Význam slova "para" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 72 výsledkov (1 strana)

 • para -y pár ž.

  1. plynná látka tvoriaca sa zo zahriatych látok, najmä tekutín; voda v plynnom skupenstve: okuliare zašli p-ou, poháňať stroj p-ou, p-y sírouhlíka;
  alkoholové, jedovaté p-y

  2. hmla, opar: p. nad riekou

  zmiznúť ako p. rýchlo, nenazdajky;
  pracovať plnou p-ou veľmi usilovne;
  beží, čo mu p. stačí ako len vládze;
  nech to p. tlačí! čo tam po tom!

 • parabola1 -y -bol ž. geom. kužeľosečka, ktorej body majú od danej priamky a daného bodu rovnakú vzdialenosť;

  parabola2 -y -bol ž. lit. široko rozvetvené prirovnanie, podobenstvo: biblické p-y;

 • parabolický1 príd.: p-á krivka;
  tech. p-é zrkadlo;
  p-á anténa s anténnym zrkadlom v tvare paraboly;

  parabolicky1 prísl.

  parabolický2 príd.;

  parabolicky2 prísl.

 • páračka -y -čiek ž. žena párajúca perie

 • páračky -čiek ž. pomn. kolektívne páranie peria, driapačky: dedinské p., ísť na p.

 • paráda -y -rád ž. hovor.

  1. ozdobná vonkajšia úprava, najmä pekné šaty, ozdobné predmety: myslieť iba na p-u;
  mať, nosiť niečo na p-u;
  byť (len) na p-u i pren. iron. byť iba na vonkajší efekt;
  to je p.! to je vynikajúce!

  2. veľkolepo, slávnostne usporiadané podujatie: vojenská p. slávnostné defilé

  byť v plnej p-e slávnostne oblečený, vystrojený;
  expr. hodiť sa do p-y;
  vziať (si), zobrať (si) niekoho do p-y a) vyhrešiť b) vyskúšať ho;
  a je po p-e je koniec, je to vyriešené;

 • paradajka -y -jok ž. rajčina (význ. 1, 2), bot. rajčiak: pestovať p-y;

 • paradajkový príd.: p. pretlak, p. šalát

 • paradentóza, paradontóza -y ž. lek. ochorenie ďasien a zubného lôžka

 • paradesantný príd. voj. parašutistický, výsadkový: p-á brigáda

 • parádička -y -čiek ž. zdrob. expr.

  robiť p-y predvádzať sa (napr. v šport. hre)

 • paradigma -y -giem ž. kniž. vzor, príklad;
  lingv.: súbor tvarov jedného slova pri jeho ohýbaní; súbor slov s rovnakým ohýbaním, gramatický vzor;

 • paradigmatický príd.: lingv. p-é vzťahy ktorými sú jazykové jednotky spojené v statickej významovo-výrazovej paradigme (na základe spoločných a rozdielnych čŕt), op. syntagmatické

 • parádiť -i nedok. hovor. ozdobne upravovať, najmä nápadne obliekať, krášliť, fintiť: p. si deti;
  ty sa veľmi p-š

 • parádne prísl.: p. sa obliekať, p. vykračovať;

 • parádnica -e -nic ž.

 • parádnik -a mn. -ci m. hovor. kto sa rád parádi;

 • parádnosť -i ž.;

 • parádny príd.

  1. nápadne pekný, ozdobný: p-e šaty

  2. súvisiaci s parádou, slávnostný, veľkolepý: p-a uniforma;
  ísť p-ym krokom pri defilé;

 • paradox -u m.

  1. protirečivé, (takmer) protizmyselné tvrdenie: povedať p.

  2. jav odporujúci všeob. mienke, skúsenosti: zažiť p.;

 • paradoxne prísl.: znie to p.;

 • paradoxnosť -i ž.

 • paradoxný príd.: p-é tvrdenie, p-á situácia;

 • parafa -y -ráf ž. odb. podpisová značka

 • parafín -u m. zmes tuhých nasýtených uhľovodíkov použ. najmä na výr. sviečok a v kozmet. priemysle;

 • parafínový príd.

 • parafovať nedok. i dok.

  1. odb. opatrovať, opatriť parafou: p. prípisy

  2. práv. predbežne podpisovať, podpísať: ministri p-li medzištátnu zmluvu

 • parafráza -y -fráz ž.

  1. voľné spracovanie cudzej (hud., lit.) predlohy

  2. voľné tlmočenie cudzích myšlienok

 • parafrázovať nedok. i dok.

  1. voľne spracúvať, spracovať cudziu predlohu

  2. (pre)tlmočiť, obmieňať, obmeniť cudzie myšlienky

 • paragraf -u m. (väčší) odsek v zákonoch, predpisoch al. v odb. spisoch; značka § označujúca tento odsek: porušiť p., odvolávať sa na p., podľa § 80 zákona č. ... Z. z.

  expr. sedieť ako p. pokrivene;

 • paragrafovaný príd. rozčlenený na číselne označené paragrafy: predložiť návrh zákona v p-ej podobe

 • paragrafový príd.

 • parák -a m. väčšia nádoba na varenie účinkom pary a tlaku: p. na zemiaky

 • paralela -y -lel ž. niečo podobné niečomu, obdoba, analógia: lingv. hláskoslovné p-y

 • paralelka -y -liek ž. hovor. paralelná trieda

 • paralelne prísl.;

 • paralelnosť -i ž.

 • paralelný príd.

  1. rovnobežný, súbežný: dve p-é cesty, ulice

  2. prebiehajúci, jestvujúci (súčasne) popri sebe: p. vývoj;
  p-é triedy viaceré triedy toho istého postupného ročníka;

 • paralytický príd.

 • paralytik -a mn. -ci m. lek. kto je postihnutý paralýzou;

 • paralýza -y ž. lek. ochrnutie, obrna: progresívna p.;

 • paralyzovať nedok. i dok. znemožňovať, znemožniť, zneškodňovať, zneškodniť, potláčať, potlačiť: p. účinok jedu;
  p. škodlivú činnosť

 • parameter -tra L -i mn. -e m. odb. hodnota, veličina výkonu, úrovne nejakého systému, výrobku ap.: spĺňať plánované p-e, výrobok špičkových p-ov

 • paraolympiáda -y -iád ž. olympiáda zdravotne postihnutých športovcov: zvíťaziť na p-e;

 • paraolympijský príd.

 • parapet -u m. stav. podokenná časť steny; doska kryjúca túto stenu;

 • parapetový, parapetný príd.: p-á doska

 • paraplégia -ie ž. lek. úplné ochrnutie obyč. dolných končatín;

 • paraplegik -a mn. -ci m. pacient postihnutý paraplégiou: lekárska starostlivosť o p-ov

 • parašutista -u m. kto je vycvičený v parašutizme;

 • parašutistický príd.: p. výcvik

 • parašutistka -y -tiek ž.;

 • parašutizmus -mu m. zoskakovanie z lietadla padákom, výsadkársky šport;

 • párať -a nedok.

  1. rozdeľovať zošité časti látky al. rozpletať pletenie: p. košeľu;
  p. sveter

  2. otvárať niečím ostrým, rozrezávať: p. žabe brucho nožíkom;

  3. odtrhávať (perie) z kostrniek, driapať: p. perie

  expr.: vreští, kričí, akoby ho p-l veľmi;
  hrom do teba p-l, sto striel do teba p-lo! zahrešenia

  // párať sa oddeľovať sa na šve: nohavice sa mu p-jú

 • paraván -u m. zástera, španielska stena

 • parazit -a m.

  1. mn. N a A -y odb. cudzopasný organizmus, cudzopasník: črevné p-y

  2. živ. mn. -i pejor. príživník: p. spoločnosti;

 • parazitickosť -i ž.

 • parazitický príd. parazitný: p-é živočíchy, rastliny;
  p-é spoločenské živly;

  paraziticky prísl.;

 • parazitizmus -mu m.

  1. odb. parazitné živenie sa z iného organizmu, cudzopasníctvo

  2. príživníctvo;

 • parazitne prísl.;

 • parazitnosť -i ž.

 • parazitný príd.: p-é červy, p-é huby;
  p. blahobyt podsvetia;

 • parazitológ -a mn. -ovia m. odborník v parazitológii;

 • parazitológia -ie ž. veda o parazitoch;

 • parazitologička -y -čiek ž.;

 • parazitologický príd.: p. výskum

 • parazitovať nedok.

  1. odb. cudzopasiť: huby p-jú na rastlinách

  2. byť príživníkom: p-úce spoločenské živly

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV