Význam slova "slo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 86 výsledkov (1 strana)

 • sloboda -y -bôd ž.

  1. možnosť voľne sa rozhodovať, prejavovať voľnosť ap.: osobná s., s. myslenia, právo na s-u

  2. nezávislosť (národa al. štátu): vytúžená s., bojovník za s-u

  3. voľnosť v pohybe, v mieste pohybu ap.: pocit s-y, prepustiť väzňa na s-u;
  práv. odňatie s-y

  4. hovor. stav toho, kto nie je viazaný manželstvom: smútiť za s-ou;
  nechce sa zriecť s-y

  5. obdobie bezstarostnosti a voľnosti: chvíle chlapčenskej s-y;

 • slobodáreň -rne ž. ubytovňa pre slobodných;

 • slobodárenský príd.: s-é ubytovanie

 • slobodienka -y -nok ž. zdrob. expr.

 • slobodne prísl. podľa vlastnej vôle, nezávisle: s. žiť, pracovať, zmýšľať;

 • slobodnícky príd.

 • slobodník -a mn. -ci m. najnižší st. poddôstojníckej voj. hodnosti;

 • slobodno vetná prísl.: s. hovoriť, nes. mlčať

 • slobodný príd.

  1. kt. má možnosť voľne sa rozhodovať, konať ap., voľný: s. človek, občan

  2. nezávislý: s. národ, štát, s-é mesto

  3. neviazaný prekážkami, obmedzeniami, nehatený: s. rozvoj, s. umelec, s-é povolanie, s-á diskusia

  4. kt. je na slobode: väzni sú už s-í

  5. neženatý al. nevydatá: s. muž;
  s-á matka s nemanželským dieťaťom

  6. hist. majúci občianske práva a výhody: s-í obyvatelia mesta, op. poddaní;

 • slobodomurár -a m. stúpenec slobodomurárstva;

 • slobodomurársky príd.

 • slobodomurárstvo -a -tiev s. kozmopolitické spoločensko-etické hnutie vzniknuté v 18. stor. v Anglicku;

 • slobodomyseľne prísl.;

 • slobodomyseľnosť -i ž.

 • slobodomyseľný príd. liberálny (význ. 2): s. politik;

 • slobodymilovnosť -i ž.

 • slobodymilovný príd. kniž. kt. má rád slobodu: s. človek, s-á krajina;

 • slogan -u m. vtipné náborové heslo: reklamný, obchodný s.;

 • sloganový príd.

 • sloh -u m.

  1. súhrn (umel.) prostriedkov charakteristických pre isté obdobie al. jednotlivca, (umel.) smer: hudobný, gotický s.;
  Suchoňov s.

  2. štýl (význ. 3): obrazný, konverzačný s.;
  s. listu;
  hodina s-u;

 • sloha -y slôh ž. uzavretá význ., príp. aj syntaktická jednotka zložená z viac veršov, strofa

 • šlohnúť -e -ú -hol dok. subšt. ukradnúť: š. knihu, peniaze

 • slohovať nedok. štylizovať (význ. 1): nevie dobre s.

 • slohovo prísl.: s. čistá práca

 • slohový príd.: s. nábytok;
  s. postup;
  s-á úloha;

 • sloj -a m. vrstva (úžitkového) nerastu: uhoľný s., hrúbka s-a;

 • slojový príd.

 • slon -a mn. N a A -y m. najväčšie suchozemské zviera s chobotom a klami, zool. Elephas

  chodiť ako s. medzi porcelánom byť neohrabaný, nemotorný;

 • sloní príd.: s-ia koža, s. chobot;

 • slonica -e -níc ž.;

 • sloníča -aťa mn. -ence/-atá -čeniec/-čat s. slonie mláďa

 • sloník -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • slonovina -y ž. žltkastá tvrdá látka zo sloních klov, slonová kosť;

 • slonovinový príd.: s. svietnik, s-á spona

 • slonový príd.: s-á kosť;

 • slopať -e -ú nedok.

  1. (o zvieratách) piť (význ. 1): pes s-e vodu

  2. hrub. nemierne piť alkoholické nápoje, chľastať, opíjať sa: s. celý deň

 • slovakista -u m. odborník v slovakistike; učiteľ al. poslucháč slovakistiky;

 • slovakistický príd.

 • slovakistika -y ž. vedný odbor zaoberajúci sa sloven. jazykom, literatúrou a históriou;

 • slovakistka -y -tiek ž.;

 • slovakizácia -ie ž. poslovenčovanie, poslovenčenie;

 • slovakizačný príd.: s. prúd, s-é zámery

 • slovakizmus -mu m. lingv. sloven. jazykový prvok v inom jazyku

 • slovakofil -a mn. -i/-ovia m. milovník Slovákov a všetkého slovenského;

 • slovakofilský príd.;

 • slovakofilstvo -a s.

 • slovančina -y ž.

  1. niekt. slovanský jazyk

  2. praslovančina

 • slovanofil -a mn. -i/-ovia m. milovník Slovanov a všetkého slovanského;

 • slovanofilský príd.: s-é myšlienky;

 • slovanofilstvo -a s.

 • slovanskosť -i ž.

 • slovanský príd. k Slovan: s-é národy, jazyky, s-á vzájomnosť;

 • slovenčina -y ž. slovenský jazyk; ako vyučovací predmet i slovenská literatúra: spisovná s., Štúrova s., preložiť do s-y;
  známka zo s-y

 • slovenčinár -a m. odborník v slovenčine; učiteľ al. poslucháč slovenčiny; slovakista;

 • slovenčinárka -y -rok ž.;

 • slovenčinársky príd.

 • slovensko-český príd. slovenský a český; vyjadrujúci vzájomnosť vo veciach týkajúcich sa Slovákov a Čechov: s. slovník, s-é vzťahy

 • slovenskosť -i ž.

 • slovenský príd. k Slovák, Slovensko: s. jazyk, národ;
  S-á republika, S-á národná rada, S-á národná strana, S-á filharmónia;
  s. folklór;

  slovensky prísl.: hovoriť (po) s., s. cítiaci človek;

 • slovesnosť -i ž. umelá al. ľud. lit. tvorba: ľudová s.

 • slovesný1 príd. týkajúci sa slovesnosti: s-á tvorba, s-é umenie

  slovesný2 príd.: s. prísudok, s-é podstatné meno

 • sloveso -a -vies s. lingv. ohybné slovo vyjadrujúce dej: dokonavé, pomocné, predponové s.;

 • slovičkáriť -i nedok. hovor. hrať sa so slovami; bezobsažne hovoriť, tárať: prázdne s-enie

 • slovinčina -y ž. slovinský jazyk

 • slovinský príd. k Slovinec, Slovinsko: s. národ, s-á reč;

  slovinsky prísl.: hovoriť (po) s.

 • slovko -a -viek, slovce -a -viec, slovíčko -a -čok s.

  1. zdrob. expr. k 1, 2: počúval každé s.;
  povedať s-ko na vysvetlenie

  2. obyč. slovíčka jednotlivé slová pri učení cudzieho jazyka: nemecké, francúzske s-a;
  učiť sa s-a

  zájsť na s-íčko na krátky rozhovor;
  neujde mu ani s-íčko nič

 • slovníček -čka m. zdrob. k 1: vreckový s.

 • slovník -a m.

  1. súhrnné spracovanie a obyč. abecedné usporiadanie slovnej zásoby al. informácií z jednotlivých odborov v kniž. príručke: jednozväzkový, prekladový, frazeologický s., s. cudzích slov;
  náučné, terminologické s-y, s. spisovateľov;
  pozrieť sa do s-a

  2. slovná zásoba, lexika: vývin s-a, bohatý Hviezdoslavov s., obraznosť s-a;

 • slovnikár -a m. kto sa zaoberá tvorbou slovníka, lexikograf;

 • slovnikárka -y -rok ž.;

 • slovnikársky príd.: s-a práca;

 • slovnikárstvo -a s. lexikografia

 • slovníkový príd.: s-é usporiadanie, s-é bohatstvo;

 • slovnodruhovo prísl.

 • slovnodruhový príd. týkajúci sa slovných druhov;

 • slovný príd.: s. zvrat, rozbor, s-á zásoba, s-é spojenie;

 • slovo -a slov s.

  1. zákl. jazyková jednotka s ustálenou formou i významom: domáce, prevzaté, nové s.;
  dĺžka, význam, výskyt s-a;
  hľadať vhodné s., neprehovoriť s-a;
  v pravom zmysle s-a;
  spisovné, nárečové s-á

  2. jazykový prejav; hovorenie: písané, hovorené s., s. na úvod;
  príkre, úprimné, povzbudivé s.;
  silné s. odvážny výrok al. prejav;
  prázdne s-á bezobsažná, zbytočná reč;
  povedať dve-tri s-á;
  majster s-a kto zaujímavo hovorí al. píše;
  kultúra s-a starostlivosť o správne vyjadrovanie a písanie;
  mať dar s-a byť výrečný;
  (ne)dostať sa k s-u (ne)môcť prehovoriť al. rozhodovať

  3. sľub, prísľub, uistenie: dať (svoje) čestné s., dodržať s.

  čestné s.! zaverenie, uistenie;
  škoda slov je zbytočné hovoriť;
  mať posledné s. rozhodnúť;
  stratiť s. s niekým porozprávať sa;
  stratiť s. za niekoho prihovoriť sa;
  vrátiť s. zrušiť sľub;
  dať, udeliť s. vyzvať hovoriť;
  urobiť bez s-a poslušne;
  poslúchať na s. ihneď;
  chytať, chytiť, brať, vziať niekoho za s. využívať, využiť, zneužívať, zneužiť jeho výroky;
  to je s. do bitky vážna reč;

 • slovom, dôraznejšie jedným s. čast. uvádza nové vysvetlenie, zhrnutie, skrátka, jednoducho: (jedným) s., sama nepríjemnosť;
  s., pracuje usilovne

 • slovosled -u m. lingv. poradie slov (vo vete): správny, príznakový s.;

 • slovosledový, slovosledný príd.

 • slovotvorne prísl.

 • slovotvorný príd. lingv. týkajúci sa tvorenia slov: s. postup, základ, s-á predpona;

 • slow-fox [sloufoks] -u m. spoloč. tanec pomalšieho tempa; skladba v tomto tempe

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV