Význam slova "poz" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 266 výsledkov (3 strán)

 • poza predl. s A vyj. smerovanie za niečím, niekým: prejsť p. záhradu, železnica vedie p. vrchy;
  hovor. expr.: dať, vylepiť niekomu (jednu) p. uši udrieť ho po tvári;
  p. bučky zákerne

  póza -y póz ž.

  1. držanie tela, postoj: tanečná, rečnícka p., zaujať p-u

  2. strojenosť, pretvárka: naučená p., odpovedať s p-ou

  robiť p-y predstierať

 • pozabíjať -a dok. distrib. k zabíjať: p. všetku hydinu;
  p. kolíky do zeme

 • pozabúdať -a dok. distrib. k zabúdať: p. mená spolužiakov

 • pozabudnúť -e -ú -dol dok. na chvíľu, na istý čas zabudnúť: p. na priateľa;
  p-la, že ...

  // pozabudnúť sa trocha sa zabudnúť: p-l sa a vyzradil to

 • pozachytávať sa -a dok. distrib. k zachytávať sa: šarkany sa p-li na drôtoch

 • pozadie -ia s.

  1. zadná časť priestoru (najďalej od pozorovateľa), op. popredie: dekorácia v p-í javiska, p. obrazu;
  anat. očné p.;
  ustúpiť do p-ia i pren. nevystupovať aktívne

  2. (neznáme) predpoklady, okolnosti javu, deja ap.: p. únosu, spoločenské p. hry

 • pozadný príd. (o obilí) menej hodnotný, podradný: p-é zrno

 • požadovačne prísl.;

 • požadovačnosť -i ž.

 • požadovačný príd. veľa požadujúci, náročný: p-é dieťa;

 • požadovať nedok. žiadať, vyžadovať: p. odmenu za prácu;
  p-jú od neho, aby nahradil škodu;
  zaplatiť p-nú sumu

 • pozadu prísl.

  1. na zadnom mieste, vzadu: ísť, ostávať p.;
  hodiny idú p. meškajú;
  byť s prácou p. meškať

  2. po uplynutí istej lehoty: vyplácať mzdu p.

 • pozadúšať -a dok. distrib. k zadúšať: p. mačky

 • pozahadzovať dok. distrib. k zahadzovať: p. staré veci

 • pozaháňať -a dok. distrib. k zaháňať: p. husi z obilia

 • pozahášať -a dok. distrib. k zahášať: p. všetky lampy

 • pozahýbať -a, pozahýnať -a, pozahybovať dok. distrib. k zahýbať, zahýnať, zahybovať: p. rukávy, okraje plechu

 • pozajímať -a dok. distrib. k zajímať: p. nepriateľov

 • pozajtra prísl. v deň, kt. nasleduje po zajtrajšku: prídem p., p. je sobota

 • pozajtrajší príd. kt. bude pozajtra: p. deň, p. sviatok

 • pozajtrajšok -ška m. pozajtrajší deň: odložiť cestu na p.

 • pozakáľať -a dok. distrib. k zakáľať: p. všetky bravy

 • pozakladať dok. distrib. k zakladať: p. spisy do regálov

 • pozakrúcať -a dok. distrib. k zakrúcať: p. si nohy do deky, p. chorých do perín

 • pozakrývať -a dok. distrib. k zakrývať: p. spiace deti, p. ruže na zimu

 • pozaliepať -a, pozalepovať dok. distrib. k zaliepať, zalepovať: p. obálky

 • pozalievať -a dok. distrib. k zalievať: p. kvety na balkóne

 • pozaliezať -a dok. distrib. k zaliezať: líšky p-li do dier

 • požalovať sa dok. posťažovať sa, vyžalovať sa: (ne)mať sa komu p.;
  p-la sa matke na muža

 • požaluje bud. k žalovať

 • pozametať dok. zamiesť: p. smeti;
  p. kuchyňu

 • pozamieňať -a dok. distrib. k zamieňať: p-li si kabáty

 • pozamŕzať -a dok. distrib. k zamŕzať: potoky, rybníky p-li

 • pozamykať -á, pozamkýnať -a dok. distrib. k zamykať, zamkýnať: p. izby

 • pozanášať -a dok. distrib. k zanášať: p. topánky do opravovne;
  rieka p-la polia bahnom

 • pozanechávať -a dok. distrib. k zanechávať: nepriatelia za sebou p-li veľa mŕtvych

 • pozapaľovať dok. distrib. k zapaľovať: p. svetlá, p-li si cigarety

 • pozápalový príd. lek. nasledujúci po zápale: p-é zmeny v organizme

 • pozapchávať -a dok. distrib. k zapchávať: p. diery v plote

 • pozapichávať -a, pozapichovať dok. distrib. k zapichávať, zapichovať: p. kolíky do zeme

 • pozapínať -a dok. distrib. k zapínať: p. si kabát, p. gombíky;
  p. reflektory

 • pozapisovať dok. distrib. k zapisovať: p. si mená svedkov, p. výdavky

 • pozapletať dok. distrib. k zapletať: p. dievčencom vlasy

 • pozapĺňať -a dok. distrib. k zapĺňať: p. škatuľky skrutkami

  // pozapĺňať sa: sedadlá sa p-li

 • pozarastať dok. distrib. k zarastať: skaly p-li machom

 • pozarovnávať -a dok. distrib. k zarovnávať: p. okraje dosky

 • požartovať, požartovať si dok. zažartovať si: p. (si) s dievčencami

 • pozašívať -a dok. distrib. k zašívať: p. roztrhané šaty

 • pozaspávať -a dok. distrib. k zaspávať: všetci v dome p-li

 • pozastaviť dok. admin. úradne zastaviť: p. výplatu mzdy;

 • pozastaviť sa dok. zastaviť sa (význ. 3): p. sa nad výškou účtu;
  p. sa pri probléme;

 • nedok. pozastavovať1

  pozastavovať2 dok. distrib. k zastavovať: p. známych na ulici

  // pozastavovať sa: všetky autá sa p-li

 • nedok. pozastavovať sa1

 • pozastierať -a dok. distrib. k zastierať: p. obloky

 • pozasýpať -a dok. distrib. k zasýpať: p. jamy

 • požať -žne -žnú dok. pokosiť (význ. 1, 2): p. obilie;
  p. lúku

 • pozaťahovať dok. distrib. k zaťahovať: p. záclony

 • pozatierať -a dok. distrib. k zatierať: p. škáry v stene, p. nápisy na múroch

 • pozatínať -a dok. distrib. k zatínať: p. sekery do klady;
  p. päste

 • pozatláčať -a dok. distrib. k zatláčať: p. vypínače

 • pozatĺkať -a dok. distrib. k zatĺkať: p. koly do zeme

 • pozatvárať -a dok. distrib. k zatvárať: p. okná, dvere;
  p. dobytok;
  demonštrantov p-li

 • pozatýkať -a dok. distrib. k zatýkať: revolucionárov p-li

 • pozauna -y -záun ž. plechový dychový hud. nástroj s predĺženou trubicou a slávnostným zvukom;

 • pozaunista -u m. kto hrá na pozaune;

 • pozaunistka -y -tiek ž.

 • pozaunový príd.: p. zvuk

 • pozavádzať -a dok. distrib. k zavádzať: p. plyn do všetkých domov

 • pozaväzovať dok. distrib. k zaväzovať: p. deťom topánky

 • pozavesovať dok. distrib. k zavesovať: p. kabáty

 • pozavierať -a dok. distrib. k zavierať: p. obloky;
  obchody sú už p-né;
  p. sliepky na noc;
  p. výtržníkov

 • pozažíhať -a dok. distrib. k zažíhať: p. lampy

 • pozbaviť dok. kniž. zbaviť1 (význ. 3): p. niekoho funkcie, úradu;
  p. niekoho slobody;

 • nedok. pozbavovať

 • pozberať dok. postupne zobrať z povrchu: p. riad zo stola, p. úrodu z poľa

 • pozbierať -a dok. zbieraním (postupne) sústrediť na 1 miesto: p. smeti, p. napadané ovocie;
  p. zošity, hlasovacie lístky;

  // pozbierať sa dok. expr.

  1. vstať, postaviť sa: p-l sa zo zeme a zutekal

  2. zotaviť sa, vzchopiť sa, spamätať sa: šiel na dovolenku, aby sa trocha p-l

 • pozbíjať -a dok. zbiť dovedna: p. klady, napochytro p-né stoly

 • pozdať sa dok.

  1. zazdať sa: chlapec sa mi p-l známy;
  p-lo sa mu, že niečo počuje

  2. hovor. zapáčiť sa: nová susedka sa mu p-la;

 • nedok. pozdávať sa -a

 • pozde prísl. nár. al. zastar. neskoro (význ. 1, 2): prísť niekde p.;
  bolo to p. v noci

 • pozdĺž

  I. prísl. po dĺžke niečoho, pozdĺžne: prejsť izbu p.;
  položiť niečo p.

  II. predl. s G vyj. smer po dĺžke: p. cesty rastú stromy, p. steny sú lavice

 • pozdĺžne prísl.

 • pozdĺžny príd.

  1. smerujúci po dĺžke niečoho: p. rez, p-e pásy

  2. podlhovastý: p. tvar niečoho;

 • pozdný príd. kniž. al. poet. neskorý (význ. 1, 2): p. príchod;
  p-á jeseň, p-á nočná hodina

 • pozdochýnať -a dok. distrib. k zdochýnať: holuby p-li

 • pozdrav -u m.

  1. konvenciou ustálený prejav úcty, blízkosti ap. pri stretnutí vyjadrený gestom al. formulou: odísť bez p-u, rozišli sa s p-m dovidenia;
  zakýval mu na p.

  2. blahoželanie al. iný prejav pozornosti pri istej príležitosti: vianočný p., poslať niekomu p.

  odovzdať p. pozdraviť;

 • pozdravenie -ia s. pozdrav: priateľské p.;
  priniesol mi p. od rodičov

 • pozdraviť dok.

  1. (koho) i pozdraviť sa (komu) prejaviť úctu pozdravom: úctivo, slušne sa p. učiteľovi;
  p-l ho kývnutím;
  priateľsky ho p-l

  2. odovzdať pozdrav: p-vte rodičov;
  dal nás p.

  3. (nadšene) privítať, uvítať: diváci p-li víťazné družstvo;

 • pozdravný príd. k 2: p. list, p. prejav

 • nedok. pozdravovať, k 1 i pozdravovať sa

  p-m vás, ťa pozdrav

 • pozdvíhať dok. distrib. k zdvíhať: p. popadané spisy

 • pozdvihnúť -e -ú -hol dok.

  1. kniž. zdvihnúť (význ. 1): p. ruku;
  p. zrak;
  p. hlas naliehavo prehovoriť

  2. urobiť lepším, dokonalejším, povzniesť, zveľadiť: p. ľud, výrobu;
  p. kultúrnu úroveň;

 • pozdvihovanie -ia s. cirk. omšový úkon po premenení

 • nedok. pozdvihovať

  // pozdvihnúť sa

  1. kniž. zdvihnúť sa (význ. 1): pohľady prítomných sa p-li

  2. dostať sa na vyššiu úroveň, povzniesť sa: hospodárstvo, umenie sa p-lo;

 • nedok. pozdvihovať sa

 • požehnane prísl.

 • požehnanie -ia s.

  1. šťastie, dobro; Božia priazeň: práca je preňho p.;
  Božie p.

  2. želanie dobra, šťastia ap., v náb. úkonoch sprevádzané znakom kríža: dať, udeliť niekomu p.;
  dostať rodičovské p.

  3. cirk. úkon, obrad al. pobožnosť, pri ktorých sa požehnáva: p. krstnej vody;
  eucharistické p.;
  Áronovské p. jedna zo záverečných častí ev. služieb Božích

 • požehnaný príd.

  1. prinášajúci šťastie, dobro, priaznivý, blahodarný: p. deň, p. dážď

  2. kniž. bohatý, hojný: p-á zem, p. vek vysoký;
  p. stav ťarchavosť;

 • požehnať dok.

  1. (podľa náb.) obdariť, zahrnúť priazňou: Boh ho p-l piatimi deťmi

  2. dať požehnanie (význ. 2, 3): rodičia ho p-li;
  p. dom, úrodu;

 • nedok. požehnávať -a

 • pozemkovoknižný príd. vzťahujúci sa na pozemkovú knihu: p. zápis

 • pozemkový príd.: p-á daň, p-á reforma;
  p-á kniha evidujúca nehnuteľnosti

 • pozemný príd. uskutočňovaný na zemi, na povrchu zeme: p-é práce, p-é stavby;
  p-é vojsko;
  šport. p. hokej

 • pozemok -mku m. ohraničená, na istý cieľ vymedzená časť pôdy: stavebný, poľnohospodársky p., vymeriavať p-y, kúpiť p.;

 • pozemskosť -i ž.

 • pozemský príd.

  1. vzťahujúci sa na zem: p-é podmienky

  2. týkajúci sa života na zemi, svetský: p-é radosti, šťastie;
  p. život;

  pozemsky prísl.;

 • pozemšťan -a mn. -ia m. obyvateľ Zeme;

 • pozemšťanka -y -niek ž.

 • poženiť dok. postupne oženiť: synov už p-l

  // poženiť sa: všetci kamaráti sa p-li

 • pozér -a m. kto sa rád stavia do pózy (význ. 2);

 • nedok. k 1, 2, 3, 6, 8 pozerať, pozerať sa

  pozerať, pozerať sa nedok.

  1. k pozrieť 1, 2, 3, 6, 8

  2. brať do ohľadu, všímať si, starať sa, hľadieť: nikdy (sa) nep-la, čo to stojí;
  p. (sa) vždy len na výhody

  3. zračiť sa, prejavovať sa, hľadieť: z tváre mu p-á radosť;
  smrť (sa) mu p-á z očí;
  čistota p-á z každého kúta

  p. (sa) ako hrom do buka (duba, putne) zamračene, nahnevano;
  p. (sa) ako teľa na nové vráta tváriť sa, vyzerať nechápavo;
  p. (sa) so založenými rukami nečinne postávať;
  p. (sa) na niekoho, na niečo krivým okom hnevať sa;
  p. (sa) na niekoho zvysoka, cez plece podceňovať ho;
  p. (sa) smrti do tváre byť v smrteľnom nebezpečenstve;
  rád (sa) p-á na dno pohára, do fľaše rád si vypije;

 • pozérka -y -rok ž.;

 • pozérsky príd. i prísl.;

 • pozérstvo -a s.

 • pozhadzovať dok. distrib. k zhadzovať: p. taniere zo stola;
  p. uhlie z auta

 • pozháňať -a dok. distrib. k zháňať: p. lyžiarov do chaty;
  p. holuby z pántov;
  p. si doklady

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV