Význam slova "skr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 208 výsledkov (2 strán)

 • skr. skrátená podoba slova skratka

 • škrabač -a m. škrabák1 (význ. 1)

 • škrabáčik -a m. zdrob.

 • škrabácky príd. i prísl.

 • škrabadielko -a -lok s. zdrob.

 • škrabadlo -a -diel s. škrabák1 (význ. 1);
  archeol. čepeľovitý nástroj na opracovanie kože, dreva ap.;

 • škrabák2 -a mn. -ci m. hovor. pejor. pisár (význ. 1, 2), úradník; slabý spisovateľ al. novinár;

  škrabák1 -a m.

  1. nástroj na škrabanie, oškrabovanie: železný, lyžicový š., š. na zemiaky, na sneh

  2. skrejper;

 • škrabákový príd.;

 • škrabanec -nca m.

  1. stopa po škrabnutí; ľahké poranenie, poškodenie v podobe ryhy, škrabanina: krvavý š., š. na tvári, na dverách, na aute

  2. obyč. mn. pejor. čarbanica, škrabanina

 • škrabanina -y -nín ž. hovor.

  1. škrabanec (význ. 1), škrabnutie

  2. expr. čarbanica

 • škrabať -e -ú, škriabať -e -u nedok.

  1. rozrušovať povrch niečoho ostrým predmetom, driapať: š. klincom po stene;
  mačka, tŕnie š-e

  2. zbavovať vrchnej časti (šupy ap.), šúpať, olupovať, bieliť: š. zemiaky

  3. ostrým predmetom odstraňovať z povrchu, (z)oškrabovať: š. kôru zo stromu, š. prischnuté jedlo z tanierov

  4. šúchaním (nejakým predmetom, najmä nechtami) odstraňovať svrbľavý pocit: š-l ho na chrbte;
  š. sa v hlave;
  š. sa za uchom i pren. byť v rozpakoch

  5. spôsobovať škrabľavý pocit: golier ho š-e;
  neos. š-e ho v hrdle pociťuje škrabľavú bolesť

  6. šúchaním, trením vydávať zvuk: š. na dvere, na okno

  7. expr. (škaredo) písať, čarbať: š. do zošita

  8. hovor. expr. nasilu brať, driapať: š. spolužiakovi pero z ruky;

 • škrabka -y -biek ž. nástroj na oškrabovanie: drevená, kovová š.;

 • škrabkať nedok. expr. (jemne) škrabať (význ. 1 – 8): š. si bradu, š. psa za uchom;
  š. na okno;
  š. niečo do zošita

 • škrabkový príd.

 • škrabľavo prísl.;

 • škrabľavosť -i ž.

 • škrabľavý príd.

  1. kt. má drsný povrch, drapľavý, škrabavý, op. hladký: š-á bielizeň, š-é ruky

  2. expr. (o hlase) zachrípnutý, chrapľavý, drsný: š. smiech

  3. spôsobujúci (v hrdle) nepríjemný bolestivý pocit, škrabavý: š-á chuť, š. liek;

 • dok. k 1, 4, 6 škrabnúť -e -ú -bol

  // škrabať sa, škriabať sa expr. s námahou ísť hore al. von, driapať sa, liezť, šplhať sa: š. sa na strom, š. sa z vane;

 • škrabnutie -ia s. škrabanec (význ. 1): malé š. na tvári, š. na skle

 • škrabot -u m. škrab(ot)anie: tichý š., š. pera

  robiť š. škrabotať

 • škrabotať -ce -cú -cúc/-tajúc nedok. expr. robiť škrabot, škrabať (význ. 6): š. na dvere

 • skrachovať dok. hovor. utrpieť krach, úpadok: banka s-la;

 • nedok. skracovať

  // skrátiť sa stať sa kratším: noci sa s-li;

 • nedok. skracovať sa

 • skraja

  I. prísl. blízko pri kraji: voda je s. hlboká

  II. predl. s G vyj. miesto, na kraji: chata s. lesa

 • škraňa -e ž. expr. dolná čeľusť so svalstvom: rozbiť si š-u, dostať po š-i

 • nedok. skrápať -a

 • skrášliť -i dok. urobiť krajším, pekným, krásnym, okrášliť: s. si pracovisko;
  s-la sa účesom;

 • nedok. skrášľovať

 • skrásnieť -ie -ejú dok. stať sa krajším, krásnym: mesto s-lo

 • skrat -u m.

  1. spojenie dvoch pólov elektr. zdroja vodivým predmetom s nízkym odporom: skúšobný s.

  2. neželateľné spojenie vzájomne nezlučiteľných myšlienkových postupov ap.: myšlienkový s., s. v uvažovaní;

 • škrata -y -rát ž. expr. mrzká žena, zried. i muž, špata, ohava (obyč. nadávka)

 • skrátene prísl.: povedať príhodu s. stručne

 • skrátenina -y -nín ž. skrátená, zmenšená podoba niečoho: s. románu, referátu

 • skrátený príd. rozsahovo menší, zmenšený: s-á notácia, s-é vydanie;

 • skrátiť -i dok. urobiť kratším, op. predĺžiť: s. šaty, s. termín, s. cestu;

 • skratka -y -tiek ž.

  1. (ustálená) skrátenina slov(a): s. podniku, zoznam s-iek

  2. kondenzované, zhustené vyjadrenie: významotvorná, hudobná s., naznačiť v s-e

  3. hovor. skrátená cesta: s. horou;

  skrátka

  I. prísl. stručne, krátko: hovoriť, vysvetľovať s.

  II. čast. nadväzuje na situáciu a uvádza vysvetlenie, zhrnutie ap.; (jedným) slovom, jednoducho: s., zaujíma ho to;
  s., je to tak

 • skratkovito, skratkovite prísl.;

 • skratkovitosť -i ž.

 • skratkovitý príd. podaný v skratkách, stručný: s-é vyratúvanie, referovanie;

 • skratkový príd.: s-é slovo;
  s-é vyjadrenie;
  s. spoj

 • skratovať dok. i nedok.

  1. vyvol(áv)ať, spôsobiť, spôsobovať skrat: vypínač s-l

  2. spôsobiť, spôsobovať spojenie vzájomne nezlučiteľných myšlienkových postupov: mozog s-uje

 • skratový príd.: s-é konanie neuvážené

 • skrbáľať sa -a, skrbáliť sa -i -ľ! dok. expr. skotúľať sa, spadnúť: s. sa zo schodov

 • škrčať -í -ia nedok. expr.

  1. škŕkať (význ. 1), škvrčať: neos. v žalúdku mu š-lo

  2. chrčať, chripieť, chraptiť: rádio š-í;
  neos. v reproduktore začalo š.

 • skrček, skrčok -čka mn. živ. -ovia, N a A neživ. -y m. expr. nevyvinutý, zakrpatený človek al. iný tvor, krpáň: ty s. nepodarený!

 • skrčenec -nca m. archeol. človek pochovaný v skrčenej polohe

 • skrčiť dok.

  1. krčením pritiahnuť (končatiny): s. ruky;
  s-ené kolená

  2. pokrčiť (význ. 1), skrkvať, zhúžvať: s. noviny;
  s-ená košeľa

  // skrčiť sa

  1. krčením zaujať menej miesta, schúliť sa: s. sa v kúte

  2. vytvoriť záhyby: čelo sa s-lo

 • škrečať -í -ia nedok. škriekať: sojky š-ia;
  expr. hlas š-í do mikrofónu

 • škrečí, škrečací príd.: š-ie sérum

 • škrečok -čka mn. N a A -y m. chrček: chovať š-a;

 • skrehnúť -e -ú -hol dok.

  1. stuhnúť od zimy, mrazu: s-li mu prsty, nohy

  2. stať sa krehkým: betón s-e pri nízkej teplote

 • skrehnuto prísl.;

 • skrehnutosť -i ž.

 • skrehnutý príd. kt. skrehol: s-é údy, telo;

 • skrejper, pôv. pís. scraper -a L -i mn. -y m. stroj na rýpanie a premiestňovanie zeminy, škrabák;

 • skrejperový príd.

 • škrek -u m. škriekanie, škrekot, vresk: š. žiab, opíc;
  expr. š. dieťaťa;
  dať sa do š-u

  robiť š. škriekať

 • škrekľavo prísl.

 • škrekľavý príd.

  1. prenikavo znejúci, škriekavý, jačavý: š. hlas, zvuk

  2. vydávajúci prenikavé zvuky, škriekavý: š-é vtáky, vrany;

 • škrekľúň -a m. expr. škriekajúci človek al. iný tvor

 • škrekot -u m. škriekanie, škrek: š. opíc, žiab;
  expr. š. detí

 • škrekotať -ce -cú -cúc/-tajúc nedok. expr. škriekať, škrečať

 • škrekotavo prísl.

 • škrekotavý príd. škrekľavý, škriekavý;

 • skresať -še -šú dok.

  1. kresaním ubrať: s. dosku

  2. hovor. expr. veľmi skritizovať al. vyhrešiť: s. autora, s. výtržníka

  expr. s. niekomu hrebienok obmedziť ho

 • skreslene prísl.;

 • skreslenosť -i ž.

 • skreslený príd. skresľujúci, nereálny, falošný: s-á informácia, predstava, s. záver;

 • skresliť dok. podať al. zachytiť odchodne od skutočnosti: mikrofón s-í hlas;
  s. údaje, s. skutočnosť;

 • nedok. skresľovať

 • škriabavo, škrabavo prísl.;

 • škriabavosť, škrabavosť -i ž.

 • škriabavý, škrabavý príd. škrabľavý (význ. 1 – 3), drsný: š. šál, š. pocit v hrdle;

 • škriatok -tka mn. -ovia/-y m.

  1. v rozprávkach malý tvor, kt. vystrája rozlič. fígle, zmok, rarášok: lesný, banský š.;
  hovor. tlačiarenský š. (prekvapujúca) tlačová chyba

  2. pejor. nadávka dieťaťu al. malému človeku

 • škridla -y -diel ž. strechová krytina vo forme tabličky, škridlica: cementová š., š. z pálenej hliny;

 • škridlica -e -líc ž. škridla;

 • škridlicový príd.

 • škridlový príd.: š-á strecha

 • škriekať -a nedok. vydávať ostré, prenikavé hrdelné zvuky, škrečať, vrieskať: sojka, opica š-a, žaby š-jú;
  expr. dieťa š-a;

 • opak. škriekavať -a

 • škriekavo prísl.;

 • škriekavosť -i ž.

 • škriekavý príd. škriekajúci, škrekľavý: š. hlas, š-é výkriky;
  š-é vtáky;

 • škriepiť sa -i nedok. vadiť sa, hádať sa, prieť sa, hašteriť sa: š. sa s priateľom, š. sa medzi sebou, š. sa o detailoch

 • škriepivo, škrieplivo prísl.;

 • škriepivosť, škrieplivosť -i ž.

 • škriepivý, škrieplivý príd. škriepny: š. človek;

 • škriepka -y -pok ž. (malicherný) spor (význ. 1, 2), hádka, zvada: drobné, zbytočné š-y, vyvolať š-u, vyhľadávať š-y

 • škriepne prísl.;

 • škriepnosť -i ž.

 • škriepny príd. kt. sa často al. rád škriepi; svedčiaci o tejto vlastnosti; hašterivý, škriep(l)ivý: š. človek, mať š-u povahu;

 • škrieť -ie -ú iba 3. os. nedok. expr. mrzieť, trápiť: neúspech ho š-ie;
  š-lo ho, že nepochodil

 • skríknuť -e -u -kol dok. prenikavo zvolať, vykríknuť: s. od bolesti, od prekvapenia

 • skriňa -e skríň ž.

  1. väčší kus nábytku na úschovu vecí (šiat, potravín ap.): drevená, lakovaná s.

  2. výkladná s. výklad

  3. odb. čo sa podobá skrini: rýchlostná s. kryt prevodov rýchlosti;
  hudobná s.;

 • skríning, pôv. pís. screening -u m. lek. metóda zisťovania začiatočných štádií (vážnych) chorôb v istej skupine obyvateľstva;

 • skríningový príd.

 • skrinka -y -niek ž. zdrob.

  1. k 1, 3: s. na riad, na topánky

  2. kazeta: s. na šperky;
  čierna s.

 • škrípať -e -u -uc/-ajúc -uci/-ajúci nedok.

  1. pri trení vydávať ostrý, nepríjemný zvuk, škripieť, škripotať: brzdy, kolesá š-u, pero š-e, piesok š-e pod nohami

  2. spôsobovať ostrý, nepríjemný zvuk, škripieť, škripotať: š. zubami;
  expr. š. na husliach prenikavo a falošne hrať

  3. hovor. expr. byť v neporiadku, nedariť sa, viaznuť: niekde to š-e, v manželstve niečo š-e

 • škrípavo prísl.

 • škrípavý príd. škrípajúci, škripľavý: š. hlas, zvuk;

 • škripcový príd.

 • škripec -pca m.

  1. hovor. kladka

  2. stredoveký mučiaci nástroj

  natiahnuť niekoho na š.;
  expr. kričí, akoby ho na š. ťahali veľmi;

 • škripieť -í -ia nedok. škrípať, škripotať: píla š-í

 • škripľavo príd.

 • škripľavý príd. škrípavý;

 • škripot -u m. škrípanie: š. bŕzd, zubov, š. štrku

 • škripotať -ce -cú -cúc/-tajúc nedok. trocha expr. škrípať

 • škripotavo prísl.

 • škripotavý príd. škrípajúci, škrípavý;

 • skriptá skrípt s. pomn. rozmnožené učebné texty (pre vysokoškolákov)

 • skritizovať dok. ku kritizovať

 • skriviť dok. pokriviť (význ. 1), ohnúť: s. blatník, klinec, plech;

  // skriviť sa: klinec sa s-l

  ani → vlas, vlások na hlave sa mu nes-í

 • skrivodlivo prísl.;

 • skrivodlivosť -i ž.

 • skrivodlivý príd. kniž. nespravodlivý: s. zákon;

 • skrížiť -i dok.

  1. preložiť krížom cez seba: s. nohy, brvná, tehly

  2. prekaziť niečo, zabrániť niečomu: s. cestu, s. plány, zámery

  3. krížením vypestovať nový druh: s. raž a pšenicu

  s. zbrane stretnúť sa v boji

  // skrížiť sa dok.

  1. krížom sa vzájomne preniknúť, stretnúť sa: pohľady sa im s-li, blesky sa s-li

  2. pomiešať sa (o dvoch štruktúrach): jazyky sa s-li

 • škrk cit. napodobňuje zvuk trhaného papiera al. látky

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ueh, ����cha��, seq, re, sbj, plb, nh, epo, nt, ltr, �� ata, sos, tvu, uss, rkj
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV