Význam slova "ra��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 294 výsledkov (3 strán)

 • aféra -y afér ž. vzrušujúca a pohoršujúca udalosť: špionážna a.

  robiť z niečoho a-u zveličovať to

 • agentúra -y -túr ž.

  1. zastupiteľstvo: obchodná a.

  2. tlačová, spravodajská kancelária

  3. výzvedná služba: špionážna a.;

 • akupresúra -y ž. lek. metóda alternatívnej medicíny využívajúca pri liečení tlak prstov na akupunktúrne body, manupresúra

 • akupunktúra -y ž. lek. metóda vpichovania ihiel do istých bodov ľudského tela najmä pri liečení bolestivých ochorení (podľa tradičnej čínskej medicíny);

 • aparatúra -y -túr ž. sústava prístrojov: rozhlasová a., prenosná a.

 • apretúra -y -túr ž. apretovanie; jeho výsledok: a. rukopisu;
  látka s dobrou a-ou

 • architektúra -y ž.

  1. staviteľské umenie; príslušný študijný odbor: renesančná a.;
  prihlásiť sa na a-u

  2. spôsob výstavby, (vnútorné) usporiadanie niečoho: a. chrámu;
  a. románu;
  hudobná a.

  3. staviteľské diela

 • armatúra -y -túr ž.

  1. prídavné súčiastky a mechanizmy strojov a zariadení na zabezpečenie ich správnej činnosti, výstroj: a. parného kotla;
  a. potrubia kohútiky, ventily, uzávery ap.

  2. stav. výstuž: a. betónu

 • ašpirantúra -y ž. ašpirantská príprava; ašpirantské miesto: skončiť a-u;
  uchádzať sa o a-u

 • atmosféra -y -fér ž.

  1. plynný obal planéty: zemská a. ovzdušie

  2. iba jedn. celkový ráz, nálada istého prostredia: priateľská, napätá a.;
  slávnostná a.

  3. fyzikálna a. jednotka tlaku, zn. atm;

 • autocenzúra -y ž. cenzúra samého seba: novinári podliehajú iba a-e

 • bariéra -y -iér ž.

  1. ohrada, zábradlie: preliezť b-u

  2. iba mn. miesto pre divákov oddelené od ihriska: plné b-y

  3. priehrada, zátarasa: na rieke sa tvoria ľadové b-y;

 • biosféra -y ž. oblasť na Zemi a v atmosfére s podmienkami na život;

 • bonboniéra [-mboňie-/-ié-] -y -niér ž. škatuľa s bonbónmi

 • bravúra -y ž.

  1. dokonalá zručnosť, efektná obratnosť: technická, herecká b.

  2. ľahkomyseľná, riskantná odvaha;

 • brožúra -y -žúr ž. menšia brožovaná publikácia;

 • búračka -y -čiek ž. hovor.

  1. búranie, demolácia: b-y v starom meste

  2. búranisko: tehly z b-y

  3. subšt. havária

 • búrať -a nedok. rúcať, boriť: b. staré domy;

  // búrať sa: jeho plány sa b-jú

 • cenzúra -y ž. úr. posúdenie vecí určených na uverejnenie z hľadiska št., polit. záujmov a morálky: c. filmov, časopisov;

 • chiméra -y -mér ž. kniž.

  1. v gréc. bájosloví obluda chrliaca oheň; príšera, obluda

  2. vidina, prelud, zdanie, klam: bojovať proti ch-am, honba za ch-ou;

 • chmára -y chmár ž.

  1. tmavý dažďový oblak, mrak, mračno: sivé, ťažké ch-y;

  2. zachmúrený, ustarostený, hnevlivý výraz: zahnať ch-y z čela;

 • chmúra -y chmúr ž. kniž.

  1. nebezpečenstvo, hrozba, beznádejnosť: rozohnať ch-y nad krajinou

  2. smútok, starosť, nepokoj (v tvári): ch. mu prešla po čele

 • čičrať, čičrať sa -e -ú nedok. expr. hrabať (sa) (význ. 5); paprať (sa): č. (sa) palicou v zemi;
  č. sa v blate, v jedle

 • čmára -y čmár ž. expr. neúhľadná čiara: č-y na stene

 • čmárať -a nedok. expr. čarbať: č. po stenách, uhľom po papieri

 • dcéra -y dcér ž. dieťa, priamy potomok žen. pohlavia: jediná d., vydávať d-u;

 • diaspóra -y -pór ž. rozptýlenie členov národa al. cirkvi v cudzom prostredí: žiť v d-e

 • diktatúra -y ž.

  1. neobmedzená moc jednotlivca, skupiny al. triedy: fašistická, totalitná d.;
  nastoliť d-u

  2. forma uskutočňovania št. moci jednou polit. silou: d. proletariátu (podľa marxistického chápania)

  3. diktátorstvo

 • docentúra -y -túr ž. hodnosť, funkcia docenta: dosiahnuť d-u

 • dočmárať -a dok. expr. počarbať, počmárať, dočarbať: d-ná lavica

 • nedok. dohorievať, dohárať -a

 • dohovárať -a nedok. vyčítavo pripomínať, napomínať: d. synovi;
  d-l mu, aby si to rozmyslel

 • nedok. dohovárať sa -a

 • nedok. dotvárať -a

  // dotvoriť sa nadobudnúť konečný tvar: jeho umelecké názory sa d-li po návrate z cudziny;

 • nedok. dotvárať sa

 • dotýrať -a dok. utýrať, utrápiť: d. väzňa;
  d-ný výraz tváre

 • nedok. dovárať -a

  // dovariť sa úplne sa uvariť: fazuľa sa d-la;

 • nedok. dovárať sa

 • dožrať -žerie -žerú dok.

  1. skončiť žranie, prestať žrať: kone d-li (ovos)

  2. expr. nahnevať, nazlostiť, najedovať: a to ho už d-lo;

 • drezúra -y -zúr ž. (prísny) výcvik (zvierat): d. koní;
  expr. zažiť domácu d-u prísnu výchovu

 • dvojgarsoniéra [-rzoň-/-rsoň-] -y -iér ž. zastaráv. dvojgarsónka

 • éra -y ér ž.

  1. epocha, obdobie: kresťanská é., nová é. našej spoločnosti

  2. letopočet

 • faktúra -y -túr ž. písomné vyjadrenie fin. nároku za niečo, účet: vystaviť f-u (na dodaný tovar, vykonanú službu ap.)

 • fanfára -y -fár obyč. mn. ž. krátka slávnostná skladba pre plechové hud. nástroje: zazneli f-y, sprievod za zvuku f-fár

  bez f-fár bez pompéznosti;

 • fárať -a nedok.

  1. zostupovať do bane

  2. hovor. expr. ísť, kráčať

 • figúra -y -gúr ž.

  1. umelo zhotovená postava; socha: bronzová f. koňa a jazdca

  2. postava: ženská f.;
  hovor. má dobrú f-u;
  známa f. osobnosť známa niečím svojráznym;
  komická f. (aj v lit. spracovaní)

  3. obrazec, vzorec, schéma: tanečná, krasokorčuliarska f.;
  štyl. básnická ozdoba;

 • flóra -y ž. rastlinstvo; súbor druhov rastlín na istom území: vodná f.;
  f. Slovenska

 • fraktúra -y -túr ž. lek. zlomenina: f. nohy

 • frizúra -y -zúr ž. hovor. účes: mať novú f-u

 • fúra -y fúr ž.

  1. naložený voz; jeho obsah: f. sena, uhlia

  2. hovor. expr. množstvo (význ. 2), hŕba, kopa: f. ľudí, snehu;
  mať f-u času veľa

 • fyloxéra -y ž. zool. cudzopasný hmyz na viniči

 • garnitúra [-n-] -y -túr ž.

  1. súprava: pletená g. (napr. čiapka a rukavice);
  vlaková g.

  2. skupina osôb, ktorú spája nejaká činnosť, zostava: prvá, druhá g. (hráčov, hercov)

 • garsoniéra [-rzoňie-/-rson-] -y -niér ž. zastaráv. garsónka

 • glazúra -y -zúr ž.

  1. povrchová sklovitá vrstva na ker. výrobku

  2. hovor. poleva: čokoládová g.

 • helikoptéra -y -tér ž. lietadlo udržujúce sa vo vzduchu činnosťou vodorovne umiestnených vrtúľ, vrtuľník

 • hemisféra -y -fér ž. odb. pologuľa: anat. mozgová h.;
  geogr. severná h.;

 • hydrosféra -y ž. súhrn vodstva na Zemi; vodný obal zemegule

 • infraštruktúra -y -túr ž.

  1. ekon. oblasť národného hospodárstva, kt. sa stará o podmienky rozvoja v zákl. ekon. odvetviach (energetike, vodnom hospodárstve, doprave ap.)

  2. inžinierske siete: dopravná i., vybudovať i-u mesta, sídliska;

 • inventúra -y -túr ž. inventarizácia (tovaru, zásob ap.): koncoročná i.;
  mať i-u

  robiť i-u inventarizovať (význ. 2);

 • kandidatúra -y ž.

  1. kandidovanie: podporiť niečiu k-u

  2. hovor. hodnosť kandidáta vied: dosiahnuť k-u

  3. hovor. ašpirantská príprava: robiť k-u na fakulte, v akadémii

 • kapilára -y -lár ž. vlásočnica (význ. 1, 2);

 • kára -y kár ž. ručný dvojkolesový vozík: ťahať k-u i pren. niesť zodpovednosť (za niekoho);

 • kariéra -y -riér ž. úspešný postup v rozlič. životných oblastiach: umelecká, politická k., túžiť po k-e

  robiť k-u rýchlo postupovať v postavení, hodnostiach ap.;

 • karikatúra -y -túr ž. kresba (al. lit., hud. výtvor) zveličujúca (-i) charakteristické črty niekoho al. niečoho obyč. s cieľom vyvolať komický al. satirický dojem: politická k., dobové k-y, kresliť k-y;

 • klauzúra -y -zúr ž. priestor kláštora prísne vyhradený rehoľníkom; pravidlo zakazujúce cudzím osobám vstup doň;

 • klaviatúra -y -túr ž. klávesnica

 • koloratúra -y ž. hud. obohatenie melódie technicky náročnými ozdobami (trilkami);

 • konjunktúra -y ž. priaznivé podmienky na rozvoj niečoho: hospodárska k.;
  expr. literárna k.;
  prežívať, mať k-u;
  povojnová k. obdobie rozmachu (hosp.);

 • kontúra -y -túr ž. črta, obrys: k-y pohoria na obzore

 • kôra -y kôr ž.

  1. povrchová vrstva drevín: k. stromu, dubová k., zlúpať k-u

  2. kôre podobná povrchová vrstva: ľadová k.;
  citrónová k. šupa;
  geogr. zemská k.;
  anat. mozgová k.;

 • korektúra -y -túr ž.

  1. oprava chýb v rukopise al. v sadzbe; oprava, úprava vôbec: jazyková k., robiť k-u;
  k. znenia zákona

  2. obyč. mn. odtlačky sadzby určené na opravu: stĺpcové, stránkové k-y, zaslať k-y autorovi

 • kreatúra -y -túr ž. pejor. bytosť, stvorenie; indivíduum (význ. 2): čudná k.;
  zradcovské k-y

 • kubatúra -y ž. objem (telesa): k. lode, valcov

 • kultúra -y -túr ž.

  1. súhrn výsledkov tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti, civilizácia: vysoká k., rozvoj k-y a vzdelanosti;
  byzantská k., ľudová, národná k.;
  hmotná, duchovná k. súhrn materiálnych, duchovných hodnôt ľudstva v istej epoche;
  k. jednotlivca, spoločnosti;
  k. obliekania, bytová k. úroveň;
  hlasová, pohybová k. stupeň dokonalosti: jazyková k. pestovanie spis. jazyka; úroveň používania jazyka al. jazykového prejavu

  2. obyč. mn. pestované rastliny, plodiny ap.: lesné k-y, výsev k-úr

  3. obyč. mn. biol. laboratórne pestované mikroorganizmy: k-y baktérií

 • lastúra -y -túr ž. škrupinovitá schránka mäkkýšov, mušľa, ulita;

 • lektúra -y -túr ž. kniž. čítanie; materiál na čítanie: odborná l.

 • líra -y lír ž. býv. zákl. peňaž. jednotka a platidlo tal. meny

 • literatúra -y -túr ž.

  1. súhrn slovesných prác, písomníctvo: umelecká, odborná l.;
  krásna l. beletria;
  l. faktu

  2. súhrn prác o istej otázke: použitá l., citovať l-u

 • lýra -y lýr ž. starý strunový hud. nástroj: hrať na l-e;
  Bratislavská l. skladateľská súťaž populárnej piesne

 • makulatúra -y ž. odpadový (popísaný al. potlačený) papier;

 • manikúra -y ž.

  1. kozmet. ošetrenie nechtov na rukách

  2. súprava náčinia na toto ošetrenie

  robiť m-u manikúrovať

 • manufaktúra -y -túr ž.

  1. hist. kapit. výr. založená na remeselnej technike a deľbe práce

  2. veľká remeselnícka dielňa;

 • manupresúra -y ž. akupresúra

 • matúra -y -túr ž. maturita: zložiť m-u i pren. obstáť v niečom

 • miniatúra -y -túr ž.

  1. drobnokresba, drobnomaľba: výzdoba m-mi

  2. malé beletristické dielo

  3. zmenšený model, zmenšenina: m. domu;
  v m-e v malom;

 • monokultúra -y -túr ž. viacročné pestovanie rovnakých plodín na tom istom pozemku;

 • motokára -y -kár ž. (pretekárske) motor. vozidlo bez karosérie;

 • multikára -y ž. viacúčelové motor. vozidlo s malým motorom (použ. napr. na vnútropodnikovú prepravu)

 • multikultúra -y -túr ž. súbor kultúr viacerých etnických spoločenstiev žijúcich na spoločnom území;

 • nabúrať -a dok. hovor.

  1. poškodiť motor. vozidlo nárazom: n. nové auto;

  2. i nabúrať sa mať nehodu pri jazde motor. vozidlom, havarovať

  3. hrub. priviesť do druhého stavu: n. dievča

 • načmárať -a dok. expr. nedbanlivo napísať, načarbať, naškriabať: n. podpis, úlohu

 • nahovárač -a m.

  1. kto nahovára, navádza na niečo

  2. hovor. sprostredkovateľ svadby;

 • nahováračka -y -čiek ž.

 • nahováračky -čiek, nahovárky -rok ž. pomn. hovor. sprostredkovanie známosti al. manželstva

 • nedok. k 1, 2, 4, 5 nahovárať -a: nič si nen-aj!

  // nahovoriť sa veľa a často hovoriť, narozprávať sa: koľko sa o nej n-l!

 • náraďový príd.: tel. n. telocvik

 • nastvárať -a dok. expr. povyvádzať, postvárať: n. huncútstva

 • natárať -a dok. expr. veľa narozprávať, potárať: n-l mu nezmysly

 • nedok. k 2 navárať -a, navarovať

 • nažrať sa -žerie -žerú -tý/-ný dok. (o zvieratách) nasýtiť sa;
  pejor. (o ľuďoch) (veľa) sa najesť: statok sa n-l, n-té bravy;
  n. sa na hostine

 • nomenklatúra -y -túr ž. odb.

  1. systematický súbor názvov: botanická, zoologická n.

  2. súpis, zoznam: n. profesií;
  prevziať do n-y (straníckeho orgánu)

  3. (prv) pracovníci na vyšších miestach vybratí straníckymi orgánmi;
  pejor. funkcionári býv. režimu;

 • núrať, núrať sa, ňúrať, ňúrať sa -a nedok. expr.

  1. hrabať sa (význ. 5), kutať (sa): n. (sa) v skrini, po zásuvkách

  2. iba núrať, ňúrať sliediť, snoriť: všade n-a, čo by sa dozvedel;
  n., ň. za informáciami;
  čo za mnou ň-š?

 • nedok. obárať, opárať -a

  // obariť sa, opariť sa popáliť sa horúcou tekutinou al. parou

 • nedok. obhárať -a

 • obžrať -žerie -žerú dok. obhrýzť (význ. 1, 2) (o zvieratách): o-té kríky;
  o. púčiky;

 • odbúrať -a dok.

  1. búraním odstrániť: o. kus múru;
  chem. o-nie cukrov oddelenie

  2. publ. odstrániť (niečo škodlivé, prebytočné ap.): o. predsudky, administratívu;

 • nedok. odhovárať -a

 • odpárať -a dok. páraním oddeliť: o. obrubu na šatách, o. gombíky

  // odpárať sa povoliť vo švoch: rukáv sa o-l

 • nedok. odvárať -a

 • ohovárač -a m. kto ohovára;

 • ohováračka -y -čiek ž.

  1. k ohovárač

  2. obyč. mn. hovor. ohováranie, klebety: o-y sa šírili

 • ohováračský príd.: o-á kampaň, o-é správy

 • nedok. ohovárať -a

 • nedok. omárať -a

 • oponentúra -y -túr ž. kritické posúdenie ved. al. odbornej práce, oponentské konanie

 • otvárač -a m. náčinie na otváranie: o. na konzervy

 • nedok. otvárať -a

  // otvoriť sa

  1. uvoľnením zatváracieho zariadenia sa stať voľným na vstup, priechod ap., op. zatvoriť sa, zavrieť sa: brána, skriňa sa o-la

  2. rozovrieť sa, roztvoriť sa, op. zavrieť sa: zošit sa (sám) o-l, padák sa o-l, rana sa o-la

  3. ukázať sa, zjaviť sa, odhaliť sa: o-lo sa pred nimi široké údolie;
  o-li sa nám nové perspektívy

  o-li sa mu oči spoznal pravdu;

 • nedok. otvárať sa

 • ouvertúra [uv-] -y -túr ž. hud. predohra: o. opery;
  udalosti boli o-ou vojny začiatkom

 • ožrať sa ožerie ožerú -tý/-ný dok. pejor. opiť sa, spiť sa: o-tý človek

  expr. o. sa ako snop, do nemoty, pod obraz (Boží) veľmi;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: oxb, hls, pb, štít, šét, zkk, tkg, fjr, suz, oos, odj, an, kom, tgi, apa
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV