Význam slova "sp��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 91 výsledkov (1 strana)

 • spáč -a m.

  1. spiaci tvor: budiť s-a, hukot ruší s-ov

  2. spachtoš: nepolepšiteľný s.;

 • spáchať -a dok.

  1. vykonať (niečo zlé al. nedovolené), dopustiť sa: s. násilie, s. trestný čin, s. samovraždu, s-ná krivda;
  s. hriech

  2. hovor. expr. vytvoriť (význ. 1), zostaviť: tie verše s-l priateľ;
  kto s-l ten program?

 • spáčka -y -čok ž.

 • spádnica -e -nic ž. odb. myslená čiara v smere najväčšieho sklonu terénu

 • spádovisko -a -vísk s. žel. naklonená plocha na spúšťanie vagónov

 • spádový príd. k 2: s-é koryto;
  s-á obec v kt. sa sústreďuje št. správa, služby ap. pre okolité obce;
  s-á nemocnica pre okolité obce

 • spájací príd. určený na spájanie, spojovací: s. prvok, podklad, steh;
  gram. s. výraz kt. má funkciu spojky (napr. opyt. zám.)

 • spájadlo -a -diel s. spojivo: plastové, cementové s.;
  s. deja

 • nedok. spájať -a, spojovať

  // spojiť sa

  1. zlúčiť sa, splynúť: hlasy sa s-li s hukotom motora

  2. nadviazať styk, kontakt: veliteľ sa s-l s raneným, dedinčania sa s-li s partizánmi

  3. uzavrieť spojenectvo: s. sa proti nepriateľovi, s. sa do koalície

  4. dostať sa do súvislosti: dávna udalosť sa jej s-la s dneškom;

 • nedok. spájať sa, spojovať sa

 • spájka -y -jok ž. zliatina použ. ako prídavný materiál na spájkovanie: tvrdá, mäkká s., hliníková s.;

 • spájkovač -a m. kto spájkuje

 • spájkovací príd. určený na spájkovanie: s. cín, s-ia lampa

 • spájkovačka -y -čiek ž. prístroj na spájkovanie: ručná, prenosná, elektrická s.

 • spájkovať nedok. pomocou spájky robiť nerozoberateľné spoje kovových predmetov: s. súčiastky

 • spájkový príd.: s. materiál

 • spálenina -y -nín ž.

  1. popálenina: mať na tvári s-y

  2. niečo spálené: páchnuť s-ou

 • spálenisko -a -nísk s. zhorenisko: zápach s-a

 • spáliť -i -ľ! dok.

  1. zničiť ohňom al. žiarom: s. papier, odpad;
  dedina s-ená do tla;
  hovor. dať sa s. po smrti spopolniť

  2. pálením spotrebovať (na teplo, svetlo ap.): s. zásoby nafty, s. všetky kahance

  3. účinkom tepla, mrazu, exhalátov ap. poškodiť, znehodnotiť: s. mäso, s-ené chryzantémy, hnojivo s-lo porast

  4. popáliť (význ. 2): s. si jazyk, pery

  5. upáliť (význ. 1): s. niekoho zaživa

  6. publ. premárniť (istú výhodu): s. pokutový kop, šancu

  s. za sebou všetky mosty a) znemožniť si návrat b) zničiť dôkazy, stopy;
  mráz žihľavu nes-i;
  s. si prsty zasiahnutím do niečoho si spôsobiť ťažkosti;

 • spáliteľný príd. kt. sa dá spáliť: ťažko s-á zmes

 • spálňa -e ž.

  1. miestnosť určená na spanie: detská s.

  2. nábytok do nej: svetlá, tmavá s.;

 • spálnička -y -čiek ž. zdrob.

 • spálňový príd.;

 • spánkový1 príd.

  spánkový2 príd.: anat. s-á kosť

 • spánok1 -nku m. útlm činnosti organizmu, kt. ho chráni pred vyčerpaním, spanie: slabý, hlboký, ťažký s.;
  zimný s. zníženie činnosti organizmu niekt. zvierat a rastlín v zime;
  prebrať sa zo s-u

  expr. spať s-om spravodlivých a) dobre b) byť mŕtvy;

  spánok2 -nku obyč. mn. m. časť hlavy po bokoch čela, sluchy: udrieť sa do s-u, šediny na s-och;

 • spánombohom

  I. cit.

  1. hovor. zbohom: s., zostaňte zdraví

  2. vyj. súhlas, rezignáciu: chceš byť futbalistom, s.

  expr. no s. vyj. iróniu

  II. prísl. expr. preč: choďte si s.!

 • spása -y ž.

  1. vyslobodenie z ťažkého položenia, záchrana: hľadať s-u (u niekoho);
  čakať ako na s-u netrpezlivo

  2. náb. záchrana človeka, duše pre večný život, spasenie;

 • nedok. spásať -a

 • spásny príd.: s-a myšlienka

 • spásonosne prísl.;

 • spásonosnosť -i ž.

 • spásonosný príd. kniž. prinášajúci spásu, spásny: s-á myšlienka;

 • spásť spasie spasú dok.

  1. pasením spotrebovať, vypásť: s. ďatelinu;

  2. pasením zbaviť porastu, vypásť: s. lúku;

 • späť prísl.

  1. na pôv. miesto al. do pôv. stavu, naspäť, nazad, spiatky: položiť knihu s., ísť ta a s., cesta s.

  2. do minulosti: vrátiť sa o rok s.

  to je krok s. návrat k horšiemu

 • spätiť dok. prudko, náhle zastaviť, zavrátiť: s. bežiaceho;
  s. ovce

  // spätiť sa prudko sa zastaviť, cúvnuť: žrebec sa pred prekážkou s-l

 • spätkovať nedok. expr.

  1. cúvať (význ. 1): s. pár krokov, s. na svoje miesto

  2. zdráhať sa, váhať: s. pred rozhodnutím

 • spätne prísl.: s. pôsobiť na diváka

 • spätný príd. smerujúci späť: s. pohyb;
  vyplatiť dôchodok so s-ou platnosťou;
  s. pohľad retrospektívny;
  s-é zrkadlo v kt. vodič vidí za seba;
  s-á väzba a) odb. spojenie prvkov nejakého systému, pri kt. tieto prvky vzájomne na seba pôsobia b) publ. vzájomne pôsobiaci opravný činiteľ;

 • späto prísl.;

 • spätosť -i ž.: s. školy so životom, s. jazyka s. myslením

 • spätý príd. úzko zviazaný istým (vnútorným) vzťahom, tesne súvisiaci: byť nerozlučne s. s prírodou;
  veda s-á s praxou;

 • nedok. spávať -a

  expr. duša chodí doňho s. je slabý, chorý

 • nedok. spíjať sa -a;

 • opak. spíjavať sa -a

 • spíker, pôv. pís. speaker -kera/-kra m. hlásateľ (význ. 2): televízny s.;

 • spíkerka -y -riek ž.;

 • spíkerský príd.;

  spíkersky prísl.

 • spíliť -i -ľ! dok. pílením odrezať: s. bučky, s-ené stromy;

 • spínač -a m. elektrotech. mechanizmus na zapínanie a vypínanie elektr. obvodu: samočinný, časový s.;

 • spínací príd. určený na spínanie: s. špendlík, s-ia sústava;
  s-ie hodiny vybavené spínačom

 • spínačka -y -čiek ž. zapínadlo zapínané vtlačením hornej časti do spodnej, patent(ka);

 • spínačkový príd.: s-é zapínanie

 • spínačový príd.

 • spínadlo -a -diel s. spona, sponka: bronzové s.

 • nedok. spínať sa, zopínať sa

 • nedok. spínať, zopínať -a

  // zopnúť sa, zopäť sa

  1. (o rukách) spojiť sa dlaňami, skrížením prstov: ruky sa z-li k prosbe

  2. vzopnúť sa, vzopäť sa: kôň sa z-ol;

 • spísať -še -šu dok.

  1. urobiť súpis: s. pôdu, s. inventár budovy

  2. písomne zostaviť: s. záznam o nehode, s. protokol, obžalobu

  3. napísať (lit. spôsobom): s. kroniku obce, súboru;

 • spískať -a dok. expr. pripraviť (význ. 1), zosnovať (niečo nepríjemné, nevhodné ap.): tú návštevu si s-la ty

 • spľasnúť -e -ú -sol, spľasknúť -e -ú -kol dok.

  1. (o plnom, nafúknutom ap. predmete) naraz zmenšiť objem, scvrknúť sa: balóniky s-li;
  s-tá lopta;
  s. ako (mydlová) bublina i pren. stratiť dôležitosť

  2. s. rukami, dlaňami prudko dať dovedna i fraz. (nad niekým, niečím) veľmi sa začudovať

  expr. s-l mu hrebeň stratil sebavedomie

 • nedok. spĺňať -a

  // splniť sa stať sa skutočnosťou: nádeje sa jej s-li;
  moje slová sa s-li mal som pravdu;

 • nedok. spĺňať sa

 • spôsob -u m.

  1. postup, ktorým sa niečo deje, prejavuje: nový s. stavby, zmýšľania;
  (je to) jediný možný s., ako si pomôcť;
  istým s-om, na istý s.;
  tým s-om tak

  2. druh nejakého deja, stavu, ráz, podoba, charakter: konzumný s. života;
  upraviť jedlo na rozličný s.;
  gram.: príslovka s-u, príslovkové určenie s-u;
  (slovesný) s. gram. kategória, kt. vyj., že realizácia (prísudkového) deja sa podáva ako skutočná (oznam. s.), možná (podm. s.) al. požadovaná (rozk. s.)

  3. obyč. mn. správanie sa, vystupovanie, zvyklosti, mravy: mať jemné, zlé s-y;
  nemá s-y nevie sa správať

  svojím s-om charakteristicky pre niekoho, niečo;

 • spôsobilo prísl.;

 • spôsobilosť -i ž.: odborná s., technická s. vozidla

 • spôsobilý príd. kniž. kt. má potrebné predpoklady, schopný, uspôsobený, súci: zdravotne, pracovne s. človek;
  nie je s. na ťažkú prácu;

 • spôsobiť dok. stať sa pôvodcom, príčinou niečoho, zapríčiniť, urobiť: s. radosť;
  s. škodu, smrť;

 • spôsobne prísl.: s. sedieť, jesť;

 • spôsobnosť -i ž.

 • spôsobný príd. kniž. (dobre) vychovaný, slušný; svedčiaci o tom: s-é deti;
  s-é správanie;

 • nedok. spôsobovať

 • spôsobový príd.: gram. s. vzťah modálny

 • nedok. spŕchať -a

 • spŕchnuť -e -u -chol dok.

  1. (o daždi) (slabo) popršať: s-l tichý dážď;
  neos. v noci s-lo

  2. spadnúť v čiastočkách (ako dážď); (p)opadať, opŕchnuť: lístie, ihličie s-lo;

 • spŕška -y -šok ž. prudký krátky dážď, prehánka;

 • spúšť2 -e ž. kniž. spustošenie, skaza, pohroma: víchrica spôsobila s.

  spúšť1 -e ž. mechanizmus, ktorým sa niečo uvádza do činnosti: s. revolvera, stisnúť, stlačiť s. (na zbrani, fot. aparáte);

 • spústa -y spúst ž. subšt. hŕba, kopa, hromada

 • spúšťač -a m. tech. mechanizmus na spúšťanie strojov, motorov ap., štartér: riadiaci s.

 • spúšťací príd.

  1. určený na spúšťanie (stroja ap.): s. mechanizmus

  2. zariadený na spúšťanie: s. most padací

 • spúšťadlo -a -diel s. žľab na spúšťanie dreva

 • nedok. spúšťať -a

  // spustiť sa

  1. pohnúť sa, dostať sa nižšie (vlastnou váhou): s. sa zo stromu, na lyžiach, lietadlo sa s-lo (nižšie);
  s. sa do doliny zísť;
  s. sa na kolená;

  2. začať padať, tiecť ap., pustiť sa: s-l sa dážď

  3. hovor. spoľahnúť sa, znechať sa: vo všetkom sa s-í na mňa

  4. vzdať sa (význ. 2), zanechať, opustiť, zriecť sa: s-l sa roboty, nes. sa svojich zásad

  5. hovor. (mravne) upadnúť, klesnúť: chlapec sa v zlej spoločnosti s-l;

 • nedok. spúšťať sa

 • spúšťový príd.

 • spútať -a, sputnaťdok.

  1. dať do pút, poviazať: s. ruky, s. zlodeja, s. koňa povrazmi;

  2. kniž. pripútať (význ. 2), spojiť: sú s-ní láskou, príbuzenstvom

  3. kniž. ovládnuť (význ. 1, 2), skrotiť: s. živly, fantáziu;

 • nedok. spútavať -a, sputnávať -a

 • spýtať sa -a dok. dať otázku, opýtať sa: s-l sa ho na zdravie;
  s-l sa, ako sa má;
  čí si? s-l sa;

 • spýtavo prísl.

 • spýtavý príd. spytujúci sa, skúmavý: s. pohľad, hľadel naňho s-m zrakom;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ã tr, úvod, slu, nov, kríž, poc, d, dj, drp, cj1, ksp, kxp, zri, sda, vsp
Slovník skratiek: e414, psr, hnt, cvf, oup, ante christum, at, cct, ph, ks, eg, t ã, udz, ddb, pa
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV