Význam slova "pro" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 387 výsledkov (4 strán)

 • próba -y prób ž. zastaráv. skúška (význ. 1): ísť ku krajčírovi na p-u

 • problém -u m.

  1. závažná, zložitá otázka, kt. treba riešiť: vedecký, ekonomický p.;
  p. výživy ľudstva;
  hovor. to nie je p.

  2. hovor. ťažkosť (význ. 2): s tebou sú vždy p-y

 • problematickosť -i ž.

 • problematický príd. neistý (význ. 1), pochybný, sporný: p-é výsledky skúmania;
  pokladať niečo za p-é;

  problematicky prísl.;

 • problematika -y ž. súbor problémov z istej oblasti: sociálna, kultúrna p.;
  orientovať sa v danej p-e

 • problematizovať nedok. robiť problematickým, spochybňovať: p. súdne rozhodnutie, niečie tvrdenie

 • probovať nedok. hovor. zastaráv. skúšať (význ. 1, 3): p-l som predsvedčiť ho;
  p. šaty

 • procedúra -y -dúr ž. (zložitý) postup zvyčajný pri niečom: zdĺhavá úradná p.;
  liečebná p.;

 • procedurálne prísl.

 • procedurálny príd.: p-e otázky;

 • procento, správ. percento

 • proces -u m.

  1. súdne konanie: p. s rozkrádačmi;
  prehrať p.

  2. plynulý priebeh deja: spoločenský, historický p.;
  vyučovací p.;
  chemický p. reakcia;
  transformačný p. transformácia

  urobiť s niekým, s niečím → krátky p.;

 • procesia -ie ž. slávnostný sprievod veriacich;

 • procesný príd. k 1: p-é predpisy

 • procesor -a m. inform. jednotka vykonávajúca operácie s údajmi na zákl. programu; centrálna časť počítača: centrálny p.;

 • procesorový príd.

 • prodekan [-d-] -a m. zástupca dekana fakulty

 • prodemokratický príd. podporujúci demokraciu, súhlasiaci s demokraciou, op. antidemokratický: p-é organizácie

 • producent -a m. výrobný podnikateľ, výrobca: p-i nafty;
  filmový p.;

 • producentka -y -tiek ž.;

 • producentský príd.

 • producírovať sa nedok. hovor. expr. predvádzať sa: deti sa rady p-jú

 • produkcia -ie ž.

  1. dorábanie, výroba; súhrn výrobkov: p. obilia, ročná p. uhlia;
  p. mäsa

  2. (umel.) tvorba; súhrn umel. diel: hudobná p., televízna p.

  3. predvádzanie umel., artistického programu: cirkusová p.;

 • produkčná ž.

 • produkčný

  I. príd. k 1: p-é náklady, p-á lehota, p-á oblasť, p. technik

  II. produkčný m. vedúci produkcie umel., spravodajského ap. programu;

 • produkovať nedok.

  1. vyrábať, dorábať: p. železo, mäso, obilie

  2. tvoriť (umel. diela), obyč. v množstve: p. romány, skladby;
  veľa p-je je tvorivý

  3. odb. organicky vytvárať: mikroorganizmy p-jú toxíny

 • produkt -u m.

  1. výrobok: priemyselné, poľnohospodárske p-y

  2. odb. látka, kt. vznikla istým pochodom: p-y vznikajúce rozkladom bielkovín

  3. výtvor, výsledok: nezodpovednosť je p. zlej výchovy

 • produktivita -y ž. schopnosť produkovať, produktívnosť: p. pôdy, dobytka;
  ekon. p. práce množstvo výrobkov, kt. vyrobí 1 pracovník za časovú jednotku

 • produktívne prísl.;

 • produktívnosť -i ž.

 • produktívny príd.

  1. schopný produkovať, výrobný: p-e sily

  2. produkujúci s vys. intenzitou: p-e poľnohospodárstvo

  3. tvorivý: p. vedecký pracovník;
  ekon. p-a práca ktorou vznikajú isté hodnoty v oblasti hmotnej výroby;
  lingv. p-a prípona použ. pri novom tvorení;

 • proexportný príd. určený na podporu exportu: vláda prijala p-é opatrenia

 • prof. skr. profesor

 • profanizácia -ie ž. kniž. zneucťovanie, znesväcovanie: p. umenia, vedy

 • profánne prísl.;

 • profánnosť -i ž.

 • profánny príd. kniž.

  1. nie náboženský, svetský, op. sakrálny, posvätný: p-e umenie

  2. znesväcujúci, znevažujúci, všedný, obyčajný: p. spôsob;

 • profesia -ie ž. povolanie (význ. 1): robotnícke p-ie;

 • profesionál -a m. kto (ako odborník) robí niečo z povolania, op. amatér: futbaloví p-i;

 • profesionalizácia -ie ž. profesionalizovanie (sa): p. športu, športovcov, p. armády;
  napomáhať p-iu

 • profesionalizmus -mu m. orientácia v športe, umení ap. vychádzajúca z plateného vykonávania danej činnosti, op. amaterizmus: futbalový p.

 • profesionalizovať nedok. i dok. (u)robiť profesionálnym: postupne p. armádu; p-ný športovec

  // profesionalizovať sa st(áv)ať sa profesionálnym: športovci sa p-ujú

 • profesionálne prísl.;

 • profesionálnosť -i ž.

 • profesionálny príd.: p. herec;
  p. vzťah k práci;
  p. úsmev nacvičený;

 • profesiový, profesijný, profesionálny príd.: p-ové, p-ijné odbory;
  p-ová, p-ijná, p-álna orientácia mládeže

 • profesor -a m.

  1. najvyšší vedecko-pedagogický titul vysokoškol. učiteľa, skr. prof.: univerzitný p.

  2. prac. označenie stredoškol. učiteľa: p. dejepisu na gymnáziu;

 • profesorka -y -riek ž.

  1. k profesor

  2. hovor. manželka profesora;

 • profesorský príd.: p. diplom, p. zbor;

 • profesorstvo -a s. povolanie, titul profesora

 • profesúra -y -súr ž. hodnosť, funkcia profesora: dosiahnuť p-u z histórie

 • profík -a mn. -ci m. subšt. profesionál

 • profil -u m.

  1. tvár zboku; pohľad zboku: mať zaujímavý p.;
  vidieť niekoho z p-u

  2. vonkajší obraz, silueta: p. budovy

  3. odb. rez predmetom, terénom: p. rímsy, kanála, mosta;
  úzky p. i pren. výr. úsek s najnižšou kapacitou

  4. súbor vlastností, čŕt: morálny, pracovný p. človeka;

 • profilácia -ie ž. kniž. profilovanie (sa): prispievať k p-ii študentov; osobnostná p. mladého človeka; politická p. strán a hnutí;

 • profilačný príd.: p. proces

 • profilovať nedok. i dok. kniž. d(áv)ať zreteľný tvar, podobu, utvárať, utvoriť: p. výskumný ústav, vysokú školu; p. vydavateľstvo, časopis

  // profilovať sa zreteľne sa zameriavať, zamerať, nadobúdať, nadobudnúť vyhranený tvar, vyhraňovať sa, vyhraniť sa: osobnostne, politicky sa p.; p-l sa ako teoretik

 • profilový príd.

  1. k 1 – 4: p. portrét;
  p-é členenie;
  p. rez;
  p. medailón

  2. vyprofilovaný, vyhranený, vzorový: je to naša p-á fakulta

  3. charakteristický pre niečí (osobnostný ap.) profil (význ. 4), vyznačujúci niekoho z hľadiska jeho (osobnostného ap.) profilu (význ. 4): je to jeho p-á publikácia, p-é dielo

 • profit -u m. kniž. zisk, výnos, úžitok: má z toho finančný p.

 • profylaktický príd.;

  profylakticky prísl.

 • profylaxia -ie ž. lek. predchádzanie chorobe: p. tuberkulózy;

 • prognostička -y -čiek ž.;

 • prognostický príd.: p. ústav;

  prognosticky prísl.

 • prognostik -a mn. -ci m. odborník v prognostike;

 • prognostika -y ž. vedný odbor zaoberajúci sa prognózovaním;

 • prognóza -y -nóz ž. podmienená ved. výpoveď o možnej budúcnosti istého javu, procesu: vysloviť p-u

 • prognózovať nedok. i dok. (u)robiť prognózu: p. politický vývin; p-né smerovanie sa nepotvrdilo

 • program -u m.

  1. vopred pripravený postup, sled, náplň kult. podujatia, rokovania ap.: p. koncertu, p. rozhlasu, televízie, p. schôdzky

  2. tlačené oznámenie o postupe, slede, náplni kult. podujatia, rokovania ap.: dostať p. konferencie

  3. rozvrh činnosti a cieľov, plán: výrobný p. podniku, edičný p.;
  inovačný p.;
  Košický vládny p.

  4. odb. komplex príkazov vložený do stroja na spracovanie informácií: inform. protivírusový p.

  5. výr. plán vychádzajúci z istej suroviny: antikorový p. závodu, zeleninový p. družstva;

 • programátor -a m. inform. pripravovateľ programu do počítačov;

 • programátorka -y -riek ž.;

 • programátorský príd.: p-á kvalifikácia

 • programovací príd. určený na programovanie: inform. p. jazyk umelý jazyk použ. na zápis programov

 • programovať nedok.

  1. inform. zostavovať program do počítačov

  2. hovor. určovať niekomu program činnosti: musíš ma stále p.?

 • programovo, programove prísl.

 • programový príd.: p-é zmeny, p-é vyhlásenie vlády;
  p-á hudba;
  inform. p-é vybavenie (počítača) softvér;

 • progresivita -y ž.

  1. pokrokovosť: myšlienková p.

  2. stúpanie, vzostup: p. miezd

 • progresívne prísl.;

 • progresívnosť -i ž.

 • progresívny príd.

  1. pokrokový (význ. 1): p-e sily národa, p. politik, p-e názory

  2. stupňujúci sa, vzostupný: p-e normy;
  p-a daň;
  lek. p-a paralýza postupujúca;

 • prohibícia -ie ž. zákaz výr., dovozu a predaja najmä alkoholických nápojov;

 • prohibičný príd.: p. zákon

 • projekcia -ie ž. premietanie: p. filmu;
  geom. diaskopická p.;

 • projekčne prísl. projektovo

 • projekčný príd.

  1. vzťahujúci sa na projekciu, premietací: p. prístroj

  2. projektový: p-á kancelária;

 • projekt -u m. plán istého tech., ved., umel. diela: p. stanice, p. vedeckej gramatiky, p. výstavy;

 • projektant -a m. kto sa zaoberá projektovaním: p. mosta, budovy;

 • projektantka -y -tiek ž.

 • projektor -a m. premietací prístroj

 • projektovať nedok. i dok. (u)robiť projekt (tech. diela): p. priehradu, autostrádu

 • projektovo prísl.

 • projektový príd.: p-á dokumentácia, p-á kancelária;

 • proklamácia -ie ž. (slávnostné) ver. vyhlásenie: p. Svetového kongresu Slovákov;

 • proklamačne, proklamatívne prísl.

 • proklamačný, proklamatívny príd.;

 • proklamovať nedok. i dok. (slávnostne) verejne vyhlasovať, vyhlásiť: p. zásadu rovnosti;
  p. požiadavky študentov, odborov

 • prokurátor -a m. št. zástupca v súdnom konaní: generálny, vojenský p.;

 • prokurátorka -y -riek ž.;

 • prokurátorský príd.

 • prokuratúra -y ž. úrad prokurátora; št. orgán chrániaci práva a záujmy štátu, organizácií a osôb: P. Slovenskej republiky;
  mestská p.

 • prokurista -u m. úradník poverený plnou mocou pri prevádzke podniku

 • proletár -a m.

  1. príslušník proletariátu: p-i a dedinská chudoba

  2. nemajetný človek, chudák;

 • proletariát -u m. v 1. fáze kapit. nemajetná vrstva robotníkov, bezzemkov ap.: priemyselný, vidiecky p.;
  diktatúra p-u forma vlády vydávaná za vládu robotníkov a roľníkov

 • proletarizácia -ie ž. zbedačovanie maloroľníkov, malovýrobcov, inteligencie v kapit., ich zaraďovanie k proletariátu; zbedačovanie vôbec

 • proletárka -y -rok ž.;

 • proletársky príd. i prísl.: p-a demonštrácia;
  p-e umenie angažované za soc. (u nás najmä v 20. rokoch 20. stor.)

 • prológ -u m. predhovor, úvod, op. epilóg: p. k básnickej zbierke;
  p. divadelnej hry

 • prolongácia -ie ž. odb. predĺženie lehoty platnosti, splatnosti ap.: p. poukážky

 • promenáda -y -nád ž.

  1. prechádzanie sa, prechádzka: nedeľná p.

  2. miesto prechádzok, korzo: kúpeľná p.;

 • promenádny, promenádový príd.: p. koncert

 • prometeovský príd. kniž. k Prometeus (v gréc. mytológii jeden z titanov ako symbol odbojnosti); odbojný: p-á sila

 • promile neskl. s. tisícina čísla pokladaného za východisko

 • prominent -a m. popredný činiteľ, predstaviteľ: vojenskí, politickí p-i;

 • prominentný príd.: p. umelec, lekár

 • promiskue prísl. kniž. striedavo: uvádzať príklady p.

 • promócia -ie ž. akt promovania;

 • promočný príd.

 • promótor -a m. osoba vykonávajúca promočný akt

 • promovať nedok. i dok.

  1. slávnostne udeľovať, udeliť vysokoškol. diplom, akademický titul, ved. hodnosť: p. niekoho za lekára;
  p-ný filológ starší akademický titul

  2. subšt. byť promovaný: dnes p-jú čerství absolventi

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: pro, špina, švih, posla, pravidelne, nežne, mihať, krú, bezprostredne, priestupok, ľudia, diviť, salama, hnací, črevo
Ekonomický slovník: kosã ã, nrb, tokã åˆ, tgf, hop, kme, kn, ug, slb, szk, lez, fj2, cgi, umh, sng
Slovník skratiek: zelé, kôň, ztv, tnv, tuo, riå, knn, d19, v30, grl, mos, h40, rvi, kpa, ejz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV