Význam slova "pá" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 838 výsledkov (7 strán)

 • pätolizačský príd.: p-é poklonkovanie;

  pätolizačsky prísl.;

 • pätolizačstvo -a s.

 • patológ -a mn. -ovia m. odborník v patológii;

 • patológia -ie ž.

  1. biol. náuka o chorobách a chorobných zmenách

  2. slang. patologický ústav: pracovať na p-ii;

 • patologička -y -čiek ž.;

 • patologický príd.: p. hráč s chorobným sklonom hrať hazardné hry

 • pätorako čísl. druh. príslov.: p. sfarbené balóny

 • pätoraký čísl. druh. piatich rozlič. druhov: p-é farby;

 • pätoro neskl. čísl. skup. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 5; pri iných podst. m. vyj. počet 5 ako súhrn: p. nožníc, p. topánok, zápaliek;
  p. detí

 • pátos -u m.

  1. slávnostnosť, majestátnosť, hlboké vzrušenie: p. revolúcie, p. utrpenia

  2. vzletný štýl, spôsob prejavu: rečniť s p-om

 • patový príd.: p-é postavenie bezvýchodiskové

 • pätový, pätný príd.: p. kĺb;

 • pátrač -a m. kto pátra po niečom, po niekom;

 • pátrací príd. určený na pátranie; týkajúci sa pátrania: p. pes, p-ia hliadka;
  p. rozkaz

 • pátračka -y -čiek ž. hovor.

  1. pátranie, hľadanie: vyhlásiť p-u po niekom

  2. pátrací oddiel: policajná p.

 • pátračský príd.

 • päťramenný príd. kt. má 5 výbežkov, 5 ramien: p-á hviezda

 • pátrať -a nedok. usilovať sa niečo, niekoho nájsť, niečo sa dozvedieť, sliediť, stopovať: p. po zločincovi, p. pohľadom po miestnosti

 • pátravo prísl.: p. hľadieť

 • pátravý príd. skúmavý: p. pohľad;

 • patriarcha -u mn. -ovia m.

  1. (v rodovom zriadení) hlava rodu;
  bibl. praotec izraelského ľudu: p. Abrahám;

  2. najvyšší predstaviteľ pravoslávnych a niekt. vých. cirkví: moskovský p.

 • patriarchálne prísl. k 2, 3: p. žiť;
  p. dôstojný;

 • patriarchálnosť -i ž.

 • patriarchálny príd.

  1. (o rodinnom usporiadaní) na ktorého čele je otec

  2. starodávny, staroveký: p. spôsob života

  3. kniž. starecky dôstojný, vznešený: p. zjav;
  p. vek vysoký

  4. týkajúci sa cirk. patriarchu;

 • patriarchát -u m.

  1. hist. forma rodovej spoločnosti, v kt. má vedúce postavenie otec

  2. úrad, hodnosť cirk. patriarchu

 • patriciát -u m. hist. najbohatšia vrstva mešťanov: mestský p.

 • patricij -a mn. -ovia m. hist. plnoprávny (majetný) občan v starovekom Ríme; príslušník patriciátu;

 • patricijka -y -jok ž.;

 • patricijský príd.: p. rod;

  patricijsky prísl.

 • pátričky -čiek ž. pomn. hovor. ruženec

 • patrične prísl.: p. sa správať

 • patričný príd. kniž. príslušný (význ. 2, 3), náležitý, primeraný, vhodný, zodpovedajúci: venovať niečomu p-ú pozornosť, preukázať niekomu p-ú úctu;
  hľadať si p-é spisy;

 • patriot -a m. kniž. vlastenec;

 • patriotický príd. vlastenecký

 • patriotizmus -mu m. kniž. vlastenectvo

 • patriotka -y -tiek ž.;

 • patriť nedok.

  1. byť vlastníctvom niekoho, prislúchať, náležať niekomu: pozemky p-ia jednotlivcom, družstvu; každému dať, čo mu p-í

  2. zaraďovať sa niekam, byť členom, účastníkom, súčasťou niečoho: p. do rodiny, výšivka p-í ku kroju, p-l medzi najlepších

  3. byť určený, týkať sa niekoho, niečoho: jeho pozornosť p-la všetkým

  to p-í k veci je zvyčajné;
  p-í mu (celý) svet je šťastný;
  p. do starého železa byť nepoužiteľný (o veci), nesúci (o človeku)

 • patriť sa nedok. obyč. neos. byť vhodný, svedčať sa, slušať sa: to sa nep-í, p-lo by sa odísť; správať sa, ako sa na slušného človeka p-í

  ako sa p-í dobre, dôkladne, svedomito

 • päťročnica -e -níc ž. (prv) hosp. a sociálny plán na 5 rokov: prvá p., splniť p-u

 • päťročný príd.

  1. trvajúci 5 rokov: p-é funkčné obdobie;
  p-é štúdium

  2. 5 rokov starý: p-é dieťa

 • patrola -y -rol ž.

  1. voj. al. policajná obchôdzka: ísť na p-u

  2. hliadka: policajná p., natrafiť na p-u

 • patrolovať nedok. hliadkovať: p-úce skupiny

 • patrón1 -a m.

  1. ktonad niekým záštitu: mať (vplyvného) p-a

  2. kresť. svätec ako ochranca ľudí, kostolov, povolaní, krajín ap.

  3. hovor. expr. čudák;

  patrón2 -a m. hovor. náboj: ostrý, slepý p., vystrieľať všetky p-y i fraz. nemať viac argumentov;

 • patróna -y -trón ž.

  1. tech. nálož: dynamitová p.

  2. tech. niečo podobné náboju: poistková p. vložka z porcelánu

  3. šablóna na maľovanie al. písanie: maliarska p.;

 • patronát -u m. (prv) poskytovanie sústavnej pomoci, podpory, záštita: mať p. nad školou;

 • patronátny príd.: p. podnik vykonávajúci patronát

 • patrónka -y -nok ž.: Panna Mária, p. Slovenska;

 • patrónový príd.

  patrónový príd.: p-á poistka

 • patrónstvo -a s. ochrana, tútorstvo

 • päťsto neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 500: p. návštevníkov, p. korún

 • päťstokorunáčka -y -čok ž. päťstokorunová bankovka

 • päťstokorunový príd. kt. má hodnotu, cenu 500 korún: p. nákup;
  p-á bankovka

 • päťstovka -y -viek ž.

  1. číslo 500

  2. niečo označené číslom 500; takto vyjadrujúce istú hodnotu: bývať na p-e;
  platiť p-ou päťstokorunovou bankovkou;
  pretekať na p-e na motocykli s valcovým obsahom 500 cm3

  3. hovor. súbor 500 kusov, členov al. jednotiek: p. cvičencov

  4. beh al. iný šport. výkon na 500 m

 • päťstý čísl. rad. k 500: p-é výročie založenia mesta

 • päťtisíc neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 5 000: mestečko s p. obyvateľmi

 • päťuholník -a m. geom. rovinný útvar s 5 uhlami;

 • päťuholníkový príd.

 • päťzväzkový príd. majúci 5 zväzkov: p. slovník

 • paumenie -ia s. kniž. pejor. pseudoumenie: meštiacke, schematické p.

 • pauperizácia -ie ž. kniž. ochudobňovanie, ochudobnenie: p. dediny

 • paušál -u m. pevne určená úhrnná suma platieb, poplatkov: cestovný p., mať p. na plyn

 • paušalizovať nedok. i dok.

  1. vymer(iav)ať paušál: p. dane, poštové poplatky

  2. zovšeobecňovať, zovšeobecniť (často povrchne, nediferencovane): neslobodno p., kde sa žiada diferencovať

 • paušálne prísl.: platiť niečo p., p. ohodnotiť niečo;

 • paušálnosť -i ž.

 • paušálny príd.

  1. vymeraný al. platený ako paušál, úhrnný: p-e poplatky, p-e zdanenie

  2. povrchne zovšeobecňujúci, všeobecný: p-e tvrdenie;

 • pauza -y páuz ž. odb. prerušenie (v reči ap.); prestávka: rečnícka p., urobiť p-u v speve;
  sedemdňová p.

 • pauzák -a m. tech. slang. pauzovací papier

 • pauzovací príd.: tech. p. papier jemný priesvitný papier na kreslenie, kopírovanie výkresov a plánov

 • pauzovať nedok. hovor. mať pauzu, prestávku: prázdninové p-nie, hráč p-l pre zranenie

 • páv -a mn. N a A -y m. vták s veľkým vejárovitým chvostom ind. pôvodu chovaný na okrasu, zool. Pavo

  chodiť ako p. pyšne;

 • páva -y páv ž. páv;

  pejor. kráčať, niesť sa ako p. pyšne

 • paveda -y -vied ž. kniž. pejor. pseudoveda;

 • pavedecký príd.: p-á teória nevedecká

 • pavéza -y -véz ž. hist. obdĺžnikovitý štít s končitou hornou stranou

 • páví príd.: p. chvost;
  p-ie oko a) pestrofarebná kruhovitá kresba na pávom chvoste b) motýľ, zool. Saturnia;

 • pavián -a mn. N a A -y m. veľká afr. opica, zool. Papio

  expr. vrešťať ako p. veľmi

 • pávica -e -vic ž. samica páva;

 • pávik -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • pavilón -u m. menšia, bohato vyzdobená účelová budova; samostatná budova v uzavretom stavebnom komplexe: hudobný, poľovnícky p.;
  výstavný, infekčný p.;

 • pavilónik -a m. zdrob.

 • pavilónový príd.;

 • pavlač -e ž. otvorená chodba na poschodí dvorovej strany budovy: drevená p., vyjsť na p.;

 • pavlačový príd.: p. dom s pavlačou

 • pavúčí, pavučí príd.: p-ie vlákno;

 • pavúčik -a/-čka mn. N a A -y/-čky m. zdrob.

 • pavučina -y -čín ž. jemné vlákna, kt. utvára pavúk a spriada ich do siete: mucha sa zamotala do p-y;
  ľahký, jemný ako p. veľmi;

 • pavučinka -y -niek ž. zdrob.

 • pavučinový príd.: p-é vlákna;

 • pavúk -a mn. N a A -y m.

  1. drobný živočích s dlhými nohami, ktorý vylučuje tuhnúcu tekutinu a spriada z nej pavučinu, zool. Tegenaria: expr. má nohy ako p. tenké a dlhé;

  2. neživ. subšt. schematické znázornenie rozvrstvenia niečoho, schéma: nakresliť p. ministerstva, turnaja

  expr. chovať, kŕmiť niekoho ako p-a výdatne;

 • pavúz -a m. žrď na upevnenie nákladu (najmä sena al. obilia) na voze: pritiahnuť p.

  mať niečoho pod p. veľa

 • paža -e ž. tel. ruka (význ. 1)

  páža -aťa mn. -atá -žat s. vo feud. šľachtický mládenec vychovávaný u šľachtica ako os. služobník: kráľovské p.;

 • pážací príd.: p-í oblek;

 • pážatko -a -tiek s. zdrob.

 • pažba -y -žieb ž. obyč. drevená zadná časť niekt. strelných zbraní (pušky ap.)

 • pazderie -ia s. hromad. rozdrobená drevovina uvoľnená pri trepaní konopí al. ľanu

  naťahovať, preťahovať sa ako pes, mačka na p-í lenivo, s pôžitkom

 • pažerák -a m. anat. časť zažívacej rúry spájajúca hltan so žalúdkom: pren. expr.: p. pece, p. smrti, noci;
  vliezť nepriateľovi rovno do p-a natrafiť priamo naňho

  pejor. pchať niekomu niečo do p-a (nedobrovoľne) dávať nenásytnému koristníkovi;

 • pažerákový príd.

 • pažiť -e ž.

  1. plocha s nižším trávnatým porastom: husi sa pasú na p-i, ležať na p-i

  2. iba jedn. nižší trávnatý porast: hustá p.;

 • pažítka -y ž. cesnakovitá rastlina pestovaná pre chutnú vňať, bot. Allium Schoenoprasum: posekať p-u, zemiaky s p-ou;

 • pažítkový príd.

 • pažiťový, pažitný príd.

 • paznecht -a m. kopyto párnokopytníkov, ratica: kravské p-y

 • pažravec -vca m. pejor. pažravý človek: nenásytný p.;

 • pažravo prísl.: p. jesť;

 • pažravosť -i ž.

 • pažravý príd. pejor. nemierny v jedení, veľa jediaci, pahltný, nenásytný: p-é dieťa, p. vlk;

  p. ako vlk veľmi;

 • pazucha -y -zúch ž.

  1. miesto pod spojením ramena s trupom, podpazušie: poštekliť pod p-ou, držať teplomer pod p-ou;
  chytiť, držať niekoho (po)pod p-u, p-y

  2. časť oblečenia v podpazuší: vypotené p-y

  3. bot. miesto, kde list prirastá k steblu;

 • pazuchový, pazušný príd.: krajč. p-ový výstrih;

 • pazúr -a L -e mn. -y m.

  1. prst zvierat (najmä dravých) zakončený ostrým zahnutým rohovitým útvarom; sám tento útvar: orlie p-y, p. mačky, zaťať p-y do koristi;

  2. hrub. ruka: daj preč tie p-y!

  vystrčiť, ukázať p-y ukázať sa nebezpečným;

 • pazúrik -a m.

  1. zdrob. k 1, expr. k 2

  2. archeol. tvrdý štiepny kremeň použ. v kamennej dobe na zhotovovanie nástrojov al. ako kresací kameň;

 • pazúrikový príd. k 2

 • pazuška -y -šiek ž. zdrob.

 • pazvuk -u m. falošný, neželateľný, nepríjemný zvuk: vydať (neartikulovaný) p.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ofs, ci, kov, ttl, opk, sai, tic, vod, kzb, ntd, njr, aed, egf, drt, usp
Slovník skratiek: ghc, evy, iv, idn, pcv, ftl, dpx, mcr, tsb, roe, cln, y77, e15, pdd, hoz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV