Význam slova "rov" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 138 výsledkov (2 strán)

 • rov -u m. kniž. hrob

 • rováš -a m. hist. palica, na kt. sa v min. zárezmi značilo zaplatenie dane, dlh ap.; tieto zárezy

  mať (u niekoho) niečo na r-i previniť sa niečím voči niekomu

 • roveň -vne ž. kniž. rovina (význ. 1): za riekou je široká r.

  kniž. byť, stáť na r-i s niekým, niečím mať tú istú cenu, hodnotu;
  stavať, klásť niekoho, niečo na r. niekoho, niečoho, niekomu, niečomu rovnako hodnotiť

 • rovesníčka -y -čok ž.

 • rovesník -a mn. -ci m. kto patrí do rovnakej generácie, vrstovník: stretávať sa s r-mi;

 • rovina -y -vín ž.

  1. krajina, pôda s rovným povrchom: úrodná r., dedina leží na r-e

  2. rovná plocha vôbec: geom. r. súmernosti, vodorovná r. určená troma bodmi

  3. úroveň, hladina: lampa v r-e očí

  4. odb. súhrn javov, prvkov, kt. tvoria celok: jazyková r., r. ekonomických vzťahov;

 • rovinatý príd. vyznačujúci sa rovným povrchom: r-á krajina, oblasť

 • rovinka -y -niek ž. zdrob.: lúčnatá r.;
  šport. cieľová r. rovná časť pretekárskej dráhy (pred cieľom)

 • rovinný príd. k 1, 2: r. kraj rovinatý;
  geom. r-á geometria;

 • rovinový príd. k 1: r-é dostihy;

 • rovnako

  I. prísl.

  1. takisto, zhodne, jednako: r. veľký, pekný

  2. bez zmeny, vždy takisto, nepremenne: rozpráva každý deň r.

  II. čast. zdôrazňuje platnosť výpovede (s odporovacím odtienkom), aj tak, jednako: je to r. dobrý človek;
  r. to znie nepravdepodobne

 • rovnaký príd.

  1. majúci také vlastnosti, rozmery ap. ako niečo iné, zhodný, jednaký: mám r-é šaty ako ty;
  r. plat;
  r-é názory, povinnosti

  2. úplne sa s niečím zhodujúci, ten istý, totožný: bolí ma to stále na r-om mieste

  mať r. meter na niekoho rovnako pristupovať k niekomu;

 • rovnať nedok.

  1. (hladením) robiť na povrchu rovným, urovnávať: r. pokrkvaný papier, látku;
  r. cestu, dvor

  2. robiť rovným, narovnávať, vyrovnávať: r. drôt

  3. ukladať podľa istého pravidla, usporadúvať, upravovať: r. poháriky, knihy

  // rovnať sa

  1. byť taký ako niekto iný, mať rovnakú hodnotu, cenu ako niekto iný, niečo iné: v robote sa r-l otcovi;
  táto udalosť sa r-á historickému medzníku;
  mat. súčet uhlov v trojuholníku sa r-á dvom pravým uhlom

  2. pokladať sa za rovného, prirovnávať sa: šikovnosťou sa nemohol s ním r.

 • rovnica -e -níc ž.

  1. mat. zápis vyjadrujúci rovnosť 2 výrazov, kt. obsahujú konštanty i premenné: lineárna, kvadratická r.

  2. chem. znázornenie reakcie chem. vzorcami, číslami a značkami

 • rovník -a m. myslená kružnica na zemskom povrchu, ktorej rovina je stredom Zeme, ekvátor;

 • rovníkový príd.: r-á oblasť

 • rovnítko, správ. znamienko rovnosti, znak rovnosti

 • rovno

  I. prísl.

  1. bez ohnutia, neohnuto, priamo: stáť, sedieť, ležať r.

  2. vzpriamene, kolmo: držať telo r., dym stúpa r. k oblohe

  3. vo vodorovnej polohe, do vodorovnej polohy, vodorovne: polica visí r.

  4. najkratšou cestou, bez okľúk ap.; priamo: dieťa beží r. k matke;
  zo stanice šiel r. domov

  5. bez odchýlenia sa, presne, priamo: mám r. 100 korún;
  tehla mu spadla r. na hlavu;
  trafiť r. do srdca

  6. bez pretvárky, otvorene, úprimne: napísal jej r., že nepríde;
  povedať niekomu niečo r. (do očí)

  7. bez sprostredkovania, bezprostredne, priamo: pil víno r. z fľaše

  II. čast. zdôrazňuje platnosť výrazu, priam: iron. r. teba som tu potreboval!

 • rovnobežka -y -žiek ž.

  1. geom. rovnobežky priamky v rovine, kt. nemajú nijaký spoločný bod

  2. geogr. myslená kružnica na zemskom povrchu rovnobežná s rovníkom;

 • rovnobežkový príd.

 • rovnobežne prísl.;

 • rovnobežník -a m. geom. štvoruholník, ktorého protiľahlé strany sú rovnobežné

 • rovnobežnosť -i ž.

 • rovnobežný príd. kt. prebieha v rovnakej vzdialenosti od istej čiary, plochy, paralelný: r-é čiary, r-é cesty;
  geom. r-é roviny;

 • rovnocenne prísl.;

 • rovnocennosť -i ž.

 • rovnocenný príd. kt. má rovnakú cenu, hodnotu, platnosť ako niekto iný al. niečo iné: r. partner, r-é postavenie;

 • rovnodennosť -i ž. čas prechodu Slnka zo sev. polgule na juž. al. naopak: jarná, jesenná r.

 • rovnomenný príd. kt. má rovnaké, rovnako znejúce meno: hlavná postava v r-j hre

 • rovnomerne prísl.: r. schnúť, r. sa vyvíjať;

 • rovnomernosť -i ž.

 • rovnomerný príd. kt. má, zachováva rovnakú intenzitu, pravidelný: r-á teplota, r-á rýchlosť, r-é rozloženie síl, r-é plnenie úloh;

 • rovnopis -u m. odb. jedna z 2 al. viacerých rovnako znejúcich listín: r. protokolu

 • rovnoprávne prísl.;

 • rovnoprávnosť -i ž.: r. národov

 • rovnoprávny príd. kt. má rovné práva; na nich založený: r. občan, člen spoločnosti;
  r-e postavenie, r-a dohoda;

 • rovnoramenný príd. kt. má rovnako dlhé ramená: geom. r. trojuholník

 • rovnorodo prísl.;

 • rovnorodosť -i ž.: r. prípadov

 • rovnorodý príd. ktorého časti, prvky majú rovnaké vlastnosti, homogénny, súrodý, op. rôznorodý: r. celok, r-á skupina;

 • rovnošata -y -šiat ž. uniforma: vojenská r., nosiť r-u

 • rovnosť -i ž. k 1 – 4, 6: r. ulice;
  r. postavy;
  r. dlážky;
  r. bodov, hlasov;
  r. ľudí (pred zákonom);
  znamienko r-i naznačujúce rovnakú hodnotu, zn. =

 • rovnostársky príd.: r-e tendencie v odmeňovaní

 • rovnostárstvo -a s. publ. nevhodné uplatňovanie zásady rovnosti, obyč. v mzdovej politike: mzdové r., bojovať proti r-u;

 • rovnostranný príd. kt. má rovnako dlhé strany: geom. r. trojuholník

 • rovnováha -y -váh ž.

  1. stav vyrovnanosti medzi rozlične pôsobiacimi silami: r. tela, udržať r-u na kladine

  2. stav vyrovnanosti v pôsobení rozlič. činiteľov, vplyvov: politická, ekonomická, biologická r.

  3. vnútorný pokoj, duš. vyrovnanosť: udržať si, stratiť psychickú r-u;
  vyviesť niekoho z r-y;

 • rovnovážny príd.: r-a poloha predmetu;
  r-e sily

 • rovnoznačne prísl.;

 • rovnoznačnosť -i ž.

 • rovnoznačný príd. kt. má rovnaký al. veľmi podobný význ., synonymný: r. výraz, r-é slová;

 • rovnozvučne prísl.: r. znieť;

 • rovnozvučnosť -i ž.

 • rovnozvučný príd. kt. má rovnakú hláskovú podobu, ale úplne odlišný, nesúvisiaci význam, homonymný: r-é slová;

 • rovnučko, rovnuško, rovnunko, rovnulinko prísl.

 • rovnučký, rovnušký, rovnunký, rovnulinký príd. expr. celkom rovný: krajina r-á ako doska;

 • rovný príd.

  1. nevychyľujúci sa zo smeru, priamy, op. krivý: r-á čiara, r-á cesta, r. nos;
  r. ako jedľa;
  r. kmeň stromu, r-á postava

  2. nevychyľujúci sa z roviny, nemajúci vyvýšeniny a priehlbiny, plochý: r. kraj, terén, r. povrch ihriska;
  r-á strecha vodorovná

  3. zastaráv. rovnako veľký, rovnaký, jednaký: r-é diely poľa

  4. kt. má rovnakú hodnotu, cenu, platnosť, rovnaký význ.: všetci ľudia sú si r-í

  5. hovor. plný (význ. 2), úplný, celý: mal r-ch sto korún;
  r-ch sedem rokov nebol doma

  6. hovor. úprimný (význ. 1), otvorený, priamy: r. človek, r-á reč

  vyskočiť na r-é nohy odrazu, prudko sa postaviť;
  vrana k vrane sadá, r. r-ého si hľadá;

 • azúrový príd.: a-á obloha

 • bezbariérový príd. kt. je bez bariér (prahov, zábradlí, schodíkov ap.): b. byt, b. prístup;

 • bórový príd.: b-á voda, b-á masť

 • borový, bôrový príd.: borový les, bôrové drevo

  expr. figu, šušku borovú (vieš, dostaneš ap.) nič;

 • chlórový príd.: ch-á voda, ch-é vápno

 • chórový príd.

 • dolárový príd.

 • empírový príd.: e. nábytok

 • exteriérový príd.

 • fanfárový príd.: f. pochod

 • februárový príd.: f-é udalosti polit. udalosti v býv. ČSR vo februári 1948

 • férový príd. hovor. čestný, slušný, fér: používať iba f-é spôsoby; je to f. človek;

 • flórový príd.: f. závoj

 • frotírový príd.: f. uterák

 • futúrový, futurálny príd.

 • hardvérový príd.

 • hektárový príd.: h-é výnosy priemerné z hektára

 • homárový príd.

 • honorárový príd.;

 • interiérový príd.: i-é vybavenie

 • jantárový príd.: j. šperk;
  j-á farba žltohnedá ako jantár

 • januárový príd.: j-é číslo časopisu

 • kalendárový príd. k 2, 3: k-á príloha;
  pejor. k. príbeh umelecky nenáročný;

 • kariérový, kariérny príd.: k. postup;
  k-ny diplomat kt. prešiel všetkými stupňami diplomatických funkcií

 • kárový príd. k 2: k. kráľ

  II. káro príd. hovor. kockovaný: k. sukňa

 • kašmírový príd.: k. šál, vzor

 • kaviárový príd.

 • kefírový príd.: k-é mlieko

 • klavírový príd.: k-á noha

 • konárový príd.;

 • kôrový príd.: k-é bunky;

 • kuloárový, kuloárny príd.: k-é správy;
  k-e reči zákulisné

 • lastúrový príd.

 • lazúrový príd.

 • lekvárový príd.: l-é buchty

 • likérový príd.: l-á esencia, l-é bonbóny;
  l-á súprava

 • lineárový príd.

 • mechúrový príd.;

 • memoárový príd.: m-á literatúra

 • mimoúrovňový príd. dopr.: m-á križovatka v kt. sa 2 cesty križujú v iných rovinách

 • miniatúrový príd. k 1: m-á výzdoba

 • mohérový príd.: m-á látka

 • motokárový príd.: m. šport

 • nadúrovňový príd. kt. je nad úrovňou (komunikácie): n-á križovatka

 • neférový príd. hovor. nečestný, nestatočný, nefér: n-é konanie;

 • nektárový príd.

 • oltárový príd.: o-á časť chrámu;

 • parkúrový príd.: p-é skákanie

 • párový príd.: p-é tance;
  fon. p-é spoluhlásky kt. tvoria pár(y) podľa znelosti a neznelosti, op. nepárové;

 • partitúrový príd.

 • podúrovňový príd. odb. kt. je pod zvyčajnou úrovňou: dopr. p-á križovatka pod úrovňou hlav. komunikácie

 • pohárový príd.: p-á súťaž;

 • polymérny, polymérový príd.

 • popremiérový príd. kt. nasleduje po premiére: p-é predstavenie

 • pórový1 príd.: p. otvor

  pórový2 príd.: p. šalát

 • predfebruárový príd. týkajúci sa obdobia pred februárom 1948

 • predpremiérový príd.: p-é kino

 • premiérový príd.: p. večer;
  p-é kino na premiéry filmov;

 • repertoárový príd.: r. plán

 • rúrovňa -e ž. valcovňa rúr

 • rúrový príd.: r-é vedenie;

 • sérový príd.: s-á injekcia

 • singulárový príd.: s-á podoba

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ajh, čumí, pnz, detr, pkp, juk, scaf, pmn, smg, njk, tšv, et, aze, op, ã apa
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV