Význam slova "pá" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 838 výsledkov (7 strán)

 • paleografický príd.

 • paleografka -y -fiek ž.;

 • paleolit -u m. geol. staršia kamenná doba;

 • paleolitický príd.

 • paleontológ -a mn. -ovia m. odborník v paleontológii;

 • paleontológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa výskumom skamenelín;

 • paleontologička -y -čiek ž.;

 • paleontologický príd.

 • palestínsky príd. k Palestínčan, Palestína

 • paleta -y -liet ž.

  1. doštička, na ktorej maliar mieša farby;

  2. podložka, plošina na premiesťovanie al. uskladňovanie tovaru;

 • paletizácia -ie ž.

  1. preprava al. skladovanie tovaru na paletách

  2. zavádzanie tohto spôsobu prepravy a skladovania

 • paletka -y -tiek ž. zdrob. k 1

 • paletový príd.;

 • palica -e -líc ž.

  1. dlhší, rovný a tenký kus dreva (opracovaný použ. na podopieranie, pri hre ap.): odrezať si lieskovú, dubovú p-u;
  vychádzková p.;
  hokejová p. hokejka;
  lyžiarske p-e;
  biskupská, maršalská p. odznaky hodnosti, moci;
  chodiť o p-i

  2. (za feud.) výkon trestu údermi palicou: dostať 25 p-íc

  vyjsť na žobrácku p-u, → lámať nad niekým p-u;
  p. má dva konce následky konania sa môžu obrátiť proti zámeru pôvodcu;

 • palička -y -čiek ž.

  1. zdrob. k 1: expr. nohy ako p-y tenké

  2. čo je podobné malej palici: bubenícke p-y;
  čipkárske p-y;

 • paličkovať nedok. zhotovovať pomocou čipkárskych paličiek: p-né čipky

 • paličkovitý príd. podobný paličke

 • paličkový príd.: p-é písmo verzálka písaná rukou

 • palicovať nedok. (za feud.) vykonávať trest údermi palicou: p. nevoľníkov

 • palicový príd.;

 • opak. pálievať -a

 • palina -y -lín ž. bylina horkej chuti, ktorej odvar sa používa ako liek pri zažívacích ťažkostiach, bot. Artemisia;

 • palinový príd.: p. odvar

 • palisáda -y -sád ž. hist.

  1. kôl v obrannom vale

  2. obyč. mn. hradba z kolov;

 • palisádový príd.: p-á pevnosť

 • páliť -i páľ! nedok.

  1. vydávať veľké teplo, horúčosť, veľmi silne hriať: slnko p-i ako oheň

  2. spôsobovať pri dotyku pocit pálčivej bolesti: horúci pohár p-i prsty, horúci čaj p-i v ústach;

  3. spôsobovať pocit ako pri dotyku s niečím horúcim: mráz p-i líca, pálenka príjemne p-la;
  oči p-ia od dymu pálčivo bolia

  4. ničiť ohňom; spaľovať (kvôli teplu, svetlu): p. raždie, p. drevo, p. petrolej v lampe;
  p. čarodejnice upaľovať

  5. spracúvať, pripravovať pôsobením ohňa, žiaru: p. tehly, p. slivovicu

  6. rozkladať, zažíhať: na Jána p-li ohne

  7. strieľať: guľomet p-i (do nepriateľa);
  páľ! povel

  8. hovor. expr. prejavovať záujem, túžbu: dávno p-l za tým dievčaťom

  čo ťa nep-i, nehas! nemiešaj sa do toho, čo sa ťa netýka;
  p. si prsty s niečím, pre niečo zasahovať do niečoho a tým si spôsobovať nepríjemnosti;
  je, ani čo by p-l veľa;
  p-i ma to na jazyku nutká ma povedať;

 • palivo -a -lív s. horľavina na spaľovanie s cieľom získať teplo al. pohonnú energiu: tuhé, tekuté, plynné p-á;
  drevo, uhlie sú prirodzené p-á;

 • palivovo-energetický príd. súvisiaci so získavaním, výr. a spotrebou palív a energie: p-á základňa, p-é odvetvie

 • palivový príd.: p-é drevo, p-á nádrž

 • palma -y -liem ž. (sub)tropický strom s vysokým kmeňom a obrovskými vejárovitými listami (napr. kokosovník, datľovník)

  kniž. odniesť si p-u víťazstva zvíťaziť;

 • palmový príd.: p. háj, p-á ratolesť

 • paloš -a m. poet. šabľa, meč: vytasiť p., rúbať p-om;

 • palošík -a m. zdrob. expr.

 • palota -y -lôt ž. zastar. al. expr.

  1. parádna sieň, sála

  2. palác

 • paluba -y -lúb ž.

  1. lodná plošina: umývať p-u

  2. priestor pre osádku, cestujúcich a náklad v lietadle, kozmickej lodi

  hodiť niekoho cez p-u opustiť, obetovať;

 • palubný príd.: p-é prístroje;
  p-á doska na kt. sú signalizačné, kontrolné, meracie a ovládacie prístroje (lietadla, vozidla);
  let. p. zapisovač čierna skrinka

 • palubovka -y -viek ž. hovor.

  1. dlážka z palubových dosák

  2. palubová doska

 • palubový príd.: p-á doska užšia jednostranne hobľovaná doska použ. najmä na zhotovenie dlážky

 • pamajorán -u m. voňavá rastlina použ. podobne ako majorán v kuchyni ako korenie a v liečiteľstve, bot. Origanum

 • pamäť -i ž.

  1. schopnosť uchovávať a vybavovať si vnemy: zraková, sluchová p., mať dobrú, slabú p.

  2. zásoba vnemov, kt. sa môžu vybavovať: mať niečo v živej, čerstvej p-i

  3. -e mn. -e zariadenie na zápis a uchovanie informácií: počítačová p.;
  údaje uložiť do p-e počítača

  4. vedomie, zmysly: byť pri (plnej) p-i

  5. kniž. pamiatka, spomienka: blahej p-i;
  Ľudovít Štúr slávnej p-i

  6. iba mn. pamäti zápisky (význ. osobností) o prežitých udalostiach, memoáre, spomienky: vydať svoje p.

  mať na p-i pamätať;
  vštepiť si do p-i zapamätať si

  vypadlo mi to z p-i zabudol som to;

 • pamätať nedok.

  1. (čo) i pamätať sa (na koho, na čo, bezpredm.) i pamätať si (čo) uchovávať v pamäti: taký suchý rok nep-m;
  dobre, zreteľne, hmlisto sa na niekoho, niečo p.;
  ak (sa, si) dobre p-m ... asi, pravdepodobne;
  dobre si p. tváre

  2. i pamätať si mať na zreteli, na pamäti, myslieť na niekoho, na niečo: p. na budúcnosť, na zdravie;
  p-aj (si), zle pochodíš! na takýto prípad sme nep-li nerátali sme s ním

  3. trocha expr. existovať súčasne s niečím v minulosti: ten dub p-á rok 1848

  čo svet p-á odjakživa;
  p. na zadné kolesá, dvierka myslieť na budúcnosť, na možnosť ústupu

 • pamätihodnosť -i ž. pamiatka (význ. 2): p-i starých miest

 • pamätihodný príd. kniž. hodný zapamätania, významný, pamätný: p. rok 1848;

 • pamätlivosť -i ž.

 • pamätlivý príd. kt. dbá na niečo, stará sa o niečo: byť p. na všetko;

 • pamätníček -čka m. zdrob. k 1

 • pamätníčka -y -čok ž.;

 • pamätník -a mn. -ci m. živ. kto niečo sám zažil, súčasník: p-i prvej svetovej vojny;

  pamätník -a mn. -y m. neživ.

  1. kniha s podpismi, kresbami ap. venovanými na pamiatku: dievčenský p., veršík z p-a

  2. kniž. dielo, kt. pripomína nejakú udalosť, pomník ap.: p. oslobodenia

  3. inštitúcia na uchovávanie lit. pamiatok: P. slovenskej literatúry (v Matici slovenskej);

 • pamätný príd.

  1. významný, pamätihodný: p. deň, p-á bitka

  2. slúžiaci na pamiatku, na vyvolanie spomienky: p-é mince, p-á tabuľa

 • pamäťový príd. k 1, 3: psych. p. typ vizuálny;
  p. kondenzátor;
  inform. p-é médium pevný disk, disketa ap.

 • pamflet -u m. ostrý útočný hanlivý spis al. článok, hanopis: politický p., urážlivý p.;

 • pamfletický, pamfletový príd.: p. tón, štýl

 • pamiatka -y -tok ž.

  1. trvalá, stála spomienka (na istú udalosť, na niekoho vzdialeného al. zomretého): slávnosť na p-u oslobodenia, česť jeho p-e;
  P. zosnulých (2. novembra)

  2. niečo starobylé, pripomínajúce minulosť, pamätihodnosť: staviteľské, umelecké p-y, ochrana p-ok

  3. vec pripomínajúca niekoho, niečo: rodinné p-y, medailón ako p. na priateľa;
  zostala mu p. po havárii jazva ap.;
  po snehu niet ani p-y stopy;

 • pamiatkar -a m. odborník v pamiatkarstve;

 • pamiatkarka -y -riek ž.;

 • pamiatkarský príd.

 • pamiatkarstvo -a s. organizovaná starostlivosť o ochranu starých pamiatok;

 • pamiatkový príd. k 2, 3: p. úrad, p-é predmety

 • pampa -y pámp ž. juhoamer. step (v Argentíne);

 • pampový príd.

 • pampúch -a m. šiška (význ. 2);

 • pampúchový príd.: p-é cesto;

 • pampúšik -a m. zdrob.: ručičky ako p-y malé a tučné

 • pamuk -u m. zastaráv. bavlnená niť: vyšívať p-om;

 • pamukový príd.

 • pán -a D a L -ovi, pred menom al. titulom -u/-ovi V pane mn. -i m.

  1. kto niekomu rozkazuje, vládca, vladár; vo feud. príslušník šľachty a privilegovaných vrstiev: feudálny p., p. Zvolenského zámku;
  vzbury sedliakov proti p-om

  2. obyč. mn. predstaviteľ vrchnosti, vrchnosť: radný p., mestskí p-i

  3. v min. príslušník vyšších spoloč. vrstiev: vyštudovať za p-a, hrať sa na p-a;
  žiť si, bývať ako p. dobre

  4. kto v istom prostredí rozkazuje, má moc: ľud je tu p-om;
  p. domu

  5. v min. zamestnávateľ, chlebodarca: slúžiť, pracovať u dobrého, zlého p-a;
  fabrickí p-i

  6. vlastník, majiteľ: kto je p-om záhrady? zmeniť p-a

  7. (zdvorilé) označenie dospelej muž. osoby: prišiel nejaký mladý p., starší p., je to slušný p.

  8. označenie al. oslovenie muž. osoby s uvedením mena, titulu ap.: (Vážený) p. Slovák, p. doktor, p. majster

  9. súčasť (starších) titulov a oslovení: p. veľkomožný;
  dôstojný p. kňaz

  10. náb. Boh, Kristus: P. Boh, P. Ježiš;
  usnúť v P-u umrieť;
  tu odpočíva v P-u ... je pochovaný ...

  11. páni moji v plat. cit. vyj. rozlič. citové postoje, napr. prekvapenie, zarazenie: p., tam bolo ľudí!

  aký p., taký krám človeka charakterizujú aj jeho veci, práca ap.;
  ja p., ty p., kto bude kozy, svine pásť? a) treba robiť i podradnú robotu b) obidvaja máme rovnakú hodnotu;
  dvom p-om (nemožno) slúžiť (nemožno) robiť viac vecí naraz;

 • pána, pánabeka cit. vyj. rozlič. citové postoje, napr. údiv, zarazenie: p., to bol oheň!

 • panáčik -a/-čka mn. -y m. zdrob.;

  panáčik -a/-čka mn. -ovia m. expr.

 • panáčkovať nedok. (o štvornohých zvieratách) stavať sa na zadné nohy: psík p-je

 • panák -a mn. -y m. neživ.

  1. figúr(k)a v podobe muž. postavy: drevený, gumový, slamený p.

  2. snopy uložené na poli v kužeľovitom útvare, mandeľ: obilie uložené do p-ov;

  panák -a mn. -ci m. živ. pejor. fičúr: mestský p., módny p.;

 • panama -y -nám ž.

  1. pletivo z listov juhoamer. trstiny: klobúk z p-y

  2. text. bavlnená tkanina s plátnovou väzbou: košeľa z p-y;

 • panamerický príd. týkajúci sa celej Ameriky: p-á konferencia

 • panamový príd.

 • pánbohchráň, pánbochráň čast. expr. vyj. zápor. hodnotiaci postoj k výrazu, vete, nie, božechráň, bohchráň: ja neprotestujem, p.!

 • pánbohvie, pánbohhovie čast. hovor. expr. bohvie, nevedno: byt dostaneme p. kedy

 • pánbožko, v kresť. chápaní pís. Pánbožko -a mn. -ovia m. zdrob. expr. k Pán Boh: P. vie, čo sa stalo;

 • pánča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec, páňa -aťa mn. -atá -ňat s. pejor. panské dieťa: mestské p-a;

 • pánčatko, páňatko -a -tiek s. zdrob.

 • pancier -a L -i mn. -e m.

  1. stredoveký kovový ochranný oblek: rytiersky p.

  2. ochranný oceľový kryt: tankový p.

  3. zrohovatená povrchová vrstva kože niekt. živočíchov: p. korytnačky;

 • pancierik -a m. zdrob.

 • pancierový príd.: p-á skriňa;
  p-é auto obrnené;

 • pančovať nedok. hovor. kaziť nápoj riedením (vodou): p. víno

 • pančucha -y -čúch obyč. mn. ž. pletené oblečenie na nohy: vlnené, hodvábne p-y;

 • pančucháče -ov m. pomn. hovor. pančuchové nohavice

 • pančuchový príd.: p-é nohavice;

 • pančuška -y -šiek ž. zdrob.: detské p-y;

 • pančuškový príd.: detské p-é nohavičky

 • pandrava -y -ráv ž. larva chrústa;

 • pandúr -a m. v Uhorsku ozbrojený úr. sluha, dráb, hajdúch: stoliční p-i;

 • pandúrsky príd.

 • panebože cit. povzdychnutie, bože: p., kedy sa to už skončí

 • panel -a/-u L -i mn. -y m.

  1. prefabrikovaný stav. dielec: stenový p., žliabkový p.

  2. stena, tabuľa na vystavovanie exponátov al. graf. materiálu: výstavný p.

  3. slang. panelová diskusia

  4. doska s meracími, kontrolnými a ovládacími prístrojmi: ovládací p., prístrojový p.

  5. prístrojový mechanizmus v podobe dosky: slnečný p.;

 • panelák -a m. hovor. panelový dom;

 • panelákový príd.: p. byt

 • panelár -a m. kto vyrába panely

 • paneláreň -rne ž. výrobňa stav. panelov

 • panelček -a m. zdrob.

 • panelový príd.: p-á budova, p-á technológia;
  p-á diskusia diskusia odborníkov (pred verejnosťou);

 • panenka [-ňe-] -y -niek ž.

  1. zastaráv. dievča: švárna p.

  2. hovor. P. Mária Panna Mária

 • panenskosť -i ž.: p. prírody;

 • panenský [-ňe-] príd.

  1. týkajúci sa panny, typický pre pannu (význ. 1): p-á nevinnosť;
  p. veniec symbol panenstva, pren. panenstvo

  2. kt. je v pôv. stave, nedotknutý: p-á pôda, zem neobrábaná;
  p-á príroda;
  p-á zeleň mladá, jarná;
  p. olej lisovaný za studena;

  panensky prísl.: p. čistý;

 • panenstvo -a s. stav panny, panenskosť

 • panghart, pankhart -a mn. -i/-y m. hrub.

  1. dieťa nemanželského pôvodu

  2. nadávka (dieťaťu): ty p. nepodarený;

 • panghartský, pankhartský príd.

 • pani G D L -ej A -iu I paňou mn. -ie -í -iam -ie -iach -iami ž.

  1. v min. žena vznešeného pôvodu al. vyššieho spoloč. postavenia: hradná p., čachtická p.;

  2. v min. zamestnávateľka: slúžka a jej p.

  3. vlastníčka, majiteľka: auto zmenilo p-iu;
  domáca p. a) majiteľka domu, bytu al. žena, kt. vedie domácnosť b) hostiteľka

  4. označenie vydatej al. (staršej) dospelej ženy: vošla jedna p.;
  nech sa páči, mladá p.;
  pomôž tej p-ej!

  5. hovor. manželka: jeho p. nie je doma

  6. neskl. mn. N i -ie označenie al. oslovenie ženy s uvedením mena, titulu ap.: p. Komorová, navštíviť p. doktorku;
  p-i učiteľky, p-ie učiteľky

  7. súčasť (starších) titulov a oslovení: veľkomožná p., milostivá p.

  byť svojou p-ou byť nezávislou;
  expr. jedna p. povedala je to asi vymyslené;

 • panic -a m. muž bez pohlavnej skúsenosti: je ešte p.;

 • panička -y -čiek ž. zdrob. k 4 obyč. pejor.: mestské p-y

 • panickosť -i ž., panictvo -a s. panický stav

 • panický1 [-ň-] príd.: p-á hanblivosť;

  panicky1 prísl.: p. sa začervenať;

  panický2 [-n-] príd.: p. strach;

  panicky2 prísl.: p. sa správať

 • panika [-n-] -y -ník ž. zmätok spôsobený obyč. masovým zdesením: vyvolať, šíriť p-u, ľudí sa zmocnila p.;

 • panikár [-n-] -a m. kto spôsobuje paniku al. jej podlieha;

 • panikárčiť, panikáriť -i nedok. hovor. robiť, vyvolávať paniku: prestaň p., veď sa nič nestalo!

 • panikárka -y -rok ž.;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV