Význam slova "pr�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 334 výsledkov (3 strán)

 • práč -a m. pracovník obsluhujúci pracie stroje;

 • práca -e prác ž.

  1. vynakladanie teles. al. duš. úsilia na niečo, robota: telesná, duševná p., ťažká, ľahká p.;
  užitočná, záslužná p.;
  dať, pustiť sa do p-e;
  mať veľa p-e;
  fyz. súčin sily a dráhy, po ktorej sila premáha odpor

  2. teles. al. duš. činnosť ako spoloč. jav; takáto činnosť ako zdroj zárobku, zamestnanie: p. v priemysle, v bani;
  hľadať p-u, byť bez p-e;
  právo na p-u;
  produktivita p-e, deľba p-e;
  p. roľníka, manažéra;
  Sviatok p-e 1. máj;
  úrad p-e

  3. teles. al. duš. činnosť zameraná na dosiahnutie, vyrobenie niečoho: poľné, záchranné, kancelárske p-e;
  postup prác, výsledky p-e;
  zveriť niekomu dôležitú p-u

  4. úsilie, námaha, namáhanie, robota: dalo mi to veľa p-e

  5. vec, na ktorej sa pracuje; výsledok pracovného procesu; robota: ručná, strojová p.;
  dizertačná, doktorská p., umelecká p.

  6. činnosť, chod, fungovanie: p. stroja;
  p. srdca, nôh

  mať → plné ruky p-e;
  bez p-e nie sú koláče;
  aká p., taká pláca;
  najprv p., potom pláca;
  márna p. vodu košom naberať o daromnej práci;
  p. mu len tak v rukách horí usilovne pracuje;

 • práceneschopnosť -i ž.

  II. práceneschopný m. človek neschopný vykonávať svoje zamestnanie

 • práceneschopný

  I. príd. neschopný pracovať (pre chorobu): byť p.;

 • práceschopnosť -i ž.

 • práceschopný príd. schopný pracovať: p. človek;

 • práchnivieť -ie -ejú nedok. rozpadať sa pôsobením sucha a vzduchu: drevo p-ie

 • práchnivosť -i ž.

 • práchnivý príd. postihnutý práchnivením, bútľavý: p. klát, p-é drevo;

 • práchno -a -chen/-chien s. ľahko zápalná org. látka (práchnivé drevo, huba)

 • prácička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • práčňa, práčovňa -e ž.

  1. miestnosť na pranie: družstevná p.

  2. podnik zaoberajúci sa praním bielizne pre zákazníkov: komunálna p.

 • prácne prísl.: p. niečo získať;

 • prácnosť -i ž. ekon. množstvo práce potrebné na zhotovenie výrobku al. vynaložené na výr. postup

 • prácny príd. namáhavý, ťažký: p-a výroba;

 • prádelňa, správ. práč(ov)ňa

 • prádelník, správ. bielizník

 • prádlo, správ. bielizeň

 • prámik -a m. ozdobná šnúra na obrubovanie

 • prámikovať nedok. ozdobovať prámikmi

 • prápor -u m.

  1. voj. útvar zložený z niekoľkých rôt: motostrelecký p.

  2. správ. zástava;

 • práporčíčka -y -čok ž. k 2;

 • práporčícky príd.: p. zbor;
  p-a hodnosť

 • práporčík -a mn. -ci m.

  1. hodnosť vojakov z povolania a príslušníkov Policajného zboru SR medzi poddôstojníkmi a dôstojníkmi

  2. stredný st. vyšších práporčíkov;

 • práporečník, správ. zástavník

 • práporový príd. k 1

 • opak. prášievať -a

  // prášiť sa

  1. neos. (o prachu ap.) poletovať v drobných čiastočkách, víriť sa: na ulici sa p-i;
  z múčneho vreca sa p-i

  2. odb. (o včelách) zbavovať sa na jar výkalov

  beží, až sa, len sa (tak) p-i rýchlo;
  klame, až sa, len sa (tak) p-i veľmi;

 • opak. prášievať sa

 • prášiť -i nedok.

  1. víriť, rozvirovať prach: nepráš mi tu!

  2. zbavovať prachu (obyč. údermi), vyprašovať: p. koberce

  3. expr. utekať, bežať: p. hore cestou, p. pred bitkou

  4. expr. strieľať, biť: p. do nepriateľa;

 • prask, prásk cit.

  1. napodobňuje zvuk spôsobený pádom, úderom, zlomením, výstrelom ap.: p., zaznel výstrel

  2. naznač. prudké hodenie: vzal pohár a p. ho o zem

 • praskavo, práskavo prísl.

 • praskavý, práskavý príd. znejúci ako pri lámaní, horení a pod.: p. zvuk;

 • práškovací príd. určený na práškovanie: p-ia linka

 • práškovať nedok.

  1. posýpať práškom;
  ban. poprašovať banské diela kamenným práškom;
  poľnohosp. hnojiť práškovými hnojivami

  2. odb. mlieť, drobiť na prášok: p-né kakao

 • práškovitý príd. majúci podobu prášku: p-é hnojivo, p. piesok

 • práškový príd.

  1. rozomletý na prášok, vyskytujúci sa v podobe prášku: p-é hnojivo, p. cukor

  2. používajúci (ako surovinu) prášok: hut. p-á metalurgia výr. kovov a zliatin spekaním kovových práškov

 • prášnica -e -nic ž. jedlá huba hruškovitého tvaru, zamladi biela, bot. Lycoperdon

 • prášok -šku m.

  1. G i -a veľmi jemná suchá čiastočka nejakej látky: p. múky;
  nikde ani p., p-a všade čisto

  2. hmota rozomletá na malé čiastočky: mydlový p., p. do pečiva, p. proti hmyzu;
  zomlieť niečo na p.

  3. liek v podobe drobných, jemných čiastočiek al. i v podobe tabliet: p. proti boleniu hlavy, na spanie;
  hovor. brať p-y;

 • opak. právať -a

 • práve

  I. prísl. vyj. súčasnosť al. bezprostrednú časovú blízkosť: prišiel p. domov;
  je p. poludnie;
  p. sme to dokončili

  II. čast. zdôrazňuje význ. nasledujúceho výrazu, priam: pekná p. nie je;
  položil to p. pred dvere;
  p. preto;
  p. naopak;
  mám toho p. dosť

 • právne prísl.

 • právnička -y -čiek ž.;

 • právnický príd.: p-á fakulta;
  práv. p-á osoba inštitúcia, organizácia, op. fyzická;

  právnicky prísl.

 • právnik -a mn. -ci m. odborník v práve, znalec práva; kto študuje právne vedy, jurista;

 • právny príd.: p. podklad, p-a norma, p. poriadok, p. zástupca;
  p-a chyba;
  p. štát regulovaný právom;
  p-e vedy vedy o štáte a práve;

 • právo -a práv s.

  1. nárok, oprávnenie odôvodnené zákonnými ustanoveniami al. zvyklosťami: p. na život;
  p. na prácu, na oddych;
  p. hlasovať;
  občianske, politické p-a;
  p-a dieťaťa;
  ľudské p-a;
  volebné p.;
  mať p. na niečo;
  uplatniť svoje p.;
  p. veta

  2. iba jedn. súhrn spoločnosťou ustanovených noriem a predpisov týkajúcich sa istej ustanovizne, odboru ap.: medzinárodné, cirkevné, rodinné, pracovné, trestné p.

  3. iba jedn. postup, ktorým sa uplatňuje právny systém, štátna moc: stanné p.

  4. obyč. mn. práva právne vedy: študovať p-a, p.

  byť v p-e mať pravdu;
  expr. mať niečoho vyše p-a priveľa;

 • právom prísl. oprávnene, zaslúžene: byť p. nahnevaný, byť p. pyšný na niečo

 • právomoc -i ž. oprávnenie rozhodovať vyplývajúce z práv. vzťahov: súdna p.

 • právoplatne prísl.;

 • právoplatnosť -i ž.

 • právoplatný príd.

  1. proti kt. niet opravného prostriedku: p. rozsudok, p-á voľba

  2. oprávnený podľa zákona, zákonný: p. dedič;

 • prázdninovať nedok. hovor. prežívať prázdniny: p. v Tatrách, pri mori

 • prázdninový príd.: p. tábor

 • prázdniny -nin ž. pomn.

  1. obdobie, keď sa v školách nevyučuje, príp. v niekt. odboroch nepracuje: školské, divadelné p.

  2. obdobie, v kt. platí oslobodenie od príslušných poplatkov: daňové p. pre zahraničných investorov;

 • prázdno

  I. -a s. prázdny priestor, prázdnota: rútiť sa do p-a

  hľadieť, dívať sa do p-a neprítomne

  II. prísl.

  1. tupo, bezducho: hľadí na mňa p.

  2. vetná prísl. pusto: v dome je p.

 • prázdnosť -i ž. bezobsažnosť

 • prázdnota -y ž. prázdno: p. ulíc;

  zívať p-ou byť prázdny

 • prázdny príd.

  1. kt. nič neobsahuje, kt. nie je ničím naplnený, op. plný: p. pohár, p-a izba, ulica, p. žalúdok;
  p. zošit nepopísaný;

  2. nemajúci vnútornú hodnotu, obsah, bezobsažný: p-e slová, p. život

  3. nevyplnený činnosťou, voľný: mať p. deň

  p. sud najviac hučí hlúpy veľa hovorí;
  mlátiť p-u slamu;
  prísť s p-ymi rukami;
  mať p-e vrecko nemať peňazí;

 • prémia -ie ž.

  1. odmena v (tipovacej) súťaži;
  ekon. osobitná odmena za zvýšený výkon, vysokú akosť, úsporu ap.: získať p-iu;
  štvrťročná p., p. za prekročenie úloh

  2. dar za splnenie istých podmienok: knižná p.;

 • prémiovať nedok. i dok. odmieňať, odmeniť prémiou: p. mimoriadne výkony, p. zamestnancov

 • prémiový príd.: p. poriadok, p-á kniha;
  p-é sporenie

 • préria -ie ž. trávnatá step v miernom pásme Sev. Ameriky;

 • prériový príd.

 • préteritum -ta s. lingv. minulý čas

 • prézentný príd.

 • pri príležitosti predl. s G: blahoželanie pri p. narodenín

 • príbeh -u m. čo sa stalo, príhoda, udalosť, historka: p. z mladosti, zo života;
  rozprávať p.

 • príboj -a m. narážanie morských vĺn na breh;

 • príbojový príd.

 • príbor -u m. súprava náčinia, ktorým jeme (lyžica, vidlička, nôž): nehrdzavejúci p.

 • príborník -a m. skriňa na príbor a ďalší riad, kredenc

 • príbuzenský príd.: p. pomer;

  príbuzensky prísl.

 • príbuzenstvo -a s.

  1. vzťah vzniknutý rodom al. sobášom: pokrvné p.

  2. hromad. príbuzní ako celok, rodina: na svadbe bolo celé p.;

 • príbuzne prísl.;

 • príbuznosť -i ž.

  II. príbuzný m., príbuzná ž. spojený/-á rodom al. sobášom: mať veľa p-ch;
  pokrvný p.

 • príbuzný

  I. príd.

  1. spojený rodom al. sobášom: p-é rodiny;
  byť s niekým p.;
  je to p-á mojej žene

  2. blízky pôvodom, obsahom, znakmi: p-é jazyky, p-é vedné odbory;

 • príbytok -tku m. kniž. obydlie, byt, dom; izba: ľudské p-y

 • príčastie -ia s. gram. neurč. slovesný tvar s podobou príd. m.: trpné p. (napr. vrátený), prítomné činné p. (napr. vracajúci)

 • príčesok -sku m. vlasová vložka do účesu

 • prícestný príd. stojaci pri ceste: p. hotel

 • príčetne prísl.;

 • príčetnosť -i ž.

 • príčetný príd. ovládajúci rozumom svoje konanie, op. nepríčetný; svedčiaci o tom: bol ešte p.;
  byť v p-om stave;

 • príchlop -u m., príchlopka -y -piek ž. príklop(ka), vrchnák, veko

 • príchod -u m.

  1. prídenie, prichádzanie na miesto: oneskorený p.;
  oznámiť svoj p.;
  p. vlaku;
  p. dieťaťa na svet narodenie

  2. začiatok (význ. 2): p. zimy

  3. miesto, kade sa prichádza, prístup: p. k vlakom, p. do zámku;

 • príchodový príd.: p-á cesta

 • príchuť -i ž.

  1. vedľajšia chuť: sladkastá p. vína;

  2. chuťová prísada do potravín a nápojov: rumová p. do pečiva

 • príchytka -y -tiek ž. prostriedok na prichytávanie;
  tech. dutá pomôcka na upevňovanie závesných skrutiek do steny

 • príčina -y -čin ž.

  1. jav, kt. podmieňuje vznik iného javu: p-ou smrti bol zápal pľúc

  2. dôvod, pohnútka: mať p-u na smútok, hnev;
  trápi sa bez p-y;
  z tejto p-y, z týchto p-n preto;

 • príčinlivo prísl.;

 • príčinlivosť -i ž.

 • príčinlivý príd. usilovný, snaživý, agilný: p. pracovník;

 • príčinne prísl.;

 • príčinnosť -i ž.

 • príčinný príd.: p-á súvislosť;

 • prídavkový príd.

 • prídavný príd. kt. sa k niečomu pridáva: p-á nádrž;
  tech. p-é kovy;
  lingv. p-é meno ohybný slovný druh, kt. vyj. vlastnosti predmetov, javov

 • prídavok -vku m.

  1. čo sa pridáva: mydlo s p-om glycerínu

  2. príplatok: p-y na deti;

 • prídel -u m. prideľované množstvo: malý p. surovín, uhlia

 • prídomie -ia s. priestor pri dome

 • prídomok -mku m. šľachtický predikát

 • prídržný príd. určený na pridŕžanie: p-á matica

 • prídych -u m.

  1. náznak: p. irónie v hlase

  2. lingv. hrtanový zvuk sprevádzajúci niekt. spoluhlásky (napr. v germánskych jazykoch), aspirácia

 • príhoda -y -hod ž. čo sa prihodilo, stalo, udalosť, príbeh: p-y z detstva, zaujímavá p. zo života;
  lek. vážne akútne ochorenie: náhla srdcová p.

 • príhodný príd. vhodný, primeraný: p-á chvíľa, p-é miesto

 • príhovor -u m.

  1. krátky prejav, prívet: sviatočný p.

  2. prihovorenie sa (význ. 2) za niekoho: na môj p. dostal odmenu

 • príjazd -u m. odb.

  1. príchod dopr. prostriedkom: p. pretekárov

  2. prístup vozidlom k niečomu: p. na autostrádu;

 • príjazdový príd.: p-á cesta

 • príjem -jmu m.

  1. prijatie (význ. 1, 3, 4), prijímanie: p. tovaru;
  p. televízneho signálu;
  p. pacientov do sanatória

  2. výsledok hosp. činnosti, obyč. peňaž. zisk; jeho zachytenie v účt. knihe, liste;
  op. výdavok: štátne p-y, čistý p.

  3. zárobok plynúci najmä z prac. pomeru: mesačný p. pracovníka

 • príjemca -u mn. -ovia m. kto niečo prijíma, prijímateľ: p. listu;

 • príjemkyňa -e -kýň ž.

 • príjemne prísl. i vetná prísl.: p. voňať;
  je tu p.;

 • príjemnosť -i ž.

 • príjemný príd. milo, pekne, lahodne, sympaticky pôsobiaci: p. človek, p. večer, p-á vôňa, p-á správa, p-é prekvapenie;

 • príkaz -u m. autoritatívne nariadenie na vykonanie niečoho: splniť p-y vedúceho;
  peňaž. prevodný, inkasný p.;
  trvalý p.

  dať p. prikázať;

 • príkazca -u mn. -ovia m. práv. osoba, kt. dáva príkaz, mandant

 • príkazový príd.: p-é dopravné značky

 • príklad -u m.

  1. kto al. čo môže byť vzorom správania, konania: byť p-om v práci;
  žiarivý p. obetavosti;
  brať si p. z niekoho, z niečoho;
  slúžiť ako p.

  2. konkrétny prípad, kt. niečo overuje, potvrdzuje, osvetľuje: typický p. zo života, ilustrovať tvrdenie na p-och

  3. mat. úloha na riešenie

  p-y priťahujú

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pbp, nuo, pou, vhp, zar, ohd, ct, kts, zeo, tkh, tão, bse, ddn, ceg, caj
Slovník skratiek: s s u, sk, pry, dac, vae, rd, gva, plt, a ä, zip, suo, hpo, tjs, ztp, vsh
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV