Význam slova "pr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 3334 výsledkov (28 strán)

 • pŕ, pŕŕ cit. vyj. pobádanie pre kone, aby sa zastavili

 • prababička -y -čiek ž. hovor. prastará matka

 • práč -a m. pracovník obsluhujúci pracie stroje;

 • práca -e prác ž.

  1. vynakladanie teles. al. duš. úsilia na niečo, robota: telesná, duševná p., ťažká, ľahká p.;
  užitočná, záslužná p.;
  dať, pustiť sa do p-e;
  mať veľa p-e;
  fyz. súčin sily a dráhy, po ktorej sila premáha odpor

  2. teles. al. duš. činnosť ako spoloč. jav; takáto činnosť ako zdroj zárobku, zamestnanie: p. v priemysle, v bani;
  hľadať p-u, byť bez p-e;
  právo na p-u;
  produktivita p-e, deľba p-e;
  p. roľníka, manažéra;
  Sviatok p-e 1. máj;
  úrad p-e

  3. teles. al. duš. činnosť zameraná na dosiahnutie, vyrobenie niečoho: poľné, záchranné, kancelárske p-e;
  postup prác, výsledky p-e;
  zveriť niekomu dôležitú p-u

  4. úsilie, námaha, namáhanie, robota: dalo mi to veľa p-e

  5. vec, na ktorej sa pracuje; výsledok pracovného procesu; robota: ručná, strojová p.;
  dizertačná, doktorská p., umelecká p.

  6. činnosť, chod, fungovanie: p. stroja;
  p. srdca, nôh

  mať → plné ruky p-e;
  bez p-e nie sú koláče;
  aká p., taká pláca;
  najprv p., potom pláca;
  márna p. vodu košom naberať o daromnej práci;
  p. mu len tak v rukách horí usilovne pracuje;

 • pracant -a m. hovor. expr. dobrý, výkonný pracovník

 • práceneschopnosť -i ž.

  II. práceneschopný m. človek neschopný vykonávať svoje zamestnanie

 • práceneschopný

  I. príd. neschopný pracovať (pre chorobu): byť p.;

 • práceschopnosť -i ž.

 • práceschopný príd. schopný pracovať: p. človek;

 • prach -u m.

  1. jemné čiastočky tuhých látok, kt. poletujú vo vzduchu al. sa usádzajú na niečom: oblak, kúdol p-u;
  utierať, rozvíriť p.;
  kozmický p.;
  uhoľný p.

  2. výbušnina na napĺňanie nábojov: strelný p.

  upadnúť do p-u zabudnutia stať sa neznámym;
  padnúť pred niekým do p-u pokoriť sa;
  pokoj p-u jeho formula pri pietnej spomienke na mŕtveho;

 • pracháč1 -a m. nástroj na prášenie, klepanie

  pracháč2 -a m. subšt. boháč

 • práchnivieť -ie -ejú nedok. rozpadať sa pôsobením sucha a vzduchu: drevo p-ie

 • práchnivosť -i ž.

 • práchnivý príd. postihnutý práchnivením, bútľavý: p. klát, p-é drevo;

 • práchno -a -chen/-chien s. ľahko zápalná org. látka (práchnivé drevo, huba)

 • prachotesne prísl.;

 • prachotesnosť -i ž.

 • prachotesný príd. neprepúšťajúci prach: p. obal;

 • prachovitý príd. majúci podobu prachu, prašný: p. cement

 • prachovka -y -viek ž. handra na utieranie prachu

 • prachový príd.: p. sneh;
  ban. p-é rudy

 • prachy -ov m. pomn. subšt. peniaze

 • prací príd.

  1. kt. možno prať: p-ie šaty

  2. určený na pranie: p. prostriedok, p. stroj

 • prácička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • pracka1 -y -ciek ž. prostriedok na spínanie: opasok so striebornou p-ou

  pracka2, správ. laba, paprčka, packa

 • pračka -y -čiek ž. expr. bitka: strhla sa p.

  práčka -y -čok ž.

  1. žena, kt. perie; pracovníčka obsluhujúca pracie stroje

  2. prací stroj: automatická p.

 • praclíček -čka m. zdrob.

 • praclík -a m. pečivo v podobe prekladaných prstencov;

 • pračlovek -a D a L -ovi/-u mn. -ľudia m. predhistorický človek

 • práčňa, práčovňa -e ž.

  1. miestnosť na pranie: družstevná p.

  2. podnik zaoberajúci sa praním bielizne pre zákazníkov: komunálna p.

 • prácne prísl.: p. niečo získať;

 • prácnosť -i ž. ekon. množstvo práce potrebné na zhotovenie výrobku al. vynaložené na výr. postup

 • prácny príd. namáhavý, ťažký: p-a výroba;

 • pracovať nedok.

  1. konať nejakú prácu, robiť: p. telesne, duševne;
  p. na poli;
  p. statočne, samostatne

  2. vykonávať prácu ako zamestnanie, byť zamestnaný, robiť: p. v priemysle, v poľnohospodárstve, vo vedeckom ústave

  3. prácou niečo utvárať; prácou pretvárať, robiť: p. na stavbe mosta;
  p. na knihe, na preklade;
  p. na sebe

  4. mať niečo ako prostriedok al. predmet svojej práce, robiť: p. s chemikáliami, s číslami;
  p. so zlým materiálom;
  p. nožom

  5. vyvíjať činnosť, byť činný: p. politicky;
  p. v správnej rade nadácie

  6. byť v chode, v činnosti, fungovať: stroj p-je, srdce p-je

  7. podliehať fyz., chem. al. iným zmenám: drevo, omietka p-je

  expr. p. do → úmoru;
  p. od svitu do mrku celý deň;
  čas p-je pre nás;
  kto nep-je, nech neje

 • pracovisko -a -vísk s. miesto al. inštitúcia, kde sa pracuje: rušné p., výskumné p., byť na p-u

 • pracovitosť -i ž.

 • pracovitý príd. kt. rád pracuje, usilovný, robotný: p. človek, p-é ruky;

 • pracovňa -e ž. miestnosť, kde sa (duševne) pracuje: p. vedca

 • pracovne prísl.

 • pracovníčka -y -čok, zastar. pracovnica -e -níc ž.

 • pracovník -a mn. -ci m.

  1. kto vykonáva istú prácu: technický, vedecký, politický, osvetový p., odbojový p.

  2. človek v prac. pomere: všetci p-ci podniku;
  p. a organizácia;

 • pracovnoprávny príd. týkajúci sa prac. práva: p-e predpisy

 • pracovný príd. týkajúci sa práce: p. deň, čas, p-é oblečenie, p-á morálka, p. pomer, p-á zmluva, p-á sila, p. súd, p-é právo;

 • pracujúci m. kto pracuje: všetci p. podniku

 • pradávno1 -a s. obyč. v spoj. od p-a od dávneho času

  pradávno2 prísl.: dávno-p. veľmi dávno

 • pradávny príd. veľmi dávny: p-e časy;

 • praded -a mn. -ovia m.

  1. prastarý otec, pradedo

  2. dávny predok

 • pradedo -a mn. -ovia m. prastarý otec, praded

 • prádelňa, správ. práč(ov)ňa

 • prádelník, správ. bielizník

 • pradeno -a -dien s. zvinutý zväzok priadze: p. vlny, zvíjať p-á;

 • pradiar -a m. odborník v pradení;

 • pradiareň -rne ž. závod al. jeho oddelenie na výrobu priadze

 • pradiarka -y -rok ž.;

 • pradiarsky príd.: p. stroj

 • pradienko -a -nok, pradience -a -nec s. zdrob.

 • pradivo -a -dív s. spracované vlákna, z kt. sa pradením vyrába tkanina: bavlnené, ľanové p.;

 • prádlo, správ. bielizeň

 • pragmatickosť -i ž.

 • pragmatický príd.

  1. k pragmatizmus (význ. 1): p. smer vo filozofii

  2. triezvy, rozumný, rozvážny, vecný, praktický: p-é rozmýšľanie, p-á úvaha, prejaviť p. prístup

  3. vypočítavý, prešpekulovaný, opatrnícky: p-é hodnotenie nespravodlivosti vedúceho;

  pragmaticky prísl.: p. si počínať, p. mlčať pri vypočúvaní;

 • pragmatik -a mn. -ci m.

  1. pragmatista

  2. kto uplatňuje pragmatický prístup: p. sleduje svoje osobné záujmy;

 • pragmatista -u m. prívrženec pragmatizmu (význ. 1);

 • pragmatizmus -mu m.

  1. filoz. smer, kt. chápe pravdu ako praktickú hodnotu a užitočnosť

  2. konanie založené na pragmatickom prístupe, ktorý určujú záujmy jednotlivca: v politike prevláda p.;

 • pragovka -y -viek ž. hovor. auto značky Praga

 • prah -u m.

  1. spodok dverného otvoru: prekročiť p., stáť na p-u;

  2. skalnatá prekážka v rieke, cez kt. voda prepadúva;
  geogr. dlhý a plochý chrbát na morskom dne tvoriaci rozsiahly vodný predel

  3. hranica, medza, rozhranie: psych. p. vedomia;
  anat. nosový p.;
  fyz. p. citlivosti

  každý nech si pred svojím p-om zametá nech sa stará o svoje veci;

 • prahmota -y ž. kniž. prvotná, zákl. hmota, pralátka

 • prahnúť -e -ú -hol nedok. kniž. túžiť, bažiť: p. po láske, po pokoji

 • prahorný príd.

 • prahory -hôr ž. pomn. najstaršie geol. obdobie a útvary;

 • prahový príd.

 • prajazyk -a m. lingv. predpokladaný pôv. jazyk, z kt. sa vyvinuli jazyky istej rodiny: slovanský p. praslovančina

 • prajne prísl.;

 • prajnosť -i ž.

 • prajný príd.

  1. žičlivý (význ. 1): p. človek

  2. priaznivý (význ. 2): p. vývoj;

 • prak -u m. jednoduchý nástroj na hádzanie kameňov;
  hist. stredoveká hádzacia zbraň;

 • prakový príd.

 • prakticistický príd.

 • prakticizmus -mu m. zdôrazňovanie praxe bez zreteľa na teóriu;

 • praktickosť -i ž.

 • praktický príd.

  1. týkajúci sa praxe: p-é cvičenie, p. príklad;
  p. lekár poskytujúci všeobecnú lekársku starostlivosť

  2. (o osobe) šikovný, obratný: p. človek

  3. (o veci) účelný: p. dar, p-é šaty;

  prakticky

  I. prísl.: p. niečo preveriť, realizovať, byť p. oblečený

  II. čast. hovor. v skutočnosti, vlastne: výskum p. neexistoval;

 • praktik -a mn. -ci m.

  1. človek skúsený v praxi istého odboru

  2. hovor. praktický lekár

 • praktika -y -tík obyč. mn. ž. praktický, osvedčený spôsob konania: používať staré p-y

 • praktikant -a m. kto je na praxi, na cvičení;

 • praktikantka -y -tiek ž.;

 • praktikantský príd.

 • praktikum -ka -tík s. praktické cvičenie (na vys. škole)

 • praktizovať nedok.

  1. uvádzať do praxe, realizovať: p. ofenzívnu taktiku

  2. hovor. praxovať: p. v nemocnici

 • pralátka -y -tok ž. kniž. prvotná, zákl. látka, prahmota

 • prales -a m. (pôv.) les nedotknutý zásahmi človeka;

 • pralesný, pralesový príd.

 • pralinka -y -niek ž. plnená čokoládová cukrovinka

 • pramálo čísl. zákl. neurč. i prísl. expr. veľmi málo: prejaviť p. záujmu;
  hovoril p.

 • pramalý príd. expr. veľmi malý

 • pramať, pramater -tere ž.

  1. prastará matka

  2. dávny ženský predok

 • pramatka -y -tiek ž. dávny ženský predok

 • prameň -a m.

  1. prirodzené vyvieranie vody al. inej kvapaliny na povrch, žriedlo: liečivý p., p. rieky

  2. pôvod, zdroj, žriedlo: p. informácií, poznania, sily

  3. zoskupenie vláken al. iných jednotlivých (dlhých a tenkých) častí niečoho: p. vlasov;
  p. lana

  4. spis, listina, doklad: historické p-e

  žaba (sedí) na p-i;

 • pramenisko -a -nísk s. miesto, kde je vodný prameň

 • prameniť nedok.

  1. vytekať, vyvierať zo zeme: rieka p-í vo vrchoch

  2. mať pôvod v niečom, pochádzať z niečoho: jeho konanie p-lo z vnútorného presvedčenia

 • pramenitý, pramenistý príd. vytekajúci priamo z prameňa: p-á voda

 • pramenný príd.: p-á oblasť rieky;
  p. materiál;

 • prameňový príd. k 3 odb.: p. stroj;

 • pramica -e -míc ž. jednoduchý čln;

 • pramička -y -čiek ž. zdrob.

 • pramienok -nka m. zdrob.: horský p, p. krvi, p. vlasov

 • prámik -a m. ozdobná šnúra na obrubovanie

 • prámikovať nedok. ozdobovať prámikmi

 • pramizerný príd. expr. veľmi mizerný

 • pranič

  I. -čoho zám. vymedz. expr. popiera jestvovanie, výskyt veci, jej množstva, vôbec nič: v stole nenašli p.;
  p. to nepomohlo

  II. čast. zdôrazňuje zápor, vôbec nič: p. sa ty neboj

 • pranier -a L -i mn. -e m. hist. stĺp, ku kt. priväzovali vinníka a vystavovali ho ver. potupe; miesto v okolí tohto stĺpa: kamenný p.

  postaviť, vystaviť niekoho na p. vydať ver. potupe

 • pranierovať nedok. verejne kritizovať, odsudzovať: p. nedostatky, chyby

 • pranostika -y -tík ž. predpoveď budúcich vecí, najmä počasia; porekadlo s takouto predpoveďou al. životnou skúsenosťou

 • praobyčajný príd. expr. celkom obyčajný: p-é rečičky, p. zlodej

 • praobyvateľ -a mn. -ia m. pôv. obyvateľ, autochtón: p-ia Slovenska, Ameriky;

 • praobyvateľstvo -a s. hromad. praobyvatelia

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dy, šatiť, svr, sgm, opx, cit, acp, nah, otj, scd, fut, cou, ksj, pgd, rcg
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV