Význam slova "prie" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 139 výsledkov (2 strán)

 • priebeh -u m.

  1. postup istého deja v čase: dramatický p. schôdzky, dôstojný p. slávnosti;
  chorobanormálny p.

  2. prebiehanie (význ. 2): p. krivky;

 • prieberčivý príd. kto dlho al. rád vyberá: p-á dievka

 • priebežne prísl.

 • priebežný príd. prebiehajúci bez prerušenia: p-á kontrola, p-é číslovanie;

 • priebojne prísl.;

 • priebojník -a m. tech. kovový nástroj na prebíjanie otvorov

 • priebojnosť -i ž.

 • priebojný príd.

  1. prebojúvajúci nové myšlienky, smery, metódy: p. umelec

  2. presadzujúci sa istotou, pevnosťou, rázny, energický, rozhodný: p. futbalista;

 • priečelie -ia s. predná strana budovy, fasáda: p. domu;

 • priečelný príd.

 • priecestie -ia s. križovatka žel. trate s cestou

 • priechod -u m. miesto, ktorým sa prechádza: p-y pre chodcov;
  úzky p. pomedzi domy

 • priechodka -y -diek ž. elektrotech. izolátor vodiča prechádzajúceho stenou

 • priechodne prísl.;

 • priechodnosť -i ž.: p. rieky;
  p. návrhu

 • priechodný príd.

  1. ktorým možno prechádzať: p-á miestnosť;
  p. terén

  2. kt. možno prijať, uskutočniť, prijateľný: návrh zákona nie je p.;

 • priečin -u m. záčin

 • priečinok -nka m.

  1. zásuvka (význ. 1): p. stola

  2. oddelené miesto v zásuvke stola, v skrini, ap.: p. na ceruzky

  3. schránka na ukladanie pošty na pošt. úrade

  4. záčin, priečin: p. v sypárni

 • priečiť sa -i nedok.

  1. vzbudzovať odpor, protiviť sa, hnusiť sa, oškliviť sa: alkohol sa mu p-i

  2. byť v rozpore, odporovať: to sa p-i zdravému rozumu, mravom

  3. klásť odpor; škriepiť sa, hádať sa: p. sa otcovi;
  čo sa toľko p-š?

  4. vzpierať sa, zdráhať sa: p. sa niečo urobiť;
  škoda bolo p. sa

  5. obracať sa naprieč, priečne, krížom: kľúč sa v zámke p-i

 • priečka -y -čok ž.

  1. latka priečne spájajúca 2 pobočné časti al. slúžiaca na ich vystuženie: p-y na rebríku

  2. hovor. miesto v poradí získané v súťaži: umiestniť sa na druhej p-e na majstrovstvách Európy

  3. stena rozdeľujúca istý priestor: izba prehradená murovanou p-ou

  4. geom. priamka pretínajúca geom. útvar

 • priečne prísl.

 • priečnica -e -nic ž.

  1. geom. priečna čiara

  2. tech. píla na priečne rezanie dreva

 • priečnik -a mn. -ci m. živ. expr. priečny človek;

  priečnik -a mn. -y m. neživ. priečna súčiastka niečoho: p. obloka

 • priečny príd.

  1. prejavujúci nesúhlas, odporujúci, spurný: p. človek

  2. kt. ide, leží krížom, naprieč: p-a hrada, stena;
  p. rez vedený kolmo;

 • priedomie -ia s. miesto pred domom, preddomie: vyjsť na p.;
  sedieť na p-í

 • prieduch -u m. otvor na prechod vzduchu: ventilačný p.

 • prieduška -y -šiek ž. dýchacia rúrka spájajúca priedušnicu s pľúcami: zápal p-šiek;

 • prieduškový príd.

 • priedušnica -e -níc ž. anat. dýchacia rúrka, kt. je pokračovaním hrtana;

 • priedušnička -y -čiek ž. anat. drobná vetva priedušky

 • priedušnicový príd.

 • priedušnosť -i ž.

 • priedušný príd. schopný prepúšťať vzduch: p-á pôda;

 • priehľad -u m. úzko vymedzený výhľad: p. horou

 • priehľadnosť -i ž.

 • priehľadný príd.

  1. priezračný, priesvitný: p-é sklo, p-é šaty

  2. priezračný, jasný, zrejmý, očividný: p-á lož;

 • priehlavok -vku m.

  1. vrchná časť chodidla (od prstov po členok)

  2. zodpovedajúca časť obuvi

 • priehlbeň -bne ž. priehlbina, prehĺbenina: p. na ceste

 • priehlbina -y -bín ž. prehĺbené miesto, priehlbeň, prehĺbenina: p. v rieke;

 • priehlbinka -y -niek ž. zdrob.

 • priehrada -y -hrad ž.

  1. konštrukcia rozdeľujúca nejaký priestor, prieprava: drevená p. v maštali;

  2. hrádza na rieke utvárajúca umelú vodnú nádrž: Oravská p.

  3. umelá vodná nádrž utvorená prehradením vodného toku: kúpať sa v p-e

  4. anat. tenká stienka v organizme: srdcová p.;

 • priehradka -y -diek ž. zdrob. k 1, 4: poštová p.

 • priehradový, priehradný príd. k 2: p. múr;

 • priehrštie -ia s. dve spojené hrste; množstvo, kt. sa do nich vmestí: piť z p-ia, držať niečo v p-í;
  za p. múky

  rozdávať niečo plným p-ím štedro

 • priehyb -u m.

  1. prehnutie (význ. 2): p. zemskej kôry, p. koľaje

  2. krajč. zožehlená hrana na šatách, hovor. puk

 • priehyba -y -hyb ž. horské sedlo

 • priek -u m.

  1. protiveň, priekor: (ne)mať rád p-y

  2. škriepka, zvada, hádka: nekonečné p-y v rodine

  robiť (niekomu) p-y

 • prieklep -u m. prepis na písacom stroji, kópia: napísať žiadosť s p-om;

 • prieklepový príd.: p. papier

 • priekom prísl. krížom, priečne, naprieč: ísť p. cez cestu

 • priekopa -y -kop ž. umelá priehlbeň pozdĺžneho tvaru, jarok: p-y okolo cesty, hradná p.

 • priekopníčka -y -čok ž.;

 • priekopnícky príd.: p. čin, p-a práca

 • priekopník -a mn. -ci m. bojovník za nové, pokrokové myšlienky, prac. postupy ap.: p. nových výchovných metód, p. nového smeru v literatúre;

 • priekor -u obyč. mn. m. protiveň, priek: znášať p-y

  robiť (niekomu) p-y

 • priekupníčiť -i nedok. hovor. byť priekupníkom

 • priekupníčka -y -čok ž.;

 • priekupnícky príd.;

 • priekupníctvo -a s.

 • priekupník -a mn. -ci m. kto kupuje tovar na ďalší predaj: p. s ovocím;

 • prielaz -u m. úzke miesto, kadiaľ možno prejsť: p. vo vrchoch

 • prielez -u m. otvor na preliezanie

 • prieliv -u m. morská úžina: Gibraltársky p.

 • prieloh -u m. úhor2: zúrodniť p-y

  ležať p-om byť bez úžitku, byť nevyužitý

 • prielom -u m.

  1. trhlina vzniknutá prelomením, prerazením niečoho: p. v múre

  2. prelomenie, prerušenie: p. Hornádu (v Slovenskom raji);
  voj. prerazenie obranného postavenia

 • prieložník -a mn. N a A -y m. brodivý vták, zool. Glareola

 • prieluba -y -lub ž. prieruba, kadlub(a)

 • priemer -u m.

  1. priečny rozmer niečoho: p. rúrky, kolesa;
  geom. p. gule úsečka idúca jej stredom;
  p. kruhu

  2. stred. hodnota niekoľkých údajov: vekový p. pracovníkov

  3. stred. miera, úroveň, prostrednosť: vyniknúť nad p., zaostávať za p-om;

 • priemerka -y -riek ž. les. prístroj na meranie priemeru kmeňov stromov

 • priemerkovať nedok. les. merať priemerkou

 • priemerne prísl.: denne minúť p. 150 korún;
  p. nadaný študent;

 • priemernosť -i ž.

 • priemerný príd. k 2, 3: p. vek, p-á váha, p-á rýchlosť, p-á teplota;
  p. žiak;

 • priemet -u m. geom. obraz útvaru pri premietaní

 • priemetňa -e ž. geom. rovina, na ktorú sa premieta

 • priemysel -slu m.

  1. odvetvie národného hosp. zaoberajúce sa ťažbou surovín, ich spracovaním a výr. tovarov: strojársky, potravinársky p.;
  ľahký, ťažký p.

  2. malovýroba niekt. spotrebných predmetov: domácky p.;
  ľudový umelecký p.;

 • priemyselnícky príd.

 • priemyselník -a mn. -ci m. majiteľ al. zodpovedný činiteľ priemyselného podniku;

 • priemyselný príd.: p-á škola;
  p. štát

 • priemyslovák -a mn. -ci m. slang. žiak al. absolvent priemyselnej školy

 • priemyslovka -y -viek ž. hovor. priemyselná škola

 • prienik -u m. mat. spoločná časť 2 plôch, telies al. množín;
  odb. prenikanie

 • priepad -u m. vodohosp. miesto, cez kt. sa prelieva voda

 • priepasť -i ž.

  1. hlboká jama, kt. hĺbka je väčšia ako šírka: zrútiť sa do p-i

  2. priveľký rozdiel, rozpor: názorová, spoločenská p.

  rútiť sa do p-i do nešťastia;

 • priepastný príd.: p-á jama;
  p. rozdiel veľký

 • prieplav -u m. široká umelá vodná cesta: Suezský p.

 • prieprava -y -prav ž. priehrada (význ. 1): p. pre kone

 • priepust -u m. časť hate, priehrady ap. umožňujúca voľný odtok vody

 • priepustka -y -tiek ž. písomné povolenie na vstup al. na opustenie niečoho

 • priepustnosť -i ž.

 • priepustný príd. schopný prepúšťať, prepúšťajúci: p-á pôda;

 • prieramok -mku m. krajč. otvor na našitie rukáva

 • prieraznosť -i ž.

 • prierazný príd. ľahko, rýchlo al. silou prenikajúci: p-á strela;

 • prierez -u m.

  1. priečny rez predmetom: p. kmeňa stromu;

  2. rozmer al. tvar predmetu v priečnom reze: rúrka s p-om 1 cm

 • prieruba -y -rub ž. vyrúbaný otvor v ľade, prieluba, kadlub(a)

 • priesada -y -sad ž. mladá rastlina určená na presadenie, planta: zeleninová p., sadiť p-u

 • priesečnica -e -níc ž. geom. spoločná priamka dvoch pretínajúcich sa rovín

 • priesečník -a m. geom. spoločný bod pretínajúcich sa čiar

 • priesek -u m.

  1. vyrúbaný pás v lesnom poraste

  2. geom. spoločná časť dvoch útvarov: rovinný p.

 • prieskum -u m. preskúm(av)anie, obyč. odb. rázu: geologický p., p. verejnej mienky;

 • prieskumník -a mn. -ci m. vojak vykonávajúci voj. prieskum

 • prieskumný príd.: p-á činnosť, p. oddiel

 • prieslinka -y -niek ž.

  1. (sušené) ovocie pre priadku na tvorenie slín

  2. hovor. zájedka: ponúkol ho klobásou na p-u

 • priesmyk -u m. úzke hlboké údolie vedúce cez horský hrebeň: Vlársky p.

 • priestor -u m.

  1. rozmermi bližšie nevymedzené miesto, prostredie: vzduchoprázdny p., kozmický p.;
  filoz. dimenzia vystihujúca spôsob koexistencie, rozloženie rozlič. bytí

  2. vymedzené, ohraničené prostredie: ložný p. vozňa;
  nebytový p. domové miestnosti neslúžiace na bývanie;

 • priestorný príd. priestranný: p-á miestnosť

 • priestorovo prísl.

 • priestorový príd.: p-é videnie, p-é vzťahy;

 • priestranný príd. zaujímajúci veľký priestor, veľkú plochu, priestorný, rozľahlý: p. byt, p-á škola

 • priestranstvo -a -tiev s. voľný priestor: verejné p.

 • priestrel -u m. otvor vzniknutý prestrelením; rana po strele: p-y v múre;
  p. pľúc

 • priestupnosť -i ž.

 • priestupný príd.

  1. schopný prepúšťať niečo: p-á pôda

  2. prestupujúci istý počet: p. rok majúci 366 dní;

 • priestupok -pku m. menšie previnenie proti predpisu al. pravidlám: p. proti verejnému poriadku, dopravný p.;
  spáchať p.

 • priesvitka -y -tiek ž. odb.

  1. priesvitná kresba v papieri

  2. plán, mapa na priesvitnom materiáli

 • priesvitne prísl.;

 • priesvitnosť -i ž.

 • priesvitný príd. (čiastočne) prepúšťajúci svetlo, priehľadný, priezračný: p. papier, p-é sklo;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dlr, kiy, sts, žaluď, mmb, ice, dv, hnb, hpy, mpa, jzl, swb, tkj, vtf, pje
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV