Význam slova "prav" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 66 výsledkov (1 strana)

 • pravačka -y -čiek ž. publ. pravá ruka al. noha, op. ľavačka

  praváčka -y -čok ž.

 • pravák -a mn. -ci m. kto uprednostňuje pravú ruku al. nohu, op. ľavák;

 • opak. právať -a

 • pravda

  I. -y právd ž.

  1. zhoda poznania al. tvrdenia so skutočnosťou, op. lož: zmysel pre p-u;
  hovoriť, povedať, napísať p-u;
  je p., že ...;
  to nie je p.;
  to je svätá p.;
  len čo je p. zdôraznený súhlas;
  na tom je kus p-y;
  filoz. objektívna p.

  2. správne zmýšľanie, správny názor: zastávať p-u;
  bojovať za p-u;
  vnucovať niekomu svoju p-u

  3. pravdivá skutočnosť: hlboká p.;
  trpká, tvrdá p.;
  správa zodpovedá p-e;
  nebyť ďaleko od p-y

  4. náb. obsah Božieho zjavenia: zjavené p-y, p. viery

  dať niekomu za p-u súhlasiť;
  mať p-u nemýliť sa

  pozrieť sa p-e do očí;
  p. pravdivá úplná pravda;
  expr. p. pravdúca úplná pravda;
  čo je p., to je p.;
  byť na p-e Božej byť mŕtvy;
  na moj p-u → namojpravdu;
  p. oči kole pravda nie je vždy príjemná;
  vyjsť s p-ou (von);
  → povedz p-u, prebiješ si hlavu

  II. i pravdaže čast.

  1. dotvrdzuje platnosť výrazu al. výpovede: súhlasil, p., len zdanlivo;
  p., môžem to dosvedčiť

  2. nadväzuje na kontext s význ. uznania možnosti: p., dá sa uvažovať aj ináč

  3. iba pravda pobáda na súhlas s výpoveďou, však(že), všakver: bol si tam, p.?

  4. iba pravdaže vyj. zdôraznený súhlas, prirodzene, samozrejme, isteže: môžeme to urobiť? p.!

 • pravdepodobne

  I. prísl. blízko pravde, skutočnosti: znie to celkom p.;

 • pravdepodobnosť -i ž.: mat. teória p-i odbor opisujúci experimenty, kt. aj pri rovnakých podmienkach môžu viesť k rozlič. výsledkom;

 • pravdepodobnostný príd.

  II. pravdepodobne čast. vyj. možnosť, asi, azda, hádam: p. o tom nič nevie;
  p. už nie je doma

 • pravdepodobný príd.

  1. o kt. možno predpokladať, že bude, že sa uskutoční: p. víťaz, p. úspech, je p-é, že ...

  2. blízky pravde, skutočnosti: p. odhad, p-á domnienka;

 • pravdivo prísl.;

 • pravdivosť -i ž.

 • pravdivý príd.

  1. založený na pravde, obsahujúci pravdu: p-é slová, p-á zvesť

  2. vyjadrujúci pravdu, úprimný: p. umelec, p-é dielo

  pravda p-á úplná pravda;

 • pravdovravnosť -i ž.

 • pravdovravný príd. hovoriaci pravdu: p. človek;

 • pravdúci príd. expr.

  pravda p-a úplná pravda

 • pravdupovediac čast. vyj. hodnotiaci postoj k výrazu, k vete; v skutočnosti, vlastne: je to, p., zámer

 • pravdymilovnosť -i ž.

 • pravdymilovný príd. milujúci pravdu: p. človek, p-á povaha;

 • práve

  I. prísl. vyj. súčasnosť al. bezprostrednú časovú blízkosť: prišiel p. domov;
  je p. poludnie;
  p. sme to dokončili

  II. čast. zdôrazňuje význ. nasledujúceho výrazu, priam: pekná p. nie je;
  položil to p. pred dvere;
  p. preto;
  p. naopak;
  mám toho p. dosť

 • pravek -u m. predhistorické obdobie: slovanský p., p. ľudstva;

 • praveký príd.: p. človek, p-é nálezy

 • pravica -e -víc ž.

  1. pravá ruka, op. ľavica: podať niekomu p-u

  2. pravá strana, op. ľavica: sedieť po p-i niekoho

  3. konzervatívne orientovaná skupina v polit. živote, op. ľavica

  nevie → ľavica, čo robí p.;

 • pravičiar -a m. prívrženec pravice v ideológii a v politike;

 • pravičiarsky príd. i prísl.: p. prístup, p-a taktika;

 • pravičiarstvo -a s. konzervativizmus v politike, op. ľavičiarstvo

 • pravicovo prísl.: p. zameraný

 • pravicový príd. k 3: p-á politika, p-á orientácia, p-á vláda;

 • pravidelne prísl.;

 • pravidelnosť -i ž.

 • pravidelný príd.

  1. prebiehajúci podľa pravidiel, regulárny: p-á hlásková zmena, p-á zákonitosť, p-é skloňovanie, p-é vojsko trvale organizované

  2. vyznačujúci sa súmernosťou: p. nos, p. tvar niečoho;
  mat. p. trojuholník;
  bot. p. kvet

  3. opakujúci sa, nastávajúci v rovnakých časových intervaloch: p-é prehliadky, p. pulz, p. príjem, p-é vlakové spojenie

  4. obyčajný, normálny, bežný: p. príznak, priebeh choroby;

 • pravidlo -a -diel s.

  1. predpis, ustanovenie, ktorými sa treba spravovať: p-á hry, p-á slušnosti;
  p-á cestnej premávky;
  p-á slovenského pravopisu;
  p. pravej ruky

  2. poznaná zákonitosť, zákl. poučka, kt. ju vyj.: matematické p-á

  3. prijatá zásada, zvyk, obyčaj: životné p., p-á spolunažívania

  výnimka potvrdzuje p.

 • pravítko -a -tok s. latka, podľa kt. sa rysujú priamky, lineár: robiť čiary podľa p-a

 • pravlasť -i ž. pôv. sídlo: p. Slovanov

 • právne prísl.

 • právnička -y -čiek ž.;

 • právnický príd.: p-á fakulta;
  práv. p-á osoba inštitúcia, organizácia, op. fyzická;

  právnicky prísl.

 • právnik -a mn. -ci m. odborník v práve, znalec práva; kto študuje právne vedy, jurista;

 • pravnúča -ťa mn. -ence/-atá -eniec/-at s. vnukovo al. vnučkino dieťa

 • pravnučka -y -čiek ž. vnukova al. vnučkina dcéra

 • pravnuk -a mn. -ci m. vnukov al. vnučkin syn

 • právny príd.: p. podklad, p-a norma, p. poriadok, p. zástupca;
  p-a chyba;
  p. štát regulovaný právom;
  p-e vedy vedy o štáte a práve;

 • právo -a práv s.

  1. nárok, oprávnenie odôvodnené zákonnými ustanoveniami al. zvyklosťami: p. na život;
  p. na prácu, na oddych;
  p. hlasovať;
  občianske, politické p-a;
  p-a dieťaťa;
  ľudské p-a;
  volebné p.;
  mať p. na niečo;
  uplatniť svoje p.;
  p. veta

  2. iba jedn. súhrn spoločnosťou ustanovených noriem a predpisov týkajúcich sa istej ustanovizne, odboru ap.: medzinárodné, cirkevné, rodinné, pracovné, trestné p.

  3. iba jedn. postup, ktorým sa uplatňuje právny systém, štátna moc: stanné p.

  4. obyč. mn. práva právne vedy: študovať p-a, p.

  byť v p-e mať pravdu;
  expr. mať niečoho vyše p-a priveľa;

 • právom prísl. oprávnene, zaslúžene: byť p. nahnevaný, byť p. pyšný na niečo

 • právomoc -i ž. oprávnenie rozhodovať vyplývajúce z práv. vzťahov: súdna p.

 • pravopis -u m. súhrn pravidiel o používaní grafických znakov na zapísanie jazykového prejavu, ortografia;

 • pravopisne prísl.

 • pravopisný príd.: p-é pravidlá;

 • právoplatne prísl.;

 • právoplatnosť -i ž.

 • právoplatný príd.

  1. proti kt. niet opravného prostriedku: p. rozsudok, p-á voľba

  2. oprávnený podľa zákona, zákonný: p. dedič;

 • pravoslávie -ia s. pravoslávne vierovyznanie; pravoslávna cirkev;

 • pravoslávny príd.: p-a cirkev vých. kresť. cirkev, kt. neuznáva pápeža;
  p. kostol

 • pravosť -i ž. pôvodnosť, nefalšovanosť: p. rukopisu

 • pravotár -a m. zastar. advokát;

 • pravotársky príd.

 • pravotiť sa nedok. zastar. súdiť sa, mať spor: p. sa o dom, pre dom

 • pravouhlosť -i ž.

 • pravouhlý príd. zvierajúci pravý uhol: geom. p. trojuholník;

 • pravouholník -a m. geom. štvoruholník majúci všetky uhly pravé

 • pravoverne prísl.;

 • pravovernosť -i ž.

 • pravoverný príd. pridŕžajúci sa dôsledne istej viery, istého učenia, ortodoxný: p. katolík;

 • pravý príd.

  1. nachádzajúci sa na opačnej strane ako srdce, op. ľavý: p-á ruka, noha, p. breh;
  p-é krídlo

  2. politicky konzervatívny, op. ľavý: p-á časť politického spektra

  3. majúci príslušné vlastnosti v najvyššej miere, skutočný: p-á láska, p. ruský čaj, p. hodváb, p-é zlato;
  p-é poludnie;
  mat. p. zlomok kt. čitateľ je menší ako menovateľ;
  lek. p-é kiahne;
  bot. v mnohých názvoch rastlín: žihľava p-á, repík lekársky p.

  4. správny, náležitý, vhodný, op. nepravý: to je jeho p-é meno;
  p-é slovo na p-om mieste

  5. skutočný, naozajstný, vlastný: p-á príčina niečoho;
  p. opak

  6. geom. p. uhol kt. ramená stoja kolmo na seba

  byť p-ou rukou niekoho spoľahlivým pomocníkom;
  ukázať p-ú tvár odhaliť sa;
  → naz(ý)vať veci p-m menom;
  v p-om zmysle slova naozaj, skutočne;
  maťsrdce na p-om mieste;

 • prípravovňa, prípravňa -e ž. miestnosť, kde sa niečo pripravuje: p-ovňa krmív

 • úpravňa -e ž. podnik, oddelenie, kde sa upravuje: ú. vody, rúd, textílií

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: okq, sga, ses, tlaã ã ã ã, švi, ňič, ovv, , nb, biãƒâ ãƒâ, aid, aps, ãovs, ok2, plã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV