Význam slova "ry" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 119 výsledkov (1 strana)

 • ryba -y rýb ž. šupinatý vodný stavovec dýchajúci žiabrami a pohybujúci sa plutvami: morské, riečne r-y;
  údené r-y

  zdravý ako r. úplne;
  mlčať ako r. nič neprezradiť;
  od → hlavy r. smrdí;
  ani r., ani rak neprejavuje sa vyhranene;
  r. a hosť na tretí deň smrdí dlhá návšteva nie je hostiteľovi príjemná;

 • rybací, rybí príd.: r-ia polievka, r. tuk;

 • rybacina -y ž.

  1. rybacie mäso: jesť r-u

  2. zápach z rýb, rybina: obchod zapácha r-ou

 • rybačka -y -čiek ž. hovor. chytanie rýb: ísť na r-u

 • rybár -a m. kto chytá ryby zo zábavy al. z povolania: športoví r-i;
  r-i vyšli na more;

  rybár -a mn. N a A -e m. drobný vodný vták bledosivej farby príbuzný čajke, zool. Sterna

 • rybárčiť -i nedok. hovor. (zo záľuby, občas) chytať ryby: cez leto chodím r.

 • rybárik -a mn. N a A -y m. vták modrozelenej farby žijúci pri vode a živiaci sa rybami, zool. Ceryle

 • rybárka -y -rok ž.;

 • rybársky príd.: r-a sieť;

 • rybárstvo -a s.;

 • rybina -y -bín ž.

  1. iba jedn. zápach z rýb, rybacina: v prístave cítiť r-u, páchnuť r-ou

  2. tech. výčnelok a výrez lichobežníkovitého prierezu zapadajúce do seba a použ. na pevné spojenie

 • rybinovací príd.: tech. r. stroj na vyrezávanie rybín

 • rybinovitý príd. tech. majúci tvar rybiny: r. zárez

 • rybka -y -biek, rybička -y -čiek ž. zdrob.

 • rybnatý príd. bohatý na ryby: r-é jazero

 • rybníček -čka m. zdrob.

 • rybník -a m. umelá vodná nádrž (na chov rýb);

 • rybnikár -a m. pracovník v rybnikárstve;

 • rybnikársky príd.: r. odborník

 • rybnikárstvo -a s. budovanie a údržba rybníkov na chov rýb;

 • rybníkový príd.: r-á plocha;

 • rybný príd.: r. priemysel;

 • rybolov -u m. chytanie, lov rýb;

 • rybolovný príd.: r-á technika

 • ryčať -í -ia nedok. ručať: dobytok r-í;

 • rýchlený príd. (vy)pestovaný rýchlením: r. šalát

 • rýchlik -a m. vlak na rýchlu prepravu osôb na väčšiu vzdialenosť: diaľkový, medzinárodný r., cestovať r-om

  poznať niečo iba z r-a povrchne;

 • rýchlikový príd.: r. vozeň, príplatok

 • rýchliť -i nedok. urýchľovať rast rastliny: r-enie zeleniny

 • rýchlo, rýchle prísl.: r. kráčať, r. sa točiť, r. zabúdať

  kto r. dáva, dvakrát dáva

 • rýchlobežný príd.: tech. r. stroj, motor majúci väčší počet obrátok

 • rýchločistiareň -rne ž. čistiareň, v kt. sa čistí urýchlene

 • rýchlodráha -y -dráh ž. dráha na rýchlu (pred)mestskú prepravu osôb

 • rýchlokorčuliar -a m. kto pestuje rýchlokorčuľovanie;

 • rýchlokorčuliarka -y -rok ž.;

 • rýchlokorčuliarsky príd.: r-e preteky

 • rýchlokorčuľovanie -ia s. beh na korčuliach ako šport. disciplína

 • rýchlomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie rýchlosti

 • rýchlonohý príd. kt. vie rýchlo bežať: r. zajac

 • rýchloopravovňa -e ž. opravovňa, kt. robí opravy urýchlene: r. obuvi, bielizne

 • rýchlopaľba -y -lieb ž. šport. streľba na siluety v krátkych intervaloch

 • rýchlopalný príd. kt. rýchlo strieľa: r-á puška

 • rýchlopis -u m. stenografia;

 • rýchlopisný príd.

 • rýchlorastúci príd. kt. rýchlo rastie: r-e dreviny

 • rýchlorazenie -ia s. ban. rýchle prerážanie a ťažba v bani

 • rýchlorazič -a m. ban. baník pracujúci na rýchlorazení

 • rýchloschnúci príd. kt. rýchlo schne: r. lak, náter, r-e lepidlo

 • rýchlosť -i ž.

  1. veličina charakterizujúca pohyb časovou zmenou: r. vozidla, vetra, štartovacia r., zvýšiť, znížiť r.;
  fyz. dráha za jednotku času;
  kozmická r.

  2. rýchle tempo, chvat: s r-ou niečo urobiť, zariadiť

  3. rýchlostný stupeň;
  hovor. mechanizmus na zaraďovanie rýchlostných stupňov: zaradiť prvú, druhú r.;

 • rýchlostný príd.: r-é tabuľky, testy, r-é preteky;
  r. stupeň urč. prevodový pomer, ktorým sa dosahuje potrebný záber;
  r-á páka

 • rýchlotavba -y -vieb ž. hut. rýchla, urýchlená tavba (bez stratových časov)

 • rýchlovarič -a m. varič na rýchle varenie

 • rýchlovarný príd.: r-á kanvica elektr. spotrebič na rýchle zohrievanie vody

 • rýchlovlak -u m. vlak na mimoriadne rýchlu prepravu osôb na väčšiu vzdialenosť: japonské, francúzske r-y

 • rýchlovýkrm -u m. intenzívny výkrm domácich zvierat

 • rýchlovýťah -u m. automaticky ovládaný výťah s dopr. rýchlosťou 1,2 m/s a obsluhovaný vždy sprievodcom

 • rýchly príd.

  1. pohybujúci sa, robiaci niečo s malou spotrebou času; uskutočňovaný, prebiehajúci v krátkom čase: r. hráč, r-a loď, r. pracovník;
  r-a chôdza, r. tanec, r-e dýchanie, r-a reč, r-e zmeny

  2. kt. nastáva hneď, okamžitý: r. úspech, r-a pomoc;

 • rydlo -a -diel s. nástroj na rytie do kameňa, kovu, dreva ap.

 • rýdzi príd.

  1. neobsahujúci nič cudzie, čistý: r. kov, r-e zlato;
  r-a reč neporušená

  2. naozajstný, skutočný, pravý: r-e vlastenectvo, r-a láska

  3. statočný, čestný, ušľachtilý: r. človek, r-a povaha;

 • rýdzik -a m. huba pomarančovej farby so zelenkastými kruhmi, bot. Lactarius

 • rýdzo, rýdze prísl. k 1, 2: r. osobný dôvod;
  r. cítiť;

 • rýdzosť -i ž.

 • ryha -y rýh ž. vyrytá čiara, tenký žliabok: r-y na dlážke, r-y na dlani

 • ryhovať nedok. robiť ryhy, brázdiť: r. korčuľami ľad, džbán zdobený r-ním

 • ryk -u m. ryčanie: r. zveri;
  expr.: víťazný r., deti spustili r.

 • rýľ -a m. ručný nástroj na rytie s plochou kovovou časťou

 • rýľovať nedok. rýľom obracať pôdu: r. záhradu;
  ešte som ho nevidel r.

 • rým -u m. zvuková zhoda v zakončení 2 al. viacerých veršov: hľadať dobrý r.;
  metr. mužský, ženský r.;

 • rýmovačka -y -čiek ž. veršovaný útvar malej umel. hodnoty: mladícke r-y

 • rýmovať nedok. spájať do rýmu: r. dlhú samohlásku s krátkou

  // rýmovať sa tvoriť rým: druhý verš sa r-e so štvrtým

 • rýmový príd.

 • rypáčik -a m. zdrob.

 • rýpadlo -a -diel s. stroj na rozpájanie, naberanie a nakladanie zeminy: lopatové, korčekové r.

 • rypák -a m. predĺžené nozdry: svinský r.;

 • rýpať -e -u -uc -uci nedok.

  1. niečím zahroteným, ostrým vnikať do povrchu a tak porušovať: r. do steny, do nábytku;
  diviaky r-u (zem)

  2. expr. vrážať, drgať, strkať, štuchať: r. do spolužiaka lakťom

  3. expr. zlomyseľne napádať, vŕtať, kritizovať: r. do všetkého;

 • dok. rypnúť -e -ú -pol

  // rýpať sa expr.

  1. ryť sa, vŕtať sa: r. sa v hline, chlapec sa r-e v nose

  2. prehŕňať sa, hrabať sa: r. sa v kufri;

 • rys2 -u m. narysovaný výkres

  rys3 -u m. kniž. črta (význ. 1, 2): r-y tváre;
  hlavné r-y spoločnosti

  rys1 -a mn. N a A -y m. horská mačkovitá šelma, zool. Lynx;

 • ryšavec -vca m. ryšavý človek

 • ryšavo prísl.

 • rysavý príd. kniž. ryšavý: r-á jalovica

 • ryšavý príd. majúci farbu hrdze, hrdzavý: r-é vlasy, r. pes;

 • rysí príd.

 • ryska -y -siek ž. tech. značka v podobe ryhy

 • rysovač -a m. pracovník zhotovujúci tech. rysy

 • rysovací príd. určený na rysovanie: r-ia tabuľa, r-ie pero

 • rysovadlo -a -diel s. rysovací prístroj, nástroj

 • rysovať nedok. znázorňovať čiarami pomocou rysovacích pomôcok: r. diagram, plán

  // rysovať sa črtať sa: v diaľke sa r-jú vŕšky;
  výsledok práce sa začína r.

 • rysovňa -e ž. miestnosť, v kt. sa rysuje

 • ryť -je -jú ry! nedok.

  1. rozrušovať povrch niečoho, rozrývať: diviaky ryjú v zemi

  2. rýľovať: r. zem

  3. robiť ryhy a tvoriť tak kresbu ap., vyrývať: r. do kovu monogram

  // ryť sa expr. rozrušovať niečo, obyč. dlhším prehrabávaním, rýpať sa, vŕtať sa: r. sa v zemi, dieťa sa ryje v piesku

 • rytec -tca m. umelec, remeselník zaoberajúci sa rytím (význ. 3): r. mincí;

 • rytecký príd.: r-á práca;

 • rytectvo -a s. výtvar. odbor zaoberajúci sa rytím

 • rytier -a m.

  1. za feud. šľachtic, kt. pri pasovaní prevzal isté záväzky: byť pasovaný za r-a

  2. neskôr za feud. príslušník nižšej šľachty

  3. pôvodne člen cirk. rádu ochrancov sv. miest: rád maltézskych r-ov

  4. nositeľ istého st. vyznamenania: r. Čestnej légie

  5. kniž. statočný muž bojujúci za ušľachtilú ideu: r-i cti

  6. expr. sprievodca, spoločník ženy v spoločnosti; gavalier: zveriť sa na svojho r-a

  r. bez bázne a hany dokonalý muž;

 • rytierskosť -i ž., rytierstvo -a s. k 1, 5: hrady z čias r-a;
  dokázať svoje r.

 • rytiersky príd. i prísl.: r. stav, r-a výprava, r. turnaj, r-e rády, r-e spôsoby;
  r. sa správať, r. prijať porážku;

 • rytina -y -tín ž. obraz vyrytý do dosky z rozlič. materiálu: staré r-y

 • rytmickosť -i ž.

 • rytmický príd. k 3: r-é cvičenie

  rytmický príd.: r-á skladba, r-é tempo;

  rytmicky prísl.: r. dýchať;

 • rytmika -y ž.

  1. veda o rytme

  2. spôsob utvárania, vyjadrenia rytmu, rytmický ráz, rytmickosť: r. piesne

  3. teles. cvičenie, pri kt. sa rytmus vyj. pohybom: liečebná r., hodina r-y;

 • rytmizovať nedok. i dok. uvádzať, uviesť do rytmu, rytmicky usporadúvať, usporiadať: r. rozprávanie, r. krok

 • rytmus -mu m. pravidelné striedanie fáz istého deja; spôsob tohto striedania: r. piesne, verša, pochodový r., r. skladby;
  bubnovať do r-mu, pohybovať sa v r-me;

 • ryža -e ž.

  1. obilnina s červenkastým splošteným zrnom, bot. Oryza: pestovať r-u

  2. jej lúpané zrno použ. ako potravina: variť r-u, mäso s r-ou;

 • ryžovací príd. určený na ryžovanie: r. stroj

 • ryžovať nedok. získavať (drahé kovy, drahokamy) premývaním naplaveného piesku al. roztlčenej horniny: r. zlato, diamanty

 • ryžovisko -a -vísk s. miesto, kde sa ryžuje

 • ryžový príd.: r-é zrno, r-é polia;
  r. nákyp, odvar

 • čary-mary, čáry-máry cit.: čáry-máry (fuk) zaklínacia formula

 • číročíry príd. expr. číry (význ. 2): č-a romantika, č-e šialenstvo

 • číry príd.

  1. kt. je bez nečistôt, prímesí, čistý; priezračný: č-e zlato, č-e diamanty, č. roztok;
  č. vzduch;
  č-a obloha jasná

  2. úplný, skutočný, opravdivý: č-a tma, č-a noc;
  č-a pravda, lož;
  č-ou náhodou, č. nezmysel;

 • láry-fáry

  I. cit. vyj. zľahčovanie, pohŕdanie ap.

  II. láry-fáry m. mn. expr. plané reči, taľafatky: to sú len l.

 • máry már ž. pomn. nosidlá na rakvu

  byť na m-ach byť mŕtvy

 • šírošíry príd. expr. veľmi rozsiahly, šíry: š. kraj, svet

 • šíry2 šír ž. pomn. hovor. postroj na kone

  šíry1 príd. rozprestierajúci sa doširoka, priestranný, rozľahlý, široký: š. svet, kraj, š-e more;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: učs, ch, kotã â, cto, sno, bh, ksz, cee, scc, snj, wc, choã, osm, ã ad, iocu
Slovník skratiek: pls, cpc, voh, čpč, vyť, oka, zob, so, ae, spp, snv, mou, vuk, ísť, shs
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV