Význam slova "ri" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 106 výsledkov (1 strana)

 • riad1 -u m.

  1. súbor nádob na varenie a podávanie jedál: smaltovaný r., umývať r.

  2. nástroje, náradie: banský r.;
  konský r. postroj;
  držať si v poriadku r.

  riad2 -u m.

  to nie je s → kostolným r-om

 • riadenie -ia s.

  1. mechanizmus na ovládanie niečoho: automatické r., r. lietadla

  2. sústava zásad, nástrojov, prostriedkov (i osôb) usmerňujúcich istú činnosť: r. hospodárstva, teória r-ia

 • riadiaci príd.

  1. kt. riadi (význ. 1): r-e orgány

  2. použ. pri riadení, určený na riadenie (význ. 1): r-a páka

 • riadidlá, správ. kormidlo

 • opak. riadievať2 -a

  opak. riadievať1 -a

  // riadiť sa spravovať sa, držať sa: r. sa zásadami, smernicami

 • riadiť2 -i nedok. upratovať: r. byt, kancelárie;

  riadiť1 -i nedok.

  1. starať sa o riadny chod, priebeh, činnosť niečoho, usmerňovať, spravovať: r. podnik, ústav, družstvo, štát;
  r. dopravu

  2. viesť, usmerňovať chod niečoho (o mechanizmoch): r-ená strela, r. žeriav

  3. správ. viesť (čo premáva, napr. auto);

 • riaditeľ -a mn. -ia m. kto spravuje, riadi, vedie istý organizačný celok: r. závodu, ústavu, školy;

 • riaditeľka -y -liek ž.;

 • riaditeľňa -e ž. kancelária, pracovňa riaditeľa (najmä v škole)

 • riaditeľný príd. kt. sa dá riadiť: r-á strela

 • riaditeľský príd.: r. príkaz;

 • riaditeľstvo -a s.

  1. iba jedn. funkcia riaditeľa

  2. správa, vedenie organizácie; jej sídlo (budova, miestnosti)

 • riadkovač -a m. mechanizmus na riadkovanie: r. okopanín;
  r. na písacom stroji

 • riadkovať nedok. usporadúvať do riadkov: r. repu;
  písací stroj pekne r-je;
  polygr. usporadúvať riadky do obrazov;
  telev. utvárať z jednotlivých riadkov obraz

 • riadkový príd.: r. honorár;
  odb. r-á synchronizácia;
  r-á sejba

 • riadne prísl.: r. študovať, pracovať;
  expr. r. sa nahnevať

 • riadny príd.

  1. kt. je, koná sa podľa poriadku, normálny, op. mimoriadny: r-a dovolenka, r. poslucháč, r-e zasadnutie, r. člen SAV

  2. taký, akýbyť, náležitý, primeraný: r. občan, viesť r. život, r-e nástroje

  3. expr. veľký, značný, poriadny: r. kus chleba, r-a bitka, r-a kopa peňazí;

 • riadok -dka m.

  1. rad písmen v rovnakej výške tvoriaci časť textu: rovný r., článok na sto r-ov

  2. telev. r. obrazovky sled bodov prenášaného obrazu

  3. niečo usporiadané do radu: žali do r-ov;
  r-y pleteniny

  nenapísať ani r. vôbec nič;
  napísať pár r-ov krátky list;
  (čítať) medzi r-mi vystihnúť skrytý zmysel textu;

 • riasa -y rias ž.

  1. záhyb (na látke): r. sukne;
  anat. kožné r-y jemné záhyby

  2. obyč. mn. chĺpky na očnom viečku, mihalnice, obrvy

  3. obyč. mn. bot. vodné rastliny v podobe vláken

 • riasiť -i nedok. skladať do záhybov, naberať, zberať: r. látku

  // riasiť sa: záclona sa r-i

 • riasnica -e -nic ž. anat. riasa, mihalnica

 • riava -y riav ž. poet. horský potok s prudkým spádom, bystrina: bystrá r.

 • ríbezľa -e obyč. mn. ríbezle -zieľ/-lí ž.

  1. záhradný ovocný ker s bobuľkami v strapcoch, bot. Ribes

  2. sladkokyslé plody tohto kra: červené, čierne, biele r.;
  zavárať r-e;

 • ríbezľový príd.: r. lekvár, r-é víno

 • ribstol -a/-u m. tel. telocvičné náradie podobné širokému rebríku, rebrina

 • richtár -a m.

  1. v min. hlav. predstaviteľ obce

  2. za feud. zástupca vrchnosti v správe obce;

 • richtárka -y -rok ž. richtárova žena;

 • richtársky príd.;

 • richtárstvo -a s.

 • richtovať nedok. hovor. zastaráv. chystať, pripravovať: r. obed

  // richtovať sa: r. sa na cestu

 • ricín -u m. rastlina s olejovitými semenami podobnými fazuli, bot. Ricinus;

 • ricínový príd.: r. olej použ. ako preháňadlo

 • riečica -e -čic ž. sito s väčšími okami: precúdiť obilie na r-i, murárska r.

 • riečisko -a -čisk s. koryto rieky: hlboké, vymleté r.

 • riečka -y -čok ž. zdrob.

 • riečny príd.: r. štrk, r-a doprava, loď;

 • riedene prísl.: r. sádzať

 • riedený príd. kt. sa stal redším, rozriedený: r. roztok;
  r. les preriedený;
  typ. r-á sadzba;

 • riedidlo -a -diel s. prostriedok na riedenie: r. na farby

 • riediť -i nedok. robiť redším, riedkym: r. víno, mlieko (vodou);
  r. les

 • riedko prísl.: r. vysadená záhrada

 • riedky redší príd.

  1. majúci slabšiu konzistenciu, obsahujúci menej podst. častíc, op. hustý: r. čaj, r-a polievka, r. vzduch

  2. ktorého časti sú vo väčšej vzdialenosti od seba, op. hustý: r-e vlasy, r-e zuby, r. les

  lacné mäso, r-a polievka;

 • riedučký, riedunký, riedulinký príd. expr. veľmi riedky

 • rieka -y riek ž. prirodzený vodný tok väčších rozmerov: hlboká, široká, rozvodnená r.;
  ohyb, breh r-y;

 • riekanka -y -niek ž. jednoduchá veršovaná, obyč. rýmovaná básnička, rečňovanka: detská r.

 • rieknuť -e -u -kol, riecť rečie rečú riekol dok. kniž. povedať (obyč. v uvádzacích vetách)

 • riešiť -i nedok.

  1. usilovať sa urobiť z daných údajov uspokojujúci záver, hľadať uspokojujúce východisko, vysvetlenie: r. ťažkú životnú situáciu, r. problém, otázku, spor;
  mat. r. rovnicu hľadať jej koreň

  2. vhodne, účelne upravovať, usporadúvať ako celok: optimálne r. výstavbu sídliska, mestskú dopravu;
  pôsobivé r-enie scény

 • riešiteľ -a mn. -ia m. kto niečo rieši: r. úlohy, r. zložitých otázok;

 • riešiteľka -y -liek ž.;

 • riešiteľný príd. kt. sa dá riešiť: ťažko r. problém

 • riešiteľský príd.: r. kolektív, r-é pracovisko

 • ríf -a m. hist. jednotka starej dĺžkovej miery, lakeť

 • rifle -ieľ/-flí ž. pomn. džínsy, texasky: stále nosí r.;

 • rifľovina -y ž. bavlnená tkanina, z kt. sa šijú rifle

 • rifľový príd.: r-á látka

 • rígeľ -gľa m. hovor. závora (význ. 1): zasunúť r.

 • rigol -a/-u m.

  1. priekopa, žliabok na odvodňovanie

  2. výtlk (na ceste)

 • rigolovať nedok. odb.

  1. prevrstvovať pôdu do hĺbky, najmä pred výsadbou viniča

  2. opatrovať rigolmi: r. lúky

 • rigorózne prísl. k 1: r. sa správať;

 • rigoróznosť -i ž. k 1

 • rigorózny príd.

  1. kniž. prísny, nekompromisný: r. človek, r-e predpisy

  2. k rigorózum: r-e skúšky;

 • rigorózum -za -róz s. ústna skúška na získanie akademického titulu doktor

 • rihať nedok. ústami nahlas vypúšťať žalúdkové plyny, grgať: r. po vypití piva;
  neos. r-á sa mu;

 • dok. rihnúť -e -ú -hol

 • rikša -e ž. vo vých. Ázii ľahký dvojkolesový vozík ťahaný človekom;

  rikša -u mn. -ovia m. človek ťahajúci takýto vozík

 • rímsa -y ríms ž. vodorovný pás vyčnievajúci z plochy stavby

 • rímskokatolícky príd. týkajúci sa členov západnej (latinskej) cirkvi, ktorej centrom je Rím, skr. rím. kat., r. k.: r-a cirkev, r. kostol

 • rímsky príd. k Rím: r. pápež;
  R-a ríša;
  r-e právo;
  r-e číslice (napr. I, II, IV, X)

 • rína -y rín, ríňa -e ríň ž. hovor. odkvapová rúra

 • rinčať -í -ia nedok.

  1. vydávať kovový zvuk: reťaze r-ia, sklo r-í

  2. spôsobovať takýto zvuk: r. reťazami, riadom;
  r. zbraňami, pren. publ. hroziť vojnou

 • ring -u m. priestor ohradený lanami na pästiarske zápasy;

 • ringlota -y -lôt ž. odroda slivák guľovitého tvaru;

 • ringlotový príd.: r. kompót

 • ringový príd.: r. rozhodca

 • rínok -nku/-a m. hovor. námestie s trhom

 • rinúť sa -ie -ú nedok. kniž. (neprerušeným) prúdom stekať: slzy sa jej r-ú z očí;
  z rany sa r-ie krv

 • riport -u m. spravodajský útvar vo forme malej reportáže

 • rips -u m. text. tkanina s pozdĺžnymi al. priečnymi vrúbkami: balónový r.

 • ríša -e ríš ž.

  1. veľký št. útvar skladajúci sa z viacerých územných al. etnických celkov (najmä v min.): Veľkomoravská r., Nemecká r., Perzská r.

  2. kniž. oblasť, okruh: rastlinná, živočíšna r.;
  r. snov, rozprávok;

 • risk -u m. hovor. riskovanie

  r. (je) zisk bez riskovania nemožno nič získať

 • riskantne prísl.: r. skočiť;

 • riskantnosť -i ž.

 • riskantný príd. nebezpečne odvážny, robený s rizikom, hazardný: r-á akcia, r. zákrok;

 • risknúť -e -ú -kol dok. hovor. riskovať: ja to r-m a pôjdem ta

 • riskovať nedok. i dok.

  1. púšťať sa, pustiť sa do niečoho riskantného, neistého: r. prehru, stratu

  2. uvádzať, uviesť do nebezpečenstva, nasadzovať, nasadiť: r. zdravie, život

 • ríšsky príd. k 1: r. kancelár, snem

 • riť -i ž. hrub.

  1. análny otvor, konečník

  2. zadná (sedacia) časť tela, zadok (význ. 2): sadni si na r.!

  hrub. pchať sa, liezť niekomu do r-i podlizovať sa;
  vulg. do r-i! vo funkcii cit. vyj. hnev, nesúhlas, prekvapenie (pri zahrešení);

 • ritka -y -tiek ž. zdrob. zjemn.

 • ritný príd.: anat. r. otvor;

 • rittberger -a m. hovor. skok pri krasokorčuľovaní pomenovaný podľa W. Rittbergera, Rittbergerov skok

 • rituál -u L -i mn. -y m.

  1. obrad, rítus

  2. obradové predpisy

  3. cirk. kniha obradových predpisov: Rímsky r., Ostrihomský r.;

 • rituálny príd.: r. jazyk, tanec, r-a vražda

 • rítus -tu m. kniž. obrad: grécky, rímsky r.

 • rival -a m. súper, protivník, sok: futbaloví r-i

 • rivalita -y ž. súperenie, pretekanie sa: r. športových klubov;
  veľmocenská r.

 • riviéra -y -viér ž. (morské) pobrežie vhodné na kúpanie

 • riziko -a -zík s. možnosť, nebezpečenstvo straty, neúspechu, škody: robiť niečo na vlastné r., r. podnikania;
  brať na seba r.;

 • rizikovo prísl.;

 • rizikovosť -i ž.

 • rizikový príd.: r-á prevádzka;

 • rizling -u m.

  1. odroda viniča a hrozna

  2. víno z tohto hrozna

 • rizoto -a -zot s. jedlo z ryže a z kúskov mäsa (a zeleniny): bravčové r.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: rss, enhance, nu, able, inh, déns, its, current, in, bac, bcd, demonstratio, card, gd, hp ux
Ekonomický slovník: chu, snp, kfk, aap, tác, trz, olp, ovy, úkol, and, zwp, mhk, ree, sry, ã er
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV