Význam slova "per" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 120 výsledkov (1 strana)

 • per lat. predl. s význ. pre, podľa v spoj.: piť p. tu na potykanie;
  byť s niekým p. tu tykať si

 • pera -y pier/perí ž. horný al. dolný svalový okraj ústneho otvoru: pekne krojené p-y, zahryznúť si do p-y, stisnúť p-y, s úsmevom na p-ách

  visieť niekomu na p-ách;

 • percento -a -cent s. stá časť celku, zn. %: prekročiť určenú normu o päť p-ent, znížiť ceny o dve p-á;
  mizivé p. málo;
  hovor. je to na sto p-ent (isté);

 • percentový, percentný, percentuálny príd.: p-ové, p-né číslo, p-lny prírastok, p-lne zastúpenie;

 • percentuálne prísl.: vyjadriť niečo p. v percentách

 • percepcia -ie ž. psych. vnímanie;

 • percepčný príd.

 • percipient -a m.

  1. psych. vnímateľ

  2. práv. oprávnený prijímateľ

 • perečník, peračník -a m. schránka na žiacke písacie potreby

 • perepúť -e ž. pejor. skupina, banda: prišiel i s celou p-ou

 • perestrojka -y ž. (rus.) publ. spoloč. a polit. prestavba socializmu (v podmienkach býv. Sov. zväzu v 80. rokoch 20. stor.)

 • perfekcionista -u m. prívrženec perfekcionizmu: bol vo všetkom p.;

 • perfekcionistický príd.: zaujať p. prístup k niečomu

 • perfekcionistka -y -tiek ž.;

 • perfekcionizmus -mu m. zveličený sklon k dokonalosti a bezchybnosti;

 • perfektne prísl.;

 • perfektnosť -i ž.

 • perfektný príd. dokonalý, bezchybný: p-é ovládanie jazyka;
  p. výkon, p-á príprava;

 • perfektum -ta s. gram. slovesný čas, kt. vyj., že dej prebiehajúci v min. má dôsledok v prítomnosti; druh min. času

 • perfídne prísl.;

 • perfídnosť -i ž.

 • perfídny príd. kniž. zradný, podlý, vierolomný;

 • perforácia -ie ž. perforovanie (význ. 1, 2): p. na známke;
  lek. p. slepého čreva;

 • perforačný príd.

 • perforovať nedok. i dok.

  1. (pre)dierkovať: p. papier, p-né lístky

  2. (u)robiť diery, trhliny, prederaviť: lek. p-ný žalúdočný vred prasknutý

 • pergamen -u m.

  1. zvieracia koža upravená na písanie; listina vyhotovená na takejto koži: rukopis na p-e;
  kráľovský p.

  2. papier neprepúšťajúci tuky a tekutiny: baliť do p-u

  (žltý) ako p. (o človeku) nezdravej farby, vysušený;

 • pergamenový príd.: p. papier

 • perička -y -čiek ž. zdrob.

 • perie -ia s. hromad. vonkajšia pokrývka tela vtákov: husie, kačacie p., sliepka s bielym p-ím, šklbať p., driapať, párať p.

  pýšiť sa cudzím p-ím;
  → vtáka (poznať) po p-í, človeka po reči;
  slang. pustiť p. vydať peniaze, zaplatiť (z veľkodušnosti ap.)

 • periféria -ie ž. okrajová oblasť, op. centrum, stred: p. mesta;

 • periférne prísl.;

 • periférnosť -i ž.

 • periférny príd.: lek. p-e nervstvo;
  lingv. p-e nárečie;
  p-e videnie vnímajúce okrem ohniska i jeho okolie;
  inform. p-e zariadenie zvonka napojené na základnú jednotku (napr. tlačiareň);

 • perifrastický príd.

 • perifráza -y -fráz ž. štyl. opisné vyjadrenie;

 • perigeum -ea s. astron. najmenej vzdialený bod na dráhe telesa obiehajúceho Zem, op. apogeum

 • perina -y -rín ž. posteľná prikrývka s náplňou z peria al. páperia: spávať pod p-ou, ľahnúť si do p-ín;

 • periniak, perinák -a m. skrinka na periny

 • perinka -y -niek, perinôčka -y -čok ž. zdrob.

 • perinový príd.;

 • perióda -y -ód ž.

  1. časový úsek, obdobie: vývojové p-y;
  p. medzi rokmi 1850 – 1900, p. sucha

  2. odb. časový úsek, po kt. sa nejaký jav (pravidelne) opakuje;
  fyz. doba kmitu;
  lek. menštruácia

  3. odb. skupina pravidelne sa opakujúcich javov;
  chem. vodorovný rad prvkov v Mendelejevovej sústave;
  lingv. súvetie so zložitou súmernou stavbou

 • periodicita -y ž. periodickosť

 • periodickosť -i ž.

 • periodický príd. kt. sa opakuje v pravidelných obdobiach, pravidelný: p. pohyb, p-é výkyvy, zmeny, p-é publikácie;
  mat. p-á funkcia;
  chem. p-á sústava prvkov;

  periodicky prísl.;

 • periodikum -ka -dík s. odb. periodicky vychádzajúca publikácia

 • periodizácia -ie ž. odb. určovanie periód, rozdeľovanie na periódy: p. dejín slovenskej literatúry;

 • periodizačný príd.

 • peripetia -ie ž. lit. nečakaný obrat v deji lit. diela;

 • periskop -u m. opt. prístroj (obyč. ďalekohľad) s posunutou (lomenou) osou pohľadu: p. v ponorke

 • periť sa nedok. dostávať perie, operovať sa: vtáčatá sa p-ia

 • perkelt -u m. jedlo z mäsa duseného na masti, cibuli a paprike: bravčový, teľací p.;

 • perkeltový príd.

 • perko -a -riek, pierko -a -rok s. zdrob.;

 • perla -y -rál/-riel ž.

  1. guľkovité teliesko vznikajúce v mušli lastúrnikov použ. na výr. šperkov: náhrdelník z p-ál;

  2. napodobnenina perly: sklené p-y

  3. kniž. niečo vynikajúce, vzácne: Marína, p. našej poézie

  zuby ako p-y pekné;
  hádzať p-y sviniam dávať niečo (cenné) tomu, kto si to nevie vážiť;

 • perleť -e ž. dúhovo sfarbená a lesklá vnútorná vrstva škrupiny lastúrnikov: skrinka vykladaná p-ou;

 • perleťovo prísl.

 • perleťový príd.: p-é gombíky;
  p. lesk;

 • perlička1 -y -čiek ž. zdrob.;

  perlička2 -y -čiek ž. domáci kurovitý vták s typickým jarabým perím, zool. Numida

 • perliť sa iba 3. os. nedok. vyskytovať sa v podobe guľôčok pripomínajúcich perly: na čele sa mu p-l pot;
  víno sa p-í utvára, tvorí bublinky

 • perlivo prísl.

 • perlivý príd. tvoriaci útvary pripomínajúce perly: p-é víno;

 • perlorodka -y -diek ž. lastúrnik schopný tvoriť perly, zool. Margaritana, Meleagrina

 • perlovina -y ž. látka utvárajúca perlu

 • perlový príd.;

 • perm -u m. geol. najmladší útvar al. najmladšie obdobie prvohôr;

 • permanencia -ie ž. ustavičná činnosť, pohotovosť: byť v p-ii;

 • permanentka -y -tiek ž. hovor. permanentná vstupenka; permanentný cestovný lístok, preukaz

 • permanentne prísl.;

 • permanentnosť -i ž.

 • permanentný príd. stály, trvalý, nepretržitý: p-á činnosť, p. lístok do divadla;

 • permský príd.

 • permutácia -ie ž. zámena, obmena;
  mat. skupina prvkov, v kt. záleží na ich poradí;

 • permutačný príd.

 • pernatý príd. porastený perím: p-á zver

 • perník -a m. (ozdobne tvarovaný) medovnikársky výrobok z rozriedeného medu al. cukru, múky a korenín;

 • perníkový príd.

 • perný príd.: fon. p-é spoluhlásky artikulované perami;

 • pero -a pier s.

  1. jednotlivá zložka pokrývky vtačieho tela: vtačie, pávie p.

  2. nástroj na písanie al. kreslenie (atramentom, tušom): rysovacie p., plniace, guľôčkové p., písať p-om

  3. pružná, obyč. kovová súčiastka (na tlmenie nárazov): špirálové p-á, p. v hodinkách, p-á v sedadle

  4. ozdobná kytka z pier (význ. 1) al. z kvetov: svadobné p.

  expr. ešte mu p-á nedorástli je ešte mladý, neskúsený;
  chopiť sa p-a, vziať p. do ruky začať písať, tvoriť;
  vyschlo mu p. prestal písať, tvoriť;
  mať ostré p. ostro, britko písať;

 • perohryz -a mn. -ovia m. pejor. pisár, úradník;

 • perokresba -y -sieb ž. kresba urobená perom;

 • perokresbový príd.

 • perón -a/-u m. hovor. (žel.) nástupište;

 • perónny, perónový príd.

 • peronospóra -y -pór ž. pôdohosp. cudzopasná huba napádajúca najmä vinič; choroba viniča spôsobená touto hubou

 • perovanie -ia s. tech. mechanizmus na tlmenie nárazov: auto má dobré p.

 • perovaný príd. opatrený perami, perovaním: dobre p-é sedadlo, vozidlo

 • perovať nedok. niečím pružným (obyč. perami) tlmiť nárazy: auto dobre p-je;
  tel. p. v kolenách

 • perovka -y -viek ž. polygr. predloha kreslená perom al. štetcom bez poltónov; štočok zhotovený z tejto kresby; odtlačok tohto štočka

 • perový príd.

  1. urobený perom (význ. 2): p-á kresba

  2. opatrený perami, pružinami: tech. p-é spojenie

  3. určený na výr. pier, pružín: p-á oceľ, p. drôt

  4. zried. urobený z pier (význ. 1): p-á ozdoba

  5. p-á váha, hmotnosť váhová kategória v niekt. športoch;

 • peroxid -u m. chem. kysličník obsahujúci viac kyslíka, ako vyžaduje mocenstvo príslušného prvku: p. vodíka

 • perpetuum mobile [-ét-] neskl. (i G -tua mobile D a L -tuu mobile I -tuom mobile) s. (lat.) utopický stroj, kt. pracuje bez privádzania energie

 • persona grata [-só- grá-] G -y grata D a L -e grata A -u grata I -ou grata ž. (lat.) kniž. vítaná, dobre zapísaná osoba;

 • persona non grata neželaná, nevítaná osoba

 • personál -u L -i m. súhrn zamestnancov, zamestnanci: nemocničný, hotelový, technický p.

 • personálie -ií ž. pomn. admin. osobné údaje, dáta

 • personalista -u m. hovor. pracovník personálneho oddelenia

 • personálne prísl.: p. dobre vybavené oddelenie

 • personálny príd. osobný: p-e oddelenie podniku, p. referent, p-e zmeny;
  práv. p-a únia spojenie štátov osobou panovníka;

 • personifikácia -ie ž. lit. prenášanie ľudských vlastností na veci, zosobňovanie, zosobnenie;

 • personifikačný príd.

 • perspektíva -y -tív ž.

  1. zdanlivé zbiehanie sa rovnobežiek a zmenšovanie sa predmetov v diaľke; zobrazenie tohto javu: maľba s chybnou p-ou;
  → vtačia p.;
  → žabia p.

  2. obyč. mn. výhľady, nádeje (do budúcnosti): mať dobré p-y (hospodárskeho) rastu

  3. stanovisko, hľadisko: posudzovať niečo z p-y budúcnosti;

 • perspektívne prísl.;

 • perspektívnosť -i ž.

 • perspektívny príd.: p-e riešenie maľby;
  p. plán dlhodobý, p. futbalista schopný vývinu;

 • pertraktovať nedok. kniž. prerokúvať, preberať: podrobne p. otázky, problémy v tlači

 • peruť -e ž.

  1. poet., kniž. krídlo;
  obyč. pren. vznášať sa na p-iach lásky, nádeje

  2. voj. (v niekt. armádach) jednotka pozostávajúca z 2 – 4 letiek

 • perverzita -y ž. perverznosť, zvrátenosť: pohlavná p.

 • perverzne prísl.: p. sa správať;

 • perverznosť -i ž.

 • perverzný príd. zvrátený, zvrhlý: p-é chúťky, sklony;

 • perzekúcia -ie ž. prenasledovanie: politická, rasová p.;

 • perzekučný príd.: p-é opatrenie

 • perzekvovať nedok. prenasledovať: nacisti p-li politických odporcov

 • perzián -u m. kožušina z jahniat osobitného plemena ovce;

 • perziánový príd.: p. kožuch, golier

 • perzský príd. k Perzia: p. koberec, pokrovec ručne tkaný s orientálnym vzorom

 • perzština -y ž. perzský jazyk

 • páper -a m. obyč. hromad. páperie (význ. 1, 2): ľahký ako p.;
  p. snehu;
  p. na brade jemné, ešte neoholené chĺpky;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: čadiť, upl, menu, mask, firs, acpi, dev, , vsú, exe, overload, sem, administrátor, copyright,
Ekonomický slovník: ju, htd, faibp, cvã, ã bo, spa, omt, vsr, ckr, feap, ém, psj, vid, lvm, sgn
Slovník skratiek: i15, cuv, vak, usd, brn, gras, zkm, dd, pút, zrr, eu, q89, swz, m68, mep
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV