Význam slova "se" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 602 výsledkov (6 strán)

 • seansa -y seáns ž. špiritistická schôdzka;

 • sebadisciplína -y ž. ovládanie svojho konania, vôle, prejavov

 • sebadôvera -y ž. dôvera vo vlastné schopnosti, sily, sebaistota: strata s-y, získať s-u

 • sebairónia -ie ž. výsmech seba samého;

 • sebaironický príd.: s. postoj;

  sebaironicky prísl.

 • sebaisto prísl.

 • sebaistota -y ž. sebadôvera, sebavedomie: pocit s-y, nadobudnúť s-u

 • sebaistý príd. kt. si dôveruje, sebavedomý: s-é správanie, konanie;

 • sebaklam -u m. pomýlená predstava o niečom: žiť v s-e

 • sebakontrola -y ž. kontrola seba samého: stratiť s-u

 • sebakritickosť -i ž.

 • sebakritický príd.;

  sebakriticky prísl.;

 • sebakritika -y ž. kritika seba samého: úprimná s.;

 • sebaobetovanie -ia s. kniž. obetovanie seba samého, vlastných záujmov: bezvýhradné s.

 • sebaobmedzovanie -ia s. kniž. obmedzovanie seba samého: princíp s-ia

 • sebaobrana -y ž. obrana seba samého, vlastných záujmov: zraniť niekoho v s-e, povedať niečo na s-u;

 • sebaobranný príd.: s. úder, reflex

 • sebaochrana -y ž. ochrana osoby a majetku vlastnými silami a prostriedkami

 • sebaovládanie -ia s. ovládanie seba samého, sebakontrola: stratiť s.

 • sebapoznanie, sebapoznávanie -ia s. kniž. pozn(áv)anie seba samého

 • sebapozorovanie -ia s. kniž. pozorovanie seba samého, sebaskúmanie, introspekcia

 • sebapreceňovanie -ia s. nekriticky vysoké hodnotenie seba samého

 • sebarealizácia -ie ž. kniž. uplatňovanie seba samého: umelecká s., možnosti s-ie

 • sebareflexia -ie ž. odb. sebapozorovanie a uvažovanie zamerané na pochopenie vlastných činov a ich zákonitostí: nedostatok s-ie, schopnosť s-ie

 • sebaskúmanie -ia s. kniž. sebapozorovanie

 • sebaúcta -y ž. úcta k sebe samému

 • sebaukájanie -ia s. lek. ukájanie pohlavného pudu samým sebou, onánia

 • sebaurčenie -ia s. samourčenie

 • sebauspokojenie, sebauspokojovanie -ia s. spokojnosť so sebou samým: to ho viedlo k s-iu, neupadať do s-ia

 • sebauvedomovanie -ia s. kniž. uvedomovanie si vlastných schopností, predností ap.: proces s-ia národa

 • sebavedome prísl.: s. sa správať

 • sebavedomie -ia s. vedomie vlastnej hodnoty, sebaistota: národné s., nezdravé s., nedostatok s-ia

 • sebavedomý príd. kt. si uvedomuje vlastnú dôležitosť, hodnotu; svedčiaci o sebavedomí: s. človek;
  s-é správanie, s-á odpoveď;

 • sebavýchova -y ž. vychovávanie seba samého: nedostatok s-y

 • sebavzdelanie, sebavzdelávanie -ia s. získ(av)anie vzdelania vlastným pričinením

 • sebazáchova -y ž. úsilie zachovať si život, sebazáchrana: pud s-y

 • sebazáchrana -y ž. sebazáchova: urobiť niečo v s-e

 • sebazapieranie, sebazaprenie -ia s. odriekanie, odrieknutie sa vlastných potrieb, túžob, záujmov: cvičiť sa v s-í;
  pracovať so s-m

 • sebec -bca m. kto hľadí len na vlastný prospech, egoista: meštiacky, bezohľadný s.;

 • sebeckosť -i ž.;

 • sebecký príd.: s. človek, s. záujem;

  sebecky prísl.;

 • sebectvo -a s.

 • seberovný príd. kt. je rovnaký s niekým, rovnocenný: pokladať niekoho za s-ho, cítiť sa ako s.

 • sebestačne prísl.;

 • sebestačnosť -i ž.

 • sebestačný príd. kt. nepotrebuje pomoc iného, nezávislý: hospodársky s. štát, byť s. v potravinách;

 • sebevrah, sebevražda, správ. samovrah, samovražda

 • seč -i ž. kniž. boj (sečnými zbraňami): vojnová, krvavá seč;
  voj. konečná fáza útočného boja

 • secesia -ie ž. umel. smer z konca 19. stor. zdôrazňujúci ozdobnosť;

 • secesný príd.: s-á budova, s-é umenie;

 • šechtár -a L -i mn. -e m. hrotok: drevený, plechový š.;
  nadojiť za š. mlieka

  gazdovať zo šafľa do š-a;

 • šechtárik -a m. zdrob.

 • sečka -y ž. nadrobno narezaný krm pre dobytok: drobná s., rezať s-u;

 • sečkovica -e -víc ž. stroj na rezanie sečky

 • sečkový príd.: s. kôš

  expr. je to (ako) s. neusporiadané, rozhádzané

 • sečnica -e -níc ž. geom. priamka spájajúca dva body krivky

 • sečný príd.

  1. slúžiaci na sekanie: s-á zbraň

  2. spôsobený seknutím: s-á rana, s. úder

 • sed -u m. sedacia poloha tela: pevný s. (jazdca);
  tel. cvik v s-e

 • šeď -e ž. kniž. sivá farba

 • sedací príd. určený na sedenie: s-ia súprava, s-ia časť tela;
  s. kúpeľ pri kt. sa sedí;
  anat. s. nerv

 • sedačka -y -čiek ž.

  1. súčasť nábytku na sedenie (obyč. bez operadla)

  2. sedadlo na lanovkách a výťahoch

  3. sedadielko pre malé deti, kt. sa pripevňuje na zadnom sedadle auta, používa pri turistike ap.;

 • sedačkový príd.: s-á lanovka

 • sedadielko -a -lok s. zdrob.

 • sedadlo -a -diel s. predmet na sedenie: predné, zadné s-á auta;
  sklápacie s.;

 • sedadlový príd.;

 • sedan -a/-u m. uzavretý štvordverový najmenej štvormiestny os. automobil

 • sedatívne prísl.: pôsobiť s.

 • sedatívny príd.: s. účinok tabletky;

 • sedatívum -va -tív obyč. mn. s. farm. upokojujúci liek;

 • opak. sedávať -a

 • sedavý príd. vykonávaný sediačky, bez väčšieho pohybu: s-é zamestnanie, s-á práca

 • sedem, m. živ. i siedmi -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 7: s. minút, týždňov, korún;
  s. divov sveta staroveké stavby (pyramídy, záhrady ap.)

  držať, mať niečo pod siedmimi zámkami bezpečne schované;
  s. (ne)úrodných rokov čas hojnosti al. nedostatku;
  rozpráv. za siedmimi horami a siedmimi dolinami veľmi ďaleko

 • sedemčlenný príd. zložený zo 7 členov: s. kolektív, rad

 • sedemdenný príd. trvajúci 7 dní, sedemdňový (význ. 1), týždenný: s. zájazd, s-á plavba

 • sedemdesiat, m. živ. i sedemdesiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 70: s. korún, s-i lyžiari

 • sedemdesiatina -y -tin ž. čísl. zlom. sedemdesiata časť celku, 1/70

 • sedemdesiatiny -tin ž. pomn. sedemdesiatka (význ. 3)

 • sedemdesiatka -y -tok ž.

  1. číslo 70

  2. niečo označené číslom 70 (pretekár, kľúč ap.)

  3. vek 70 rokov: mať okolo s-y, oslavovať s-u, dožiť sa s-y

  4. rýchlosť 70 km/hod.: tu je dovolená iba s.

 • sedemdesiatnásobne čísl. nás. príslov.

 • sedemdesiatnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný sedemdesiat ráz;

 • sedemdesiatnička -y -čiek ž.

 • sedemdesiatnik -a mn. -ci m. (približne) sedemdesiatročný človek: svieži s.;

 • sedemdesiatročný príd.

  1. trvajúci 70 rokov: s-é obdobie

  2. 70 rokov starý: s. starec, s-á kniha

 • sedemdesiattisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 70 000;

 • sedemdesiattisícový príd.: s-é mesto, s-á stavba

 • sedemdesiaty čísl. rad. k 70: s. v rade;
  s-e roky roky 70 – 79 istého stor.

 • sedemdielny príd. majúci 7 dielov: s. televízny seriál

 • sedemdňový príd.

  1. trvajúci 7 dní, sedemdenný, týždenný: s. výlet, s-á dovolenka

  2. 7 dní starý: s-é mláďa

 • sedemhlavý príd. rozpráv. majúci 7 hláv: s. šarkan, s-á potvora

 • sedemhodinový príd.

  1. trvajúci 7 hodín: s. let, pracovný čas

  2. majúci 7 hodín: s-é kurča

 • sedemhran -a/-u m. geom. teleso majúce 7 hrán;

 • sedemhranový, sedemhranný príd.

 • sedemkilový príd. vážiaci 7 kg: s. obal, s-é mláďa

 • sedemkrát, sedem ráz neskl. čísl. nás. k 7: s. hustejší roztok, s. dačo opakovať

 • sedemmesačný príd.

  1. trvajúci 7 mesiacov: s-é školenie

  2. 7 mesiacov starý: s-é dieťa

 • sedemmetrový príd.

  1. merajúci 7 m: s-á chodba, s-é vozidlo

  2. hovor. vážiaci 7 q: s. náklad

 • sedemmíľový príd. merajúci 7 míľ: rozpráv. s-é čižmy v kt. krok meria 7 míľ, rýchle

 • sedemnásobne čísl. nás. príslov.

 • sedemnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 7 ráz: s. hrdina;
  s. zločin;

 • sedemnásť, m. živ. i sedemnásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 17: s. dní, korún;
  s. žiakov, s-i žiaci

 • sedemnástina -y -tin ž. čísl. zlom. sedemnásta časť celku

 • sedemnástka -y -tok ž.

  1. číslo 17

  2. niečo označené číslom 17 (izba, pretekár)

 • sedemnásťročný príd.

  1. trvajúci 17 rokov: s-é účinkovanie

  2. 17 rokov starý: s. mladík

 • sedemnásty čísl. rad. k 17: s-a minúta;
  s-e storočie roky od 1601 do 1700

 • sedemosminový príd. majúci 7 osmín niečoho: s. kabát;
  hud. s. takt skladajúci sa zo 7 dôb osminovej dĺžky

 • sedemposchodový príd. kt. má 7 poschodí: s. dom

 • sedemramenný príd. majúci 7 ramien: s. svietnik

 • sedemročný príd.

  1. trvajúci 7 rokov: s-á prax

  2. 7 rokov starý: s. kôň

 • sedemsten -a m. geom., miner. teleso utvorené zo 7 stien;

 • sedemstenový, sedemstenný príd.: s. kryštál

 • sedemsto neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 700: s. kilometrov

 • sedemstoročný príd.

  1. trvajúci 7 storočí: s-á poroba

  2. 7 storočí starý: s. hrad

 • sedemstotisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 700 000;

 • sedemstotisícový príd.: s-é mesto

 • sedemstrunový príd. majúci 7 strún: s. nástroj

 • sedemstupňový príd. majúci 7 stupňov: s-á teplota, s-é pivo

 • sedemstý čísl. rad. k 700: s-é výročie vzniku mesta

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: doz, malãƒâ, zkm, bkk, tna, oxh, md3, fzi, kvc, pls, ã apa, ace, jfr, šs, brp
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV