Význam slova "pat" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 139 výsledkov (2 strán)

 • pat -u m. nerozhodné zakončenie šach. hry, keď nemožno urobiť ťah kráľom;

 • päť, m. živ. i piati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 5: p. domov, žien, p. chlapcov, p-i chlapci, dom číslo p.;
  je (už) o p. minút dvanásť i fraz. je najvyšší čas

  robí sa, vyzerá, akoby → nevedel do p. napočítať, narátať;
  expr. sedieť ako p. peňazí ticho, pokojne;
  mať všetkých p. p mať všetky požadované vlastnosti;
  pejor. nemať všetkých p. pohromade byť nenormálny;
  žart. kúpiť za p. prstov (a šiestu dlaň) ukradnúť;
  expr. robiť niečo o milých p. usilovne

 • päta -y piat ž.

  1. zadná časť chodidla: zvrtnúť sa na p-e, poraniť si p-u

  2. časť pančuchy al. obuvi na tejto časti nohy: zodraté p-y pančúch

  3. spodná al. zadná časť niečoho: p. stromu, p. vrchu

  expr.: byť niekomu v p-ách, za p-ami a) neďaleko za niekým b) prenasledovať niekoho;
  šliapať, stúpať niekomu na p-y a) doháňať ho (pri chôdzi, pri súťažení ap.) b) byť prísny k niekomu, obmedzovať ho;
  visieť niekomu na p-ách neodbytne chodiť za ním, sledovať ho;
  lepiť, vešať sa niekomu na p-y a) byť ustavične blízko neho b) nadbiehať, vnucovať sa;
  lízať p-y niekomu;
  vytiahnuť p-y odniekiaľ vyjsť, odísť;
  ukázať niekomu p-y ujsť;
  nemať niečo ani v p-e vôbec sa nestarať;
  smola sa mu lepí na p-y;
  od hlavy po p-y (byť nejaký) celý;
  nemá to → hlavy ani p-y;
  hrub. otrčiť p-y zomrieť;
  Achillova p. slabé miesto;

 • päťadvadsať čísl. zákl. hovor. zastaráv. dvadsaťpäť

 • päták -a m. desaťhaliernik (v Uhorsku al. za 1. ČSR);

 • patália -ie ž. hovor. nepríjemnosť, galiba: mať s niečím p-ie;
  to je p.!

 • päťboj -a m. šport. súťaž skladajúca sa z 5 disciplín: moderný p.

 • päťbojár -a m. pretekár v päťboji;

 • päťbojárka -y -rok ž.;

 • päťbojársky príd.

 • päťčíslie -ia s. súbor 5 čísel: zapamätať si prvé p.

 • päťčlenný príd. kt. sa skladá z 5 členov: p. výbor

 • päťdenný príd. trvajúci 5 dní, päťdňový (význ. 1): p. zájazd

 • päťdesiat, m. živ. i päťdesiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 50: p. domov, kníh, žien;
  narátal p., p-ich vojakov

 • päťdesiathaliernik -a m. päťdesiathalierová minca

 • päťdesiathalierový príd. kt. má hodnotu, cenu 50 halierov: p-á minca

 • päťdesiatiny -tin ž. pomn. päťdesiatka (význ. 3)

 • päťdesiatka -y -tok ž.

  1. číslo 50

  2. niečo označené číslom 50; takto vyjadrujúce istú hodnotu: ležať (v nemocnici) na p-e;
  platiť p-ou päťdesiatkorunovou bankovkou;
  ísť p-ou rýchlosťou 50 km/hod.

  3. 50 kusov, členov, jednotiek ap. tvoriacich celok: p. ľudí;
  dosiahnuť, oslavovať p-u vek 50 rokov

 • päťdesiatkorunáčka -y -čok ž. päťdesiatkorunová bankovka

 • päťdesiatkorunák -a m. päťdesiatkorunová minca

 • päťdesiatkorunový príd. kt. má hodnotu, cenu 50 korún: p-á bankovka

 • päťdesiatnička -y -čiek ž.

 • päťdesiatnik -a mn. -ci m. (približne) päťdesiatročný človek: statný p.;

 • päťdesiatročný príd.

  1. trvajúci 50 rokov: p-é manželstvo

  2. 50 rokov starý: p. muž, p. dom

 • päťdesiaty čísl. rad. k 50: p. v rade, p-e výročie;
  v p-ych rokoch min. storočia

 • päťdňový príd.

  1. trvajúci 5 dní, päťdenný: p. výlet

  2. 5 dní starý: p-é mláďa

 • paténa -y -tén ž. cirk. liturg. miska na posvätený chlieb pri eucharistii

 • patent -u m.

  1. výlučné právo na zaobchádzanie s vynálezom; právne chránený vynález: udeliť niekomu p. na niečo, osvedčenia o p-och, ochrana p-u

  2. hovor. dômyselné zariadenie: to je šikovný p.

  3. hist. panovnícka listina, práv. úprava s plat. zákona: tolerančný p.

  4. hovor. patentný gombík, spínačka: zapnúť p.

  5. hovor. pružná pletenina ako obruba: p. na svetri

  iron. mať p. na rozum pokladať sa za najmúdrejšieho;

 • patentka -y -tiek ž. hovor. patentný gombík, spínačka: zapnúť p-u

 • patentný príd. ktorého mechanizmus al. opracovanie prináša praktické výhody, op. obyčajný: p-á fľaša, p-á zámka, p. kľúč;
  p. gombík z 2 častí spájajúcich sa stlačením

 • patentovať nedok. i dok. udeľovať, udeliť patent, (o)chrániť patentom: prihlásiť vynález na p-nie, p. vynález;

 • patentový príd. k 3, 5: p-á listina;
  p-á pletenina

 • páter -tra m. titul rehoľného kňaza;

 • páterko -a mn. -ovia m. expr.

 • paternalistický príd.: p-á politika

 • paternalizmus -mu m. odb. systém vládnutia, riadenia vyznačujúci sa centralizmom, direktívnosťou a ochranným postojom: štátny p. v ekonomike;

 • paternoster -tra L -i mn. -e m. stále sa pohybujúci obežný výťah;

 • paternostrový príd.

 • patetickosť -i ž.

 • patetický príd. konaný s pátosom, vyjadrujúci pátos: p. prejav, p-é gestá;

  pateticky prísl.: p. hovoriť;

 • patetizovať nedok. dodávať pátos, robiť patetickým: rečník p-je svoj prejav

 • päťhaliernik -a m. päťhalierová minca

 • päťhalierový príd. kt. má hodnotu, cenu 5 halierov: p-á minca

 • päťhran -a/-u m. geom. päťboký hranol;

 • päťhranný príd.

 • pätica1 -e -tíc ž. skupina 5 osôb al. vecí, päťka: p. priateľov

  pätica2 -e -tíc ž. odb. spodná časť niekt. zariadení, nástrojov, pätka: p. žiarovky, p. kosy

 • pätička -y -čiek ž.

  1. zdrob. k 1

  2. hovor. expr. zahratie lopty pätou (vo futbale);

 • pätina -y -tín ž. čísl. zlom. 5. časť celku, 1/5: p. účastníkov odišla

 • patina [-t-] -y ž.

  1. sivozelený povlak na medených predmetoch, medenka

  2. jemný povlak dodávajúci niečomu starobylý ráz: p. na soche, na obraze;

 • patinovať nedok. i dok. odb. umelo pokrývať, pokryť patinou: p-ná sadra

 • pätiť sa nedok. expr. vzpierať sa, zdráhať sa: p-l sa, že to neurobí

  // pätiť brzdiť, zarážať: prvý neúspech ho trocha p-l

 • päťizbový príd. kt. má 5 izieb: p. byt

 • patizón -a m. tekvica diskovitého tvaru

 • pätka -y -tiek ž.

  1. zdrob. k päta

  2. pätica2: p. pažby, p. stĺpca;

  päťka -y -tiek, pätorka -y -riek ž.

  1. číslo, číslica 5

  2. niečo označené číslicou 5 (izba, autobus ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (známka, body ap.): bývať na p-e, viezť sa p-ou;
  dostať p-u známku 5. st., nedostatočnú

  3. pätica1: víťazná p.

 • päťkorunáčka -y -čok ž. päťkorunová bankovka

 • päťkorunák -a m. päťkorunová minca

 • päťkorunový príd. kt. má hodnotu, cenu 5 korún

 • pätkový príd. k 2: p-é ložisko, p. tlak;

 • päťkrát, päť ráz neskl. čísl. nás. k 5: p. väčší

 • päťlitrový príd. kt. má objem 5 litrov: p-á nádoba

 • päťmesačný príd.

  1. trvajúci 5 mesiacov: p. pobyt

  2. 5 mesiacov starý: p-é mláďa

 • päťmiestny príd. kt. má 5 miest: p-e vozidlo, p-e číslo

 • päťminútovka -y -viek ž. hovor. 5 minút trvajúca porada, schôdzka, relácia ap.: vysielať p-u

 • päťnásobne čísl. nás. príslov.: p. väčší

 • päťnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 5 ráz: p-é množstvo, p-á ozvena;

 • päťnásobok -bku m. päťkrát väčšia hodnota, päťkrát väčšie množstvo: p. štyroch je dvadsať

 • pätnásť, m. živ. i pätnásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 15: p. stromov, žien, p. chlapcov i p-i chlapci

 • pätnástka -y -tok ž.

  1. číslo 15

  2. niečo označené číslom 15 (napr. izba, električka, pretekár); takto vyjadrujúce istú hodnotu (stupne, body ap.)

 • pätnásty čísl. rad. k 15: p. v poradí, p-e výročie

 • pätník -a m. míľnik: kamenný p.

 • pätôčka -y -čok ž. zdrob. k 1

 • patogénny príd. biol., lek. schopný spôsobiť ochorenie, choroboplodný: p-e látky;
  p-e zóny (v byte)

 • pätolizač -a m. pejor. servilný človek, podlizovač, pochlebovač: pranierovať p-ov;

 • pätolizačka -y -čiek ž.;

 • pätolizačský príd.: p-é poklonkovanie;

  pätolizačsky prísl.;

 • pätolizačstvo -a s.

 • patológ -a mn. -ovia m. odborník v patológii;

 • patológia -ie ž.

  1. biol. náuka o chorobách a chorobných zmenách

  2. slang. patologický ústav: pracovať na p-ii;

 • patologička -y -čiek ž.;

 • patologický príd.: p. hráč s chorobným sklonom hrať hazardné hry

 • pätorako čísl. druh. príslov.: p. sfarbené balóny

 • pätoraký čísl. druh. piatich rozlič. druhov: p-é farby;

 • pätoro neskl. čísl. skup. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 5; pri iných podst. m. vyj. počet 5 ako súhrn: p. nožníc, p. topánok, zápaliek;
  p. detí

 • pátos -u m.

  1. slávnostnosť, majestátnosť, hlboké vzrušenie: p. revolúcie, p. utrpenia

  2. vzletný štýl, spôsob prejavu: rečniť s p-om

 • patový príd.: p-é postavenie bezvýchodiskové

 • pätový, pätný príd.: p. kĺb;

 • pátrač -a m. kto pátra po niečom, po niekom;

 • pátrací príd. určený na pátranie; týkajúci sa pátrania: p. pes, p-ia hliadka;
  p. rozkaz

 • pátračka -y -čiek ž. hovor.

  1. pátranie, hľadanie: vyhlásiť p-u po niekom

  2. pátrací oddiel: policajná p.

 • pátračský príd.

 • päťramenný príd. kt. má 5 výbežkov, 5 ramien: p-á hviezda

 • pátrať -a nedok. usilovať sa niečo, niekoho nájsť, niečo sa dozvedieť, sliediť, stopovať: p. po zločincovi, p. pohľadom po miestnosti

 • pátravo prísl.: p. hľadieť

 • pátravý príd. skúmavý: p. pohľad;

 • patriarcha -u mn. -ovia m.

  1. (v rodovom zriadení) hlava rodu;
  bibl. praotec izraelského ľudu: p. Abrahám;

  2. najvyšší predstaviteľ pravoslávnych a niekt. vých. cirkví: moskovský p.

 • patriarchálne prísl. k 2, 3: p. žiť;
  p. dôstojný;

 • patriarchálnosť -i ž.

 • patriarchálny príd.

  1. (o rodinnom usporiadaní) na ktorého čele je otec

  2. starodávny, staroveký: p. spôsob života

  3. kniž. starecky dôstojný, vznešený: p. zjav;
  p. vek vysoký

  4. týkajúci sa cirk. patriarchu;

 • patriarchát -u m.

  1. hist. forma rodovej spoločnosti, v kt. má vedúce postavenie otec

  2. úrad, hodnosť cirk. patriarchu

 • patriciát -u m. hist. najbohatšia vrstva mešťanov: mestský p.

 • patricij -a mn. -ovia m. hist. plnoprávny (majetný) občan v starovekom Ríme; príslušník patriciátu;

 • patricijka -y -jok ž.;

 • patricijský príd.: p. rod;

  patricijsky prísl.

 • pátričky -čiek ž. pomn. hovor. ruženec

 • patrične prísl.: p. sa správať

 • patričný príd. kniž. príslušný (význ. 2, 3), náležitý, primeraný, vhodný, zodpovedajúci: venovať niečomu p-ú pozornosť, preukázať niekomu p-ú úctu;
  hľadať si p-é spisy;

 • patriot -a m. kniž. vlastenec;

 • patriotický príd. vlastenecký

 • patriotizmus -mu m. kniž. vlastenectvo

 • patriotka -y -tiek ž.;

 • patriť nedok.

  1. byť vlastníctvom niekoho, prislúchať, náležať niekomu: pozemky p-ia jednotlivcom, družstvu; každému dať, čo mu p-í

  2. zaraďovať sa niekam, byť členom, účastníkom, súčasťou niečoho: p. do rodiny, výšivka p-í ku kroju, p-l medzi najlepších

  3. byť určený, týkať sa niekoho, niečoho: jeho pozornosť p-la všetkým

  to p-í k veci je zvyčajné;
  p-í mu (celý) svet je šťastný;
  p. do starého železa byť nepoužiteľný (o veci), nesúci (o človeku)

 • patriť sa nedok. obyč. neos. byť vhodný, svedčať sa, slušať sa: to sa nep-í, p-lo by sa odísť; správať sa, ako sa na slušného človeka p-í

  ako sa p-í dobre, dôkladne, svedomito

 • päťročnica -e -níc ž. (prv) hosp. a sociálny plán na 5 rokov: prvá p., splniť p-u

 • päťročný príd.

  1. trvajúci 5 rokov: p-é funkčné obdobie;
  p-é štúdium

  2. 5 rokov starý: p-é dieťa

 • patrola -y -rol ž.

  1. voj. al. policajná obchôdzka: ísť na p-u

  2. hliadka: policajná p., natrafiť na p-u

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vc, njq, zlm, dra é, ľist, sen, rop, anpa, sdw, sja, vdl, shc, knz, det, vj3
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV