Význam slova "p p" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 420 výsledkov (4 strán)

 • chlápä -äťa mn. -ätá -pät s. expr. (malý) chlapec, chlapča: malé, šesťročné ch.;

 • chlápätko -a -tiek, chlapiatko -a -tok s. zdrob.

 • cíp -u m. zúžený koniec istej plochy (látky, zeme ap.): c. vreckovky, plachty roh;
  c. poľa, ostrova výbežok

 • dúpä -äťa mn. -ätá -pät s.

  1. kniž. brloh (význ. 1), pelech: líščie d.

  2. pejor. tajná skrýša (nezákonnej organizácie, skupiny ap.), brloh: gangsterské d.

 • dvadsaťpäť, m. živ. i dvadsiati piati dvadsiatich piatich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 25: d. kníh, d. členov, dvadsiati piati členovia

  expr. dostaneš, zaslúžiš si d. (na zadok) vyhrážanie bitkou

 • džíp -u m. (voj.) terénne osobné vozidlo

 • hókus-pókus, hókuspókus

  I. cit. kúzelnícka formula

  II. hókus-pókus hókusu-pókusu, hókuspókus -u m. kúzelnícky kúsok: urobiť h.;

 • išpán -a m. hist.

  1. v starom Uhorsku najvyšší kráľovský úradník (stojaci na čele župy)

  2. správca na majetku uhorských feudálov;

 • išpánsky príd.;

 • išpánstvo -a s. hodnosť, zamestnanie išpána

 • krušpán -u m. záhr. ker s drobnými stále zelenými lesklými lístkami, boleráz, buxus, bot. k. vždyzelený Buxus sempervirens

 • kýpťový príd.;

 • milosťpán -a m. zastaráv. úctivé oslovenie vyššie postavenej osoby, milostivý pán;
  aj iron. človek s povýšeneckým správaním;

 • milosťpánko -a mn. -ovia m. hypok.

 • našpúliť -i -ľ! dok. špúlením sformovať (ústa, pery): n. ústa na bozk, n-ené pery;

 • orašpľovať dok. opracovať rašpľou, opilovať

 • ošplechnúť, ošpľachnúť -e -ú -chol dok.

  1. šplechnutím umyť: o. sa studenou vodou

  2. šplechnutím zamokriť: auto ho o-lo

 • p [i pé] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno

  2. v skr. a zn.: p. pán;
  p. pozri;
  gram. p. pád

  mať všetkých päť p byť dokonalý

 • P. F. i p. f. kniž. skr. francúzskeho spoj. pour féliciter [pur félisité] použ. pri želaní šťastia do nového roka

 • P. S. skr. postskriptum (z lat. post scriptum po napísanom)

 • P. T. skr. pleno titulo [pléno] plným titulom (v adresách)

 • pá, pápá cit.

  1. dôverný al. maznavý pozdrav pri rozlúčke (s deťmi): p., moja drahá;
  p., otecko

  2. det. vo funkcii prísl.: mamička išla p. preč

  dať p. rozlúčiť sa (kývnutím ruky)

 • pác1 cit. napodobňuje zvuk pri údere, výstrele, páde ap., bác: potkol sa a p. na zem

  pác2 -u m. hovor. moridlo (na úpravu mäsa): dať divinu, šunku do p-u

 • páchať -a/-še -ajú/-šu -chaj/páš! -ajúc/-šuc nedok. konať niečo zlé: p. násilie, trestnú činnosť, p. krivdu na niekom;
  p. hriech

 • páchateľ -a mn. -ia m. kto sa dopustil trestného činu: neznámy p., pátrať po p-ovi;

 • páchateľka -y -liek ž.

 • páchnuť -e -u -chol -uc -uci nedok. vydávať (nepríjemný) pach: p. potom, plesňou, p. po rybách zapáchať, smrdieť;
  neos. p-e (tu) jarou vonia;

 • páčiť sa -i nedok.

  1. budiť al. mať pocit krásy, miloty, dobra ap.: kvety sa nám p-ia;
  dieťa sa mi akosi nep-i zdá sa mi choré;
  neos. tu sa mi (ne)p-i

  2. (obyč. v rozk., opyt. al. želacej vete, často s neurč.) má modálny význ. a) blízky slovesám želať si, chcieť: neos. keby sa vám p-lo, môžete prísť;
  bude sa vám p. kávy? b) vyj. ponúknutie (v zdvorilej reči): neos. nech sa p-i (vstúpiť)

 • páčivo prísl.

 • páčivý príd. kt. sa páči: p-é šaty;

 • páčka -y -čok ž. zdrob.

 • pácovať nedok. hovor. moriť2: p. mäso

 • pád -u m.

  1. pohyb k zemi spôsobený vlastnou váhou: p. meteora, p. z bicykla;
  fyz. voľný p. účinkom gravitácie

  2. strata moci, vplyvu, významu, postavenia, zánik, rozpad: p. vlády, p. absolutizmu

  3. podľahnutie voj. útoku: p. Berlína

  4. mravný poklesok

  5. lingv. gram. kategória vyjadrujúca vzťahy podst. m. k iným slovám vo vete; tvar vyjadrujúci túto kategóriu: 2. pád genitív

  6. iba v zastar. spoj.: na každý p. v každom prípade;
  v tom p-e, že ... v prípade, že ...

  pýcha predchádza p.;

 • pádlo -a -del/-diel s. šport. voľné, nepripevnené veslo: kanoistické p., jednolistové p.

 • pádlovať nedok. šport. veslovať pádlom

 • pádne prísl.: p. argumentovať;

 • pádnosť -i ž.: p. dôkazov

 • pádny príd. kniž. závažný, presvedčivý: p-e dôkazy, dôvody;

 • pádový príd. k 5: p-é prípony

 • páka -y pák ž.

  1. v jednom bode podopretá tyč použ. na dvíhanie bremien al. na podvažovanie: oceľová p., nadvihnúť kmeň p-ou;
  fyz. jednoramenná, dvojramenná p.

  2. súčiastka rozlič. strojov, mechanizmov: ovládacia, rýchlostná p., stlačiť p-u

  kniž. hybná p. rozhodujúci činiteľ;
  nasadiť, rozhýbať všetky p-y vyvíjať veľké úsilie;

 • pákový príd.: p. lis, p-é váhy;

 • páľa -e ž. expr. páľava, horúčava, horúčosť: bola veľká p.

 • páľava -y ž. horúčava, horúčosť, páľa: letná p.

 • pálčivo prísl.: rana p. bolí;

 • pálčivosť -i ž.

 • pálčivý príd.

  1. páliaci, horúci: p-é slnko

  2. (o bolesti) prenikavý, silný

  3. naliehavý: p. problém;

 • pálené s. hovor. pálenka

 • pálenica -e -níc ž. výrobňa pálenky, menší liehovar

 • pálenka -y ž. liehovina vyrobená destiláciou skvasených roztokov (ovocných štiav): ostrá, tuhá p., vypiť deci p-y;

 • pálenkový príd.: p. pach

 • pálený príd. vyhotovený pálením: p-á tehla, p-é vápno

 • opak. pálievať -a

 • páliť -i páľ! nedok.

  1. vydávať veľké teplo, horúčosť, veľmi silne hriať: slnko p-i ako oheň

  2. spôsobovať pri dotyku pocit pálčivej bolesti: horúci pohár p-i prsty, horúci čaj p-i v ústach;

  3. spôsobovať pocit ako pri dotyku s niečím horúcim: mráz p-i líca, pálenka príjemne p-la;
  oči p-ia od dymu pálčivo bolia

  4. ničiť ohňom; spaľovať (kvôli teplu, svetlu): p. raždie, p. drevo, p. petrolej v lampe;
  p. čarodejnice upaľovať

  5. spracúvať, pripravovať pôsobením ohňa, žiaru: p. tehly, p. slivovicu

  6. rozkladať, zažíhať: na Jána p-li ohne

  7. strieľať: guľomet p-i (do nepriateľa);
  páľ! povel

  8. hovor. expr. prejavovať záujem, túžbu: dávno p-l za tým dievčaťom

  čo ťa nep-i, nehas! nemiešaj sa do toho, čo sa ťa netýka;
  p. si prsty s niečím, pre niečo zasahovať do niečoho a tým si spôsobovať nepríjemnosti;
  je, ani čo by p-l veľa;
  p-i ma to na jazyku nutká ma povedať;

 • pán -a D a L -ovi, pred menom al. titulom -u/-ovi V pane mn. -i m.

  1. kto niekomu rozkazuje, vládca, vladár; vo feud. príslušník šľachty a privilegovaných vrstiev: feudálny p., p. Zvolenského zámku;
  vzbury sedliakov proti p-om

  2. obyč. mn. predstaviteľ vrchnosti, vrchnosť: radný p., mestskí p-i

  3. v min. príslušník vyšších spoloč. vrstiev: vyštudovať za p-a, hrať sa na p-a;
  žiť si, bývať ako p. dobre

  4. kto v istom prostredí rozkazuje, má moc: ľud je tu p-om;
  p. domu

  5. v min. zamestnávateľ, chlebodarca: slúžiť, pracovať u dobrého, zlého p-a;
  fabrickí p-i

  6. vlastník, majiteľ: kto je p-om záhrady? zmeniť p-a

  7. (zdvorilé) označenie dospelej muž. osoby: prišiel nejaký mladý p., starší p., je to slušný p.

  8. označenie al. oslovenie muž. osoby s uvedením mena, titulu ap.: (Vážený) p. Slovák, p. doktor, p. majster

  9. súčasť (starších) titulov a oslovení: p. veľkomožný;
  dôstojný p. kňaz

  10. náb. Boh, Kristus: P. Boh, P. Ježiš;
  usnúť v P-u umrieť;
  tu odpočíva v P-u ... je pochovaný ...

  11. páni moji v plat. cit. vyj. rozlič. citové postoje, napr. prekvapenie, zarazenie: p., tam bolo ľudí!

  aký p., taký krám človeka charakterizujú aj jeho veci, práca ap.;
  ja p., ty p., kto bude kozy, svine pásť? a) treba robiť i podradnú robotu b) obidvaja máme rovnakú hodnotu;
  dvom p-om (nemožno) slúžiť (nemožno) robiť viac vecí naraz;

 • pána, pánabeka cit. vyj. rozlič. citové postoje, napr. údiv, zarazenie: p., to bol oheň!

 • pánbohchráň, pánbochráň čast. expr. vyj. zápor. hodnotiaci postoj k výrazu, vete, nie, božechráň, bohchráň: ja neprotestujem, p.!

 • pánbohvie, pánbohhovie čast. hovor. expr. bohvie, nevedno: byt dostaneme p. kedy

 • pánbožko, v kresť. chápaní pís. Pánbožko -a mn. -ovia m. zdrob. expr. k Pán Boh: P. vie, čo sa stalo;

 • pánča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec, páňa -aťa mn. -atá -ňat s. pejor. panské dieťa: mestské p-a;

 • pánčatko, páňatko -a -tiek s. zdrob.

 • pánko -a mn. -ovia m.

  1. často iron. al. pejor. pán (význ. 7): plešivý, šedivý p., ulízaný p., mestskí p-ovia

  2. v min. úctivé oslovenie: milostivý p.;
  ako sa majú, mladý p.?

 • pánovito, pánovite prísl.;

 • pánovitosť -i ž.

 • pánovitý príd. panovačný: p. človek, p-é vystupovanie;

 • pánt -a/-u m.

  1. vodorovne upevnená žŕdka (v kuríne pre sliepky): sliepky sedia na p-e

  2. obyč. mn. kovové páky, na kt. sú zavesené dvere al. obloky v zárubni: mosadzné p-y, zvesiť dvere z p-ov;

 • pántik -a m. zdrob.

 • páper -a m. obyč. hromad. páperie (význ. 1, 2): ľahký ako p.;
  p. snehu;
  p. na brade jemné, ešte neoholené chĺpky;

 • páperie -ia s. hromad.

  1. jemné spodné vtačie perie: perina z p-ia;
  ľahučký ako p. veľmi

  2. niečo podobné jemnému periu: p. snehu, púpavy;

 • páperovo prísl.: p. ľahký veľmi

  páperovo prísl.

 • páperový príd.: p. sniežik;

  páperový príd.: p-á perina;
  p. sneh;

 • pápež -a m. rímsky biskup, hlava kat. cirkvi, Svätý Otec: p. sídli v Ríme;

 • pápežský príd.: p. stolec, p. legát, p-é encykliky

  kniž. byť p-ejší ako p., od p-a a) prepínať v horlivosti b) byť prepiato dogmatický;

 • pápežstvo -a s. hodnosť pápeža

 • pár2 neskl. čísl. neurč. hovor. malé množstvo, niekoľko: prišlo p. ľudí, p. korún, napísať p. riadkov

  pár1 -u L -e mn. -y m.

  1. dvojica k sebe patriacich ľudí, zvierat, vecí: manželský p., tanečný p.;
  dva p-y koní;
  p. topánok, dva p-y očí

  2. hovor. člen dvojice: stratil sa mu p.

  nemá p-u, niet mu p-u niet mu rovného;

 • páračka -y -čiek ž. žena párajúca perie

 • páračky -čiek ž. pomn. kolektívne páranie peria, driapačky: dedinské p., ísť na p.

 • párať -a nedok.

  1. rozdeľovať zošité časti látky al. rozpletať pletenie: p. košeľu;
  p. sveter

  2. otvárať niečím ostrým, rozrezávať: p. žabe brucho nožíkom;

  3. odtrhávať (perie) z kostrniek, driapať: p. perie

  expr.: vreští, kričí, akoby ho p-l veľmi;
  hrom do teba p-l, sto striel do teba p-lo! zahrešenia

  // párať sa oddeľovať sa na šve: nohavice sa mu p-jú

 • pária -iu mn. -iovia m. člen najnižšej spoloč. vrstvy v Indii;

 • párik -a m. zdrob. expr. k 1: pekný p. (novomanželov, koní), p. zajacov

 • párkrát, pár ráz čísl. nás. neurč. hovor. niekoľko ráz; niekoľkokrát

 • párnokopytník -a mn. N a A -y m. zool. cicavec s párnym počtom prstov zakončených kopytami (napr. krava, jeleň)

 • párok -rka m. obyč. mn. jemný údenársky výrobok v podobe tenkých dlhších šúľkov; spojená dvojica takéhoto výrobku: teplé p-y, p-y s horčicou;
  kúpiť si dva páry p-ov, zjesť dvoje p-ov;
  p. v rožku jeden diel z dvojice podávaný v rožku ako rýchle jedlo

 • párový príd.: p-é tance;
  fon. p-é spoluhlásky kt. tvoria pár(y) podľa znelosti a neznelosti, op. nepárové;

 • párty neskl. ž. (angl.) subšt. priateľská spoločenská zábava, večierok, posedenie: chystať sa na popoludňajšiu p.

 • opak. pásať sa, pásavať sa -a

 • opak. pásať, pásavať -a

  // pásť sa

  1. kŕmiť sa pašou na pasienku: kravy, husi sa p-ú (na tráve)

  2. expr. kochať sa: p. sa (očami) na peknej postave, na niečích rozpakoch

  expr. môže sa ísť p. je bez prostriedkov;

 • pásavka -y -viek ž. drobný hmyz škodiaci najmä zemiakom, zool. Leptinotarsa

 • pásavý, páskavý, pásikavý príd. na kt. sú pásy, pásiky, pás(i)kovaný: p-á perina, látka, p-é šaty

 • pásik -a m. zdrob.: p. kože, p-y polí;

 • pásikový príd.: tech. p-á izolácia;
  archeol. p-á keramika zdobená pásikmi

 • páska -y -sok ž. úzky pruh, pásik (tkaniny, papiera ap.), stužka: lepiaca, izolačná p.;
  šport. pretrhnúť cieľovú p-u i pren. dosiahnuť cieľ, dovŕšiť niečo;
  magnetofónová p., p. do písacieho stroja, čierna p. na rukáve;

 • páskovaný, pásikovaný príd. na kt. sú pásiky, pás(i)kavý: p-á košeľa

 • páskovať nedok.

  1. obopínať páskou: pošt. p. balíčky bankoviek

  2. plniť do (nábojového) pása: p. náboje

 • páskový príd.: tech. p. kábel ktorého žily sú usporiadané vedľa seba;
  p-é železo

 • pásmo -a -sem/-siem s.

  1. oblasť, zóna majúca obyč. isté charakteristické znaky, pás, pruh územia: pohraničné p., lesné ochranné p., horské, stepné p., p. kosodreviny (vo Vys. Tatrách), okupačné p., zakázané p.;
  geogr. mierne, tropické (klimatické) p.;
  poľnohosp. obilné p.;
  šport. útočné, obranné p.;
  voj. operačné p., p. obrany

  2. súvislý rad častí tvoriacich celok: dejové p. románu, rozhlasové (literárne, folklórne) p.

  3. zvinuteľné meradlo: oceľové, plátenné (meracie) p.

  4. text. časť pradena so 120 ovinutiami nite;

 • pásmový príd.: geogr. p. čas platný v istej zemepisnej šírke;
  dopr. p-á tarifa platná pre isté pásmo;
  šport. p. turnaj

 • pásomnica -e -níc ž. parazitický červ, hlísta v črevách, zool. Taenia

 • pásovka -y -viek ž. hovor. pásová píla

 • päsť -e ž.

  1. ruka so zovretými, zaťatými prstami: zvierať, zatínať p-e i fraz. búriť sa;
  udrieť p-ou na stôl, hroziť p-ou

  2. pancierová p. (v 2. svet. vojne) nemecká ručná protitanková zbraň

  expr. je to ako p. na oko neprimerané;
  robiť niečo na svoju, na vlastnú p. a) svojvoľne b) samostatne;
  zdvihnúť p. proti niekomu a) vzbúriť sa b) brániť sa silou;
  vládnuť (železnou) p-ou tvrdo, kruto;

 • pásť pasie pasú nedok.

  1. dozerať na zvieratá na paši: p. ovce, husi, v hore neslobodno p.

  2. expr. sliediť za niekým, striehnuť na niekoho; bažiť po niekom, po niečom: žandári p-li po ňom, p-ie po tom dievčati, za tým dievčaťom už dávno;
  p. po cudzích peniazoch, za cudzími peniazmi

  ja som s tebou husi, kravy, svine nep-l nie si mi roveň;
  žart. ja → pán, ty pán, kto bude kozy, svine p.? p. (si) oči na niekom, na niečom kochať sa;

 • pästiar -a m. športovec pestujúci pästiarstvo, boxer;

 • pästiarsky príd.: p-e rukavice;

 • pästiarstvo -a s. šport. zápasenie päsťami

 • pästička -y -čiek ž. zdrob.: detské p-y

 • pästný príd.: p. súboj, zápas;
  práv. a publ. p-é právo vymáhanie nárokov silou;

 • päť, m. živ. i piati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 5: p. domov, žien, p. chlapcov, p-i chlapci, dom číslo p.;
  je (už) o p. minút dvanásť i fraz. je najvyšší čas

  robí sa, vyzerá, akoby → nevedel do p. napočítať, narátať;
  expr. sedieť ako p. peňazí ticho, pokojne;
  mať všetkých p. p mať všetky požadované vlastnosti;
  pejor. nemať všetkých p. pohromade byť nenormálny;
  žart. kúpiť za p. prstov (a šiestu dlaň) ukradnúť;
  expr. robiť niečo o milých p. usilovne

 • päta -y piat ž.

  1. zadná časť chodidla: zvrtnúť sa na p-e, poraniť si p-u

  2. časť pančuchy al. obuvi na tejto časti nohy: zodraté p-y pančúch

  3. spodná al. zadná časť niečoho: p. stromu, p. vrchu

  expr.: byť niekomu v p-ách, za p-ami a) neďaleko za niekým b) prenasledovať niekoho;
  šliapať, stúpať niekomu na p-y a) doháňať ho (pri chôdzi, pri súťažení ap.) b) byť prísny k niekomu, obmedzovať ho;
  visieť niekomu na p-ách neodbytne chodiť za ním, sledovať ho;
  lepiť, vešať sa niekomu na p-y a) byť ustavične blízko neho b) nadbiehať, vnucovať sa;
  lízať p-y niekomu;
  vytiahnuť p-y odniekiaľ vyjsť, odísť;
  ukázať niekomu p-y ujsť;
  nemať niečo ani v p-e vôbec sa nestarať;
  smola sa mu lepí na p-y;
  od hlavy po p-y (byť nejaký) celý;
  nemá to → hlavy ani p-y;
  hrub. otrčiť p-y zomrieť;
  Achillova p. slabé miesto;

 • päťadvadsať čísl. zákl. hovor. zastaráv. dvadsaťpäť

 • päták -a m. desaťhaliernik (v Uhorsku al. za 1. ČSR);

 • päťboj -a m. šport. súťaž skladajúca sa z 5 disciplín: moderný p.

 • päťbojár -a m. pretekár v päťboji;

 • päťbojárka -y -rok ž.;

 • päťbojársky príd.

 • päťčíslie -ia s. súbor 5 čísel: zapamätať si prvé p.

 • päťčlenný príd. kt. sa skladá z 5 členov: p. výbor

 • päťdenný príd. trvajúci 5 dní, päťdňový (význ. 1): p. zájazd

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV