Význam slova "sk" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 691 výsledkov (6 strán)

 • Sk zn. slovenská koruna (jednotka meny a platidlo v Slovenskej republike)

 • skackať nedok. expr. poskakovať (význ. 1), skákať: s. na jednej nohe

 • skackavo prísl.

 • skackavý príd. expr. poskakujúci: s. vtáčik;

 • skade, expr. i skadeže zám. opyt. príslov. odkiaľ, skadiaľ: s. idete? neviem, s. to máš

 • skaderuka-skadenoha neskl. m. i ž. pejor. privandrovanec, pobehaj; niktoš

 • skadiaľ, expr. i skadiaľže zám. opyt. príslov. odkiaľ (význ. 1, 2), skade

 • skafander -dra L -i mn. -e m. vzduchotesný odev (kozmonautov, potápačov ap.)

 • nedok. skákať -če -ču

 • skákavo prísl.

 • skákavý príd.

  1. kt. skáče: s. hmyz, s-á strela

  2. vykonávaný skokmi: s. pohyb;

 • skala -y skál ž.

  1. súvislý kamenný masív, bralo: strmá s., tvrdý ani s.

  2. kameň (význ. 1): okrúhla s., hádzať s-y

  byť ako s. a) pevný b) necitlivý;
  s-y by mohol lámať je silák;

 • škála -y škál ž. stupnica (význ. 2), rozpätie: farebná, hlasová š., š. zvukov;

 • skalica -e -líc ž. síran niekt. kovov: modrá, zelená s.

 • skaličiť dok. expr. zmrzačiť, dokaličiť: s. človeka, s-ené telo;

 • skálie -ia Ls. hromad. veľa drobnejších skál, kamenie: hŕby s-ia na ceste

 • skalisko -a -lísk s., N a A jedn. i ž. zvel.

 • skaliť -ľ! dok.

  1. urobiť kalným, zakaliť: s. vodu

  2. narušiť, pokaziť: s. priateľstvo, radosť

  // skaliť sa

  1. stať sa kalným: víno sa s-í

  2. narušiť sa, pokaziť sa: nálada sa s-la

 • skalka -y -liek ž.

  1. zdrob. ku skala (význ. 2)

  2. alpínka;

 • skalnatý príd. obsahujúci veľa skál: s. chodník, s-á pôda

 • skalnica -e -níc ž. rastlina rastúca v kamenistých pôdach, bot. Sempervivum

 • skalnička -y -čiek ž. alpínka

 • skalný

  I. príd.

  1. ku skala: s. útes;
  s-é kresby;
  s. chodník skalnatý; v odb. názvoch bližšie určuje druh: zool. orol s. Aquila chrysaetos;
  bot. fialka s-á

  2. expr. verný (význ. 1), vytrvalý, pevný: s. fanúšik klubu

  II. skalný m. expr. vytrvalý prívrženec športu, klubu ap.

 • skalolezec -zca m. športovec lezúci po cvičných skalách na čas;

 • skalolezecký príd.;

 • skalolezectvo -a s. lezecká šport. disciplína

 • skalolezkyňa -e -kýň ž.;

 • skalopevne prísl.: s. veriť;

 • skalopevnosť -i ž.

 • skalopevný príd. veľmi pevný: s-é presvedčenie, s-á viera;

 • škálový príd.

 • skalp -u m. koža s vlasmi stiahnutá z hlavy porazeného nepriateľa (v min. trofej Indiánov): pren. expr. získať niečí s. poraziť ho (obyč. v športe)

 • skalpel -a L -i mn. -y m. chirurgický nôž

 • skalpovací príd. určený na skalpovanie: s. nôž

 • skalpovať nedok. i dok. sťahovať, stiahnuť, strhávať, strhnúť z hlavy kožu s vlasmi

 • skamarátiť sa -i dok. spriateliť sa (význ. 1, 2): deti sa s-li

 • skamenenina -y -nín, skamenelina -y -lín ž. zvyšok pravekých rastlín a živočíchov premenený na nerast

 • skamenieť -ie -ejú dok.

  1. zmeniť sa na kameň: cement vo vlhku s-ie;
  s-ená malta

  2. expr. stať sa nehybným: s. od údivu;
  stáť ako s-ený

 • skampolo -a -pol s. šport. pleteninové tričko: pestré s.

 • škamra -y -mier ž. hovor. karpina: vytrieť si š-y

 • škamrať -e -ú nedok. expr.

  1. hundrať (význ. 1, 2), reptať, šomrať: š. si čosi pre seba, žalostne š.

  2. prosiť (význ. 1), modlikať, drankať: š. o korunu

  3. i škamriť zle, slabo horieť, mihotať, blikať, sliepňať: sviečka, žiarovka š-la

 • škamravo prísl. k 2, 3: š. svietiť

 • škamravý príd.

  1. hovor. karpavý: š-é oči

  2. expr. hundravý, šomravý, frflavý, dudravý

  3. expr. mihotavý, blikavý, sliepňajúci: š-é svetlo, š-á žiarovka;

 • škandál -u L -e mn. -y m. verejné pohoršenie, verejná hanba: rodinný, politický š., vyvolať š.;
  to je š.! vyjadrenie pohoršenia;

 • škandálik -a m. zdrob. expr.

 • škandalizovať nedok. hovor. verejne haniť, osočovať; vyvolávať škandál: š. partnera diskusie;
  stále musí š.

 • škandálne, škandalózne prísl.: š. sa správať;

 • škandálny, škandalózny príd.: š-a scéna, situácia, š-e vystúpenie;

 • skandovať nedok.

  1. rytmicky a dôrazne prednášať, vyvolávať: s. heslá, pokriky

  2. prednášať časomernú poéziu: s. hexameter

 • skántriť -i dok. expr. zabiť (význ. 1), zničiť: s. človeka;
  s. celý majetok

 • skanzen -a/-u m. múzeum vo voľnej prírode sústreďujúce ľud. materiálnu kultúru, stavby ap.;

 • skanzenový príd.

 • skapať -e -ú -tý/-ný dok.

  1. zmiznúť (význ. 1, 3), stratiť sa: s-li mu peniaze, sneh s-l

  2. zdochnúť, expr. zomrieť: kôň s-l, s. od hladu, s. od bolesti;
  hovor. expr. celý je s-tý zničený, vysilený;

 • nedok. k 2 skapínať -a

 • škapuliar -a L -i mn. -e m.

  1. obyč. súkenný amulet so zašitou modlitbou

  2. cirk. časť mníšskeho rúcha zo širokého pása látky s otvorom na pretiahnutie cez hlavu;

 • škapuliarový príd.

 • škára -y škár ž. úzky otvor, štrbina; trhlina, puklina: š. v plote, medzi panelmi;
  pozapchávať š-y;

 • skárať -a, skarhať dok. expr. potrestať, pokarhať: aby, bodaj ťa boh, parom, čert s-l preklínanie

 • škarediť nedok. expr. robiť škaredým, špatiť, hyzdiť: š. tvár čačkami

  // škarediť sa mračiť sa, zazerať

 • škaredo prísl.;

 • škaredosť -i ž.

 • škaredý príd.

  1. na vzhľad nepekný, špatný, mrzký, ošklivý, op. pekný: š-á tvár, š-é šaty;
  hovor. Š-á streda Popolcová streda

  2. expr. vzbudzujúci nepríjemný pocit, nepríjemný; zlý: š. sen, š-é počasie;
  š-á rana nebezpečná

  3. hovor. neslušný, hrubý: š-é slová

  expr. š. ako čert, ako noc veľmi;

 • skarikovať dok. urobiť karikatúru, zosmiešniť

 • škárka -y -rok, škárička, škáročka -y -čiek ž. zdrob.

 • škarnicľa -e -cieľ/-clí ž. hovor. zastaráv. papierové vrecko; škatuľa

 • škárovačka -y -čiek ž. murárske náradie na zatieranie škár

 • škárovať nedok. zatierať škáry v stene, v múre

 • skartácia, škartácia -ie ž. admin. vyraďovanie spisov;

 • skartačný, škartačný príd.: s-é predpisy

 • skartovať, škartovať nedok. admin. vyraďovať spisy

 • nedok. skášať -a

 • skatalogizovať dok. urobiť katalóg, zapísať do katalógu

 • škatuľa -e -túľ ž.

  1. obal pevného tvaru, schránka: papierová, lepenková, drevená, plechová š., š. keksov

  2. expr., obyč. pejor. niečo tvarom podobné tomuto obalu, napr. auto, dom ap.;

 • škatuľka -y -liek ž. zdrob.: zápalková š., š. cigariet

  expr. byť ako zo š-y čisto, vkusne upravený;

 • škatuľkovať nedok. hovor. rozdeľovať (význ. 3), zaraďovať, triediť (obyč. neprimerane, násilne): š. ľudí

 • škatuľkovitý príd. majúci tvar škatule

 • škatuľkový príd.;

 • škatuľôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • škatuľový príd.: š. kondenzátor, vypínač;
  š-é mlieko predávané v škatuli;

 • skaut -a m.

  1. príslušník medzinár. mládežníckej organizácie uplatňujúcej zásady skautingu

  2. hovor. skautská organizácia

  3. publ. kto zisťuje situáciu, stav, možnosti ap.: prišli s-i vyhľadávajúci hokejové talenty;

 • skauting -u m. mládežnícke hnutie pestujúce vzťah k prírode a vychovávajúce k praktickým zručnostiam

 • skautka -y -tiek ž.;

 • skautský príd.: s. tábor, klobúk, s-á šatka

 • skaza -y skáz ž. záhuba, pohroma, zánik: hnať sa do s-y;
  s. sveta

  expr. bodaj si s-u vzal! (mierne) preklínanie

 • skaziť dok. pokaziť (význ. 1 – 3): s. prístroj;
  s. náladu;
  s. dievča

  // skaziť sa: s. sa vplyvom prostredia;
  šunka sa s-la

 • skazonosnosť -i ž.

 • skazonosný príd. kniž. prinášajúci skazu, ničivý: s. vplyv, živel;

 • skeč -u m. div. krátka komická al. satirická scénka: hrať s.;

 • skečový príd.

 • skejt -u hovor. skejtbord

 • skejtbord, pôv. pís. skateboard -u m. (angl.) doska na kolieskach slúžiaca na pohyb po zemi odrážaním sa jednou nohou, koliesková doska;

 • skejtbordista -u m. kto sa pohybuje na skejtborde, pretekár na skejtborde;

 • skejtbordistka -y -tiek ž.

 • skejtbordový príd.

 • skelet -u m. odb.

  1. kostra (význ. 1)

  2. stav. nosná konštrukcia budovy, kostra (význ. 2): betónový, alumíniový s.;

 • skeletový príd.

 • skener, pôv. pís. scanner -a L -i mn. -y m. (angl.) odb. opt. al. elektronický mechanizmus slúžiaci na postupné snímanie údajov a ich ďalšie spracovanie, snímač;

 • skenerový príd.

 • skenovací príd. súvisiaci so skenovaním, určený na skenovanie: inform. s. program

 • skenovať nedok. pracovať so skenerom

 • skepsa -y ž. kniž. nedôvera, pochybovačnosť

 • skepticizmus -mu m.

  1. filoz. smer založený na pochybovaní o možnosti hodnoverného poznania

  2. skepsa: intelektuálsky s.;

 • skeptička -y -čiek ž.;

 • skeptický príd.: s. postoj, s-á povaha;

  skepticky prísl.: s. posudzovať niečo

 • skeptik -a mn. -ci m.

  1. stúpenec skepticizmu

  2. pochybovačný, nedôverčivý človek;

 • škeriť nedok. expr. obyč. v spoj. š. zuby (pri hneve, smiechu ap.) ukazovať, ceriť

  // škeriť sa smiať sa (význ. 1 – 3), uškŕňať sa, vyškierať sa, ceriť sa: š. sa ľuďom do tváre, škodoradostne sa š.;

 • skialpinista -u m. kto pestuje skialpinizmus;

 • skialpinistka -y -tiek ž.

 • skialpinizmus -mu m. šport. disciplína spájajúca horolezectvo so zjazdovým lyžovaním v extrémnych terénoch;

 • skibob -u m. šport. vozidlo so sedadlom na lyži a voľnou lyžou ovládanou kormidlom;

 • skibobový príd.: s-á dráha

 • skibus -u/-a m. špeciálny autobus pre lyžiarov

 • skica, hovor. i škica -e skíc/škíc ž.

  1. prípravný náčrt (zhotovený ceruzou): s. krajiny, budovy

  2. lit. krátka próza, črta

 • skicár -a L -i mn. -e m. zošit na skicovanie, náčrtník

 • skicovať, hovor. i škicovať nedok. robiť skicu, načrtávať: s. námestie, sochu

 • skielko -a -lok, sklíčko -a -čok, skielce -a -lec s. zdrob.

 • skif -u m. šport. loď s párom vesiel pre jedného pretekára

 • skín -a m. hovor. príslušník hnutia skinhed

 • skinhed, pôv. pís. skinhead -u m. neživ. (angl.) hnutie mladých ľudí vyznačujúcich sa krajnými názormi, prejavmi agresivity a demonštrujúcich odmietavý postoj k spoločnosti nápadným oblečením a vyholenými hlavami;

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: prsia, oponent, vodo, bitunok, fascikel, ohyb, mari, nylon, kilo, kava, nasp, mak, belfast, odist, poniže
Technický slovník: repeater, cia, interpreter, mips, šeď, shr, umts, deg, dim, report, deci, triá, termin, byte, kaä ã
Ekonomický slovník: ata, fkz, sjm, avd, wocx, cín, eib, rvt, pwb, škč, hač, vs, slg, nes, bi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV