Význam slova "pl" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 480 výsledkov (4 strán)

 • plač -u m. slzami (a vzlykaním) prejavený pocit žiaľu, bolesti, nárek: usedavý p.;
  dieťa prišlo domov s p-om plačúc;
  je mi do p-u

 • pľac -u m. hovor. miesto: je tu dosť p-u

 • pláca -e ž. odmena za dohodnutú prácu; plat, mzda

  aká práca, taká p.

 • placenta -y -cent ž. anat. ústroj v maternici vyživujúci plod, plodový koláč;

 • placentový príd.

 • placet neskl. s. (lat.) kniž. súhlas, dovolenie

  dostať, dať p. na niečo

 • plachetnica -e -níc ž. loď(ka) poháňaná náporom vetra do napnutých plachiet: športová p., rybárska p.

 • placho prísl.: p. sa obzrieť, p. sa správať;

 • plachosť -i ž.

 • plachta -y -chiet/-chát ž. väčší kus plátna upravený najmä na prikrývanie al. nosenie rozlič. materiálov: čistá, biela p.;
  trávna p. na nosenie trávy;
  ľanová, posteľná p., lodné p-y zachytávajúce vietor na pohon lode;
  napnúť, spustiť (lodné) p-y, prikryť mŕtveho p-ou

  vziať niekomu → vietor z plachát;

 • plachtár -a m. šport. kto pestuje lietanie na vetroni;

 • plachtársky príd.: p-e preteky;

 • plachtárstvo -a s. plachtársky šport

 • plachtička -y -čiek, plachietka -y -tok ž. zdrob.

 • plachtiť -chť/-i! nedok.

  1. lietať na vetroni, pestovať plachtárstvo;

  2. plaviť sa na plachetnici

 • plachtovina -y ž. druh plátna použ. obyč. na výr. plachiet

 • plachtový príd.;

 • plachý príd.

  1. (o človeku) bojazlivý, nesmelý; svedčiaci o tom: p-é dievča;
  p. pohľad, p-á prosba

  2. (o zvieratách) plašiaci sa, ľakavý: p. kamzík, p-é vtáča

  3. expr. jemný, letmý: p. bozk, p. stisk ruky;

 • placka -y -ciek ž. ploský kus cesta; pagáč, posúch: vyvaľkať cesto na p-u;
  zemiakové p-y haruľa, (zemiaková) baba

 • plačka -y -čiek ž.

  1. hovor. plačlivá žena, plačlivé dievča

  2. žena, kt. plakávala pri pohrebe

 • pľačkanica -e -níc ž. expr. čľapkanica, pľačkanina: brodiť sa v p-i

 • pľačkanina -y -nín ž. expr. čľapkanica, pľačkanica

 • pľačkať sa nedok. expr. máčať sa, plahočiť sa, čľapkať sa: p. sa vo vode

 • plačko -a mn. -ovia m. plačlivý chlapec, plačlivé dieťa

 • plačky prísl. s plačom, plačúc: lúčiť sa p., chlapec prišiel za matkou p.

 • plačlivo prísl.: p. stonať;

 • plačlivosť -i ž.

 • plačlivý príd.

  1. zvukovo podobný plaču: p-é zvuky, tóny

  2. náchylný plakať, často plačúci: p-é dieťa;

 • plafón -u/-a m. hovor. strop, povala

 • plagát -a/-u m. vyvesené al. nalepené ver. oznámenie: pútavý p., lepiť p-y;
  veľkoplošný p. s veľkými rozmermi;

 • plagátik -a m. zdrob.

 • plagátovať nedok. i dok. oznamovať, oznámiť plagátom: p. koncert, prednášku

 • plagátový príd.: p-á tvorba;

 • plagiát -u m. napodobnenie al. doslovný odpis cudzieho diela bez udania predlohy; dielo, kt. takto vzniklo: vedecký p.;
  p. známeho obrazu

 • plagiátor -a m. pôvodca plagiátu;

 • plagiátorka -y -riek ž.;

 • plagiátorský príd.;

 • plagiátorstvo -a s.

 • plagizovať nedok. i dok. (u)robiť plagiát: p. maliara, básnika;
  p-ný spis

 • plahočiť sa nedok. expr.

  1. pľačkať sa, čliapkať sa: p. sa v potoku, vo vode

  2. vliecť sa, ťahať sa: p. sa niekam peši

  3. lopotiť (sa), hrdlačiť, drhnúť: p. sa na poli od svitu do mrku

 • plakať -če -čú nedok. slziť (obyč. so vzlykaním) od žiaľu, bolesti ap.: usedavo, horko p.;
  p. od bolesti;
  p. za nebohým, p. nad svojím nešťastím;

  nebudem za tým p. nebude mi za tým ľúto;
  tu (už) nepomôže ani p. nedá sa nič robiť;
  p. nad rozliatym mliekom ľutovať čin, keď je už neskoro;

 • plákať, pláchať -a nedok. prepieraním v čistej vode odstraňovať zvyšky pracieho prostriedku: p. bielizeň

 • opak. plakávať -a

 • plaketa -y -kiet ž. kovová tabuľka s reliéfom: pamätná p. Ľ. Štúra

 • plam -u m. poet. plameň

 • plameň -a m. horiaci stĺpec plynov: slabý p. sviečky, červené p-e ohňa, horieť, vzbĺknuť p-om;
  dom je v p-och horí;

  je ako p., tvár mu horí p-om a) má vys. teplotu b) červená sa;

 • plamenček -a, plamienok -nka m.

  1. zdrob.

  2. okrasná popínavá rastlina, bot. Clematis

 • plameniak -a mn. N a A -y m. stredomorský dlhonohý vodný vták s ružovým perím, zool. Phoenicopterus

 • plamenne prísl. k 2: p. obraňovať niečo

 • plamenný príd.

  1. horiaci, ohnivý: p-á žiara

  2. kniž. nadšený, vášnivý, zapálený: p-á výzva, p. protest;

 • plameňomet -u m. zbraň vrhajúca prúd horiacej látky;

 • plameňometný príd.

 • plameňový príd.;

 • plán -u m.

  1. predstava budúcnosti, zámer, úmysel: životný p., mať, uskutočniť svoje p-y, prekaziť niekomu p-y

  2. vopred určený rozvrh činnosti so zreteľom na vytýčený cieľ (najmä v min.): hospodársky, pracovný, mesačný p., splniť, prekročiť p.

  3. pôdorysné zachytenie terénu, stavby ap.: p. ulice, stavby

  4. odb. jedna zo stránok, zložiek celku: rytmický p. skladby, zvukový p. jazyka

  robiť p., mať v p-e plánovať

  kuť p-y;

  pláň -e ž. rozľahlá rovina: zasnežená p.

 • planéta -y -nét ž.

  1. nebeské teleso obiehajúce okolo Slnka, obežnica: Zem je p-ou Slnka

  2. (v min.) lístok s veštbou predávaný na jarmokoch, púťach

  narodiť sa pod šťastnou p-ou;

 • planetáriový príd.

 • planetárium -ia D a L -iu s. model hviezdneho neba na znázornenie pohybu hviezd a planét; budova s týmto modelom;

 • planetárny príd.: p-a sústava, p. pohyb

 • planétový príd.: tech. p-á prevodovka;

 • planieť -ie -ejú nedok. stávať sa horším, zhoršovať sa: počasie p-ie

 • plánik -a m. zdrob. k 3, expr. k 1, 2

 • planina -y -nín ž.

  1. nezalesnená vyššie položená plošina: náhorná p.

  2. expr. niečo (človek, jedlo ap.) plané, nehodnotné;

 • planinka -y -niek ž. zdrob. k 1

 • planírovať [-n-] nedok. hovor. upravovať terén do rovnej plochy, vyrovnávať: p. cestu (buldozérom)

 • plánka -y -nok ž.

  1. planý, divý, neštepený ovoc. strom

  2. plod takého stromu: trpké p-y

  expr. oči ako p-y veľké;

 • plánkový príd.;

 • planktón -u m. veľmi drobné živočíchy a rastliny vznášajúce sa vo vode: morský p.;

 • planktónový, planktonický príd.

 • plano prísl.

 • plánočka -y -čiek ž. zdrob.

 • planograf -a mn. -i m. pracovník v planografii;

 • planografia -ie ž. polygr. fotochemické rozmnožovanie plánov; závod na také rozmnožovanie;

 • planografický príd.

 • planografka -y -fiek ž.;

 • plánovač -a m. kto pripravuje plán;

 • plánovací príd.

  1. týkajúci sa plánovania: p. rok, p-ie obdobie

  2. zaoberajúci sa plánovaním: p-ia skupina, p-ie oddelenie

 • plánovačka -y -čiek ž.

 • plánovaný príd.

  1. kt. je v pláne, naplánovaný, zamýšľaný: p. výlet, p-á cesta, úroda, splniť p-é práce

  2. spravovaný plánom (význ. 2): p-é hospodárstvo socialistické

 • plánovať nedok.

  1. zamýšľať uskutočniť niečo: p. výlet, p-me ísť do divadla

  2. robiť, zostavovať plán (význ. 2): p. finančné prostriedky, efektívne p-nie

 • plánovito, plánovite prísl.: p. postupovať;

 • plánovitosť -i ž.

 • plánovitý príd. (vy)konaný podľa plánu (význ. 2): p. postup, p-á výroba, p-é hospodárstvo;

 • planta -y plánt ž. hovor. priesada: polievať p-y

 • plantať sa, pľantať sa -ce -cú nedok. expr.

  1. neobratne sa pohybovať, zavadzať: p. sa niekomu popod nohy

  2. chodiť, motať sa: p. sa po uliciach

  3. (obyč. o širokom oblečení) opálať sa: nohavice sa mu p-ú okolo lýtok

 • plantáž -e -í ž. veľká plocha pestovanej rastliny (obyč. v trópoch): kakaovníkové, bavlníkové p-e;

 • plantážnický príd.: p-é pestovanie rastlín;

 • plantážnictvo -a s.

 • plantážnik -a mn. -ci m. majiteľ plantáže;

 • plantážny, plantážový príd.

 • planúť -ie -ú nedok. kniž. blčať, plápolať: oheň p-ie;

 • planý príd.

  1. divý, neštepený: p-á jabloň plánka

  2. zlý (význ. 1): p. človek, mať p-ú ženu

  3. nevyhovujúci, nekvalitný, nedobrý: p-á cesta, p-é jedlo;
  p-é časy

  4. neužitočný, prázdny, jalový: p-é reči, p-é sľuby;
  p. poplach bezdôvodný;

 • plápolať nedok. kniž. blčať, planúť: oheň p-á;

 • plašiť nedok.

  1. naháňať strach, strašiť, ľakať, znepokojovať: p-l ho šuchot v kroví, p. ľudí streľbou

  2. odháňať: p. vrabce z maku

  // plašiť sa

  1. byť, stávať sa rozrušeným, nepokojným: kone sa p-li pri každom výstrele

  2. ľakať sa, pociťovať strach: zbytočne sa p.

 • plast -u m. syntetická látka, kt. sa tvaruje a tvárni teplom a tlakom: hračky z p-ov;

  plást -u m. doskovitý útvar, doskovitá vrstva: p-y kôry;
  včelí p. majúci po obidvoch stranách včelie bunky;

 • plášť -a m.

  1. (ľahký) dlhý kabát: balónový p., pracovný p., p. do dažďa

  2. odb. vonkajší obal niečoho: p. pneumatiky, p. hodiniek, olovený ochranný p.;
  zool. ochranný obal tela niekt. živočíchov;
  geom. plocha povrchu telesa: p. valca

  kam → vietor, tam p.;

 • plastelína -y -lín ž. druh modelovacej látky: farebná p.

 • pláštenka -y -niek ž. plášť, pelerína z tenkej, obyč. nepremokavej (plastickej) látky: igelitová p.

 • plastickosť -i ž.

 • plastický príd.

  1. priestorový al. vyvolávajúci dojem priestorovosti: p-á mapa, p. film, p. zvuk

  2. názorný, výstižný: p. opis, p-á charakteristika

  3. ľahko formovateľný, tvárny, poddajný: p-á modelovacia hlina;
  p-é látky vysokomolekulové látky spracúvateľné teplom al. tlakom

  4. lek. upravujúci chybné, poškodené ap. tkanivo: p-á operácia, p-á chirurgia;

  plasticky prísl.: p. zobraziť, vystihnúť niečo;

 • plastik -u m. plastická látka nahrádzajúca usne al. textil: kabelka z p-u;

  plástik -a m. zdrob.

 • pláštik -a m. zdrob.;

 • plastika -y -tík ž.

  1. plastické (trojrozmerné) výtvar. dielo: drevená p.;
  monumentálna, figurálna p.

  2. iba jedn. plastickosť: vystihnúť kresbou p-u tváre;
  p. tónov

  3. hovor. plastická operácia al. chirurgia

 • plastikový príd.: p-á karta

 • plastový príd.: p-é fólie

  plástový príd.;

 • plášťový príd.: tech. p. plech;

 • plat -u m. pravidelná peňaž. odmena za vykonávanú prácu: mesačný p.;
  mať dobrý p.;
  expr. žobrácky p. veľmi malý;

  plát -u m. niečo v podobe tenkého plochého útvaru: krájať mäso na p-y;

 • platan -a/-u m. mohutný cudzokrajný listnatý strom pestovaný v parkoch, bot. Platanus;

 • platanový príd.: p-á aleja

 • plátať -a nedok. zašívať, prišívať záplaty: p. roztrhané nohavice, p. deravé topánky;
  p. diery zašívať i pren. expr. naprávať chyby;

 • platba -y -tieb ž. platenie: p. daní, p. v hotovosti;

 • platca -u mn. -ovia m. platiteľ

 • plátenka -y -niek obyč. mn. ž. hovor. plátenná topánka

 • plátenko -a -niek, k 1 i plátence -nca -niec s. zdrob. expr.

 • plátenníčka -y -čok ž.;

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: kiy, pih, cide, n, f44, e461, cbj, oxz, opã æ ã ã æ ã, d40, afp, nfk, bkm, w66, w56
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV