Význam slova "ro" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 1455 výsledkov (13 strán)

 • róba -y rób ž. žen. slávnostné šaty: večerná r.

 • opak. robievať -a

  // robiť sa

  1. diať sa, stávať sa (význ. 2, 3): čo sa to dnes vonku robí?

  2. vznikať, utvárať sa: pod očami sa mi r-ia kruhy;
  na oblohe sa r-ia mraky

  3. tváriť sa, predstierať: r. sa hlúpym, dôležitým;
  r-í sa, že spí

  čo sa mu r-í? a) čo mu je? b) ako si to predstavuje?

 • opak. robievať sa

 • robiť nedok.

  1. konať, vykonávať prácu, pracovať; byť zamestnaný: ťažko, tvrdo, namáhavo r.;
  r. v továrni, na poli, v bani;
  r. za dvoch veľa

  2. konať, vykonávať istú činnosť, zaoberať sa niečím: r. výlety, r. skúšku, doktorát;
  r. mierovú politiku;
  r. (si) svoju povinnosť;
  r. niečo dobre, zle;
  r. niečo bez rozumu;
  čo tu r-š? i fraz. kontaktová formula

  3. pripravovať z materiálu, zhotovovať, vyrábať, tvoriť: r. cesto, maltu, koláče

  4. používa sa ako formálne sloveso a tvorí význ. celok s pripojeným podst. m. (v A): r. plány plánovať, r. krik kričať, r. žarty žartovať, r. poriadok a) upratovať b) urovnávať spor, r. dlhy požičiavať si peniaze, r. okolky, expr. fóry vykrúcať sa;
  r. prieky vzpierať sa, r. si nádeje dúfať

  5. meniť na niečo, dodávať isté vlastnosti: šaty ju r-ia štíhlou

  6. spôsobovať, zapríčiňovať: r. niekomu radosť, žiaľ, ťažkosti

  7. hovor. zastávať funkciu, postavenie, úlohu: r. tajomníka, r. spojku

  8. za(ob)chádzať: r-í s ľuďmi, čo chce

  9. hovor. (o cene) dosahovať istú mieru, rovnať sa: koľko r-í účet?

  r. hlavou rozmýšľať;
  nedá sa nič r. niet východiska;
  expr. r. ako kôň veľmi usilovne;
  r. divy dosahovať neobyčajné výsledky;
  r. smutnú, vážnu, kyslú tvár tváriť sa smutno, vážne, kyslo;
  r. drahoty zdráhať sa;
  r. niekomu kázeň karhať ho;
  r. česť niekomu, niečomu dobre reprezentovať;
  r. si z niekoho dobrý deň uťahovať si;
  r. si z niečoho ťažkú hlavu trápiť sa;
  nevie, čo má r. s peniazmiich veľa;
  nerob si z toho nič preto sa netráp;
  r. zlú krv vyvolávať nespokojnosť;
  r. niekomu advokáta zastávať ho;
  r. pána správať sa ako pán;

 • robot -a mn. -i m. živ. umelý človek, automat podobný človeku;

  robot -a D -u L -e mn. -y m. neživ. (prí)stroj vykonávajúci zložité operácie podľa určeného programu: elektrónkový r.;
  kuchynský r. viacúčelový prístroj použ. v domácnosti

 • robota -y -bôt ž.

  1. teles. práca; práca vôbec: ťažká, ľahká, tvrdá r.;
  expr. konská r. veľmi ťažká;
  špinavá r. v nečistom prostredí i pren. expr. nečestné konanie;
  dať sa, pustiť sa do r-y;
  mať mnoho r-y

  2. zamestnanie, práca: chodiť do r-y;
  hľadať si r-u;
  nastúpiť do r-y;
  vyhodiť niekoho z r-y

  3. hovor. hotový výrobok, výsledok práce, dielo: ručná, strojová r.

  4. hovor. obyč. mn. sezónne špičkové práce na poliach: jarné, jesenné r-y

  5. hist. nútená bezplatná práca poddaných na majetku vrchnosti

  expr.: je do r-y ako oheň je pracovitý;
  r. mu smrdí je lenivý;
  r. nie je zajac, aby ušla s prácou sa netreba ponáhľať;
  od r-y kone dochnú v práci sa netreba preťažovať;
  mať niekoho v r-e ohovárať ho;
  r. mu ide od ruky pracuje šikovne, rýchlo;
  mať → plné ruky r-y;
  dať si s niečím r-u dôkladne niečo urobiť;
  trhať sa v r-e veľmi húževnato robiť

 • robotika -y ž. tech. odbor, kt. sa zaoberá konštruovaním a zavádzaním robotov do výr.

 • robotizácia -ie ž. zavádzanie robotov do výr.

 • robotnica -e -níc ž. neplodná samička včiel (zbierajúca nektár a peľ) al. mravcov

 • robotníčka -y -čok ž.;

 • robotnícky príd. i prísl.: r-a strana, r-e hnutie;

 • robotníctvo -a s. hromad. robotníci

 • robotník -a mn. -ci m.

  1. človek fyzicky pracujúci vo výr.: továrenský, stavebný r.;
  lesný, sezónny r.;
  strana r-ov

  2. hovor. (fyzicky) pracujúci človek vôbec: statočný, naslovovzatý r.;

 • robotný príd.

  1. pracovitý: r. človek

  2. hovor. pracovný: r-é šaty, r. deň

 • robotovať nedok. hist. za feud. povinne bez mzdy pracovať na panskom

 • robustne prísl.: r. stavaná žena;

 • robustnosť -i ž.

 • robustný príd.

  1. veľký, objemný čo do rozmerov, mohutný, mocný: r. muž, r-á postava, r-é dlane, r. nos

  2. kniž. ťažko ovládateľný, živelný, nesputnaný: r. temperament;

 • roč. skr. ročník

 • ročenka -y -niek ž. raz do roka vydávaný zborník správ z istej oblasti al. článkov zábavného a poučného rázu, almanach: štatistická, podniková r.

 • ročiak -a mn. N a A -y m. jednoročiak

 • rôčik -a/-čka m. zdrob. expr. k 1

 • rock [rok], rok2 -u m. prevažujúci štýl populárnej hudby od 50. rokov, kt. má korene v amer. hudbe;

 • rockový, rokový príd.: r-á hudba

 • ročne prísl.: r. sa schádzať;

 • ročník -a m.

  1. ľudia narodení v 1 roku al. predmety vzniknuté v tom istom roku: vy ste mladší r.;
  starý r. koňaku;
  voj. odvodný r.

  2. škol. stupeň, kt. navštevujú počas 1 roka žiaci, študenti rovnakého veku; žiaci, študenti tohto stupňa: prvý r. gymnázia, medicíny;
  siedme r-y majú dnes voľno

  3. kompletný súbor čísel časopisu z 1 roka: neúplný r. Slovenských národných novín

  4. podujatie usporadúvané každý rok: 50. r. Medzinárodného maratónu mieru;

 • ročníkový príd.: r-á práca;
  r. register

 • ročný príd. k 1, 2: r-á lehota, r-á ťažba, r-é dieťa;
  r-é kruhy;

 • rod -u m.

  1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r.

  2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme

  3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín

  4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u;
  je r-om Slovák

  5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u

  6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.;
  slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu;

 • rodáčka -y -čok ž.

 • rodák -a mn. -ci m. krajan: r. z Turca, spišský r., zahraniční r-i;

 • rodený príd.

  1. pochádzajúci rodom: r. Slovák;
  Mária Horská, r-á Hečková

  2. majúci prirodzené vlohy, nadanie na niečo: r. organizátor, básnik

 • rodeo [i ró-] -ea D a L -eu s. kovbojská slávnosť spojená s krotením divých koní a býkov;

 • rodič -a mn. -ia m.

  1. otec al. matka: som tvoj r.

  2. iba mn. otec a matka: mať dobrých r-ov, vlastní r-ia;
  starí r-ia starý otec a stará matka;

 • rodička -y -čiek ž. žena pred pôrodom al. po ňom

 • rodičovský príd.: r. dom, r-á rada, výchova;

 • rodičovstvo -a s.: výchova k r-u

 • rodidlá -diel s. pomn. anat. ženské al. samičie pohlavné ústroje

 • opak. rodievať -a

  // rodiť sa

  1. prichádzať na svet: r-ia sa samé zdravé deti;

  2. dobre rásť a prinášať úrodu (o rastlinách): na juhu sa r-í hrozno;

 • opak. rodievať sa

 • rodina -y -dín ž.

  1. zákl. spoloč. jednotka, ktorú tvoria manželia (s deťmi): početná, bezdetná r.;
  pri stole sedí celá r.;
  hlava r-y

  2. príbuzenstvo, príbuzní: byť s niekým r.;
  to je blízka, ďaleká r.

  3. hovor. potomstvo: čakať r-u dieťa;
  mať r-u dieťa, deti

  4. spoločenstvo jednotlivcov s rovnakými záujmami ap.: r. záhradkárov, športovcov;

 • rodinka -y -niek ž. zdrob.

 • rodinkárstvo -a s. protekčné uplatňovanie príbuzenských vzťahov: pestovať r.

 • rodinne prísl.;

 • rodinný príd.

  1. k 1: r. byt, dom, r-é prostredie, r. príslušník;
  r. podnik v kt. pracujú príslušníci rodiny;
  r. román z prostredia rodiny;

  2. dôverný, familiárny: r-á atmosféra;

 • rodisko -a -dísk s. miesto narodenia: odísť z r-a, prísť na návštevu do r-a

 • rodiť nedok.

  1. privádzať na svet deti, mláďatá (o žene al. samici): je schopná r. zdravé deti, r. ťažko, bezbolestne;
  myš r-í živé mláďatá;

  2. prinášať plody, dávať úrodu (o rastlinách al. pôde): jablone dobre r-li;
  zle ošetrovaná pôda ner-í;

 • rodný príd.

  1. kt. je v príbuzenskom vzťahu, blízky rodom, vlastný: r. otec, r-á sestra, r-í bratia

  2. súvisiaci s narodením, prislúchajúci podľa narodenia, označujúci rodovú al. národnú príslušnosť: r. dom, r. kraj, r. jazyk;
  r. list úr. doklad o narodení;
  r-é meno krstné (kt. sa dáva po narodení k priezvisku)

 • rododendron -u m. okrasný ker pestovaný pre bohaté kvety, obyč. ružových až fialových odtieňov, bot. Rhododendron

 • rodokmeň -a m.

  1. zaznačený vývin rodu: panovnícky r.

  2. sled, postupnosť predkov: kôň s r-om

 • rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie;
  r-é znaky;
  r-é prípony

 • rogalista -u m. kto lieta na rogale;

 • rogalistka -y -tiek ž.

 • rogalo -a -gál s. Rogallovo krídlo, deltaplán

 • roh -u m.

  1. tvrdý dutý výbežok čelnej kosti niekt. cicavcov: kravský, kozí r.

  2. výčnelok vybiehajúci do tvaru rohu: zool. r. nosorožca;
  anat. r-y miechy

  3. hovor. rohovina: gombíky z r-u

  4. lesný r. plechový dychový hud. nástroj so záklopkami

  5. ostrá časť predmetu tvorená jeho hranami al. okrajmi: r. stola, výkresu, šatky

  6. miesto, kde sa zbiehajú al. pretínajú ulice, chodníky, nárožie: stáť na r-u ulice, schovať sa za r-om

  7. miesto ohraničené dvoma zbiehajúcimi sa múrmi, stenami, kút: r. izby, dvora

  8. hovor. rohový kop, hod: kopať r.

  expr.: tma ako v r-u veľmi;
  narástli mu r-y, rožky spyšnel;
  pejor. pristane mu to ako svini r-y vôbec mu to nepristane;

 • roháč -a mn. N a A -e m.

  1. rohaté zviera, napr. jeleň

  2. chrobák s parožkovitými hornými čeľusťami, zool. Lucanus;

 • roháčik -a m.

  1. zdrob. k 1, 2

  2. hádankársky útvar

 • rohatý

  I. príd.

  1. majúci rohy: r-á krava, r-é byvoly

  2. majúci výbežok podobný rohu: r. chrobák, r-á šatka

  hovor. expr. čerta r-ého! výraz nesúhlasu, záporu

  II. rohatý m. expr. čert, diabol

 • rohovatieť -ie -ejú nedok. stávať sa rohovitým: pokožka r-ie

 • rohovina -y ž. org. látka, z kt. sú rohy, nechty ap.: gombíky z r-y

 • rohovitý príd.

  1. podobný rohu: r. výrastok

  2. kt. je z rohoviny, obsahujúci rohovinu: r-á vrstva, r-á pokožka

 • rohovka -y -viek ž. anat. predná priezračná očná vrstva

 • rohový príd.

  1. k 3, 6 – 8: r. gombík, r-á črienka noža;
  r. dom;
  r-á lavica;
  šport. r. kop, hod kt. zahráva útočiace družstvo z rohu ihriska

  2. rohovitý (význ. 2): r-á strelka spodná časť kopyta

 • rohož -e ž. hrubé pletivo z tŕstia, lyka, slamy ap.: bambusová r.;
  zavesiť na stenu trstinovú r.;

 • rohožka -y -žiek ž. rohož na čistenie obuvi pred dverami ap.: vyprášiť r-u;
  r. do kúpeľne

 • rohožový príd.: r-é pletivo

 • roj -a m.

  1. veľké množstvo lietavého hmyzu: r. múch, komárov;
  včel. časť včelstva, kt. sa oddelí ako nová rodina: prirodzený, umelý r.

  2. expr. (pohybujúca sa) skupina ľudí al. vecí: r. detí;
  r. lietadiel

 • rojčiť -jč/-i! nedok. túžobne premýšľať, želať si, snívať: r. o šťastí;
  romantické r-enie

 • rojčivo prísl.;

 • rojčivosť -i ž.

 • rojčivý príd. oddávajúci sa rojčeniu; svedčiaci o rojčení, snivý: r-á deva, r-é myšlienky;
  r. pohľad;

 • rojiť sa -í -a nedok.

  1. (o včelách) hromadne vyletovať z úľa a utvárať roj; (o hmyze) hromadne vychádzať z hniezda pred párením: včely, mravce sa r-a

  2. pohybovať sa sem a ta vo veľkom počte na istom mieste, hmýriť sa: komáre sa r-a pri lampe;
  expr. od rána sa tu r-a ľudia;

 • rojko -a mn. -ovia m. kto sa oddáva rojčeniu, fantasta: romantický r.

 • rojnica -e -níc ž. voj. zákl. bojový útvar streleckej jednotky, v kt. sú vojaci vedľa seba

 • rok1 -a/-u m.

  1. obdobie 12 mesiacov; čas od 1. I. do 31. XII.: kalendárny r., minulý, budúci r.;
  školský r. obdobie vyučovania;
  Nový rok 1. január;
  nový r. kt. prichádza;
  cirkevný r. liturgický (začína sa adventom);
  mať dva r-y;
  minulo mu desať r-ov

  2. ročný prírastok na kmeni, letokruh

  3. obyč. mn. obdobie vyznačujúce sa niečím, časy: študentské r-y, r-y mladosti, biedy

  takto r. pred rokom;
  z r-a na r. každý rok;
  raz za uhorský, turecký r. veľmi zriedka;
  pejor. byť sto r-ov za opicami zaostávať vo vývine;
  muž v r-och nie mladý;
  byť v najlepších r-och v strednom veku;

 • rokenrol, pís. i rock and roll [rokendrol] -u m. populárna hudba s výrazným rytmom amer. pôvodu; tanec v tomto rytme

 • rokfort, pôv. pís. roquefort -u m. syr s vnútornou plesňou;

 • rokfortový príd.: r-á nátierka

 • rokľa -e ž. roklina: spadnúť do r-e

 • roklina -y -lín ž. hlboká úzka preliačina, rokľa, prepadlina, výmoľ

 • rokoko -a s.

  1. umel. sloh v 18. stor. charakterizovaný gracióznou hravosťou zdrobnených dekoratívnych foriem; obdobie tohto slohu

  2. diela vytvorené v tomto slohu;

 • rokokový príd.: r. sloh;
  r-é obdobie;
  r. nábytok

 • rokovací príd. použ. pri rokovaní: r. poriadok;
  r-ia sála

 • rokovať nedok. viesť rozhovor s istým cieľom, oficiálne sa radiť: r. o mierovej spolupráci, r. s ministrom o pláne;
  obchodné r-nie;

 • rokovateľ -a mn. -ia m. kto rokuje: r-ia sa dohodli na spoločnom znení dohody

 • opak. rokúvať -a

 • rola -y D a L -e mn. -y rol/-í ž.

  1. úloha (význ. 3): hrať vo filme titulnú, hlavnú r-u;
  r. milovníka

  2. publ. postavenie, funkcia, úloha: vystupovať v r-e ochrancu slabších

  hrať, mať významnú, dôležitú r-u byť dôležitý;

  roľa -e ž. pravidelne obrábaný pozemok, časť poľa: orať, hnojiť r-u;

 • roláda -y -lád ž. múčnik al. mäsité jedlo, v kt. je zavinutá plnka

 • rolák -a m. hovor. pulóver, tričko s vysokým vyhrnutým golierom

 • roleta -y -liet ž.

  1. sťahovacia nepriehľadná záclona: plátenná, drevená r.

  2. ochranný zvinovací kryt z pevného materiálu: r. výkladu, r. registračnej skrine;

 • rolička1 -y -čiek ž. zdrob. expr.

  rolička2 -y -čiek, roľka -y -liek ž. zdrob.

 • rolka -y -liek ž. hovor. rolovaná šunka

 • roľníčiť -i nedok. hovor. byť roľníkom, pracovať ako roľník: starý otec r-l

 • roľníčka -y -čok ž.;

 • roľnícky príd.: r. kraj;
  r-a práca;

 • roľníctvo -a s.

  1. hromad. roľníci

  2. obrábanie pôdy, práca roľníka: zaoberať sa r-om

 • roľník -a mn. -ci m. kto obrába pôdu a chová hosp. zvieratá; poľnohospodár: malý, stredný, družstevný r.;
  nakupovať od r-ov;

 • roľný príd.;

 • rolovaný príd. skrútený, zvinutý: r-á šunka

 • rolovať nedok.

  1. skrúcať, zvinovať: r. papier, látku, plech

  2. (o lietadle) pohybovať sa po zemi: r. na štart

 • romadúr -u m. tučný mäkký syr

 • román -u m.

  1. väčšie umel., obyč. prozaické slovesné dielo so zložitým sujetom: sociálny, historický r., r. zo súčasnosti;
  písať, čítať r.

  2. nezvyčajný, zložitý ap. životný príbeh: prežiť celý r., ľúbostný r.;

 • romanca -e ž.

  1. lit. krátka lyricko-epická ľud. báseň špan. pôvodu

  2. hud. piesňová al. menšia inštrumentálna skladba lyrického rázu

 • románik -a m. zdrob. expr. k 2

 • romanista -u m. odborník v romanistike; poslucháč romanistiky;

 • romanistický príd.

 • romanistika -y ž. veda o jazykoch, literatúre a kultúre románskych národov;

 • romanistka -y -tiek ž.;

 • románopisec -sca m. spisovateľ píšuci romány

 • románový príd.: r-á tvorba;
  r-á láska ako v románe;

 • románsky príd.

  1. vzťahujúci sa na národy hovoriace jazykmi, kt. vznikli na zákl. ľud. latinčiny: r-e jazyky, r-a filológia

  2. týkajúci sa ranej stredovekej kultúry nadväzujúcej na rímsku kultúru: r-e umenie, r. kostolík;
  r. sloh charakterizovaný masívnosťou stavieb, viazanosťou pôdorysu, polkruhovitými oblúkmi a krížovou klenbou

 • romantička -y -čiek ž.

 • romantickosť -i ž.

 • romantický príd.

  1. k 1: r-á literatúra, r. básnik, r. maliar

  2. obsahujúci prvky nevšednosti, neobyčajnosti, silno citovo pôsobiaci: r-é údolie, r. kraj;
  r-é sny, r-á láska, r. príbeh

  3. rojčivý, snívajúci: r. človek;

  romanticky prísl.;

 • romantik -a mn. -ci m.

  1. stúpenec romantizmu: básnik r.

  2. romantický človek, rojko, fantasta: naivný r.;

 • romantika -y ž.

  1. romantický ráz, romantizmus, romantickosť: r. mladosti;
  r. krajiny

  2. rojčivosť, snívanie: dievčenská r.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sieå, tt, vbp, ccbv, vn, dup, rkv, suň, tsi, cide, pkx, tsd, ś, ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ro, vys
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV