Význam slova "preds" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • predsa

  I. čast.

  1. uvádza vetu s funkciou pôsobiť na prijímateľa, veď: p. ju nemôžem nechať samu

  2. (pod dôrazom) zdôrazňuje očakávané al. opačné stanovisko podávateľa, aj tak: p. len je na svete spravodlivosť;
  tak p. si sa vrátil!

  II. a, ale predsa spoj. priraď. vyj. odporovací vzťah: bránil sa, a p. súhlasil

 • predsádka -y -dok ž. odb.

  1. prvý a posledný dvojlist v knihe prilepený na obal

  2. opt. pomôcka nasadzovaná pred objektív;

 • predsádkový príd.

 • predsavzatie -ia s. rozhodnutie, úmysel niečo vykonať: pevné, veľké p.;
  mať p.

 • predsavziať si iba v neurč. a v min. dok. rozhodnúť sa, zaumieniť si: p-l si, že o tom už nebude hovoriť

 • predseda -u mn. -ovia m. kto je na čele istej inštitúcie, organizácie ap.; kto niečomu predsedá: p. Národnej rady SR, p. Ústavného súdu SR, p. vlády, družstva;

 • predsedať nedok. viesť schôdzku, rokovanie ap.: p. medzinárodnému zjazdu, p. zasadnutiu správnej rady nadácie

 • predsedníčka -y -čok ž.;

 • predsednícky príd.: p. stôl, p-a tribúna;

 • predsedníctvo -a -tiev s.

  1. funkcia, úrad predsedu: vzdať sa p-a

  2. vedúci funkcionári istej organizácie ako celok: p. Spolku slovenských spisovateľov, p. výboru Matice slovenskej

  3. vedenie istého rokovania: schôdzka sa konala pod p-om, za p-a výkonného tajomníka

 • predsedovať nedok. hovor. vykonávať funkciu predsedu

 • predsejbový, predsiatbový príd. kt. je pred sejbou: p-é spracovanie pôdy

 • predsezónny príd. týkajúci sa obdobia pred sezónou: p. tréning

 • predsieň -e ž.

  1. vstupná miestnosť do bytu al. do inej miestnosti: tmavá p.;
  chrámová p.

  2. anat. vstupná časť dutého orgánu: p. ucha, srdca;

 • predsienka -y -nok ž. zdrob.

 • predsieňový príd.: p-é dvere;
  anat. p-é okienko;

 • predskokan -a m. šport. skokan, kt. skáče pred pretekmi v skoku na lyžiach

 • predškolský príd. vzťahujúci sa na obdobie pred povinnou škol. dochádzkou: p-á výchova, p. vek

 • predslov -u m.

  1. predhovor: p. vydavateľa

  2. úvodný prejav: povedať krátky p.

 • predspev -u m.

  1. úvodná báseň väčšej skladby: p. k Slávy dcere

  2. pieseň, kt. niekto predspevuje: spevák predniesol p.

 • predspeváčka -y -čok ž.

 • predspevák -a mn. -ci m. kto predspevuje;

 • predspevovať nedok. spievať pred niekým, aby to opakoval: p. púťovú pieseň

 • predstava -y -táv ž.

  1. znova vybavený obraz: oživená p. matky;
  p. katastrofy v ňom zostala;
  psych. vybavený obraz predmetu al. udalosti, kt. vznikol na zákl. predchádzajúceho vnemu

  2. obraz utvorený rozumovou činnosťou, skúsenosťou, názor: urobiť si (jasnú) p-u o niečom;
  mať p-u o rozsahu škôd;
  mať zastarané p-y

  3. fantáziou v mysli utvorený obraz, vidina: fantastické p-y o vesmíre;
  p-y o budúcom živote;
  v p-ách sa vracal do detstva;

 • predstavená ž.

 • predstavenie -ia s.

  1. predvedenie umel. diela: divadelné, filmové p.

  2. osobné zoznámenie (sa) ľudí uvedením mien: p. prebehlo formálne

 • predstavenstvo -a -tiev s. vedúci výkonný orgán niekt. organizácií: p. poľnohospodárskeho, výrobného družstva, p. banky

 • predstavený m. vedúci činiteľ: rešpektovať p-ého;
  p. kláštora;

 • predstaviť dok.

  1. uvedením mena, funkcie ap. niekoho s niekým zoznámiť: p-l mi svoju ženu, p-l ma riaditeľovi

  2. verejne ukázať: výstava p-la diela mladých umelcov

  3. predviesť slovom, konaním, obrazom, stvárniť, zobraziť: autor p-l čitateľom rozhodujúce udalosti;

 • predstaviť si dok.

  1. urobiť si o niekom al. niečom predstavu: p-l si ho ako malého chlapca;
  nevedel si p., ako sa to skončí

  2. iba v 2. os. rozk. predstav(te) si vo význ. čast. má zdôrazňovaciu, upozorňovaciu plat.: p-v si, Slovan prehral;

 • predstaviteľ -a mn. -ia m.

  1. kto predstavuje, reprezentuje istý spoloč. celok, hnutie, ideály ap.: p-ia štátu, cirkvi, mesta;
  p-ia moderny

  2. herec predvádzajúci istú úlohu: p. kráľa Svätopluka;

 • predstaviteľka -y -liek ž.

 • predstavivosť -i ž. obrazotvornosť, fantázia: ľudská p.

 • nedok. predstavovať

  1. k 1 – 3: p-uje ho známym;
  obraz p-uje umelcov rodný kraj;
  na javisku p-l postavu partizána

  2. byť, tvoriť, reprezentovať: výrobky p-jú značnú časť vývozu;
  výťažok p-je tri milióny korún

  // predstaviť sa

  1. uvedením mena sa s niekým zoznámiť: pozdravil a p-l sa;
  dovoľte, aby som sa p-l

  2. verejne sa ukázať: na koncerte sa p-li mladí umelci;
  vláda sa p-la parlamentu;

 • nedok. predstavovať sa

 • nedok. k 1 predstavovať si

 • predstavový príd.: p. svet, p. proces

 • predstierať -a nedok. ukazovať navonok, čo v skutočnosti nejestvuje: p. smútok, lásku, chorobu, prekvapenie

 • predstih -u m. časová, vzdialenostná al. iná výhoda pred niekým al. niečím, náskok: mať, získať p. pred niekým;
  mesačný p. v plnení pracovného plánu;
  tech. časový rozdiel medzi 2 fázami tech. deja, predzápal

 • predstihnúť -e -ú -hol dok.

  1. rýchlejším postupom sa dostať pred niekoho, predbehnúť: bežal rýchlejšie, takže nás p-l

  2. urobiť skôr ako iný, predbehnúť, predísť: v učení som ho vždy p-l;
  p. svoju dobu

  3. vyššou úrovňou, výsledkom prekonať, prevýšiť, predbehnúť: p. predvojnovú výrobu;

 • nedok. predstihovať

 • predstojnica -e -níc ž. anat. predstojná žľaza, prostata

 • predstojný príd.: anat. p-á žľaza súčasť muž. pohlavných orgánov umiestnená pod močovým mechúrom, predstojnica, prostata

 • predstúpiť -i dok.

  1. postaviť sa pred niekoho al. niečo: p. pred riaditeľa so žiadosťou;
  p. pred mikrofón

  2. verejne vystúpiť: p. pred verejnosť s výzvou;

 • nedok. predstupovať

 • predsudok -dku m. často mn. (tradovaný) neodôvodnene záporný postoj k spoloč. javom: rasové, národnostné, malomeštiacke p-y;
  vystupovať proti p-om

 • predsunúť -ie -ú dok. posunúť dopredu, pred niečo: p. nohu;
  p-tá hliadka;

 • nedok. predsúvať -a, predsunovať

 • predsviatočne prísl.

 • predsviatočný príd. súvisiaci s obdobím pred (veľkými) sviatkami: p-á nálada;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV