť mŕtvy;

  spánok2 -nku obyč. mn. m. časť hlavy po bokoch čela, sluchy: udrieť sa do s-u, šediny na s-och;

 • spánombohom

  I. cit.

  1. hovor. zbohom: s., zostaňte zdraví

  2. vyj. súhlas, rezignáciu: chceš byť futbalistom, s.

  expr. no s. vyj. iróniu

  II. prísl. expr. preč: choďte si s.!

 • spanštieť -ie -ejú dok. pejor. osvojiť si panské spôsoby; stať sa povýšeným: s-ené správanie;
  s-l, už nás nepozná

 • spapať, spapkať dok. k pap(k)ať

 • špára, správ. škára, štrbina;
  špárka, špáročka, správ. škárka, škáročka, štrbinka

 • spara -y spár ž. dusivá horúčava, sparno: letná s.

 • špáradielko -a -lok s. zdrob.

 • špáradlo -a -diel s.

  1. tenké zahrotené drievko na vyšparovanie zubov

  2. (zahrotený) predmet na vyšparovanie: š. na fajku;

 • špáradlový príd.;

 • šparák -a m. špáradlo

 • špárať -a (čo, v čom), špárať sa (v čom) nedok.

  1. zahroteným predmetom vnikať do škár, otvorov, šparchať (sa): š. si, sa v zuboch, š. si ucho, š. sa v uchu

  2. expr. prehŕňať (sa), prehrabávať (sa): š. vetvičkou v popole, š. sa vo vreckách;

 • špáratko, správ. špáradlo

 • šparchať, šparchať si (čo, v čom), šparchať sa (v čom) nedok. špárať (sa) (význ. 1, 2): š. si zuby, š. (sa) paličkou v ohni, š. si, sa v zuboch

 • sparenina -y -nín ž. poškodenie kože sparením

 • špargľa -e ž.

  1. trváca rastlina pestovaná ako zelenina, bot. asparágus lekársky Asparagus officinalis

  2. dužnaté výhonky tejto rastliny;

 • špargľový príd.: š-á polievka

 • spariť dok. vystaviť účinku horúcej vody al. pary, zapariť: s. čaj, s-ená zelenina

  // spariť sa zapariť sa: od námahy sa mu kečka s-la;
  s-ené kone, seno

  spáriť -i dok.

  1. spojiť do páru: s. papuče

  2. zaistiť pohlavné spojenie (a spolužitie) samca a samice

  // spáriť sa

  1. utvoriť dvojicu: tanečníci sa s-li

  2. (o zvieratách) pohlavne sa spojiť (a žiť spolu)

 • sparno

  I. vetná prísl.: celý deň je s.

  II. sparno -a s. spara

 • sparný príd. horúci a zároveň vlhký: s. deň, s-é leto;

 • sparodovať, sparodizovať dok. k parod(iz)ovať

 • špárovať, správ. škárovať

 • sparta -y spárt obyč. mn. hovor. ž. cigarety zn. Sparta: fajčiť s-y

 • spartakiáda -y -kiád ž. v min. masové tel. vystúpenie: česko-slovenská s.;

 • spartakiádny príd.: s. úbor, s-a skladba

 • sparťanskosť -i ž.

 • sparťanský príd. tvrdý, prísny (ako u starogréc. Sparťanov): s-á výchova, s-é podmienky života;

  sparťansky prísl.: s. vychovávať;

 • špás -u m. hovor. žart: urobiť niečo zo š-u;

  robiť š-y špásovať

  s ním nie je š. všetko berie vážne;
  s tým nie sú š-y je to nebezpečné;
  to je drahý š. je to drahé;
  každý š. niečo stojí za všetko sa musí platiť;

 • spása -y ž.

  1. vyslobodenie z ťažkého položenia, záchrana: hľadať s-u (u niekoho);
  čakať ako na s-u netrpezlivo

  2. náb. záchrana človeka, duše pre večný život, spasenie;

 • nedok. spásať -a

 • spasenie -ia s. spása (význ. 1, 2): večné s., s. duše

 • špásik -a m. zdrob. expr.

 • spasiť dok.

  1. kniž. vyslobodiť z ťažkého položenia, zachrániť: s-l ho pred skazou

  2. náb. zaistiť spásu

  3. expr. pomôcť, prospieť: tých pár dní ťa nes-í

  expr. robiť o dušu s-enú a) horlivo b) rýchlo

  // spasiť sa

  1. expr. zachrániť sa: s. sa útekom

  2. náb. dosiahnuť večný život

 • spasiteľ -a mn. -ia m. kniž. kto prináša spásu, záchranca: stať sa s-om chudobných;
  náb. Spasiteľ (sveta) Ježiš Kristus, Vykupiteľ;

 • spasiteľnosť -i ž.

 • spasiteľný príd. prinášajúci spásu, spásny: s-á myšlienka;
  náb. s-á viera;

 • spasiteľský príd.: s-á úloha;

  spasiteľsky prísl.

 • spásny príd.: s-a myšlienka

 • spásonosne prísl.;

 • spásonosnosť -i ž.

 • spásonosný príd. kniž. prinášajúci spásu, spásny: s-á myšlienka;

 • špásovať nedok. hovor. žartovať (význ. 1, 2)

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV