Význam slova "r" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 3289 výsledkov (28 strán)

 • reproduktor -a L -e mn. -y m. elektroakustický prístroj, kt. mení elektr. signály na zvukové: pouličné r-y

 • reptať -ce/-tá -cú/-tajú -ci/-taj! -cúc/-tajúc nedok. slovami prejavovať nespokojnosť, frflať, hundrať, šomrať: r. proti pánom, r. na robotu;
  neponosoval sa, ner-l;
  urobil to bez r-nia

 • republika -y -lík ž. forma vlády, v kt. sa orgány št. moci volia na isté obdobie; štát s takouto formou: Slovenská r.;
  vláda r-y;

 • republikán -a m.

  1. prívrženec republiky ako št. formy

  2. člen republikánskej strany;

 • republikánsky príd.: r-e presvedčenie;
  r-a strana polit. strana

 • republikový príd.: r-é orgány

 • reputácia -ie ž. hovor. dobré meno, vážnosť: pokaziť si r-iu

 • resekcia -ie ž. lek. odňatie, vyrezanie (časti tkaniva, orgánu): r. pľúc

 • resentiment -u m. kniž. záporný emocionálny postoj prejavujúci sa v pocite krivdy a v pomstychtivosti: nechať sa ovládať r-mi

 • rešerš -e ž. odb.

  1. vyhľadávanie údajov na istú tému v publikovanej literatúre

  2. takýto prehľad údajov;

 • rešeršný príd.: r. systém

 • rešeto -a -šiet s. zastaráv. riečica

  deravý ako r.;
  pejor. staré r. nadávka neupravenej žene

 • reskírovať dok. hovor.

  1. riskovať: pri tejto úlohe bolo treba veľa r.

  2. venovať, obetovať: r-l na to celú stovku

 • reslovakizácia -ie ž. opätovné poslovenčenie: r. presídlencov

 • resocializácia -ie ž. odb. opätovné zaraďovanie, zaradenie do spoločnosti: r. prepustených z väzenia;

 • resocializačný príd.: r. účinok starostlivosti

 • resp. skr. respektíve

 • rešpekt -u m. vážnosť, úcta (spojená so strachom): svojím správaním vzbudzuje r.

  mať r. pred niekým rešpektovať niekoho

 • respektíve čast. uvádza opravný al. variantný výraz, eventuálne, prípadne, skr. resp.: prídem zajtra, r. pozajtra;
  dĺžka sa označuje, r. neoznačuje

 • rešpektovať nedok.

  1. mať v úcte, vo vážnosti, vážiť si, mať rešpekt pred niekým: r. učiteľku, vedúceho

  2. uznávať a spĺňať, dodržiavať; zachovávať: r. nariadenia, predpisy, príkazy

 • respirátor -a L -e mn. -y m. lek. dýchací prístroj (použ. pri oživovaní, kriesení, ochrane proti škodlivinám ap.)

 • respondent -a m. kto v sociol. výskume odpovedá na položené otázky, opytovaný: výsledky výskumu sú založené na odpovediach 1200 r-ov

 • rest -u m. hovor. nesplnená úloha, neurobená práca: dnes som vybavil všetky r-y

 • reštartovať nedok. i dok. inform. znova uvádzať, uviesť od začiatku do chodu, znovu naštartovať: r. počítač

 • reštaurácia1 -ie ž. pohostinský podnik, v kt. sa podáva strava: záhradná, diétna r.;

  reštaurácia2 -ie ž. reštaurovanie (význ. 1, 2): r. hradu, katedrály;
  r. monarchie;

 • reštauračný1 príd.: r-á miestnosť, r-á strava

  reštauračný2 príd.: r-é práce;
  r-é úsilie

 • reštaurátor -a m. kto reštauruje (význ. 1, 2): r. umeleckých pamiatok;
  r-i cudzej nadvlády;

 • reštaurátorský príd.: r-é práce;

 • reštaurátorstvo -a s.

 • reštaurovať nedok. i dok.

  1. uvádzať, uviesť do pôv. stavu, obnovovať, obnoviť: r. staré maľby

  2. obnovovať, obnoviť, nastoľovať, nastoliť (zvrhnutý režim, št. zriadenie): r. cisárstvo

 • reštitúcia -ie ž. odb.

  1. uvádzanie, uvedenie veci do predchádzajúceho stavu (vrátením al. nahradením odňatého majetku): r. starého právneho stavu; čiastočná r. konfiškátu; r. cirkevného majetku

  2. reštituovaný majetok: budova patrí medzi r-ie;

 • reštitučný príd.: r. zákon, r. proces, r. majetok

 • reštituent -a m. odb. ktonárok na reštitúciu: budovu si nárokujú viacerí r-i

 • reštituovať -uuje -uujú nedok. i dok. reštitúciou získ(av)ať: r. budovu

 • restovať nedok. pražiť (v uzavretej nádobe): r-ná pečeň

 • reštriktívny príd. kniž. al. odb. obmedzujúci, obmedzovací: r-a školská politika, r-e kroky vlády

 • reštringovať nedok. i dok. kniž. obmedzovať, obmedziť, znižovať, znížiť: r. počet zamestnancov, financie

 • reštrukturalizácia -ie ž. kniž. al. odb. zmena štruktúry na inú: r. národného hospodárstva;

 • reštrukturalizačný príd.: r-é opatrenia

 • reštrukturalizovať nedok. i dok. kniž. al. odb. d(áv)ať novú, inú štruktúru, štrukturáciu: r. poľnohospodárstvo, bankový systém, štátnu správu;
  r-ná ekonomika

 • resumé [-zümé] neskl. s. kniž. výstižný obsah, prehľadný výťah: pripraviť r. prednášky

 • retardácia -ie ž. odb. spomaľovanie, spomalenie, oneskorovanie, oneskorenie: r. vo vývine;

 • retardačný príd.: r. vplyv

 • retardovane prísl.: pôsobiť r.;

 • retardovanosť -i ž.

 • retardovaný príd. kniž. al. odb. spomalený, zaostávajúci (mentálne, vývinovo): deti r-ých rodičov;

 • reťaz -e ž.

  1. pohyblivo spojený rad článkov, obyč. kovových, použ. na spájanie, držanie al. ťahanie: železná, oceľová r., snehové r-e;
  zavrieť bránu na r.;
  uviazať psa na r.;
  dať niekoho do r-í sputnať ho

  2. sled osôb, vecí al. javov vo viac-menej súvislom páse: r. detí, poľovníkov;
  r. vrchov, r. automobilov;
  r. spomienok;
  utvoriť r. (ľudí) (pri podávaní tehál);
  živá r. súvislý rad ľudí držiacich sa za ruky s manifestačným cieľom

  držať niekoho (ako) na r-i obmedzovať ho;
  expr. je ako z r-e pustený bujný, neviazaný;

 • reťazec -zca m. odb. reťazovitý útvar;
  chem. atómový r., telev. snímací r.;
  odb. potravinový r. postupnosť krokov od výr. cez predaj po spotrebu potravín

 • reťazovitý príd. podobný reťazi: r. útvar

 • reťazový príd.: r. most zavesený na reťaziach;
  r-á píla;
  chem. r-á reakcia pri kt. 1 reakcia vyvoláva druhú, pren. publ. situácia, keď 1 udalosť vyvoláva druhú;

 • retiazka -y -zok ž.

  1. zdrob. k 1: viesť kravu na r-e

  2. (ozdobná) kovová šnúra pletená ako reťaz: zlatá r., r. na hodinky;

 • retiazkový príd.

 • rétorický príd. k 1: r. štýl;
  hovor. iron. predniesť r-é cvičenie (prázdny) rečnícky prejav

 • rétorika -y ž.

  1. rečníctvo; veda o ňom: prednášať r-u

  2. hovor. rozprávanie, spôsob reči; rečnenie (význ. 2): to je len r. (, nie skutky); zanechať planú r-u;

 • retranslácia -ie ž. oznam. tech. prenos vysielania inej stanice;

 • retranslačný príd.: r-á stanica

 • retroaktivita -y ž. práv.: r. zákona pôsobenie zákona na veci a vzťahy jestvujúce predtým, ako nadobudol účinnosť, spätné pôsobenie zákona

 • retroaktívne prísl.: paragrafy pôsobiace r.;

 • retroaktívnosť -i ž.

 • retroaktívny príd. práv. pôsobiaci so spätnou platnosťou; svedčiaci o tom: r-a novela zákona; r. účinok právnej normy;

 • retrográdne prísl.

 • retrográdny príd. odb. smerujúci naspäť, spätný: lingv. r. slovník uvádzajúci slová abecedne podľa poradia hlások odzadu;

 • retrospektíva -y ž. pohľad späť, na min. udalosti;

 • retrospektívny príd.: r-a výstava;
  r. dej oproti zákl. deju minulý

 • retroštýl -u m. štýl, ráz niečoho minulého, obnoveného: zábava v r-e

 • retuš -e ž. menšia dodatočná úprava: r. fotografie, textu

 • retušovať nedok. i dok. (u)robiť retuš: r. snímku;

 • reuma -y ž. reumatizmus: má r-u v rukách

 • reumatička -y -čiek ž.

 • reumatický príd.: r. zápal, r-é bolesti

 • reumatik -a mn. -ci m. chorý na reumatizmus;

 • reumatizmus -mu m. zápalové ochorenie kĺbov, svalov al. šliach;

 • rev -u m.

  1. mohutný zvierací hlas: r. leva, tigra

  2. expr. ľudský krik: r. pijanov, hurónsky r.

  3. expr. plač: pustiť sa do r-u

  4. expr. hučanie, hukot, hrmot, lomoz: r. motocyklov, lietadiel

 • revanš -u m. hovor. odplata: urobiť niečo na r. ako odplatu;
  bol to r. za vlaňajšiu prehru

 • revanšista -u m. stúpenec revanšizmu;

 • revanšistický príd.: r-á propaganda

 • revanšizmus -mu m. ideológia a politika odplaty;

 • revanšovať sa dok. i nedok. hovor. odplatiť sa, odplácať sa, odvďačiť sa, odvďačovať sa: r. sa niekomu za pomoc;
  rád sa vám r-m

 • revať -e -ú nedok.

  1. (o zvieratách) vydávať rev: divá zver r-e

  2. expr. kričať: majster r-e na učňov

  3. expr. (hlasno) plakať, nariekať: r. od bolesti

  4. expr. hučať, hrmotať: autá r-ú

 • reverend -a m. titul kňaza v niekt. (najmä anglosaských) krajinách

 • reverenda -y -rend ž. dlhé oblečenie kat. duchovných, klerika

 • reverz -u m.

  1. záväzné písomné vyhlásenie: prepustiť niekoho na r., podpísať r.

  2. odb. zadná strana mince, pečate, rub;
  op. líce

 • revidovať nedok. i dok. (u)robiť revíziu (význ. 1, 2): r. účty, faktúry, doklady;
  r. svoje náhľady, staršie tézy

 • revír -u/-a L -e/-i mn. -y m. oblasť vymedzená na istú činnosť: lesný, poľovný, rybolovný r.;
  banský r. oblasť dobývania uhlia, rúd;

 • revírnik -a mn. -ci m. vedúci revíru v lesnom al. banskom závode

 • revírny príd.: r. lístok

 • revitalizácia -ie ž. odb. obnova (funkčnosti), sfunkčňovanie (zanedbaných, znečistených ap. objektov, prostredia): r. hradných budov; r. jazera;

 • revitalizačný príd.: r. program

 • revitalizovať nedok. i dok. (u)robiť revitalizáciu: r. vodný tok

 • revízia -ie ž.

  1. skúmanie, preverovanie správnosti, kontrola: r. pokladnicových dokladov, r. cestovných lístkov

  2. skúmanie niečoho s cieľom zmeny, úpravy: r. starších poučiek

  3. revízny orgán: na pracovisko príde zajtra r.;

 • revizionista -u m. stúpenec revizionizmu;

 • revizionistický príd.: r-é náhľady, snahy

 • revizionizmus -mu m. hnutie za revíziu (význ. 2) niečoho; v rob. hnutí smer usilujúci sa o revíziu zákl. téz marxizmu;

 • revízny príd.: r-a komisia, r-a správa, r. lekár

 • revízor -a m. ktoprávo robiť revíziu: r. účtov, cestovných lístkov;

 • revízorka -y -riek ž.;

 • revízorský príd.: r-á funkcia

 • revolta -y -volt ž. vzbura, odboj: r. mládeže

 • revoltovať nedok. búriť sa (význ. 1): r. proti národnému útlaku, proti prepúšťaniu z práce

 • revolúcia -ie ž.

  1. hlboká kvalitatívna zmena v spoloč.-polit. vzťahoch, prechod od starého polit. usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami: sociálna r.;
  národná r., Veľká francúzska r.

  2. zákl., podst. zmena, prevrat v rozlič. oblastiach činnosti: kultúrna r.;
  vedecko-technická r.;
  priemyselná r.;
  multimediálna, informačná r.;
  filoz. kvalitatívny zvrat vo vývine, op. evolúcia;

 • revolucionár -a m.

  1. stúpenec, účastník revolúcie (význ. 1)

  2. novátor: r. v umení;

 • revolucionárka -y -rok ž.;

 • revolucionársky príd.

 • revolucionizovať nedok. i dok. (u)robiť revolučným: r. robotníctvo

 • revolučne prísl.;

 • revolučnosť -i ž.

 • revolučný príd.: r-é učenie, r-é udalosti;
  r-é hnutie mládeže;
  r-é zmeny, r. objav;

 • revolver -a L -i mn. -y m. ručná strelná zbraň s otáčavým bubienkom;

 • revolverový príd.

  1. k revolver: r-é puzdro

  2. tech. prispôsobený na obrátenie do viacerých prac. polôh: r-á hlava;
  r. sústruh s 1 al. 2 revolverovými hlavami

 • revuálny príd.: r-e divadlo, r. program

 • revue [-vü] v jedn. obyč. neskl., D a L i -ui;
  mn. -ue -uí ž.

  1. náročnejší umel. al. ved. časopis: literárna r.

  2. výpravné hud.-zábavné predstavenie; súbor, kt. ho predvádza: piesňová r.;
  príde ľadová r.;

 • rez -u m.

  1. (za)rezanie: r. nožom, britvou;
  chirurgický r. zákrok;
  cisársky r. chirurgický zákrok pri pôrode i fraz. rázny zákrok

  2. stopa po zarezaní, zárez: hlboký r. v kôre stromu

  3. plocha vzniknutá rezaním: r. bunkou, valcom;
  geom. rovinný priesek telesa al. plochy

  4. odrezaná časť niekt. pokrmov; hranaté (nie okrúhle) formy tortových múčnikov: čokoládové, ovocné r-y;
  r-y zo šunkovej rolády;
  upiecť orechové r-y;

 • rezací príd. určený na rezanie: r. strojček

 • rezačka -y -čiek ž. (ná)stroj na rezanie: r. na papier, r. na repu

 • rezák -a m.

  1. predný zub s korunkou dlátovitého tvaru: ostré r-y

  2. nástroj na rezanie: záhradnícky, debnársky r.

 • rezancový príd.: r-é cesto

 • rezanec -nca obyč. mn. rezance -ov m. tenké pásiky z cesta použ. ako závarka do polievky al. ako samostatný pokrm: polievka s r-ami, r-e s makom;

 • rezať -že -žú nedok.

  1. ostrým nástrojom rozdeľovať na časti, oddeľovať časti z niečoho: r. drevo, slamu;
  r. hlinu na tehly, r. plech;
  r. stromčeky orezávať;

  2. ostrým nástrojom vytvárať: r. sečku;
  r. závity;

  3. mať schopnosť vnikať ostrím do niečoho: nôž dobre r-e

  4. ostrým nástrojom porušovať povrch niečoho: r. nožom do stola, do kôry stromu

  5. ostrým nástrojom usmrcovať: r. sliepky, ovce

  6. zarezávať sa, zarývať sa: remeň v páse r-e

  7. hovor. nepríjemne, ostro, bolestivo pôsobiť: svetlo r-e oči, huk mi r-e uši

  8. hovor. expr. r. zákrutu prechádzať vnútorným, kratším oblúkom

  dva razy meraj, raz rež;
  r. do živého týkať sa najháklivejších vecí;
  subšt. to mi r-e vyhovuje

  // rezať sa (o zuboch) vystupovať z ďasien, prerezávať sa: dcérke sa už r-ú zúbky

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: gsn, mpm, ček, onic, nad, agp, okt, ksh, mlp, szm, sku, fel, atv, dnz, rus
Slovník skratiek: y24, kod, v11, oet, preå, j67, ã æ ã â ã æ ã â ari, rsp, odt, nz, ttu, svn, sia, nur, pll
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV